BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462158
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXIII/2018 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 marca 2018 r.

 


Protokół
nr XXXIII/2018
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się  28 marca 2018 r.  
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

XXXIII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).


Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, zastępców burmistrza, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Robert Smodlibowski.
Do protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że zostały przez Radę Miejską we Wrześni przyjęte.

Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do porządku obrad ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?
Ponieważ do porządku obrad przekazanego radnym nie wniesiono żadnych zmian, Rada Miejska procedowała według porządku ustalonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 2).

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;
b) zmiany Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Wielk. 2017.6364).
c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;
d) nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie;
e) zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września oraz warunków i zasad korzystania z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników;
f) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki;
g) zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo- Rekreacyjnych we Wrześni;
h) podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych;
i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego”;
j) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023;
k) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.Pkt 3
Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że chciałby złożyć oświadczenie i wyrazić podziękowanie w imieniu mieszkanek gminy Września na temat protestu, który jest protestem ogólnokrajowym.  Podkreślił swoje poparcie  w tej sprawie, niekoniecznie dotyczące ustawy o której się tyle mówi, ale według radnego, ważne jest, by Panie mogły decydować jako obywatele tego kraju, by nikt za nie, nie podejmował tak ważnej decyzji. Podkreślił, że  Konstytucja nie zabrania protestu, ani prawa wyboru.
Druga kwestia dotyczy funduszy unijnych w sprawie fotowoltaniki. Radny prosił o głos, by mógł przedstawić gotowe propozycje.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Kilińskiego, gdzie kierowcy stoją w godzinach szczytu 10-15 min. dowiedział się, że remont na tym skrzyżowaniu został odwołany na jakiś czas. Wyjaśnił, że gmina może usprawnić ruch przedłużając ul. Koszarową do ul. Batorego, co by znacznie poprawiło sytuacje tych kierowców. Niestety gmina nic w tym kierunku nie robi, a radni są po to, by mieszkańcom pomagać.


Radny Szymon Paciorkowski zapytał o możliwość wyremontowania obiektu w Parku im. Dzieci Wrzesińskich zwanego  potocznie „stajnią Wielbłądów” obiekt ten został uszkodzony w wyniku zeszłorocznej wichury, dotychczas nie naprawiono dachu, który jest w jednym miejscu naderwany.
Drugie pytanie dotyczy kiosku położonego na Rynku, który stał się słupem ogłoszeniowym, czy nie można by było wykorzystać go pod kątem strefy płatnego parkowania i wykonania budki do odbioru lub wpłaty. Z upływem czasu może stać się to ruiną stojącą  na rynku.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak skierował pytanie do Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniając, że wyborcy zgłaszali się, zarazem z troską i zapytaniem, w sprawie ujęcia w harmonogramie prac związanych z budową chodników na osiedlu Lipówka.


Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw|” 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXIII/436/2018 w sprawie: udzielenia dotacji w  2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września (załącznik nr 3).b)
Radny Zbigniew Bieńko zapytał o kwestię formalną, czy są obecni na sali inkasenci, ponieważ ostatnio cofnięto uchwałę.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że nie chodzi o indywidualną sprawę naszych radnych sołtysów, ponieważ chodzi o konkretną osobę  (nazwisko) w tej uchwale, tak więc nie ma wyłączenia.
 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/437/2018 w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określania wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz.Woj. Wielk. 2017.6364) (załącznik nr 4).c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/438/2018 w sprawie: wyrażania zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni (załącznik nr 5).d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/439/2018 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie (załącznik nr 6).e)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poprosił o uzupełnienie błędów pisarskich poprzez dopisanie w tytule i treści uchwały: „Rady Miejskiej we Wrześni”.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/440/2018 w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września oraz warunków i zasad korzystania z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników  (załącznik nr 7).f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” 2 głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXIII/441/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki (załącznik nr 8).

