BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456019
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1, 2 i 5) oraz unieważnieniu postępowania (cz. 3 i 4) na opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych we Wrześni, Przyborkach i Bierzglinku (5 części)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2 i 5 postępowania

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych we Wrześni, Przyborkach i Bierzglinku; część 1 - budowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy Czerniejewskiej we Wrześni, część 2 - budowa drogi gminnej w ulicy Wiejskiej w Przyborkach, część 5 - budowa odcinka drogi w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części nr 1 - budowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy Czerniejewskiej we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

MS Biuro Projektowe Michał Sroka

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 19.335,60 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) NBProjekt Krzysztof Szczepaniak, ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina (oferta nr 3), cena oferty brutto: 36.654,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 31,65 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 71,65 pkt.

2) PBS „Dit" Ryszard Przybył, ul. Kościuszki 60/4, 62-300 Września (oferta nr 4), cena oferty brutto: 20.787,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 55,81 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 95,81 pkt.

3) AC DROGA Adam Chmielewski, ul. Rtm. W. Pileckiego 16/25, 62-400 Słupca (oferta nr 5), cena oferty brutto: 24.600,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 47,16 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 87,16 pkt.

4) MBM Projekt Marcin Brzostowski, ul. Morska 9, 62-080 Lusówko (oferta nr 6), cena oferty brutto: 41.820,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 27,74 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 67,74 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu część 2 - budowa drogi gminnej w ulicy Wiejskiej w Przyborkach została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

MS Biuro Projektowe Michał Sroka

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 27.355,20 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - Projekt inż. Marcin Kuciak, ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań (oferta nr 1), cena oferty brutto: 36.900,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 44,48 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 84,48 pkt.

2) NBProjekt Krzysztof Szczepaniak, ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina (oferta nr 3), cena oferty brutto: 60.860,40 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 26,97 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 66,97 pkt.

3) PBS „Dit" Ryszard Przybył, ul. Kościuszki 60/4, 62-300 Września (oferta nr 4), cena oferty brutto: 29.397,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 55,83 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 95,83 pkt.

4) AC DROGA Adam Chmielewski, ul. Rtm. W. Pileckiego 16/25, 62-400 Słupca (oferta nr 5), cena oferty brutto: 36.900,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 44,48 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 84,48 pkt.

5) MBM Projekt Marcin Brzostowski, ul. Morska 9, 62-080 Lusówko (oferta nr 6), cena oferty brutto: 72.447,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 22,66 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 62,66 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto, Zamawiający informuje również, że w niniejszym postępowaniu część 5 - budowa odcinka drogi w ulicy Wierzbowej w Bierzglinku została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

 

PBS „Dit" Ryszard Przybył

ul. Kościuszki 60/4

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 11.931,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) MS Biuro Projektowe Michał Sroka, ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno (oferta nr 2), cena oferty brutto: 24.255,60 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 29,51 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 69,51 pkt.

2) MBM Projekt Marcin Brzostowski, ul. Morska 9, 62-080 Lusówko (oferta nr 6), cena oferty brutto: 36.777,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni, oferta uzyskała w kryterium: cena - 19,46 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 59,46 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu części 3 i 4 postępowania

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych we Wrześni, Przyborkach i Bierzglinku; część 3 - budowa dróg gminnych w rejonie ulic Donaja i Sołtysiaka we Wrześni, część 4 - budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Opalowej we Wrześni" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 221.000 euro. Postępowanie w części 3 i 4 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych we Wrześni, Przyborkach i Bierzglinku; część 3 - budowa dróg gminnych w rejonie ulic Donaja i Sołtysiaka we Wrześni, część 4 - budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Opalowej we Wrześni" wpłynęło 6 ofert tj.:

oferta nr 1 - Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - Projekt inż. Marcin Kuciak, ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań, część 3 - wartość oferty brutto: 102.090,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni; część 4 - wartość oferty brutto: 83.640,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni

oferta nr 2 - MS Biuro Projektowe Michał Sroka, ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno,

część 3 - wartość oferty brutto: 126.351,75 zł, termin płatności faktury: 30 dni; część 4 - wartość oferty brutto: 92.342,25 zł, termin płatności faktury: 30 dni

oferta nr 3 - NBProjekt Krzysztof Szczepaniak, ul. Wł. Komara 2, 62-050 Mosina,

część 3 - wartość oferty brutto: 221.154,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni; część 4 - wartość oferty brutto: 215.004,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni

oferta nr 5 - AC DROGA Adam Chmielewski, ul. Rtm. W. Pileckiego 16/25, 62-400 Słupca,

część 3 - wartość oferty brutto: 119.310,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni; część 4 - wartość oferty brutto: 86.100,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni

oferta nr 6 - MBM Projekt Marcin Brzostowski, ul. Morska 9, 62-080 Lusówko,

część 3 - wartość oferty brutto: 243.540,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni; część 4 - wartość oferty brutto: 218.940,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni

oferta nr 7 - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe ROADS&BRIDGES Katarzyna Kolenda, ul. W . Pstrowskiego 6/18, 62-200 Gniezno, część 3 - wartość oferty brutto: 121.770,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni; część 4 - wartość oferty brutto: 85.977,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni

Zamawiający podczas publicznej sesji otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, która wynosiła: część 3 - 50.000,00 złotych brutto, część 4 - 40.000,00 złotych brutto.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu (cena, termin płatności faktury) cena brutto najkorzystniejszej oferty, złożonej w niniejszym postępowaniu w części 3 i 4 tj. oferty nr 1 złożonej przez Biuro Projektowo-Konsultingowe MKM - Projekt inż. Marcin Kuciak, ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań (część 3 - wartość oferty brutto 102.090,00 zł, część 4 - wartość oferty brutto 83.640,00 zł) przekroczyła wielkość środków finansowych jakie zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowych budowy dróg gminnych we Wrześni, Przyborkach i Bierzglinku; część 3 - budowa dróg gminnych w rejonie ulic Donaja i Sołtysiaka we Wrześni, część 4 - budowa dróg gminnych w rejonie ulicy Opalowej we Wrześni" zostało unieważnione.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.