BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463466
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finansowej z 26 marca 2018 r.Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 26 marzec 2018 r.Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1), 8 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 3), oraz 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 4).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów;
Mariusz Pierzchliński, dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).
Pkt 3
a)
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.


Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy wszyscy wnioskodawcy wnioskowali po 100% zwrotu na wykonywane prace, czy były to niższe kwoty, jak to się kształtowało? Czy byłyby, przeszkody formalne aby jako załącznik, Rada Miejska otrzymywała treść złożonych wniosków o dofinansowanie oraz do kiedy jest termin składania wniosków i czy nie trzeba przesyłać informacji do mniejszych właścicieli że taki projekt jest i mogą skorzystać z niego?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że żadna z dotacji nie pokrywa 100% inwestycji.  W pierwszym przypadku jest to wymiana stolarki okiennej jest to ok. 350 tysięcy brutto, a dofinansowanie wynosi 50 tysięcy, w drugim przypadku całość zadania to 11 193 złote  dotacja 10 tysięcy i środki własne 1193 złote, w trzecim przypadku całość zadania to 18 966 złotych, powiat dofinansowuje 10 tysięcy, wnioskowane jest o 8 tys. zł. I wkład własny to 966 zł. Wnioski są dosyć obszerne, zawierają pozwolenia konserwatora, pozwolenia na budowę, są dostępne  do wglądu. Informacja o składaniu wniosków pojawiła się na Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz w Wieściach z Ratusza. Wnioski na przyszły rok można składać do 15 września 2018 r. zgodnie z uchwałą a, dotacja będzie udzielana w roku 2019 .


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy gmina posiada wykaz ilości zabytków wpisanych w rejestr, które mogą być podpięte pod uchwałę bądź ustawę? 


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina posiada ewidencje gminną zabytków, która zostanie przygotowana na najbliższą sesje. Niektórzy właściciele  obiektów zabytkowych nie składają wniosków o dotacje, wynika to z sytuacji, że muszą posiadać wkład własny, są sytuacje szczególne, kiedy gmina możne odstąpić od tego warunku. Jeśli chodzi o budynki np. kamienice to trudno szukać argumentu, który pokryłby koszty w 100% przez gminę. Dotacje  służą jako wsparcie, a nie  sfinalizowanie tych prac.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.b)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Wielk. 2017.6364). Komisja Edukacji w  obecności 7 radnych, jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Wielk. 2017.6364). Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Wielk. 2017.6364).Komisja  Rozwoju  Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Wielk. 2017.6364). Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych,jednogłośnie,    pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Wielk. 2017.6364). c)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.Komisja Bezpieczeństw i Polityki Społecznej  w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.d)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w materiałach dodatkowych jest informacja części opisowej z bazy Ewidencji Gruntów i Budynków są podane dane osobowe współwłaścicieli. Czy nie jest to naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych?  

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział,że jest to projekt dla radnych a ewidencja jest publiczna.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie. e)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września oraz warunków i zasad korzystania z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźnikówKomisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września oraz warunków i zasad korzystania z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników.Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września oraz warunków i zasad korzystania z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września oraz warunków i zasad korzystania z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXIX/397/2017 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września oraz warunków i zasad korzystania z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników.f)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”,1 głosem „wstrzymującym się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.


g)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo- Rekreacyjnych we Wrześni.Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo- Rekreacyjnych we Wrześni.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo- Rekreacyjnych we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo- Rekreacyjnych we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo- Rekreacyjnych we Wrześni.


h)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w załączniku nr 1, są wpisane nazwy ulic, z imienia i nazwiska oraz o  samym nazwisku. Poprosił o skorygowanie nazw ulic od imienia i nazwiska lub  nazwisko i imienia. Zapytał, czy jest możliwość przedłożenia  załącznika graficznego z podziałem na trzy okręgi?
 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że załącznik graficzny zostanie przygotowany na sesje, nazewnictwo ulic zostanie sprawdzone w jaki sposób nazwy były nadawane, jest  istotne, jeżeli będzie możliwość poprawy i przyjęcie jednej zasady, jeśli nie będzie przeszkód formalnych, zostanie to zrobione. Projekt podziału gminy na okręgi, został zaakceptowany przez Komisarz Wyborczego, był zweryfikowany i sprawdzony pod względem formalnym. 


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że do podziałów nie ma żadnych uwag, prosi o uporządkowanie nazw ulic.Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.


i)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego”.


Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w  ciągu dróg pieszo – rowerowych przy których znajdują się tory kolejowe, jest przejazd przez trasę i gdy trwa remont trasy kolejowej, istniałaby możliwość uzgodnienia z PKP, o przedłużeniu ciągu pieszo – rowerowego, aby ludzie nie musieli zjeżdżać na jezdnie, przejechać przez tory i z powrotem wjechać na ciąg pieszo – rowerowy. Czy w rozmowach z PKP dałoby się ten problem poruszyć?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że będzie trudno, ponieważ PKP obiecało gminie 10 mln zł. na wybudowanie w tym miejscu tunelu. Nie będzie tam przejazdu kolejowego tylko tunel i w ramach tego projektu jest przewidywana ścieżka pieszo – rowerowa, bezpieczny przejazd niekolizyjny z torami.
Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego”.Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego”.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego”.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego”.
j)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.


