BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456484
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXV/2018 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 23 maja 2018 r.

 

Protokół
nr XXXV/2018
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się  23 maja 2018 r.  
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XXXV Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).


Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Szymon Paciorkowski  oraz radny Tomasz Frankowski .
Do protokołu z XXXII, XXXIII i XXXIV sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że zostały przez Radę Miejską we Wrześni przyjęte.


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do porządku obrad ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?
Ponieważ do porządku obrad przekazanego radnym nie wniesiono żadnych zmian, Rada Miejska procedowała według porządku ustalonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 2).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;
b)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
c)uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września;
d)przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
e) zmiany Uchwały Nr XXXIII/443/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018, poz. 3132);
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.Pkt 3
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, żeby nie było pomyłki zgłasza pytanie na piśmie (załącznik nr 3).


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że pytanie zostanie przekazane Panu Burmistrzowi na piśmie po sesji.


Radny Robert Smodlibowski powiedział, ze chciałby wrócić do tematu fontanny. Podczas wizyty w cukierni „Szwarc” dzieci z kl. VI z wychowawczynią, która poinformowała dzieci, że właściciel jest radnym i zapytała czy uczniowie mają pytania z tego względu do radnego. Padło pytanie, co chciałbym jeszcze zrobić dla Wrześni na co odpowiedziałem, że fontannę, spotkało się to z dużym entuzjazmem. Na rynku powstałaby strefa ciszy lub spokoju, która została pozytywnie odebrana przez internautów. Wyjaśnił, że inwestycji we Wrześni jest dużo, miasto rozkwita tylko brakuje fontanny, może zrobić referendum, a może Pan Burmistrz ma jakiś pomysł.


Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXV/453/2018 w sprawie: udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września (załącznik nr 4).


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXV/454/2018 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 5).


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXV/455/2018 w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 6).


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXV/456/2018 w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (załącznik nr 7).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXV/457/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/443/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018, poz. 3132)  (załącznik nr 8).Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

- Do Biura Rady wpłynął wniosek z Przetwórstwa Rolnego Gąsiorek Spółka jawna w Czerniejewie dotyczący zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa z gatunku Lipa drobnolistna, znajdującego się w miejscowości Kawęczyn, będącego pomnikiem przyrody utworzonym  dnia 20 maja 1986 r. orzeczeniem Wojewody Poznańskiego z dnia 19 grudnia 1985 r.


- Do Biura Rady wpłynęło pismo z Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrześni w sprawie zaproszenia na zawody wędkarskie w dyscyplinie spławikowej nad Zbiornikiem Lipówka o „Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni” wraz z prośbą o  dofinansowanie;
Do Biura Rady wpłynęło Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku w działach kultura  fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;


- Do Biura Rady wpłynęła z Ośrodka Pomocy Społecznej Ocena Zasobów Pomocy Społecznej na 2017 r. (radni otrzymali mailem);


- Do Biura Rady wpłynęła uchwała Składu Orzekającego z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok;


- Do Biura Rady wpłynęło z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w odniesieniu do Uchwały Nr XXXIII/441/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września  środków stanowiących fundusz sołecki, z powodu naruszenia przepisów o funduszu sołeckim;


- Do Biura Rady wpłynęła od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok wraz z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni z 14 maja 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2017 rok;


- Do Biura Rady wpłynęła petycja od mieszkańców ul. Brylantowej we Wrześni z prośbą o położenie asfaltu z uwagi na wysokie natężenie ruchu;


- Do Biura Rady wpłynęło pismo od Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni z prośbą o nadanie nazwy byłemu ogrodowi „Park im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni”.;


- Do Biura Rady wpłynął wniosek od Stowarzyszenia Projekt Września z prośba o zmianę Uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do skorzystania z dotacji o zabytki znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków;


- Do Biura Rady wpłynęło pismo od mieszkańców Wrześni w sprawie zmiany lokalizacji imprez masowych  z ul. Rynek na dowolną inną np. na amfiteatr oraz zakazania organizowania imprez muzycznych na Rynku we Wrześni;


- Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.


Pkt 6
Burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informację o pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr  9).


