BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462251
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

 

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 20 czerwca 2018 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1), 8 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 2), 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 3), oraz 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Bożena Nowacka, sekretarz Powiatu Wrzesińskiego;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Anna Olkowska, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5)  oraz zaproponował, by wprowadzić dodatkowy punkt


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że Rada Powiatu wystosowała pismo o podjęciu uchwały w sprawie zmiany okręgów  do wyborów samorządowych, taka jest procedura, że musi przejść to przez Radę Miejską. Poprosił o uzupełnienie porządku obrad i udzielenie głosu Pani Bożenie Nowackiej, sekretarzowi Powiatu Wrzesińskiego. Poinformował radnych, że ten punkt zostanie wprowadzony jako dodatkowy punkt do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że porządek obrad zostanie uzupełniony o opiniowanie projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Pkt 3
a)
Bożena Nowacka, sekretarz Powiatu Wrzesińskiego omówiła projekt w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Wyjaśniła, że w tym roku, musi zostać podjęta uchwała o zmianie okręgów wyborczych do Rad Powiatu i Sejmiku. Wynikło to z tego, że Komisarz Wyborczy zwrócił się do Starosty Wrzesińskiego z pismem, że podział na okręgi z ustaleniem liczby  radnych jest nieprawidłowy, niezgodny z normą przedstawicielstwa, czyli nie spełnia kryteriów ustawowych. Państwowa Komisja Wyborcza wskazała, że należy utrzymać liczbę okręgów oraz jeśli jedna z gmin uzyskała tzw. normę  przedstawicielstwa, żeby być samodzielnym okręgiem wyborczym czyli ma najmniejszy okręg do Rad Powiatu to są trzy mandaty oraz jeśli któraś gmina ma liczbę  wyborców wskazującą na mniej niż 2,5 to powinna stanowić samodzielny okręg wyborczy. Zgodnie z zaleceniem Komisarza Wyborczego, Powiat Wrzesiński musiał zmienić wielkości okręgów, żeby były takie okręgi, w których jest pół i więcej oraz poniżej połowy. Gmina Miłosław musi mieć odebrany jeden mandat w okręgu drugim. Komisarz Wyborczy zaakceptował propozycję Powiatu Wrzesińskiego. Zgodnie z ustawą Powiat Wrzesiński powinien uzyskać opinię  Rad Gmin, których zmiana dotyczy.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, dlaczego radni wcześniej nie dostali informacji aby to skorygować?


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że projekt uchwały jest już na laptopach radnych.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”,1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak podziękował Pani  Bożenie Nowackiej, sekretarzowi Powiatu Wrzesińskiego za przybycie i przedstawienie uzasadnienia.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że materiał wpłynął do Biura Rady w takim momencie, że do materiałów, które dostali radni w terminowym czasie nie było możliwości tego dołączyć.


b)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Cyrkoniowej.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy obydwie działki nie służą jako drogi dojazdowe do dwóch działek wewnętrznych 885/29 i 28?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że jedna działka po prawej stronie ma służyć jako droga wewnętrzna do działki 885/29, natomiast działka po lewej stronie nie będzie drogą wewnętrzną, ponieważ działka 885/28 została już zbyta z działkami 21/22/23. Gmina poprzez przetarg ograniczony umożliwi zakup właścicielowi, gdyby chciał dokupić drogę dojazdową  będzie miał  możliwość kupna, mimo że nie jest zainteresowany. 

Radny Maciej Baranowski zapytał, co mają wspólnego działki 21/22/23, gmina sprzedaje działki 885/28 i 29, a działka 28 bez tej drogi nie będzie miała dojazdu mimo, że kupił jeden właściciel?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że działki 885/21,22,23,28 były przedmiotem zamiany na grunt w rejonie Armii Poznań w całości.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy jakby właściciel chciał to podzielić, czy ma takie prawo?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że działki są podzielone.


Radny Maciej Baranowski zapytał, jak właściciel będzie planował dojazd na działkę 885/28?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że jeżeli nie będzie zainteresowany zakupem drogi wewnętrznej to musi zapewnić sobie służebność przez działki 21/22/23, jest to jego wybór.
  
Komisja Edukacji w  obecności 6 radnych, jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Cyrkoniowej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 1 głosem „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Cyrkoniowej.