Radny Szymon Paciorkowski zapytał w którym miejscu ma powstać nowe skrzydło Szkoły Podstawowej nr 2?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że będzie to skrzydło, dostawione do sali gimnastycznej, w kierunku skrzyżowania.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w pozycji 6 str. 5 uzasadnienia, jest wprowadzenie nowego zadania pod nazwą „Remont ścieżek na terenie Gminy Września” w kwocie 250 tys. i w ramach zadania, zabezpiecza się środki na wykonanie remontu, części ścieżek rekreacyjnych zlokalizowanych w parku Józefa Piłsudskiego oraz pod pozycją 7 również jest wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa ścieżek na terenie Gminy Września” w kwocie 250 tys. w ramach zadania zabezpiecza się środki na przebudowę części ścieżek rekreacyjnych zlokalizowanych również w parku  Józefa Piłsudskiego. Czy wymogi ustawy o finansach mówią, że są to dwa różne paragrafy i z tego tytułu zabezpieczone jest w dwóch rożnych pozycjach, ponieważ nazwa jest remont i przebudowa w tym samym parku? W pozycji 5 są zapisane odszkodowania za wykupy gruntów, jest zwiększenie wartości o kwotę 800 tysięcy. Czy byłaby możliwość przybliżenia jakich zadań dotyczy ta kwota?  Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że było rozpoczęte zadanie przebudowy czy remontu ścieżki, która biegnie wzdłuż  Wrześnicy od strony basenu. Niestety prace zostały przerwane ostatecznie nawałnicą i nie udało się dokończyć tego zadania i jest to część , którą gmina chce realizować jako remont ( w punkcie 6 ). Nawałnica i prace, które musiały być wykonane spowodowały to, że została zniszczona ścieżka, która biegnie również wzdłuż Wrześnicy od mostku, aż do wejścia do parku od ulicy Parkowej. Pojawiły się fragmenty gdzie ścieżki już nie ma, dlatego pojawia się kwota dotycząca przebudowy. Gmina posiada podzielone w dwóch punktach, to samo zadanie, jako dwie ścieżki w jednym ciągu komunikacyjnym znajdujące się w tym samym parku. W sprawie odszkodowań, zostanie przygotowana na Sesje Rady Miejskiej odpowiedz na piśmie.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, o działania przeciw alkoholizmowi. Czy gmina planuje dla dzieci i rodzin jakieś wczasy lub naukę języków dla dzieci, zaproponował by we „Wrzosowisku” zrobić taką salę na douczanie?   


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że zakres działań podejmowanych w ramach profilaktyki alkoholowej, co roku podejmowany jest uchwałą o programie, jeśli chodzi o „Wrzosowisko” jest to miejsce przeznaczone dla seniorów. Gmina przewiduje wykorzystanie jeśli będzie to możliwe pod względem miejsca, współprace z różnymi  Stowarzyszeniami, które już współpracują z gminą od lat. Stowarzyszenie „Jantar”  w ramach swojej działalności, jeśli będzie  zainteresowane podjąć się takiej współpracy, będzie to możliwe do zrealizowania. 


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że nie jest usatysfakcjonowany, ponieważ w zeszłym roku Pan Burmistrz powiedział, że w tym roku gmina będzie starała się coś zrobić dla tych dzieci, na działanie przeciw alkoholizmowi  zabezpieczonych środków jest 1.360,000,00 zł. Czy za te pieniądze będą budowane place zabaw? Placy zabaw na wsiach jest wystarczająco, trzeba zacząć działać w sprawie tych dzieci, żeby nie były wychowywane przez ulicę.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że program uchwalany jest przez Rade Miejską, nie służy on tylko do budowy placu zabaw, ponieważ wiele rzeczy się dzieje. Gmina ma kontakt z terapeutami wspierającymi osoby z problemem alkoholowym oraz ich rodziny, którzy zgłaszają  potrzeby, mogące się mieścić w tym programie  i które mogłyby być zrealizowane. Jest to uwzględnione i zrobione.