Pkt 7
Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny, odpowiadając na pytanie radnego Roberta Smodlibowskiego  w sprawie fontanny na rynku, wyjaśnił, że kwestia dotyczy rodzaju fontanny. W latach 2007 – 2008,  podczas remontu nawierzchni płyty rynku z asfaltowej na granitową, były omawiane, zapisane w budżecie oraz został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie fontanny. Po pierwsze była wtedy moda na fontanny, których strumień wody  wypływał z powierzchni gruntu, były modne, popularne i pasujące do Wrzesińskiego klimatu. Jeśli fontanna miałaby służyć tylko w upalne dni, a tak jest w Polsce, to także służyłaby jako miejsce, gdzie można się schłodzić, dotyczy to zwłaszcza dzieci. Miała to być fontanna płaska bez niecki, która umożliwiałaby przeprowadzenie różnych rzeczy odbywających się na rynku, nie wchodząc w obszar fontanny. W tej chwili jedynym miejscem nadającym się pod fontannę to teren, gdzie znajduje się obecnie nieczynny kiosk. Rada Miejska przeznaczyła na ten cel około pół miliona złotych i po wyłonieniu w przetargu potencjalnego wykonawcy, z którym gmina ostatecznie nie podpisała umowy, ze względu na wysoki koszt ok. 1,2 mln złotych. W związku z tym wywiązała się dyskusja, że jest to dwa razy drożej niż było planowane, nie było atmosfery i ochoty aby zwiększyć kwotę o ponad 100% żeby wybudować fontannę. Koncepcja jakby miała wyglądać fontanna istnieje do dzisiaj w archiwum gminnym, przyszła moda na tańsze fontanny modułowe. Podczas remontu płyty rynku gmina przewidziała potrzebę fontanny i rynek jest uzbrojony w całą instalację do tego, aby podłączyć fontannę. Urządzenia znajdują się na wysokości  wyższej części rynku, gdzie pojawiły się leżaki. Jeśli będzie taka potrzeba, to na najbliższym posiedzeniu komisji, zajmującej się tymi sprawami,  można poprosić rożnych producentów fontann o przedstawienie ofert i wtedy Rada Miejska zdecyduje czy ma być fontanna i jaka duża.         Radny Robert Smodlibowski powiedział, że pamięta co Burmistrz wtedy powiedział, że nie było klimatu, w tej chwili poprzez media społecznościowe czy na ulicy jest wyczuwalny klimat do powstania tej fontanny, byłaby to dobra inwestycja.Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że używanie wpisów, które pojawiają się w internecie nie jest miarodajne aby się nimi kierować, natomiast przez 4 lata funkcjonuje budżet obywatelski (2015, 2016, 2017, 2018), przez ten czas zgłoszono sto kilka projektów przez różnych mieszkańców, gdzie żaden projekt nie dotyczył fontanny, nikt nie zgłosił takiego pomysłu.Pkt 8
Radny Maciej Szelągiewicz  powiedział, że w imieniu Komitetu Organizacyjnego Wrzesińskiej Ligi Koszykówki, chciałby podziękować  Burmistrzowi  Miasta i Gminy Września za patronat nad rozgrywkami oraz Wiceburmistrzom Panu Arturowi Mokrackiemu i Panu Karolowi Nowakowi, jak również podziękowania dla naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Pana Jarosława Malickiego. Zaprosił wszystkich zebranych na ostatnie rozgrywki i wręczanie pucharów.


Radny Stefan Ogrodowicz  zapytał, czy znany jest stan zaawansowania projektów obwodnic?Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że jeśli chodzi o obwodnice dużą w drodze krajowej nr 15 (od Sokołowa do Oczyszczalni Ścieków), projekt zgodnie z terminem został dostarczony do gminy (10 kwietnia 2018 r.), trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę, która potrwa parę  miesięcy, zgodnie z terminem gmina planowała, aby to było do końca sierpnia. Druga obwodnica, tu nastąpiła zmiana koncepcji (most od ul. Głogowskiej do ronda, które ma powstać przy  drodze 92), wyniku konsultacji, wniosków, zgłoszeń ostatecznie gmina wybrała wariant przebudowania przejazdu pod torami w ciągu ulicy Działkowców  pod torami w kierunku na Poznań i Jarocin (tzw. tunelem), projekt jest wykonywany zgodnie z zleceniem, jeszcze nie jest zakończony, projekt został zlecony później, ponieważ rozwiązanie tunelowe zostało wymyślone parę miesięcy później.Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy są informacje z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie tej części, którą Urząd Marszałkowski miał wziąć na siebie?Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że Urząd Marszałkowski zgodnie z ustaleniami i obietnicą wpisał tę obwodnicę do zadań budowy dróg wojewódzkich. Pkt  9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16:26 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 8  ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni


/-/Waldemar Grześkowiak

Protokolant

Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.