Komisja  Rozwoju  Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 1 głosem „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Cyrkoniowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Cyrkoniowej.

c)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVI/363/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy gmina poniosła koszty związane z rozpoczęciem procedury dotyczącej przygotowania i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kto jest wnioskodawcą?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że gmina nie poniosła żadnych kosztów, ponieważ po uchwale nie został wyłoniony wykonawca miejscowego planu. Gmina czekała, aż ostateczne koncepcje się pojawią, tak aby wiedzieć co procedować, dopiero teraz po wyłonieniu wykonawcy byłyby pierwsze koszty. Spółka Jura prokurent Spółki Jura, która zainteresowana jest zakupem GS-ów.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, jaką gmina ma gwarancje, że właściciel, za trzy miesiące nie wymyśli coś nowego bo uchwała podejmowana była niedawno?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że istnieje możliwość zagospodarowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli właściciel będzie chciał, zrealizować jakiś obiekt ma taką możliwość. Sytuacja jest dynamiczna, zarówno jeżeli chodzi o sytuacje na rynku nieruchomości, a także przepisy się zmieniają, gwarancji 100% nie ma nigdy.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, kto jest właścicielem tego terenu? 

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że właścicielem terenu jest Gmina Września, natomiast grunt oddany jest w użytkowanie  wieczyste.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr XXVI/363/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 1 głosem „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr XXVI/363/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 1 głosem „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr XXVI/363/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr XXVI/363/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

d)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września.

e)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Kaczanowo.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Kaczanowo.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Kaczanowo.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Kaczanowo.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Kaczanowo.

f)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: nadanie nazwy rondu w ciągu drogi gminnej Chocicza Mała – Grzymysławice.

