BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461525
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXXI/2018 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 8 lutego 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 


Protokół
nr XXXI/2018
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się  8 lutego 2018 r.  
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

XXXI Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, zastępców burmistrza, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecni są  radni Szymon Paciorkowski oraz Robert Smodlibowski, którzy usprawiedliwiali swoją nieobecność.
Do protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że zostały przez Radę Miejską we Wrześni przyjęte.

Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do porządku obrad ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?
Ponieważ do porządku obrad przekazanego radnym nie wniesiono żadnych zmian, Rada Miejska procedowała według porządku ustalonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 2).

Pkt 3
Radny Bogdan Nowak zapytał, czy są ustalone plany, w związku z licznymi skargami mieszkańców naprawy nawierzchni ulic w rejonie ul. Paderewskiego. Wyjaśnił, że chodzi o ul. Brylantową, Księżycową i Gwiaździstą, ponieważ poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki i zdaje sobie sprawę, że to bardzo utrudnia naprawę tych nawierzchni, ale mieszkańcy interweniują i  chcieliby uzyskać informację na temat planowanych działań. Drugie pytanie dotyczy poruszonej wcześniej kwestii na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, chodzi o oświetlenie przejść do pieszych, dotarły bowiem sygnały do radnego, że w okresie jesienno-zimowym, gdy rano jest ciemno, przejścia dla pieszych w okolicach szkół, stanowią spore zagrożenie dla młodzieży, która  beztrosko na to przejścia wkracza, a widoczność jest bardzo ograniczona. Chciałby się dowiedzieć, czy istnieje rejestr takich miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz zapytał, czy w związku z tymi zagrożeniami będą, bądź są podejmowane jakieś działania, które by miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na tych niedoświetlonych przejściach?

Radny Maciej Baranowski powiedział, że chciałby wypowiedzieć się w podobnej kwestii i zarazem podziękować, między innymi przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej i Panu Burmistrzowi za wsparcie i rozpatrzenie wniosku podczas posiedzenia komisji, ponieważ wyjeżdżając z osiedla, gdzie znajduje się plac zabaw oraz przedszkole przy tzw. bardzo newralgicznych przejściach osiedla Krzyża Grunwaldu, przy sklepie PSS zaczęto montować na słupach kolejne punktowe lampy, które bardzo dobrze oświetlają  przejście. Chciałby  serdecznie podziękować również w imieniu mieszkańców, którzy to dostrzegli wcześniej i zakomunikowali.

Radny Zbigniew Bieńko, powiedział, że ponad rok temu radni, niestety nie przyjęli uchwały o karcie o Wielkopolskiej Dużej Rodziny, nic się w tej sprawie nie dzieje, a Pan Burmistrz obiecywał, że karta zostanie „wchłonięta” przez inną kartę, jak do tej pory działa dobrze, a mieszkańcy gminy Września nie mogą z niej korzystać. Większość gmin wielkości Wrześni, nagradza aktywnych mieszkańców, różnymi względami np. sportowcy są nagradzani za swoje całoroczne osiągnięcia, a w naszej gminie zwyczaj ten się nie przyjął. Oświadczył, że jest radnym cztery lata i nigdy nie był zapraszany na takie okoliczności, a chętnie by skorzystał.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że wracając do kwestii ul. Paderewskiego, koło Polo Marketu, znajduje się tam mała wysepka i mieszkańcy zwrócili się do radnego, czy nie można by było przerobić tej drogi, ponieważ chodnik jest zrównany z drogą i nie ma tam krawężnika. Mieszkańcy jadąc samochodami widząc wysepkę odbijają w prawo wjeżdżają na chodnik, co powoduje wpadnięcie do rowu. Drugie pytanie dotyczy wsi Grzybowo, a mianowicie chodzi o  budowę chodnika, co było uwzględnione kilkakrotnie we wnioskach. Radny wyjaśnił, że wystąpił z wnioskiem do gminy o wykonanie krawężnika. Okazało się, że nie można tego położyć we własnym zakresie, ponieważ musi być wykonany projekt. Zapytał, czy gmina mogłaby ten fakt zgłosić i przekazać poz-bruk, by mieszkańcy mogli założyć go samodzielnie?


