BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14455960
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni wraz z wyposaż

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni w ramach projektu „Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem" : część 1 - meble szkolne, część 2 - pomoce dydaktyczne, część 3 - sprzęt rehabilitacyjny, część 4 - urządzenia komputerowe prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 221.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE

1) Naruszenie art. 38 ust 1a w związku z art. 38 ust 1 oraz art. 38 ust 6 Ustawy PZP.

Zamawiający w dniu 28 maja 2018 r. udzielił wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ") w trybie art. 38 ust 1 Ustawy PZP. Dodatkowo dokonał modyfikacji załącznika nr 1.4 do SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust 1a „Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania". Natomiast zgodnie z art. 38 ust 1 w przypadku udzielania wyjaśnień do SIWZ, należy ich udzielić nie później niż na dwa dni przed terminem otwarcia ofert.

W rzeczonym przypadku Zamawiający nie zachował tego terminu. Odpowiedzi należało udzielić najpóźniej do 25 maja 2018 r.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust 6 „Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio".

W rzeczonym przypadku zmiana treści załącznika nr 1.4. prowadziła do zmiany treści oferty. Konieczne było bowiem ponowne obliczenie ceny ofertowej brutto wskutek zmiany stawki podatku VAT. Ponadto zmiana została wprowadzona na tyle późno, że wykonawcy którzy złożyli ofertę nr 10 oraz 12, zastosowali wersję załącznika nr 1.4 z dnia 24 maja 2018 r.


2) Z zakresie zadania nr 2 i 3 kosztorys ofertowy wprowadzał w błąd Wykonawców co do wymaganej stawki podatku VAT. Ponadto Zamawiający nie był w stanie ustalić prawidłowości przyjętych przez Wykonawców stawek podatku VAT. Prowadziło to do konieczności oceny ofert, co do których nie było gwarancji i pewności że są porównywalne, t.j. że Wykonawcy zastosowali prawidłowe i jednolite stawki podatku VAT.

W przedmiotowych zadaniach należało zastosować różne stawki podatku VAT do różnych pozycji kosztorysowych. Formularz ofertowy sugerował jednak konieczność zastosowania jednej stawki podatku VAT, gdyż należało jedynie podać jego sumaryczną wartość, bez podziału na poszczególne stawki.

Zgodnie z wyrokiem KIO z 7 lipca 2017 r. (KIO 1291/17) niejednoznaczne postanowienia Specyfikacji do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy skutkowały nieporównywalnością ofert i miały wpływ na zachowanie zasady uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Taki stan stanowi o tego typu wadzie SIWZ, którą zakwalifikować należy jako wadę, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zaistnienie takiej wady nie może, zostać konwalidowane przez odrzucenie części złożonych ofert.

Zgodnie z wyrokiem 10 września 2014 r. (KIO 1804/14) wskazanie sposobu obliczania ceny jest obligatoryjnym elementem treści SIWZ. Brak staranności zamawiającego oraz spójności dokumentacji przetargowej spowodowały, że wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mieli jasności co do sposobu obliczania ceny. Wobec powyższego oferty stały się nieporównywalne, a w efekcie doszło do sytuacji, w której krąg podmiotów, spośród których dokonywany był wybór oferty najkorzystniejszej był węższy niż w sytuacji, gdyby taka rozbieżność niezaistniała.

3) W ocenie Zamawiającego zamiana terminu realizacji zamówienia dokonana w dniu 17 maja 2018 r. spowodowała, że nowy termin ustalony na dzień 29 czerwca 2018 r. był niemożliwy do dotrzymania przez Wykonawców. Zgodnie z art. 387 par 1 Kodeksu cywilnego Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu spowodowałoby więc zawarcie umowy nieważnej. Powyższy przepis należy stosować wprost na podstawie art. 14 ust 1 Ustawy PZP, zgodnie z którym do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej. Ustawa PZP nie reguluje tej kwestii.

Zgodnie z Sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych z 2017 r. średni czas trwania postępowań o wartości nieprzekraczającej progów UE prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wynosił 38 dni. W przypadku więc zmiany terminu realizacji umowy w dniu 17 maja 2018 r. należało liczyć się z zawarciem umowy nawet do dnia 22 czerwca 2018 r. W takiej sytuacji wykonawcy mieliby 7 dni na wykonanie umowy. Tak krótki termin był więc niemożliwy do wykonania i skutkowałby nieważnością zawartej umowy. Ponadto mógł przyczynić się do rezygnacji ze złożenia ofert przez wykonawców.

W danym stanie faktycznym należy uznać, że wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania oraz wymagania w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego zostały przez Zamawiającego wypełnione.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.