BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14458018
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej z 21 maja 2018 r.

 

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 21 maja 2018 r.
Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 3), oraz 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 4).Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Magdalena Kałużna, naczelnik Wydziału Podatkowego;
Paulina Iglewska, referent w Wydziale Podatkowym;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Anna Olkowska, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów;
Ryszard Pietrowicz, dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).Pkt 3
a)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.


b)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Radny Mirosław Chudy zapytał, o posiadanie pojemnika BIO, jeżeli ktoś gospodaruje na zasadzie kompostownika i wszystkie swoje odpady BIO zagospodarowuje czy będzie musiał posiadać taki pojemnik oraz czy BIO segregacja wpłynie  na koszt dla mieszkańca?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że  jeśli ktoś posiada kompostownik, to nie musi  mieć pojemnika BIO.  Odpowiadając na drugie pytanie Radnego, wiele wskazuje na to, że tak, tylko w przypadku gminy, opłaty za zbiórkę odpadów BIOdegradalnych od lipca 2018 r. nie jest jedynym zdarzeniem, które będzie miało wpływ na stawkę opłaty, jest wiele czynników. Usługa będzie droższa o tyle, że firma, która wygra przetarg będzie musiała posiadać specjalny pojazd, który raz  lub dwa razy w tygodniu będzie musiał przejechać całe miasto i gminę, żeby zebrać odpadki BIOdegradalne, więc zużyje więcej paliwa, więcej osób musi być zatrudnionych aby wykonać tą usługę. Rocznie pojazd przejeżdża 45 tys. kilometrów żeby zebrać wydzielone w osobnym koszu śmieci.Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w § 1 ust. 1 są opisane dwa przypadki zbierania odpadów, bezpośrednio z terenu nieruchomości oraz w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. GPSZOK),w obydwóch przypadkach powtarzają się niektóre propozycje, także o odpadach ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, opakowań ulegających  biodegradacji oraz odpadów zielonych. Czy  takie rozpisanie w dwóch miejscach to powtórzenie przedstawiające sposób pozbywania się odpadów, czy kryją się inne przemyślenia?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że z dwóch powodów, po pierwsze wskazane jest to z ustawy, że trzeba zapisać to dwoma metodami, a drugie to np. duże gałęzie, które  nie mieszczą się w kuble i trzeba zawieźć do punktu GPSZOK.  Radny Waldemar Grześkowiak  zapytał, czy ograniczeniem ilości odpadów, których będą się pozbywać mieszkańcy, będzie pojemność pojemnika?Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gabaryt przedmiotu, który będzie wyrzucany. Jest to pojemnik 120 litrowy, który z danych szacunkowych wynika, że będzie w niewielkim stopniu zapełniony.  


Radny Waldemar Grześkowiak  powiedział, że mieszkańcy będą zainteresowani przede wszystkim pozbywaniem się liści, jest to objętościowo największa masa odpadów ulegająca biodegradacji.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że informacja jest zapisana w ulotce cyt. „w przypadku gdy pozbycie się z nieruchomości odpadów „BIO” konieczne jest poza harmonogramem odbioru lub w przypadku wyprodukowania większej ilości tych odpadów, mieszkańcy bezpłatnie mogą je dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego przy ul. Sikorskiego 38”, za darmo i osobiście.

Radny Waldemar Grześkowiak  zapytał, czy pojemniki do biodegradacji będą myte średnio co dwa tygodnie?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że będą myte 27 razy w ciągu 3 lat czyli raz na miesiąc.


Radny Waldemar Grześkowiak  zapytał, czy nie rozważano np. wyłożenie takiego pojemnika  workiem foliowym ulegającym biodegradacji?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że firma odbierająca odpady nie powinna odebrać z tego względu, że trawa w foli będzie kosztować mieszkańców gminy dziesięć razy więcej.  


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy na pojemnikach będą dodatkowe informacje, tak jak np. w Poznaniu na pojemnikach są samoprzylepne naklejki informacyjne, gdzie użytkownik może przeczytać i odświeżyć wiedzę?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina będzie informować wszystkimi możliwymi sposobami, wszyscy mieszkańcy otrzymają ulotki, które będą przy odbiorze pojemnika w ostatnim lub przedostatnim wejściem w życie tych opisów a opis kosza wynika z rozporządzenia.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września w § 3 jest zapis który zobowiązuje właścicieli nieruchomości do oczyszczania części nieruchomości służącej do użytku publicznego, gwarantujący bezpieczeństwo osób które korzystają z tych terenów. Zapytał, co to znaczy z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, dotąd było że z chodnika nienależącego do właściciela nieruchomości bo właścicielem była gmina lub powiat, czy zdejmuje się w ten sposób obowiązek sprzątania z chodników z właścicieli i przyległych do tych chodników i czy w dalszym ciągu jest bufor trawnika pomiędzy chodnikiem a granicą działki prywatnej, który zwalnia właściciela nieruchomości ze sprzątania chodnika?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że  jest to ten sam zapis istniejący od lat, gmina nie zmienia regulaminu utrzymania czystości i porządku, zmiana nastąpi tylko w punktach dotyczących zbioru odpadów biodegradalnych.


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego powiedział, że jest to regulamin, który został przyjęty przez Radę Miejską w tym fragmencie jest obowiązujący.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, jak należy rozumieć zapis, który jest powtórzony?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego odpowiedział, że rozdzielenie pasa  chodnika zielenią to interpretacja nadal funkcjonuje, np. jeżeli właściciel sklepu posiada teren przyległy o który musi zadbać, to z całą pieczołowitością aby nie uszkodzić czyjegoś mienia, musi o ten chodnik zadbać. Regulamin nie może wykraczać poza ustawę, musi być w ramach ustawy ale także nie może uściślać, jest to regulamin ogólny.  