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, jakie będą nawierzchnie na ścieżkach rowerowych w parku, jaka będzie szerokość, czy będzie zachowane stanowisko dla skateboardingu? Powiedział, że została zakończona budowa ścieżki  dookoła zbiornika Jeziora, ale na działce należącej do PKP pod wiaduktem obwodnicy kolejowej, inwestycja jest przerwana, prowadzone są odwierty w przęsłach, sprawdzające wytrzymałość. Kiedy i w jaki sposób zostanie zakończona budowa ścieżki?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nawierzchnia ścieżek w parku po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wykonanie nawierzchni w części pierwotnej, która nie została ukończona, ostatecznie z kostki.  Gmina zaproponuje aby nowa część,  także została wykonana w taki sposób. Przerwana ścieżka nad Zalewem, przechodzi przez teren należący do PKP i dalsza realizacja będzie możliwa dopiero kiedy PKP skończy swoją inwestycje. Stanowisko dla skateboardingu pozostanie.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że stygmatyzowanie dzieci z rodzin obarczonych alkoholizmem nie jest najlepszym rozwiązaniem, takie dzieci najlepiej włączyć do grupy dzieci z zupełnie innych środowisk. Wsparcie  finansowe w ramach pomocy poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej  lub inne ścieżki wsparcie. Utworzenie specjalnych grup, stawia takie dzieci w niezręcznej sytuacji. Druga sprawa to ścieżka rowerowa wokół zalewu, ponieważ w dwóch miejscach woda płynie górą i jest obawa że ścieżki mogą ulec zniszczeniu lub popsuciu.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział,że na str. 4, poz.7 budżetu jest zapis, w którym zabezpiecza się środki w kwocie 2 mln zł.  z  przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń  oraz letnie remonty w placówkach oświatowych. Czy podwyżka wynagrodzeń dotyczy oświaty, czy jest to wynik ustawowy i czy jest to inwencja gminy? Drugie pytanie dotyczące nadwyżki budżetowej z roku 2017, przy konstruowaniu budżetu była informacja, że gmina nie zaciągnie kredytu, ze względu na przewidywaną nadwyżkę budżetową, a pojawiła się informacja że gmina chce zaciągnąć kredyt w wysokości ok 15 milionów. Czy można wyjaśnić tą sprawę?  Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała na pierwsze pytanie, że są to środki na podwyżki dla nauczycieli od kwietnia oraz dla grupy osób (obsługa) zatrudnionych na kodeksie pracy w związku z wzrostem kwoty minimalnej, są uzgodnienia  ze  Związkami Zawodowymi, tego dotyczy ta kwota. Na letnie remonty gmina posiada wstępne szacunki, nie ma jeszcze  kosztorysów i nie wiadomo jaka będzie kwota, dlatego jest to łączna jedna kwota,  bez podziału na poszczególne grupy. 


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy jest to wymóg ustawowy a nie inwencja gminy.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że są to wytyczne z Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Finansów, jest to wynik decyzji ustawowych. Od 1 stycznia 2018 r. wzrosła minimalna kwota dla Obsługi Administracyjnej, muszą zostać wykonane korekty płacowe. Odpowiadając na drugie pytanie, powiedziała, że wolne środki i kwota, która jest nadwyżka budżetową miały pokryć w 100% deficyt budżetowy, tak się nie stało, ponieważ zostały zwiększone zadania inwestycyjne. Kredyt przeznaczony jest na zadania majątkowo- inwestycyjne.    


Radny Janusz Czyż zapytał, o park na Valtra Łąkach  jak wygląda stan realizacji? 


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego odpowiedział, że przez nadmierne opady, prace były utrudnione i wykonano je w części. Gmina jest po rozstrzygnięciu przetargu na budowę ścieżek i  budowy dużego placu zabaw, będzie tam niska infrastruktura oraz będzie dosadzona zieleń.  


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że są to tereny zalewowe i kiedy zostaną podniesione łąki to zostanie zalany i zniszczony cały drzewostan w Parku Hrabiny . 


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego odpowiedział, że w projekcie nie ma podnoszenia niwelety tego terenu. Na zalewowych łąkach nie będzie nic posadzone, będzie tak jak jest, są tam przewidziane trawy i zioła miododajne specjalnie, żeby rosło tak jak rośnie to do teraz. Będą specjalne klatki dla os dziko żyjących i różnych rzeczy, nic nie zostanie zmienione w tym obszarze.  Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, 6 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 „przeciw” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.k)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 1 głosem „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 1 głosem „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.Pkt 4
Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że PKP dokonuje modernizacji torów kolejowych na drodze Czerniejewskiej oraz na trasie Słomowo – Sokołowo, mieszkańcy zgłaszają, że firma wykonująca prace uszkadza melioryzacje i dość mocno zniszczony jest teren drogi po obydwóch stronach, jest duży problem podczas przejazdu. Zapytał, czy przejazd w Słomówku będzie zamknięty, czy pozostanie i będzie możliwość korzystania z niego przez mieszkańców?


Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno Komunalnego odpowiedział, że wymienione drogi są drogami powiatowymi. Gminie trudno odnieść się do tego, czy firma, która wykonuje  na jakich warunkach, korzysta z dróg powiatowych,  ponieważ w sytuacji gminy firma TORPOL, która przebudowuje tory, korzysta i ma porozumienie, jest dokumentacja fotograficzna dróg po których mają się poruszać oraz jaki jest stan dróg ma pozostać. W sprawie urządzeń melioracyjnych, sprawa zostanie przekazana do Spółki Wodnej ponieważ urządzenia są ich własnością. Jeśli chodzi o przejazd kolejowy nie było żadnej informacji o likwidacji przejazdu, zostanie to sprawdzone i przekazane na sesji.Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 17.09 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 18 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

                                                              

                                                                     Przewodniczący Komisji Edukacji

                       /-/Bogdan Nowak   

 

      
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                              
 /-/Mirosław ZgolińskiPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

 /-/Radosław GarbarekPrzewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej

 /-/Ryszard Szwajca


Protokolant

 Anita Grabarek 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.