BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
9060299
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-06-2018
Portal - Sprzedaż nieruchomości i gruntów
Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grzybowo

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

www.wrzesnia.pl

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z poźn. zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej:

1.

Adres nieruchomości

Grzybowo

2.

Oznaczenie geodezyjne

L.p.

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia w ha

Księga wieczysta

1.

Obręb: Grzybowo

224/8

0,2033

PO1F/00025249/2

Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą XXV/335/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r., działka przeznaczona jest pod projektowaną oczyszczalnie ścieków oraz tereny rolnicze. Według danych z ewidencji gruntów i budynków działka stanowi (grunty orne RV- 0,2033 ha).

4.

Opis nieruchomości

Niezabudowana działka o nieregularnym kształcie. Ukształtowanie terenu płaskie. Na działce znajduje się część budowli rolniczej - zbiornik na gnojówkę wraz z płytą obornikową. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz tereny rolnicze.

Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na działce będącej przedmiotem przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.

5.

Obciążenia i zobowiązania

dotyczące nieruchomości

Działka jest przedmiotem obowiązującej umowy dzierżawy zawartej na czas nieokreślony.

Na nieruchomości znajdują się nakłady powstałe przed zawarciem obecnie obowiązującej umowy dzierżawy stanowiące własność obecnego dzierżawcy nieruchomości o wartości 8 050,00 zł będące zbiornikiem na gnojówkę wraz z płytą obornikową. Nabywca nieruchomości przejmie wszelkie prawa i obowiązki wynikające z obowiązującej umowy dzierżawy nieruchomości.

6.

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym.

Termin i miejsce

przetargów

Przetarg odbędzie się 29.06.2018 r. o godz. 9:00

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (ratusz), w sali sesyjnej
(I piętro).
Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

7.

Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium

Cena wywoławcza wynosi 8 000,00 zł.

Wadium wynosi 1 600,00 zł.

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

8.

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

8.1.

Wadium

wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „wadium działka nr 224/8 Grzybowo”, w podanej wysokości, w terminie do 25.06.2018 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Września) należy dokonać przelewem na konto Gminy Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

8.2.

Pełnomocnictwa

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,

- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, uchwał oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.wrzesnia.pl.

10.

Uwagi

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, nr 2278 z poźn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

11.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, pokój 22, tel. 61 640 40 35.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.