Radny Tomasz Frankowski poruszył temat oświetlenia, które znajduje się przy parkingu przy dworca PKP. Są tam zamontowane lampy ledowe, które niestety nie świecą. Również lampy ledowe zamontowane między cmentarzem a Szkołą Nr 1, nie świecą. Stare lampy są widoczne.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że są takie miejsca, w których lampy nie mogą się przebić przez konary drzew, ponieważ rosną one ponad lampami, nawet jak lampa świeci to na ulicy jest ciemno. Zatem czy odpowiedzialni za to pracownicy służb porządkowych mogą te punkty zlokalizować i powycinać konary, żeby światło lampy docierało do drogi do chodnika. Sytuacja będzie dużo gorsza, jak konary obrosną listowiem.


Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw|” 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXXI/407/2018 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie  nieruchomości  oznaczonej  nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie (załącznik nr 3).


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/408/2018 w sprawie: nadania nazwy „Zawodzie” ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn (załącznik nr 4).

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/409/2018 w sprawie: nadania nazw ulicom położonym we Wrześni w rejonie ulicy Wacława Sołtysiaka (załącznik nr 5).

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/410/2018 w sprawie: ustalenia kryteriów przyjmowania do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 6).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/411/2018 w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Września przedszkolu publicznym  (załącznik nr 7).


f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/412/2018 w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących  w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Września (załącznik nr 8).


g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/413/2018 w sprawie: ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji  (załącznik nr 9).h)
Radny Grzegorz Dobrosielski zaapelował do Rady Miejskiej, by nie nadawać takich nazw ulicom jak ul. „Złota” tylko nadać nazwę bohaterom, którzy z tego rejonu ginęli za wolną Polskę. Byli to ludzie organizacji Zielonego Trójkąta pod przewodnictwem dowódcy Leona Wesołowskiego. Podkreślił, że tacy ludzie powinni zostać upamiętnieni.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zgodził się z radnym Grzegorzem Dobrosielskim w kwestii nadania nazwy ulicom bohaterom ziemi, którą radni jako Rada Miejska reprezentują, ale podkreślił, że często wiąże się z tym, że nazwy dobierane są stosownie do rejonu, miasta czy wiosek. Te nazwy, o które radny wnioskuje, znajdą z pewnością swoje uwieńczenie na terenie miasta, które będzie godne upamiętnienia dla tych osób.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”,  0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXXI/414/2018 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym (załącznik nr 10).i)
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak powiedział, że sam osobiście pozwolił sobie przejechać  przez tą ulice, począwszy od  ul. M. Strzykały do Szosy Witkowskiej i  ulica ta robi ogromne wrażenie, Września przesunęła się w kierunku północno-wschodnim. Wyjaśnił, że droga jest zaopatrzona w media, kanalizację. Widać wyraźnie, że zaległości związane z minionymi latami udaje się powoli nadganiać i można już wybiegać z działaniami „do przodu”, jak to się dzieje na świecie.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/415/2018 w sprawie: zaliczenia drogi ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 11).


j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/416/2018 w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Bronisławy Śmidowicz położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 12).


k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/417/2018 w sprawie: zaliczenia drogi w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 13).

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/418/2018 w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w rejonie ul. Szosa Witkowska położonej na dz. nr geod. 850/3 i 850/6 w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 14).


ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/419/2018 w sprawie: zaliczenia drogi ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 15).
m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/420/2018 w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Jana Donaja położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września  (załącznik nr 16).


n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/421/2018 w sprawie: zaliczenia drogi ul. Księżycowej położonej w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września  (załącznik nr 17).

o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/422/2018 w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Księżycowa położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 18).


p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/423/2018 w sprawie: zaliczenia drogi ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września                                                do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 19).


r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie  podjęła uchwałę nr  XXXI/424/2018 w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Gwiaździstej położonej w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września  (załącznik nr 20).


s)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/425/2018 w sprawie: zaliczenia dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 21).


ś)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/426/2018 w sprawie: ustalenia przebiegu dróg ul. Kryształowa, Opalowa, Topazowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Perłowa, Diamentowa położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 22).


t)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/427/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji przedsięwzięcia  pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu  powiatu wrzesińskiego w 2018 roku”(załącznik nr 23).


u)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/428/2018 w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2018 r.  (załącznik nr 24).


w)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/429/2018 w sprawie:  wyborów sołtysa  w sołectwie Otoczna (załącznik nr 25).

x)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/430/2018 w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób  bezdomnych z terenu Gminy Września (załącznik nr 26).y)
Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że popiera ten projekt, ale chciałby zwrócić uwagę, by dopisać do tego planu dwie osoby, które pomogłyby sołtysom starszym osobom przy koszeniu trawy, sprzątaniu boisk. Wyjaśnił, że zgłaszał to na posiedzeniu wspólnych komisji.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zapytał, czy radny posiada pisemną autopoprawkę? Wyjaśnił, że jest to wymóg statutu gminy. Dodał, że trzeba będzie pamiętać o tym w przyszłym roku.


Radny Grzegorz Dobrosielski odpowiedział, że niestety nie ma.Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy wyjaśnił, że nie chciałby wypowiadać się co do zasadności tego wniosku, czy te osoby do pomocy sołtysom będą potrzebne, czy też nie. Nie ma tu praktycznie żadnego pola manewru w postaci zmiany, ponieważ zarówno liczba osób jaki i godziny, które te osoby mają do wypracowania, zostały już uzgodnione z Powiatowym Urzędem Pracy wraz z zakresem wykonywania tych prac.Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/431/2018 w sprawie: uchwalania rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018 (załącznik nr 27).


z)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/432/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą nr XVI/211/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz.5899) (załącznik nr 28).


ź)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr  XXXI/433/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023 (załącznik nr 29).


ż)
Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał jaki był całkowity koszt i utrzymania kolejki wąskotorowej?


Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że nie zna kosztów utrzymania, natomiast koszt wybudowania, wszystkich elementów wyniósł 640.000,00 zł brutto.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy jest zasadne przeznaczać kwotę 450.000,00 zł na makietę, skoro rolnicy pod kolana stoją w błocie na targowisku? Zasugerował zasypanie kamieniem.


Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że gmina przygotowała kosztorys inwestorski utwardzenia tego targowiska wraz z odwodnieniem tego terenu, który opiewa na kwotę 2,8 mln zł. Wyjaśnił, że tak naprawdę z tych osób stałych,  posiadających zarezerwowane miejsca z terenu gminy do targowania na 257 miejsc jest tylko 14 osób z terenu gminy Września, którzy handlują.

Radny Bogumił Kwiatkowski, zapytał czy jest znana wysokość wpływu z tytułu opłaty targowej za miniony rok?


Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że nie pamięta kwoty wpływu, natomiast pamięta różnicę między wpływami, a kosztami w skali roku było to około 171.000 zł.