Radny Maciej Baranowski  zapytał, kto był wnioskodawcą?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że w imieniu Volkswagen Poznań Sp. z o.o. pełnomocnik Pan Zbigniew Sawicki, który jest jedną z osób, która prowadzi Związki Zawodowe „Solidarności” w tej firmie.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że cyt: „ to wstyd, że niemiecka firma występuje, żeby zrobić rondo „Solidarności”, wystąpiłem do Pana Narożnego szefa „Solidarności” we Wrześni, on też nic złego nie widział, na pewno zadzwonił do Pana Burmistrza i dlatego zmienili, że to nie robi Volkswagen Polska tylko robi to Pan Zbigniew Sawicki. Powiem wam tak  VW Polska ma firmę w  Wolfsburgu i jeżeli chce upamiętnić „Solidarność” niech upamiętnia tam u siebie, tam w Wolfsburgu pracowali pracownicy przywiezieni  w 1939 – 1945 roku i w okolicach tego miasta proszę Państwa jest żłobek i przedszkole, byłem tam w żłobku i przedszkolu i proszę zobaczyć tam leżą dzieci, 90% dzieci, które urodziły się w fabryce zmarły z wycieczenia. Na cmentarzysku są imiona tych dzieci i jeżeli VW chce upamiętnić to, że „Solidarność” zrobiła tak wielką robotę i komunizm rozbiła i połączyły się dwa kraje to dlatego niech robi tam, a u nas Rada Miejska niech robi i Pan Burmistrz, jestem za „Solidarnością” a nie za tym aby Volkswagen to robił”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak powiedział, że pierwszą informacje, że jest taka inicjatywa dowiedział się od działacza związku zawodowego „Solidarność” Pana Mirosława Sikorskiego, którego zna od dawna i z całą pewnością jest Polakiem. Prawo do zgłoszenia imienia rondu, ulicy, parkom ma każdy obywatel Polski, obojętnie gdzie pracuje. W Volkswagenie pracuje 3,5 tys. osób i Pan Radny Grzegorz Dobrosielski chce odebrać im prawa, które im przysługują. Powoływanie się na tak smutną zaszłość historyczną, w tym przypadku nie powinno mieć miejsca. Za tym żeby rondo miało taka nazwę, nie są Niemcy tylko Polacy.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że zadał to pytanie ponieważ słyszał, że to NSZZ „Solidarność” Związek Zawodowy, który jest pracowników Volkswagena, wystąpił z takim wnioskiem, więc zadałem pytanie. Nazwisko, które wymienił wcześniej radny Grzegorz Dobrosielski w żaden sposób nie wpływa pozytywnie. Wielokrotnie prosił o upamiętnienie na rondzie, które jest przy stacji i przy „Galerii Karuzela” np. zrobić rondo Tonsil, wystąpił z  projektem. W Parku im. Dzieci Wrzesińskich, radni razem powiesili tabliczkę  Al. Solidarności, ale pozostałych działań ku upamiętnieniu nie ma, nie widzi żadnego problemu, gdyby ktoś z przedstawicieli Polskich obywateli pracujących w VW  wystąpił z takim wnioskiem. Czy Pan radny widzi lub ma wrażliwość w tej sprawie, każdy Polak, dumny z tego, gdziekolwiek  pracuje ma prawo wystąpić z takim wnioskiem.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że jak była mowa o rondzie Garbsen to Pan Przewodniczący przekonywał, że nie możne powstać rondo Powstańców Wielkopolskich, ponieważ istnieje już ul. Powstańców Wielkopolskich i w innych miejscach, będzie to wprowadzało mieszkańców w błąd. Istnieje już Al. Solidarności, za dużo rzeczy tam jednak nie ma, Pomnik Marii Konopnickiej znajduję się przy Al. Solidarności, a rondo będzie zupełnie gdzie indziej. Czy to nie będzie rodziło jakichś niepotrzebnych nieporozumień?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  powiedział, że jest to inna sytuacja, w której  porównujemy aleję w parku „Al. Solidarności” z ulicą gdzie nikt nie mieszka i można pójść np. na spacer, z ulicą, przy której  zameldowane są osoby oraz funkcjonują różne firmy, a także działalności gospodarcze. Jest to jednak zdecydowanie sytuacja nieporównywalna. Gmina zastanawiała się, czy jest to dobrze, aby nazwy się powtarzały, zostało stwierdzone, że w tym konkretnym przypadku, kiedy jest mowa o alei w parku, a z drugiej strony o rondzie, przy którym również nie będzie żadnego adresu, nie będzie to stanowiło większego problemu. W związku z tym, został przygotowany taki właśnie projekt uchwały.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że będzie głosował za rondem „Solidarności” w tym miejscu, nie zgadza się z tym, że VW Poznań i w imieniu, niech będzie napisane jeżeli Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września jest wnioskodawcą, to prosi o zmianę, że w im. „Solidarności” Volkswagen.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dla gminy to żaden kłopot bo pismo wpłynęło od „Solidarności” VW i jest to może nieprecyzyjny zapis, który można zmienić. 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że to nie jest kłopot, żeby w uzasadnieniu uchwały taki zapis się znalazł.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy Pałac na Opieszynie nie będzie przypadkiem mieścił się przy Al. Solidarności?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że Pałac znajduję się przy ul. Opieszyn.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy rondu w ciągu drogi gminnej Chocicza Mała – Grzymysławice.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy rondu w ciągu drogi gminnej Chocicza Mała – Grzymysławice.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadanie nazwy rondu w ciągu drogi gminnej Chocicza Mała – Grzymysławice.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadanie nazwy rondu w ciągu drogi gminnej Chocicza Mała – Grzymysławice.

g)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kleparz.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kleparz.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kleparz.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kleparz.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kleparz.

h)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  w obecności 5 radnych, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Września.

i)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557).

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał o koszt rozmieniarki i zaproponował, czy nie warto by było zainwestować w kilka sztuk?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że samo urządzenie kosztuje kilka tysięcy złotych, była taka rozmieniarka w Rynku i były z tym różne negatywne doświadczenia.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak podsumował, że taka rozmieniarka musiałaby być w pomieszczeniu zamkniętym i monitorowanym.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557).

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557).

