BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14278018
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2018 r.

 


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 7 maja 2018 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej oraz zaproponował poszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt dotyczący informacji o stanie mienia komunalnego oraz zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi (załącznik nr 2).


Komisja Rewizyjna w obecności  4 radnych jednogłośnie  pozytywnie zatwierdziła nowy porządek obrad.Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski  powiedział, że:

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2017 rok oraz poprosił, by zapoznała się z otrzymaną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o ww. sprawozdaniu, jak również rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia komunalnego.


Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2017 uchwalony został dnia 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXI/290/2016 Rady Miejskiej we Wrześni.

1. Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 189.477.972,93 zł, a wykonano w kwocie 193.249.252,38 zł, co stanowi  101,99%  założonego planu,  w tym:


dochody bieżące zaplanowano w kwocie 185.320.768,21 zł, a wykonano w kwocie
 189.668.450,76 zł, co stanowi 102,35% założonego planu,


dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.157.204,72 zł, a wykonano w kwocie 3.580.801,62 zł, co stanowi 86,13 % planu,


Kwoty dochodów budżetu 2017 r. wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kwotami wykonanymi w sprawozdaniu RB-27S.


Wykazane dochody podatkowe w roku 2017 są zgodne z kwotami  dochodów gminy ze sprawozdaniem Rb-PDP


2. Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 234.849.616,27 zł, a wykonano w kwocie 205.358.108,67 zł, co stanowi  87,44% planu rocznego, w tym:


wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175.940.040,99 zł, a wykonano w kwocie 162.909.684,57 zł, co stanowi 92,59% założonego planu,


wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58.909.575,28 zł, a wykonano w kwocie 42.448.424,10 zł, co stanowi 72,06% założonego planu.


Kwoty wydatków budżetu gminy wykazane w sprawozdaniu są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S


3. Rok budżetowy 2017 zamknął się deficytem 12.108.856,29 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 45.371.643,34 zł.


Nadwyżka operacyjna budżetu w roku 2017 wynosiła 26.758.766,19 zł
Rok 2017 zamknął się  deficytem 12.108.856,29 zł, potwierdza tą kwotę również sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2017 r.

4. Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 45.440.142,34 zł . Na powyższą kwotę złożyły się:

-pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.382.856,24 zł,
-przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o  finansach publicznych to kwota 16.373.949,00 zł,
-nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 27.683.337,10 zł,


5. Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w kwocie 10.568.499,00 zł, tj. 100% planu.


Pkt 4,5

Komisja rozpatrzyła również  informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Września na dzień 31 grudnia 2017 r. Porównano dane o stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2017 r.

Sprawdzono dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. Ustalono, że na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość mienia komunalnego wynosiła 483.177,488,78 zł, co oznacza zwiększenie majątku o wartość 23.170.255,48 zł, tj. o 5,03% w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2016 r.  Zapoznano się z wykazem mienia sprzedanego w 2016 roku. 

Komisja zapoznała się również  ze sprawozdaniami finansowymi (bilans zbiorczy jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu oraz bilans z wykonania budżetu).


W toku prac Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy i skontrolowała:
1. Wydatki poniesione na budowę ul. Pilskiej
2. Wydatki budżetu 2017, które nie wygasały z upływem roku budżetowego
3. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i ruchomości  (700 rozdział, 70005, par.077)
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par.0950)


Członkowie Komisji nie wnieśli uwag co do celowości i zasadności wydatkowania środków z budżetu Miasta i Gminy Września. Stwierdzono, że środki finansowe wydawane były zgodnie z prawem, z zachowaniem zasad gospodarności i rzetelności. Skontrolowane dokumenty posiadały znamiona dokumentów finansowych, opatrzone były w niezbędne podpisy, pieczątki, daty. Rachunki i faktury były opisane i podpisane.Pkt 6
Komisja zapoznała się z uchwałą Nr SO-0954/47/5/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

- opinia jest pozytywna

Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniami budżetowymi Rb-S.


Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 14 maja 2018 r. o godz. 16.00, którego, głównymi tematami będą:
-  sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2017.
- podjęcie uchwały w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za rok 2017 r.


Pkt 7
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 17:45 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

radny /-/Piotr Matuszewski


radny /-/Szymon Paciorkowski


Radny /-/Ryszard Szwajca


Radny /-/Tomasz FrankowskiProtokolant

Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.