Radny Bogumił Kwiatkowski, poprosił o  przygotowanie takiej informacji wraz z kosztami jakie poniosła gmina wraz z utrzymaniem i zarządzaniem tego miejsca.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr  XXXI/434/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (załącznik nr 30).Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Miłosławskiego Klubu Gazety Polskiej, nawiązujące   do sesji z 21 grudnia 2017 r. w sprawie poparcia propozycji radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie nazwania ronda przy ulicy Objazdowej i Wrocławskiej imieniem „Dzieci Miłosławskich”.
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wypełnienia interaktywnego formularza Skarg i Wniosków za rok 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
Do Biura Rady wpłynęło zawiadomienie z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie postępowania w odniesieniu do uchwały Nr XXII/293/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września, z powodu  naruszenia przepisów prawa.
Do Biura Rady wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwała nr 26/1596/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. stwierdzająca nieważność  uchwały Nr XXII/293/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września w części obejmującej - wyrażenie „w szczególności” w § 3 ust. 2, wyrażenie „w szczególności” w § 5 ust. 1 z powodu sprzeczności z przepisami prawa powołanymi w uzasadnieniu.
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Prokuratora Rejonowego we Wrześni w sprawie uchwały nr XL/390/06  w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków z prośbą o uchylenie zapisów § 27 ust 4, § 28, § 29 ust.2.
Do Biura Rady wpłynęło pismo od mieszkańca Wrześni zam. ul. Kościuszki w sprawie informacji publicznej dotyczącej aktualnego planowania budowy ul. Donaja oraz związanej z nią  analizy kosztów przy budowie tej ulicy z wykorzystaniem gruntów wzdłuż ul. Waryńskiego.
Do Biura Rady wpłynęła Informacja z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na temat zakresu podjętych działań mających na celu uchronienie mieszkańców przed ryzykiem skażenia wody – po zdarzeniu z lutego 2017 r.
Do Biura Rady wpłynęła odpowiedź od Rady Nadzorczej PWiK na pismo z dnia 24 października 2017 r. na temat spraw poruszonych w treści pisma mieszkańców skierowanego do Rady Miejskiej we Wrześni w dniu 21 września 2017 r.
Do Biura Rady  wpłynęło pismo z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  dotyczące pytań zgłoszonych podczas sesji w dniu 27 września 2017 r.
Do Biura Rady wpłynęło pismo z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni, z zaproszeniem wszystkich radnych na spotkanie, które odbyło się 9 stycznia 2018 r. na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Szosa Witkowska w sprawie zapoznania się z obecnym stanem wrzesińskich wodociągów oraz funkcjonowaniem Stacji Uzdatnienia Wody we Wrześni.
Do Biura Rady wpłynęła skarga od mieszkańca Wrześni, przebywającego obecnie w Zakładzie Karnym w Kluczborku na naczelnika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie: złamania przepisów o ochronie danych osobowych oraz udzielenia informacji osobie nieuprawnionej.
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Katolickiego Porozumienia Samorządowego we Wrześni dotyczącego zwiększenia kwoty przeznaczonej na pomoc żywnościową  dla osób bezdomnych, samotnych, bezrobotnych oraz w trudnej sytuacji życiowej w budżecie gminy na rok 2018 na kwotę 70.000,00 zł.
Do Biura Rady wpłynęło z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w ramach prowadzonej działalności informacyjno-szkoleniowej, w zakresie objętym nadzorem i kontrolą uchwałę  Nr XXIX/404/2017 Rady Miejskiej z dnia  21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września  na lata 2018-2023 ze względu na korektę danych w załączniku Nr 1.