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557).

j)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: nadania nazwy ogrodowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni nazwy „Park im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni”.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy nie byłoby możliwe wstrzymanie się z nadaniem tej nazwy do momentu uporządkowania tego terenu, a przede wszystkim do wyremontowania tej altany ?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że  gminie bardzo zależy na tym, by Bractwo Kurkowe uczestniczyło aktywnie w tym, jak ten teren będzie wyglądał i jak będzie zagospodarowany i jak samo Bractwo będzie poprzez ten teren upamiętnione, chodzi wyłącznie o samą nazwę, dlatego że opracowując wcześniej koncepcję zagospodarowania ternu gmina miała na uwadze również, wstawienie tablicy pamiątkowej, na dzień dzisiejszy kończą się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczące tego w jaki sposób przeprowadzić remont  zabytkowej altany. Konserwator w formie decyzji musi określić w jaki sposób  konkretnie prace muszą zostać wykonane, trzeba również uzyskać decyzje Starosty Wrzesińskiego w tej  sprawie. Konserwator Wojewódzki, świadomy też wszystkich względów, wyznaczył dość długi okres na wykonanie remontu samej altany - na koniec czerwca 2019 roku. Wyjaśnił, że teren został uporządkowany.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ogrodowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni nazwy „Park im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni”.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ogrodowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni nazwy „Park im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ogrodowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni nazwy „Park im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ogrodowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni nazwy „Park im. Kurkowego Bractwa Strzeleckiego we Wrześni”.

k)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym”.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym”.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym”.

l)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.

ł)
Radny Maciej Baranowski poprosił o wykaz patroli pieszych i samochodowych oraz o wyszczególnienie i opisanie środków przeznaczonych na Komendę Powiatową we Wrześni, a także o wyjaśnienie praznaczenia wydatku związanego z poddaszem Komendy Powiatowej, która w niedługim czasie zmieni swoją siedzibę.
Poruszył również temat dofinansowania karetki  pogotowia na kwotę 350.000,00 zł, prosiłby o więcej szczegółów z tym związanych. Podkreślił, że środki przeznaczone na komunikacje i oświatę są bardzo dobrze rozdysponowane.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wspieranie Policji i Komendy to należy mieć świadomość tego, że niestety policja nie jest dostatecznie dofinansowana. Im więcej patroli policji w mieście, tym  lepiej wpływa to na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Istnieje specjalna grupa realizacyjna policji, która zajmują się poza normalnymi obowiązkami, jeszcze szczególnymi zadaniami noszącymi duże ryzyko zawodowe. Często wysyłani są do trudnych, skomplikowanych przypadków. Wcześniej zostali wyposażeni w specjalne taktyczne kamizelki i latarki. Hełmy są tak jakby ostatnim elementem z tego podstawowego wyposażenia, które jest im niezbędne.
Nawiązując do dofinansowania samej karetki pogotowia to karetki są w bardzo złym stanie technicznym i jeżeli gmina, chce wydać środki na bezpieczeństwo, chodzi o policję to warto wydać pieniądze na ambulans. Prawdą jest, że nie jest to zadanie gminy, ale gmina chce ją zakupić, odpowiednio opisać, żeby nie było wątpliwości kto jest fundatorem, przygotowania się toczą.  Nawiązując do pytania w sprawie dachu na komendzie Policji to dach jest również w złym stanie, przecieka. Nie jest określone w jakim czasie siedziba ma zmienić miejsce, zważywszy jak długo trwają formalności. 

Waldemar Grześkowiak Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni wyjaśnił, że w sprawie dofinansowania karetki pogotowia na kwotę 350.000,00 zł, sprawa była szczegółowo omawiana na komisji komunalno-finansowej, gdzie zaproszony na tą komisję został Pan Prezes Spółki Szpitala Zbyszko Przybylski i przewodniczący rady nadzorczej, komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie dofinansowania karetki.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o środki przeznaczone na świetlice wiejskie., które z nich będą remontowane za kwotę 150.000,00 zł, drugie pytanie dotyczy informacji na temat zmniejszenia środków w zadaniu: „budowa obwodnic na kwotę 1 mln zł ” oraz trzecie pytanie dotyczy wymienionej w budżecie kwoty 750.000,00 zł  w zakresie kanalizacyjnym. Czy w tej kwocie przewidziana jest położenie nakładki  nawierzchni w Przyborkach po budowie kanalizacji?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jeżeli chodzi o świetlice to mowa jest o Gozdowie i Słomowie, gdzie jest nie do końca rozwiązany problem dachu, który jest zabezpieczony, natomiast szereg prac należy jeszcze wykonać. Ceny niektórych materiałów i prac remontowych rosną, gmina ma w planie te dwie świetlice jednak wyremontować. Jeżeli chodzi o zmniejszenie kwoty o 1 mln zł, zaplanowanej i przeznaczonej wcześniej na obwodnicę, jest wynikiem trwających cały czas prac dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy obwodnicy i sytuacjami, na które gmina nie ma wpływu, chociażby np. taka instytucja „Wody Polskie”, które uczestniczą w wszystkich uzgodnieniach.  Istnieje prawdopodobieństwo, że tej kwoty 1 mln zł nie da się w tym roku rozdysponować, w związku z tym, taka właśnie decyzja. Rozpoczęcie tej inwestycji będzie wymagało nie tylko przez Burmistrza Miasta i Gminy, ale przede wszystkim przez radnych decyzji o sposobie finansowania tej inwestycji.
Odpowiadając na trzecie pytanie dotyczące wymienionej w budżecie kwoty 750.000,00 zł., to środki są zabezpieczone na wykonanie fragmentów kanalizacji sanitarnej w okolicy ul. Azaliowej. W budżecie jest zaplanowana kwota 3 mln zł na lewą i prawą stronę ul. Paderewskiego, natomiast są tam takie fragmenty, w których ma być wykonana nawierzchnia z uzbrojeniem. Gmina chce zwiększyć te środki, w tej kwocie jest również zabezpieczenie  po wykonawcze inwestycji, która jest wprowadzana na ulice Łokietka i Sokołowskiej.

