BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463540
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, komisji Edukacji, Komisji Komunalno - Finansowej z 16 marca 2018 r.

 

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 16 marca 2018 r.
Pkt 1

Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 13.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 7 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Wiesław Zieliński, inspektor Referatu Komunalnego;
Adam Głoczkowski, młodszy referent Referatu Komunalnego;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.
Pkt 2
Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński  przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Pkt 3
Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie dokonał prezentacji Funduszu Sołeckiego w Gminie Śrem (załącznik nr 6).

Pkt 4
Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że Rada Miejska będzie musiała podjąć uchwałę w sprawie Funduszu Sołeckiego oraz, że na posiedzeniu komisji powinni być obecni sołtysi, ponieważ sprawa dotyczy głównie sołectw. Zapytał czy urzędnicy będą wypełniać dokumenty za sołtysów?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że nie, ponieważ Urząd stwarza szablon dokumentów, który trafia do sołtysa, który jako przewodniczący zebrania wiejskiego, musi w ramach swoich czynności kancelaryjnych zadbać oto, aby zostało to właściwie wypełnione i taki dokument trafia do Urzędu. Pracownik Gminy nie jest w stanie uczestniczyć w 33 zebraniach sołeckich aby pisać protokół i wnioski, itp…, jest to rola sołtysa, który musi wiedzieć jak wypełnić formularze, zachować terminy i jak skutecznie  złożyć do gminy.  


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy wzór formularza protokołu jest regulowany ustawą?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że nie jest to ustawowo narzucone. Jest to autorski dokument gminy, który jest regulowany Zarządzeniem Burmistrza.


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że Gmina Września jest daleko zaawansowana w przedsięwzięciach w ramach budżetu Gminnego, corocznie, sukcesywnie są wykonywane inwestycje na wsiach. Zapytał, czy w ramach funduszu sołeckiego, konkretne sołectwo bądź dwa lub trzy sołectwa, mogą percypować  np. w renowacji drogi gminnej, czy przedsięwzięcia mogą być łączone  przez sołectwa?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że tak. W 2015 roku po zmianach pojawiła się formuła o wspólnej realizacji zadań, czyli mogą być łączone przedsięwzięcia np. remont drogi gminnej.


Radny Stefan Ogrodowicz  zapytał, czy do funduszu sołeckiego istnieje urzędowy regulamin, który określa jakie dokumenty i w jakiej formie ma to być przedstawione, aby podczas kontroli nie wynikły problemy?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że regulaminu nie ma, ponieważ jest Zarządzenie Burmistrza.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy po wprowadzeniu ustawowego funduszu sołeckiego, któryś z sołtysów zrezygnował ze swojej funkcji?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że były dwa przypadki, które wynikły z osobistych przesłanek. W Gminie Śrem fundusz sołecki nie sprawił sołtysom problemu.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy w okresie wprowadzania funduszu sołeckiego Urząd Miasta i Gminy miał dużo pracy z konsultacjami oraz ze wsparciem?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że fundusz sołecki w Gminie Śrem istnieje od ok. 9 lat i w śród radnych  znajduje  się  część sołtysów, fundusz był omawiany na Komisji Wsi i Samorządu, obaw nie było, jest parcie o podwyższenie funduszu (przy poziomie podstawowym wynosi on 575 tys.). Gmina otrzymuje 30% zwrotu z Urzędu Wojewódzkiego ale podwyższenie funduszu o trzykrotność nie powoduje że automatycznie gmina dostaje zwrot, jest on zawsze z podstawy. 


Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy po wprowadzeniu funduszu sołeckiego przykładowo dana wieś zgłosi się do Burmistrza  np. o zakup lub małą inwestycję, czy Burmistrz może odpowiedzieć, że jest fundusz sołecki i proszę zakupić z funduszu. Czy istnieje taka możliwość?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że wszystko zależy od skali wydatków, np. remont chodnika, którego całkowity koszt wynosi ok. 60 tys. a fundusz sołecki  jest w stanie pokryć w  20 tys. to inwestycja jest realizowana, jest to współpraca z Gminą. Często zdarza się, że remont świetlicy jest  wydatkiem ok 200 tys. złotych, jest to nierealne przymuszać sołectwo, aby angażowało swoje środki, jest pula wydatków i  poziom zadań, które są poza dyskusją.


Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, jakie środki pieniężne funduszu sołeckiego przysługują np. największej wiosce w Gminie Września może otrzymać ok. 28 tys. i w ciągu roku organizuje imprezy dla mieszkańców wsi za ok 25 tysięcy. Jaką inwestycje ma zrobić za resztę środków?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że punkt startu jest najgorszy, w drugim, trzecim roku wypracuje się współpraca pomiędzy sołtysem, a Burmistrzem.


Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że na chwilę obecną udział mieszkańców w funduszu sołeckim jest zerowy.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał w jaki sposób w Gminie Śrem są utrzymywane świetlice wiejskie, czy były przekazane na rzecz sołectw w bezpłatne użytkowanie i sołectwa utrzymują i biorą użytek oraz czy na liczbę sołtysów w Gminie Śrem w jakikolwiek sposób sołtysi mają problemy z wypełnianiem dokumentów, natomiast zestawienie opracowują i przygotowują pracownicy Urzędu, które są zatwierdzane przez Skarbnika i Burmistrza?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że jest to dokument tworzony na szczeblu Urzędu a sołtysi nie są do tego angażowani w żaden sposób. Gmina Śrem posiada 17 świetlic, które zostały przekazane w zwykły zarząd sołectwom z uwagi na to, że obiekty podlegają reżimowi prawa budowlanego są to przeglądy, itp... W gminie działa Śremski TBS, który prowadzi działalność pod tego typu usługi, jest podpisana umowa pomiędzy gminą a Śremskim TBS-em w zakresie dbałości o wszelkiego rodzaju przeglądy, itp. Za 500 złotych miesięcznie, są podpisywane umowy zleceń na gospodarzy świetlic, gdzie niekoniecznie jest to sołtys, może  to być  osoba, wybrana na zebraniu wiejskim, która będzie odpowiedzialna za porządek wokół świetlicy oraz  w ramach tej kwoty zabezpiecza na środki czystości.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał czy wypracowany zysk z świetlicy trafia do budżetu gminy?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że według Zarządzenia Burmistrza określający stawki za wynajem świetlic wiejskich, 17 świetlic zostało podzielonych na dwie grupy w zależności od standardu, zostały przypisane grupy imprez, na który może być komercyjny wynajem ustalonych konkretnych stawek dobowych i wówczas, jeżeli taka osoba jest zainteresowana wynajmem świetlicy to zwraca się do gospodarza świetlicy, podpisywana jest wówczas umowa, wg wzorca, wpłata jest realizowana do budżetu gminy w formie przelewu, bezgotówkowo. W skali roku  jest to kwota, około 13.000,00 zł. -15.000,00 zł. Ta kwota nie pokrywa kosztów utrzymania, ciężko to do końca skalkulować. Można zatem śmiało powiedzieć, że jest to zasada, a nie dochód.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy świetlice są odbierane protokołem przez Sanepid i Straż Pożarną?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie potwierdził, że  Śremski TBS w ramach umowy odpowiada za to, by nadzorować rzeczy związane z Sanepidem i Strażą Pożarną, drogami ewakuacyjnymi, sprawnością hydrantu itp. 


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, jak wygląda stary fundusz sołecki? Zaznaczył, że Kołaczkowo w ramach funduszu sołeckiego dostało 38.000,00 zł, Bieganowo 34.000,00 zł., natomiast Grabowo Królewskie 28.000,00 zł.

Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie powiedział, że jeżeli sołectwo Radnego Mirosława Zgolińskiego i zarazem sołtysa wynosi 1.300 to według funduszu sołeckiego na dzień dzisiejszy, powinno otrzymać kwotę ok 28.000,00 zł.-30.000,00 zł.

Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że stary fundusz, który funkcjonował przed 2010 r. był zwyczajowym funduszem i była to „umowa społeczna” między każdym Burmistrzem, a Sołtysami, że mieli w posiadaniu do dyspozycji środki o odpowiadającej kwocie 50% przypisu podatku rolnego na wszystkie wnioski.

 

Radny Waldemar Grześkowiak podsumował, że różnice między ustawowym przydziałem funduszu sołeckiego, a tą zwyczajową kwotą funduszu sołeckiego o niczym nie mówią, ponieważ wg zestawienia od 2010 do roku bieżącego, na remont świetlic w sołectwach została wydana  ogromna kwota kilku mln zł. Są to dodatkowe pieniądze, które gmina na te potrzeby środowisk wiejskich wydaje, więc nie można przyrównać ustawowego funduszu sołeckiego do funduszu sołeckiego tego zwyczajowego, ponieważ właśnie do tego funduszu zwyczajowego dochodzą jeszcze wydatki w wysokości kilku mln zł.


Radny Maciej Baranowski wyjaśnił, że po przekazaniu funduszu sołeckiego, cała wieś nie staje się enklawą wybraną spośród budżetu gminy. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby pieniądze przynależały do sołtysa i rady sołeckiej i do całej wsi, planując swoje wydatki. Natomiast w przypadku większych wydatków np. remont pewnego odcinka drogi, dachu itp. gmina nadal może finansować.


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie powiedział, że jak najbardziej się z tą opinią zgadza. Fundusz sołecki nie powoduje odcięcia pieniędzy ogólnobudżetowych.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał jakim budżetem dysponuje gmina Śrem oraz zapytał, czy w jakikolwiek sposób jest zabronione by zorganizować np. „dzień kobiet”, „dzień seniora” czy „dzień dziecka”? 


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że gmina Śrem dysponuje budżetem w kwocie 185 mln zł. Wyjaśnił, że samorządy są porównywalne. Odpowiadając na drugie pytanie radnego wyjaśnił, że w Śremie jest organizowany „dzień dziecka”, „dzień kobiet”,  wpisuję się to w zadania własne gminy (art. 7) i powinno to mieć charakter otwarty. W momencie wejścia w życie w 2009 r. funduszu sołeckiego, pojawił się punkt: „integracja społeczna”, która to uwzględnia. 


Radny Grzegorz Dobrosielski skierował pytanie do Pana Roberta Mielcarka, naczelnika Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie, czy w momencie podjęcia decyzji o funduszu sołeckim, na którą wersję funduszu sołeckiego by się zdecydował na nową czy starą?

Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że zdecydowanie wybrałby nową wersję. Są to twarde regulacje, określone zasady, jasność przepływu środków finansowych.

       
Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał o rachunki za prąd, wodę w momencie wynajmu świetlic wiejskich np. przy okazji imprez okolicznościowych ?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że jest to zawarte w stawce dobowej, która pokrywa koszty.


Radny Tomasz Frankowski zapytał, czy duże problemy stwarza sołtysom dokumentacja?


Robert Mielcarek, naczelnik Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Śremie odpowiedział, że nie stanowi to problemu. Gmina Śrem nie uczestniczy w zebraniach wiejskich. Pracownicy biorą jedynie udział w zebraniach wyborczych, jeżeli się konstytuuje nowa rada sołecka.
Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński, o godz. 14.32 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.   

 

   


    Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                              /-/ radny Mirosław Zgoliński


                                                                                
                                                                                                Przewodniczący Komisji Edukacji                                 /-/ radny Bogdan Nowak


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Radosław Garbarek


Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
/-/radny Ryszard SzwajcaProtokolant
 Anita GrabarekPdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.