Do  Biura Rady wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwała Nr 3/118/2018  z dnia 22 stycznia  2018  r. stwierdzając, że uchwała Nr XXIX/405/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, została podjęta z naruszeniem prawa. Naruszenie ma charakter nieistotny.
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Do Biura Rady wpłynęła uchwała z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018 r. wyrażająca opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Września.
Do Biura Rady wpłynęła uchwała z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2018 r. wyrażająca opinię pozytywną o prawidłowości planowej kwoty długu Miasta i  Gminy Września.
Do Biura Rady wpłynął wniosek z prośbą o udzielenie informacji publicznej w sprawie udostępnienia drogą elektroniczną nagrań z obrad XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej.
Do Biura Rady wpłynęło oświadczenie Rzecznika Prasowego Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w sprawie artykułu Pani Doroty Tomaszewskiej  „Skarbówka wytknęła radnym błędy” opublikowanym w dniu 19 stycznia 2018 r. na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”.
Do Biura Rady wpłynął wniosek od radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu Gminy obsługujących zebrania wiejskie do udzielenia informacji o wysokości nowego funduszu sołeckiego i podjęcia uchwały  zgodnie z obowiązującymi  zasadami o podejmowaniu uchwał zebrania wiejskiego.
Do Biura Rady wpłynął wniosek od radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie udziału na najbliżej sesji Rady Miejskiej Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej UMiG w Śremie Pana Roberta Mielcarka.
Do Biura Rady wpłynęło pismo od o udzielenie informacji publicznej od Stowarzyszenia Sieć Obywatelska w sprawie ilości przyjęcia między innymi, uchwał przez Radę Miejską  w latach 2014-2016 oraz innych szczegółowych informacji.
Do Biura Rady wpłynęła od Stowarzyszenia Projekt Września informacja o przeprowadzeniu zbiórki podpisów pod petycją za wykonaniem w 2018 remontu altany i rewaloryzacji terenu Ogrodu Bractwa Kurkowego oraz zabezpieczeniem na ten cel środków w budżecie na 2018 rok.
Do Biura Rady wpłynęło pismo z Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu, dotyczące firmy  Przetwórstwo Rolne Gąsiorek w Czerniejewie w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo.
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty  Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zabrania stanowiska w sprawie Projektu Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych, zatrudnianych w placówkach oświatowych w Gminie Września.
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.Pkt 6
Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy wyjaśnił, że pisemną informację o pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu zostaną dołączone do protokołu sesji, ponieważ w chwili obecnej  Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny jest na rozpoczęciu budowy drogi 400 m (załącznik nr 28).Pkt 7
Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiadając na pytanie radnego Bogdana Nowaka w sprawie ustalenia planów związanych z licznymi skargami mieszkańców dotyczących naprawy nawierzchni ulic w rejonie ul. Paderewskiego, czyli ul. Brylantowej, Księżycowej i Gwiaździstej. Wyjaśnił, że w budżecie jest zagwarantowana kwota 3 mln zł na wykonanie inwestycji   związanej z kanalizacją deszczową w rejonie ul. Księżycowej, kawałka ul. Paderewskiego. Na odcinku ul. Cyrkoniowej, Kwarcowej i kawałka Granatowej zaplanowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni. Planowane jest także złożenie wniosku o możliwość uzyskanie dotacji  od Wojewody, żeby wykonać ulicę w ciągu Platynowej wzdłuż lasu, aż do ul. Działkowców. Na taki zakres inwestycji kwota 3 mln zł powinna wystarczyć.