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że mieszkańcy powiedzą że w regulaminie czystości nie jest zapisane  o sprzątaniu chodnika.


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego odpowiedział, że gmina miała dobry regulamin, który był udoskonalany ale część z tych zapisów trzeba było usunąć ponieważ były uznane przez prokuraturę za niezgodne z prawem. 


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy do regulaminu czystości może warto dopisać krótki komentarz wyjaśniający najczulsze rzeczy w całej problematyce?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego odpowiedział, że w Wieściach z Ratusza Straż Miejska informowała i uszczegóławiała, jakie są obowiązki obywateli, względem utrzymania czystości chodnika w szczególności w okresie zimowym, informacje są często powtarzane w Wieściach z Ratusza. 


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy to będzie  droga informowania?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego odpowiedział, że tak, na dany temat w danym okresie.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy gmina będzie zabierała uprzątnięte  liście przez właściciela posesji z chodnika miejskiego?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego odpowiedział, że gmina zastanowi się nad tą kwestią.


Radny Stefan Ogrodowicz  zapytał, gdzie należy wyrzucać zużyte strzykawki?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że są to odpady medyczne, w każdej aptece znajduje się specjalny pojemnik do którego można taki odpad wyrzucić.


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że apteki nie mogą  przyjmować strzykawek ponieważ mają igły.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest firma TROXI zajmująca się zbieraniem odpadów medycznych z którą gmina ma podpisaną umowę. Na stronie firmy powinna być informacja gdzie we Wrześni można wyrzucać odpady niebezpieczne, to nie są odpady komunalne.


Radny Maciej Baranowski  zapytał, czy PUK dostarczy pojemniki BIO do mieszkańców ?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.


Radny Bogumił Kwiatkowski  zapytał, czy już wiadomo od kiedy będzie podwyżka opłat związanych z wywozem odpadów?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina nie przewiduje w najbliższym czasie podwyżki  opłat.


Radny Stefan Ogrodowicz  zapytał, czy mycie pojemników będzie się odbywało na terenie posesji z której będzie odbierane, czy  będzie to polegało na wymianie pojemnika?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że samochód który jest przysposobiony do tego, jest urządzeniem w którym się to dzieje.


Komisja Edukacji w  obecności 7 radnych, jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Komisja  Rozwoju  Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

c)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Bezpieczeństw i Polityki Społecznej  w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.d)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
e)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXXIII/443/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018, poz. 3132).
Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w okręgu nr 2, jest wymienione dwa razy ul. Słowackiego od nr 11 do końca z wyłączeniem nr 12, 16, 18 a dwa wersy niżej  jest ul. Słowackiego nr 1,3, 4, 4a, 5, 6,7, 12, 16,18. Zwraca uwagę, że powtarzają się dwa razy te same numery  z ul. Słowackiego. 


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że obydwie wersje są dobre, chodzi o wskazanie zbieżności zapisów dotyczących okręgu z wymienionymi w obwodach, gdyby nie byłyby  tak zapisane  to nie wyglądałyby identycznie zapisy o obwodach i okręgach. W okręgu nr 1 nie ma ul. Słowackiego a wyłączone numery należą do okręgu nr 2 ale do innego obwodu.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/443/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018, poz. 3132).


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/443/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018, poz. 3132).Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/443/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018, poz. 3132).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXXIII/443/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018, poz. 3132).
Pkt 4
Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, Karola Nowaka, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września, kiedy otrzyma odpowiedź na zapytanie, które złożył na ostatniej sesji Rady Miejskiej w sprawie terenów po Tonsilu?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że odpowiedz jest przygotowana i będzie przekazana przed najbliższą sesją Rady Miejskiej.


Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że mieszkańcy zwracali mu uwagę  o teren Szkoły Podstawowej nr 2,  po wybudowaniu nowej sali gimnastycznej dodatkowo ogrodzonej, może Komisja Edukacji zajęłaby się tym tematem. Zapytał, czy tego terenu gmina nie mogłaby ogrodzić do końca, tzn. zostawić teren w takiej formie jak jest murek z tyłu szkoły aby było zamknięte w godzinach  popołudniowych. Do ciągłych wniosków skłaniają ciągłe dewastacje  placu zabaw, który znajduje się na terenie szkoły, może warto przemyśleć czy tego placu zabaw nie przenieść w inne miejsce lub  zostawić do użytku wewnątrz szkolnego.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak poinformował Radnego Szymona Paciorkowskiego że w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji na której warto ten temat poruszyć.Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że przypomina, że na ul. Gen. Sikorskiego 38 na  samym wyjeździe z ulicy, która jest zakwalifikowana do drogi gminnej i na terenie, jest bardzo dużo dziur w drodze. Zapytał, czy nie da się  tam zrobić chodnika? Na tym terenie znajduje się przedszkole oraz schronisko dla zwierząt do którego jest dużo wycieczek szkolnych a wieczorem brak oświetlenia spowodowany problemem z przewodami.  Czy gmina przewiduje taką inwestycje a jak nie to warto zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie?Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 16.49 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 15 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
   
                     
                                                                                                                           

                                                                    

 Przewodniczący Komisji Edukacji

 /-/Bogdan Nowak


                       
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                              
/-/ Mirosław ZgolińskiPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/ Radosław GarbarekPrzewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej

/-/ Ryszard SzwajcaProtokolant
 Anita GrabarekPdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.