BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14285793
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu cz. 7 postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części nr 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad przebudową nawierzchni chodników na os. Sławno we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

MPAC Czesław Wardeński

ul. Paderewskiego 20A

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 4.100,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu w części nr 1 ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo „DROG-KAR" Ryszard Karalus, Gutowo Małe, ul. Powidzka 16, 62-300 Września (oferta nr 1), cena oferty brutto: 4.920,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni oferta uzyskała w kryterium: cena - 50,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 90,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części nr 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad przebudową nawierzchni chodników na os. Sokołowskim we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

MPAC Czesław Wardeński

ul. Paderewskiego 20A

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 4.100,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu w części nr 2 ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo „DROG-KAR" Ryszard Karalus, Gutowo Małe, ul. Powidzka 16, 62-300 Września (oferta nr 1), cena oferty brutto: 4.920,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni oferta uzyskała w kryterium: cena - 50,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 90,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części nr 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad przebudową nawierzchni chodników na os. Lipówka we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

MPAC Czesław Wardeński

ul. Paderewskiego 20A

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 2.440,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że jest to jedyna oferta złożona w części 3 niniejszego postępowania.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części nr 4 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad budową ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Strzykały we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

MPAC Czesław Wardeński

ul. Paderewskiego 20A

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 1.670,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu w części nr 4 ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo „DROG-KAR" Ryszard Karalus, Gutowo Małe, ul. Powidzka 16, 62-300 Września (oferta nr 1), cena oferty brutto: 2.460,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni oferta uzyskała w kryterium: cena - 40,73 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 80,73 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części nr 5 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad przebudową drogi gminnej w Chwalibogowie została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

MPAC Czesław Wardeński

ul. Paderewskiego 20A

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 3.400,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu w części nr 5 ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo „DROG-KAR" Ryszard Karalus, Gutowo Małe, ul. Powidzka 16, 62-300 Września (oferta nr 1), cena oferty brutto: 3.690,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni oferta uzyskała w kryterium: cena - 55,28 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 95,28 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części nr 6 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad przebudową ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

MPAC Czesław Wardeński

ul. Paderewskiego 20A

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 2.200,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia, że jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że jest to jedyna oferta złożona w części 6 niniejszego postępowania.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu części 7 postępowania

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad: część 7 - budową toru rowerowego pumptrucka nad Zalewem Lipówka prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 221.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

UZASADNIENIE

Dnia 27 czerwca 2018 roku o godzinie 9:45 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad: część 7 - budową toru rowerowego pumptrucka nad Zalewem Lipówka. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.