Radny Ryszard Szwajca skierował pytanie do Pani Skarbik Miasta i Gminy Września w sprawie  rozdziału 90002 gospodarki odpadami, gdzie w uchwale po zmianie, która jest w projekcie jest zawarta kwota 7.375.871,30 zł natomiast  w części tabelarycznej jest to kwota dużo większa, prosił o wyjaśnienie. Zaznaczył, że gospodarka odpadami wymaga gruntownego omówienia zwłaszcza na komisji komunalno-finansowej, ponieważ koszty z roku na rok rosną. W ciągu 5 lat gmina miała nadwyżkę,  co roku firmie gnieźnieńskiej w Lulkowie gmina zaczyna płacić 1 mln zł więcej, można powiedzieć, że niebezpiecznie rezerwy te zaczynają się „kurczyć”. Jednym z rozwiązań może być podwyższenie opłat za wywóz śmieci.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że w rozdziale 90002 oprócz całego systemu związanego z obsługą ujętych „opłat za wywóz śmieci” są jeszcze skwalifikowane inne wydatki takie jak gospodarka odpadami związana z bazą azbestową, jak przekazanie dotacji np. dla Powiatu, również na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu, wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt. Gospodarka odpadami, nigdy nie będzie równa w tym punkcie z zapisem w akcie normatywnym związanym z tzw. w systemie śmieciowym. Od stycznia się to zmieni, ponieważ jest podpisane rozporządzenie w sprawie zmiany kwalifikacji gdzie faktycznie w tej gospodarce odpadami od stycznia następnego roku będzie tylko i wyłącznie obsługa systemu śmieciowego, natomiast pozostałe wydatki będą  przeniesione do innego rozdziału.

Radny Grzegorz Dobrosielski zaproponował zakup jeszcze jednego autobusu.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023 zmiany.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023 zmiany.

Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023 zmiany.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023 zmiany.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023 zmiany.


m)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  w obecności 5 radnych, jednogłośnie , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Pkt 4
Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o przygotowywany przez gminę projekt w sprawie wymiany piecy, drugie pytanie dotyczy możliwości korzystania z tych „słynnych 400 m drogi”, natomiast trzecie pytanie dotyczy maila skierowanego do radnego Kwiatkowskiego od mieszkańca w sprawie ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 ?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jeżeli chodzi o projekt uchwały przewidujący wprowadzenie dotacji na wymianę piecy, jest on przygotowany i pozytywnie zaopiniowany zgodnie z procedurami przez Ministra Rolnictwa jak i Urząd Ochrony Konsumentów. Plany były takie, by mógł on w ramach jutrzejszej sesji radnym być przedstawiony, jednak gmina dokonała analiz orzeczeń Regionalnych Izb Obrachunkowych, właśnie w przedmiocie tego rodzaju uchwał. Tego rodzaju przepisy, które są przygotowane i pozytywnie zaopiniowane, prawdopodobnie nie wzbudziłyby wątpliwości prawnych Wojewody, istnieje bowiem duże ryzyko, że mogłyby zostać zakwestionowane w jakiś niuansach przez Regionalną Izbę Obrachunkową, dlatego została podjęta taka decyzja, że zostaną wprowadzone jeszcze poprawki do tego projektu, które nie będą jeszcze powodowały ryzyka zakwestionowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową i ta uchwała zostanie skierowana na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Wyjaśnił, że jest to o tyle lepsze rozwiązanie, że zdecydowanie trudniejsza sytuacja byłaby wtedy, kiedy ta uchwała zostałaby podjęta i okazałoby się  już w momencie składania wniosków przez mieszkańców, że Regionalna Izba Obrachunkowa podważyła niektóre  zapisy.

