BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14263054
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała Nr XXXV/454/2018

UCHWAŁA NR XXXV/454/2018
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 23 maja 2018 r.

 

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się:
1. odbiór wytworzonych w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych:
1) bezpośrednio z terenu nieruchomości:
        a) zmieszanych odpadów komunalnych,
        b) tworzyw sztucznych, szkła, papieru i metalu,
        c)odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem  bioodpadów.
2) w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
a) tworzyw sztucznych,
b) szkła,
c) papieru,
d) metalu,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
g) odpadów zielonych,
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,
i) zużytych baterii i akumulatorów,
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
l) zużytych opon,
m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne;
2. 1) odpady wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a-l odbierane są bez ograniczenia w zamian za pobraną od mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. m - odbierane są bezpłatnie w ilości do 500l na każdą nieruchomość raz na rok.
3. wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w:
1) pojemniki/kontenery służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych  i pojemniki służące do zbierania szkła, tworzyw sztucznych, papieru, metalu i odpadów ulegających biodegradacji oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – dotyczy zabudowy wielorodzinnej,
2)pojemniki/kontenery służące do zbierania odpadów zmieszanych komunalnych  i odpadów ulegających biodegradacji oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – dotyczy zabudowy jednorodzinnej,
3)worki służące do zbierania szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metalu – dotyczy zabudowy jednorodzinnej.

§ 2. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów, z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
1. zmieszane odpady komunalne:
1) na terenie miasta:
a)  w centrum miasta - w rozumieniu Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września – raz w tygodniu,
b) w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
c) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez podmiot odbierający odpady;
2) na terenach wiejskich - raz na dwa tygodnie bez względu na typ zabudowy;
2. odpady selektywnie zbierane: tworzywa sztuczne, szkło, papier i metal:
1) w zabudowie jednorodzinnej - raz w miesiącu,
2) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez podmiot odbierający odpady.
3. odpady ulegające biodegradacji:
 1) na terenie miasta:
       a) w centrum miasta - w rozumieniu Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września – raz w tygodniu,
     b) w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej – w okresie od kwietnia do października – raz w tygodniu, natomiast w okresie od listopada do marca – raz na 2 tygodnie,
2) na terenach wiejskich bez względu na typ zabudowy: w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, natomiast w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 3. Sposób świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został określony w Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przeterminowane leki można również przekazać do specjalistycznych pojemników, znajdujących się w aptekach. Wykaz aptek wraz z ich lokalizacją gmina podaje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
2. Zużyte baterie można również przekazać do specjalistycznych pojemników, znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej, szkołach itp.

§ 5. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłosić ten fakt:
1) pisemnie - na adres Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
2) drogą elektroniczną - na adres wrzesnia@wrzesnia.pl,
3) telefonicznie - pod numer: 61 640 40 40,
4) ustnie - w siedzibie Urzędu.
2. Dokonując zgłoszenia należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości (zdjęcia, filmy).

§ 6. Traci moc uchwała nr XVI/233/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 3783).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Waldemar Grześkowiak


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.