BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
8641333
ostatnia aktualizacja BIP'u:
19-04-2018
Portal - Najem, dzierżawa nieruchomości
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę straganów i pawilonów handlowych

 

WGA.6845.14.2018

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl; www.wrzesnia.pl

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 , ze zm.):

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następujących straganów handlowych i pawilonów handlowych:

 

1

Adres nieruchomości

Targowisko Miejskie - Września, ul. Kościelna

2

Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia

Położenie nieruchomości

Numer geod.

nieruchomości

Powierzchnia ogółem

Księga wieczysta

Września, ul. Kościelna

966/5

0,3830 ha

PO1F/00008222/2

Przedmiot przetargu:

Stragan handlowy nr: 1, 2, 3, 9, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39 - każdy o pow. 7m2.

Pawilon handlowy nr: 1 o pow. 13m2, nr 8 o pow. 13m2, nr 15 o pow. 23m2.

3

Opis nieruchomości

Teren działki utwardzony o regularnym kształcie, z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim, zabudowany pawilonami handlowymi stanowiącymi obiekty tymczasowe oraz straganami handlowymi. Pawilony handlowe wyposażone w instalację elektryczną, o konstrukcji drewnianej, w zabudowie szeregowej, bez fundamentów, dach pokryty papą. Stragan handlowy stanowi stół handlowy zadaszony konstrukcją drewnianą, kryty papą. Brak ścian, podłoże z kostki brukowej. Bezpośrednie i najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa zagęszczona, w większości starsza. Dostęp do komunikacji bardzo dobry.

4

Przeznaczenie nieruchomości

Dla ww. nieruchomości opracowany został Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwała nr LIX/387/2002 z 30.09.2002 r. ws. MPZP terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulicy Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 15.11.2002 r., nr 138, poz. 3802), zgodnie z którym działka oznaczona nr geod. 966/5 przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkalno-usługowej (10M/UH), w części pod tereny parkingów - P oraz w części pod tereny targowiska (1UH).

Dzierżawa z przeznaczeniem na cel handlowy.

5

Wysokość opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego

 

Terminy wnoszenia opłaty

 

Aktualizacja opłaty

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego stanowić będzie najwyższa zaoferowana kwota w przetargu.

 

Czynsz płatny do dnia 10-go miesiąca za dany miesiąc, na konto Gminy Września.

 

Wysokość czynszu może być aktualizowana raz w roku w oparciu o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego za rok poprzedni) ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny.

6

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

7

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 27.04.2018 r.

- o godz. 08.00 dla straganów handlowych nr 1, 2, 3, 9, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39

- o godz. 11.00 dla pawilonu handlowego nr 1

- o godz. 12.00 dla pawilonu handlowego nr 8

- o godz. 13.00 dla pawilonu handlowego nr 15

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (Ratusz), w sali sesyjnej. Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

8

Cena wywoławcza stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego, wysokość wadium, minimalna wysokość postąpienia

Dla straganu handlowego o pow. 7m2:

Cena wywoławcza wynosi: 28,00 zł.

Wadium wynosi: 5,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia: 1,00 zł.

 

Dla pawilonu handlowego o pow. 13m2:

Cena wywoławcza wynosi: 253,00 zł.

Wadium wynosi: 50,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia: 3,00 zł.

 

Dla pawilonu handlowego o pow. 23m2:

Cena wywoławcza wynosi: 421,00 zł.

Wadium wynosi: 80,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia: 5,00 zł.

 

Do wylicytowanej ceny doliczyć należy obowiązującą stawkę podatku VAT.

9

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

9 a

Wadium

Wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „Wadium na dzierżawę straganu/pawilonu handlowego* nr …. na Targowisku Miejskim, Września, ul. Kościelna”, w podanej wysokości, w terminie do 23.04.2018 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Września) należy dokonać przelewem na konto Gminy Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.

W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Gminy Września.

* - niepotrzebne skreślić

9 b

Pełnomocnictwa

  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników;

  • w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

10

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.wrzesnia.pl.

11

Dodatkowe informacje

  • Do wylicytowanej ceny należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

  • Dzierżawa pawilonu handlowego podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

  • Dzierżawca straganu handlowego zobowiązany będzie do uiszczania inkasentowi, tj. Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. we Wrześni dziennej opłaty targowej w dniu dokonywania sprzedaży.

  • Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas nieoznaczony z zastrzeżeniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

  • W przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny pobrane będą odpowiednio odsetki ustawowe za opóźnienie, bądź odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

  • Przed podpisaniem umowy dzierżawnej osoba, która wygrała przetarg zobowiązana będzie wpłacić kaucję zabezpieczającą, zwrotną, w wysokości 300,00 zł za stragan handlowy i 500,00 zł za pawilon handlowy.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, pokój 22, tel. 61 640 40 37.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.