Odpowiadając na drugie pytanie w sprawie „korzystania z drogi 400 m” to  będzie można po niej jeździć, jednak należy wcześniej dokonać wszystkich formalnych odbiorów, jest to bardziej skomplikowane ze względu na to, że część tej drogi znajduję się w pasie autostradowym i Autostrada Wielkopolska musi uczestniczyć w tym  względzie, natomiast jest jeszcze jeden argument istotny, a mianowicie taki, że nie wykluczone, że jeszcze uda się na tą drogę, uzyskać dotację na kwotę 1.300.000.000 zł.

Odpowiadając na trzecie pytanie w sprawie maila do radnego Kwiatkowskiego od mieszkańca w sprawie ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 to autorem jest ta sama osoba, która również z tym problemem zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Września. Jak się okazało, ta troska o to, że po 22.00  można spotkać osoby nietrzeźwe na mieście, wynika z tego faktu, że ta osoba jest właścicielem lokalu, sprzedającym alkohol i chętnie by tych ludzi widziała u siebie, a nie na mieście. Gmina nie ma planów i pomysłów jak ograniczyć te godziny sprzedaży alkoholu, dopełnia jedynie formalności z liczbą zezwoleń.

Radny Grzegorz Dobrosielski skierował pytanie do radnego Piotra Matuszewskiego w sprawie  dofinansowania do wsi Chocicza Mała, Gozdowo, Gonice,  Otoczna, Gutowo Małe, Bierzglinek, Nowy Folwark. Wyjaśnił, że w roku poprzednim były dofinansowane festyny profilaktyczno-integracyjne, jak również rajd rowerowy w Chwalibogowie i Turniej „ Sąsiedzkie Potyczki” w Kaczanowie?
Powiedział, że chciałby otrzymać na jutrzejszą sesje na piśmie, wyszczególnioną kwotę dofinansowania.
Powiedział, że złożył dwukrotnie jako sołtys wniosek w sprawie dofinansowania na imprezę z okazji „Dnia Dziecka”, gdzie komisja nie zebrała się by go rozpatrzyć.  Otrzymał dofinansowanie od Przewodniczącego komisji tylko na kwotę w wysokości 300,00 zł na imprezę integracyjną w Grzybowie, gdzie koszt dmuchanego zamka dla dzieci wynosi 200,00 zł na godzinę, co nie wystarczy na cyt: „zakup lizaków dla tych dzieci”.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że informacja na ten temat zostanie przygotowana w formie pisemnej na jutrzejszą sesję Rady Miejskiej.

Radny Piotr Matuszewski przytoczył wniosek jaki złożył radny Grzegorz Dobrosielski do komisji Alkoholowej w sprawie dofinansowania pikniku rekreacyjno-sportowego dla rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków w Grzybowie w roku 2017 zaznaczając, że liczba uczestników wynosić będzie 1000 osób.

Radny Piotr Matuszewski wyjaśnił, że komisja cyt: „zadrżała”  na samą myśl o takiej ilości uzależnionych osób.

Radny Grzegorz Dobrosielski zaznaczył, że zapraszał komisję Alkoholową, by przyjechała na ten festyn o którym mowa, jednak nikt się nie pojawił. Organizując ten festyn powiedział, że chodziło mu o to, że miał się on odbyć do mieszkańców całej parafii Grzybowskiej.