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/442/2018 w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo- Rekreacyjnych we Wrześni  (załącznik nr 9).h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/443/2018 w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych  (załącznik nr 10).


i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIII/444/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego” (załącznik nr 11).


j)
Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy jest planowane utworzenie albo składanie w ramach grantu nowego zadania z parkingiem przy cmentarzu komunalnym?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że zostało to wykreślone ze względu na to, że okazało się, że fragment ten, nie spełniał warunków konkursu, w związku z tym gmina nie chciała stracić projektu. Nabory są ogłaszane sukcesywnie i za każdym razem przy takim ogłoszeniu, pojawia się regulamin, który opisuje to zadanie. Przykład centrum przesiadkowego pokazuje, że warunki konkursu, które są ogłaszane  powodują, że gmina dostosowuje coś co chce zrobić do tych warunków. Centrum przesiadkowe składa się z wielu elementów od autobusu elektrycznego, poprzez ścieżki rowerowe, drogi, parkingi, latarnie energooszczędne. Tak zostało ogłoszone, przez Ministerstwo, które podpisywało kontrakt w imieniu Państwa Polskiego z Unią Europejską, następnie przeniosło to się bardziej na warunki szczegółowe zapisane w Wielkopolskim Programie Operacyjnym, środki zostały rozdzielone na poszczególne grupy zadań.
Program pod nazwą ”Ograniczenie emisji CO2” powstał w roku 2014, pewnie trudno uwierzyć, że pod grupę działań pt: „Ograniczenie emisji CO2”, da się wpisać zakup autobusu czy wybudowanie ścieżek rowerowych, a jeżeli się wczytuje coraz bardziej w regulaminy tych naborów, te działania są pasujące do danego naboru. Ostatnio w „Wieściach z Ratusza” zostały opublikowane te dane. Na przykładzie 28 projektów złożonych z całej Wielkopolski, projekt gminy Września w skomplikowanej długiej procedurze oceny wniosków zajął drugie miejsce w Wielkopolsce i tylko 7 projektów uzyskało dofinansowanie, ponieważ kwota zgłoszonych wniosków opiewała na ok. 260 mln zł., a środków było tylko 70-80 mln zł. Wyjaśnił, że wracając do pytania radnego Szymona Paciorkowskiego, trudno jest na dzień dzisiejszy ocenić jak będzie wyglądało ogłoszenie inne, kolejne z innego zbioru. Jeżeli wiadome jest, że jest nabór na budowę Parku to startuje się  właśnie w takim naborze. Głównie zależy to na umiejętnym odczytywaniu zapisów ogłaszanych konkursów i dostosowywaniu naszych potrzeb do tych naborów.Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr  XXXIII/445/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023  (załącznik nr 12).


k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXXIII/446/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (załącznik nr 13).Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