Radny Tomasz Frankowski zapytał, czy w tych rejonach znajduję się kanalizacja sanitarna?


Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy potwierdził, że w części znajduję się kanalizacja sanitarna.


Artur Mokracki, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiadając na pytanie radnego  Tomasza Frankowskiego w sprawie braku oświetlenia przy szkole Nr 1 wyjaśnił, że zostanie to sprawdzone i doświetlone. Wyjaśnił, że pozostałe przejścia dla pieszych znajdujące się obok szkół są doświetlone.


Radny Bogdan Nowak powiedział, że przejście dla pieszych przy Zespole Szkół Politechnicznych   przy ul. Wojska Polskiego na wprost wejścia niestety nie jest doświetlone.


Artur Mokracki, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że zostanie to zgłoszone i w tym roku będzie z pewnością to miejsce doświetlone.


Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Bieńko dotyczące Wielkopolskiej Karty Rodziny powiedział, że ten temat był omawiany, ale przypomni, że gmina zwróciła się do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem o to, aby partnerzy tej Karty Wielkopolskiej uzyskali możliwość propozycji włączenie do Karty Dużej Rodziny, która obowiązuje w całym kraju, która również funkcjonuje w gminie Września od wielu lat. Taki wniosek został przez Marszałka przyjęty i takie propozycje zostały wysłane do partnerów. W treści korespondencji jeszcze podkreślono, że tak naprawdę propozycje zostały przekazane i nie robi to ogromnej różnicy, dlatego, że z wiedzy, którą posiada Urząd Marszałkowski wynika, że i tak Ci partnerzy honorowali zniżki, także dla tych osób, rodzin, które pojawiały się u nich z kartą Dużej Rodziny. Mimo to taką propozycję złożono, więc ta praca została wykonana. Leży to w gestii partnerów, czy chcą formalnie podpisać umowę i mieć umowę na kartę Dużej Rodziny czy będą tą Kartę honorowali nawet bez takiej umowy. W związku z tym, nie ma  takiej sytuacji, żeby ktoś z kartą Dużej Rodziny, takiej którą można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, nie uzyskał zniżki tych miejsc, w których jest honorowana Wielkopolska Karta Rodziny.


Artur Mokracki, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiadając na pytanie  radnego Zbigniewa Bieńko dotyczące nagród i stypendiów dla sportowców to od wielu lat w gminie Września co roku przyznawane są nagrody i stypendia. W roku ubiegłym rozdano 43 nagrody i 10 stypendiów, była też zorganizowana w Urzędzie Stanu Cywilnego Gala Sportowców, w której uczestniczyli również trenerzy i rodzice. Informacje na ten temat, również ukazały się w Wieściach z Ratusza i na stronie Facebook.


Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego. Potwierdził, że faktycznie krawężnik tej ścieżki jest na równi z jezdnią. Chodzi o to, że z jezdni ta woda ma trafić do rowu i to jest główna przyczyna. Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej zajmie się, by ten problem bezpieczeństwa na tej drodze poprawić wprowadzając jakieś zmiany zapobiegające wypadkom.
Odpowiadając na drugie pytanie dotyczące chodnika w Grzybowie, wyjaśnił, że faktycznie pojawiła się informacja w gminie, że wymagane jest wykonanie tego projektu budowlanego, o którym radny wspomniał, temat z pewnością powróci, należałoby zastanowić się jak odprowadzić wodę z jezdni, więc dopuszcza się możliwość wykonania kanalizacji deszczowej, co wiąże się z dużym nakładem finansowym i zarazem wyklucza budowę chodnika lub tak jak w przypadku ul Paderewskiego można by było zachować spadek. Jeżeli chodzi o przekazanie kostki, nie ma pewności, czy to będzie miało miejsce, stosuje się to w przypadku krótkich odcinków, gdzie ubiega się o to osoba indywidualna, po otrzymaniu kostki zamawia firmę i ponosi koszt robocizny. Odpowiedź zostanie przygotowana w formie pisemnej.


Odpowiadając na pytanie radnego Tomasza Frankowskiego w sprawie oświetlenia, które znajduje się przy parkingu przy dworca PKP to wyjaśnił, że parking został udostępniony, natomiast wykonawca miał jeszcze czas na zakończenie tych prac i to oświetlenie było podłączone w sposób  „prowizoryczny”. Problem częściowo został rozwiązany, ale jeżeli jest sytuacja, że nie świeci nadal, trzeba będzie zająć się tą kwestią.
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego w sprawie podcięcia konarów, które zasłaniają oświetlenie, powiedział, że Straż Miejska podczas patroli popołudniowych, zwraca również uwagę  na ta kwestię i informację są przekazywane na bieżąco do referatu komunalnego.


Pkt 8
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że ma nadal sygnały, że są podmioty, które nie honorują Karty Dużej Rodziny, tylko Wielkopolską Kartę Rodziny.


Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy powiedział, że w takim razie, jeżeli takie sygnały są trzeba zebrać  i dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego, wskazując na konkretne miejsca, które nie honorują karty.Pkt  9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17:31 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 18 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak
Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.