Radny Mirosław Chudy zadał pytanie dotyczące oczyszczenia glinek przy ul. Witkowskiej?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że  w tym projekcie o zmianach w budżecie, który został zaopiniowany przez radnych, znajduje się punkt dotyczący tego terenu. Zaplanowana jest kwota 200.000,00 zł, dotyczy ona oczyszczenia glinek, fontanny oraz zagospodarowania tego terenu, tak żeby można było z niego korzystać.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że chciałby zwrócić uwagę za sprawą Pana Adama, mieszkańca Poznania, pasjonaty i osoby znanej w środowisku ornitologicznym, który zgłaszał się do radnego kilkakrotnie na dyżur w sprawie  chronionego gatunku ptaków o nazwie „Jeżyki”, które są widoczne we Wrześni. Ptaki te potrzebują co najmniej dwukondygnacyjnych budynków. Pan Adm prosił o przekazanie informacji za pośrednictwem radnego, gdzie można takie ptaki zaobserwować, ponieważ ich środowiska lęgowe ulegają zanikowi. Lęgowiska polegają na wstawianiu, zamontowaniu wewnątrz na wysokości II piętra, ceramicznych rurek o dł. około 30 cm i przekroju maksymalnym 50 mm lekko wystających z elewacji oraz lekko pochylonych od elewacji tak, by woda nie pozostawała wewnątrz rurek. Podkreślił, że to absolutnie wystarczy, by ten ptak mógł się zalęgnąć. Jeżeli można w zasobach komunalnych takie miejsca znaleźć, byłoby to owocne. Radny dysponuje całym planem wykonania takich budek.   

Waldemar Grześkowiak Przewodniczący Rady Miejskiej w odpowiedzi na apel radnego Macieja Baranowskiego powiedział, że codziennie wieczorem na niebie widuje  ptaki Jeżyki,  zwrócił się z prośbą do Karola Nowaka, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września o możliwość w najbliższym budżecie przeznaczenia środków, by umieścić jeden taki kompleks budek dla „Jeżyków”.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zapytał, czy są zmiany trasy autobusu dostosowanego do potrzeb mieszkańców, jeśli tak, to czy są zgłaszane przez nich jakiekolwiek potrzeby zmiany kierunku trasy?

Drugie pytanie dotyczy przebudowanego skrzyżowania przy ulicach: Słonecznej, Paderewskiego oraz Działkowców. Znajduje się tam bardzo ładny plac, czy jest zatem możliwość postawienia tam dwóch, trzech ławek, zgodnie z sugestią przejeżdżających przez skrzyżowanie tam rowerzystów ?

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego odpowiadając na pierwsze pytanie wyjaśnił, że mała pętla dostosowana jest do dowozu i odebrania mieszkańców Wrześni pracujących poza Wrześnią. Straż Miejska przeprowadziła takie badania i sprawdziła, które pociągi są najbardziej wykorzystywane w tym celu, jeżeli chodzi o odjazdy i przyjazdy i na te właśnie kursy przewidziana jest mała pętla. Gmina nie przewiduje, by w tym kierunku zmian. Autobus jest elektryczny, posiada baterie, która wystarcza na przejechanie 120 km, w związku z tym istnieje limit dzienny pokonywania tych tras. Autobus może się doładowywać w międzyczasie, ale wtedy nie jeździ, natomiast duża pętla  przeznaczona jest do  korzystania z tego autobusu, głównie do jazdy na cmentarz.
Wyjaśnił, że praca autobusu jest monitorowana co dziennie. Kursy są dostosowane do potrzeb mieszkańców, którzy informują w jakim kierunku i czasie powrotnym chcą jechać. Kursy popołudniowe zabierają sporą grupę uczniów, najczęściej z ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Kutrzeby i ul. 68 Pułku Piechoty, ale również uczniów ze Szkoły Nr 1 i 6.
Odpowiadając na drugie pytanie w sprawie ławek, wyjaśnił, że będzie to zrealizowane.

Radny Grzegorz Dobrosielski skierował pytanie do Jana Krotoszyńskiego, naczelnika Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego w sprawie wjazdu na parking przy rondzie Popiełuszki ?

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego odpowiedział, że wjazd jest od strony szkoły.
Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 18.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 23 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

                                                                                                                               
                                                                                              Przewodniczący Komisji Edukacji                                                                                                                         /-/Bogdan Nowak


                       
 Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                               /-/Mirosław ZgolińskiPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław GarbarekPrzewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
/-/Ryszard SzwajcaProtokolant
 Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.