Do Biura Rady wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr XXXI/413/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, z powodu naruszenia przepisów prawa.
Do Biura Rady wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu informujące o przekazaniu wg właściwości uchwały XXXI/413/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 r do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału Kontroli Prawnej i Nadzoru. 
Do Biura Rady wpłynęła Uchwała Nr 8/431/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 marca 2018 r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXXI/413/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Do Biura Rady wpłynęło z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w ramach prowadzonej działalności informacyjno-szkoleniowej, w zakresie objętym nadzorem i kontrolą uchwałę  Nr XXXI/433/2018 Rady Miejskiej z dnia  8 lutego 2018 r. w sprawie  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września  na lata 2018-2023 ze względu na korektę danych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej w Gutowie Małym w sprawie zorganizowania lokalu wyborczego w świetlicy wiejskiej w Gutowie Małym.
Do Biura Rady wpłynęło pismo ze Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprawie rozważenia możliwości sfinansowania zakupu ambulansu sanitarnego przez Miasto i Gminę Września.
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Projekt Września, informujące o przeprowadzeniu internetowej zbiórki podpisów pod petycją za wykonaniem w 2018 roku remontu altany i rewaloryzacji terenu Lok-u oraz zabezpieczeniem na ten cel środków w budżecie na 2018 rok.
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Prokuratury Rejonowej w Wrześni w sprawie uchylenia niektórych zapisów uchwały nr XL/390/06 z 27-02-2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Do Biura Rady wpłynęła interpelacja od radnego Bogumiła Kwiatkowskiego w sprawie kanalizacji sanitarnej w Psarach Polskich i w Nowym Folwarku.
Do Biura Rady wpłynęło zapytanie od radnego Bogumiła Kwiatkowskiego dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”.
Do Biura Rady wpłynęło zapytanie od radnego Bogumiła Kwiatkowskiego dotyczące zwiększenia środków przeznaczonych do dyspozycji Rad Sołeckich tzw. funduszy sołeckich z nadwyżki budżetowej.
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.
Pkt 6
Burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informację o pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr  14).Pkt 7
Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny, odpowiadając na pytanie radnego  Zbigniewa Bieńko dotyczące połączenia ul. Batorego z ul. Kościuszki z pomocą ul. Koszarowej odpowiedział, że radny Zbigniew Bieńko otrzymał informację pisemną dotyczącą tego pytania i postulat, który przedstawił jest sprzeczny z prawem, ponieważ obowiązuje uchwalony zamiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie byłych koszar z dnia 12 września 2003 r. i uchwalany wówczas plan, radni, którzy wówczas byli radnymi i są w tej chwili na sali pamiętają, że  prace toczyły się kilka lat, finałowa sesja 12 września 2003 r. odbywała się z tłumem mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej i nie tylko. W dokumentacji mimo upływu 15 lat można odnaleźć dziesiątki albo i setki protestów w sprawie połączenia ulicy Batorego z ul. Kościuszki poprzez poprowadzenie drogi ul. Koszarową, między Szkołą Zawodową, a boiskiem Szkoły Zawodowej i salą gimnastyczną przy  kinie. Ostatecznie uchwalony miejscowy plan, który przewidywał i zarazem został zrealizowany jest przejście pieszo-rowerowe między kończącą się ul. Koszarową, a ul. Batorego wzdłuż boku sklepu Netto.Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego w sprawie możliwości wyremontowania obiektu w Parku im. Dzieci Wrzesińskich zwanego  potocznie „stajnią Wielbłądów” wyjaśnił, że faktycznie podczas zeszłorocznej nawałnicy powstało uszkodzenie dachu, które zostało zgłoszone ubezpieczycielowi, który ubezpieczał majątek gminy, uznano odszkodowanie na kwotę
3. 850,13 zł, dach został uszkodzony na szczycie w pewnym fragmencie, strop jest nienaruszony, konstrukcje budynku również są nienaruszone. Budynek do niedawna został wykorzystywany przez Zieleń Miejską, ale w związku z tym, zmienia się miejsce przechowywania tego sprzętu. Dach w najbliższych dniach zostanie pewnie naprawiany, po wyłonieniu wykonawcy.Odpowiadając na drugie pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego w sprawie kiosku na Rynku, wyjaśnił, że nie jest własnością  gminy, lecz firmy Ruch, która płaci dzierżawę  za grunt na którym stoi ten kiosk, opłata ta jest regularnie do gminy wnoszona.  Jednak nie ma chętnych do korzystania z jego usług. Być może gmina zgłosi się z wnioskiem o zabranie tego obiektu z Rynku.Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni, radnego Waldemar Grześkowiaka w sprawie dotyczącej, ujęcia w harmonogramie prac związanych z budową dróg, chodników na osiedlu Lipówka wyjaśnił, że w budżecie przeznaczona jest kwota 1 mln zł w roku 2018. Natomiast miejsc, gdzie nie ma chodników jest wiele. Łącznie żeby zbudować wszystkie chodniki wg zestawienia sprzed 8-9 lat i obowiązujących cen potrzebna byłaby kwota 26-30 mln. złotych, dotyczyło to tylko obszaru miasta bez obszaru dróg i ulic na wsiach. Zaznaczył, że w tym roku zostaną przeznaczone  środki na budowę chodników, w tym, pewnie na osiedle Lipówka .

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że nadal jest nie rozwiązany problem korków na skrzyżowaniu, plan zagospodarowania ustalany kilkanaście lat temu, można zmienić. Z pewnością nie jest to działanie niezgodne z prawem.Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny, odpowiadając na pytanie radnego  Zbigniewa Bieńko wyjaśnił, że  zgodnie z przepisami, skrzyżowaniami dróg wyższej i niższej kategorii zarządzają, zarządzający drogą wyższej kategorii. W tym wypadku ul. Kościuszki, krzyżująca się z drogą ul. Kilińskiego jest w gestii Starostwa Powiatowego. Zgodnie z informacjami wielokrotnie upubliczniane Starostwo Powiatowe  od dwóch trzech lat  przymierzało się do remontu ul. Kościuszki i w tym miejscu, o którym jest mowa rozwiązaniem powodującym poprawę ruchu drogowego miało być i pewnie będzie skrzyżowanie w ruchu okrężnym zwane rondem. Tak też zostało zaprojektowane  w projekcie technicznym w przebudowie ul. Kościuszki. Było to nagłaśniane we wszystkich możliwych mediach i na wiele sposobów. Jakie istniały przyczyny nie podjęcia przebudowania ul. Kościuszki  w roku 2018 przez Starostwo Powiatowe  trudno powiedzieć.Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni, radnego Waldemar Grześkowiaka dodał, że wielka szkoda, że w tych latach radny Zbigniew Bieńko nie był radnym, ponieważ razem z nim, mógłby być po jednej stronie broniąc koncepcji połączenia ulicy Koszarowej z Batorego. Zaznaczył, że w związku z tą sprawą stał się wówczas czarnym bohaterem „Wiadomości Wrzesińskich”.Pkt 8
Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy w momencie podejmowania uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego, radni będący jednocześnie sołtysami, powinni brać udział w głosowaniu ?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak  poprosił o opinię radcę prawnego Huberta Świątkowskiego.


Radca prawny Hubert Świątkowski potwierdził, że radni mogą brać udział w głosowaniu.


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że chciałby skorzystać z obecności mediów i zwrócić uwagę  na program ogólnopolski, który funkcjonuje w internecie i przedstawić temat związany z fotowoltaiką. Mianowicie Program Prosument 2020 jest jakby „dotacją dla Twojej gminy”. Dotacja wynosi 30% i obejmuje nie tylko osoby fizyczne, ale i wspólnoty mieszkaniowe, całe gminy, warsztaty, zakłady pracy itp. Firma, która profesjonalnie obsługuje dotacje i całe przedsięwzięcie załatwia wszystkie formalności. Całe podwórza, wzdłuż Wrześnicy, które są odkryte, zarośnięte krzakami i nieestetyczne, można by było w ten sposób poprawić ich wygląd, bez środków finansowych. Jeżeli nie ma się koncepcji na zagospodarowanie działki, można skorzystać z ich pomysłu. Zaznaczył, że jest to czysta odnawialna energia, nie trzeba wysokiego nakładu finansowego by z tego skorzystać, nobilituje miasto w hierarchii nowości i zastosowań. Chciałby zaproponować władzom miasta, by zarząd miasta, zaprosił na rozmowy, dyrektorów banków na terenie gminy na rozmowę, co oni sami sądzą o takim pomyśle, że być może któryś z banków zdecydowałaby się na to, że mogłaby kredytować.  Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak przywołał radnego Stefana Ogrodowicza do skrócenia wystąpienia i zaproponował, by tym tematem zająć się na komisji Komunalno - Finansowej.Radny Bolesław Święciochowski zakomunikował, że w kwietniu tego roku przypada kolejna 78 rocznica Zbrodni Katyńskiej, w związku z tym, tradycyjnie organizatorzy Burmistrz Wrześni i Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne oraz  Towarzystwo Unia Wrześnian serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w tej uroczystości, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia w  niedzielę o godz. 10.00 w kościele Farnym we Wrześni wraz z orkiestrą w zorganizowanym przemarszu na cmentarz parafialny pod Pomnik Katyński.


Radny Grzegorz Dobrosielski  odniósł się do omawianego projektu radnego Stefana Ogrodowicza i powiedział, że temat jest mu znany sprzed 5 lat. Wyjaśnił, że osobiście składał do lokalnej grupy działania, by móc założyć właśnie takie solary do swojej restauracji i na terenie wsi takie spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Miasta miało miejsce wraz z przedstawicielami. Jednak wśród społeczności znalazły się tylko dwie osoby zainteresowane tym tematem.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odniósł się do pisma, które wpłynęło ze Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprawie rozważania możliwości całkowitego sfinansowania zakupu ambulansu sanitarnego przez Miasto i Gminę Września, mając nadzieję na pozytywna opinię radnych w tej sprawie. Wyjaśnił, że taki ambulans z pełnym wyposażeniem, najnowocześniejszy netto wynosi 128.847,00 zł.Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak złożył wszystkim obecnym na sali  życzenia Zdrowych Wesołych Świąt Wielkanocnych.Pkt  9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16:54 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.