BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456151
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w 2018 roku czę

 

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający, Gmina Września działając na podstawie art. 7 ust.1 i art. 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1 niniejszego postępowania dokonanej w dniu 8 marca 2018 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert.

UZASADNIENIE:

Dnia 12 marca 2018 r. Wykonawca iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała, poinformował Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego.

Wnosząc informację Wykonawca zarzucił Zamawiającemu, że w toku badania i oceny ofert  naruszył on art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - nie odrzucając oferty złożonej przez KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań. W złożonej informacji Wykonawca podniósł, że zaoferowany sprzęt przez KOMBIT PLUS Sp. z o.o. sp. k. nie spełnia parametrów określonych przez Zamawiającego. M.in. zaoferowany zasilacz Thermaltake Smart SE 530W Modular nie posiada wymaganego certyfikatu 80 Plus Bronze, a prezenter bezprzewodowyTARGUS AMP13 nie posiada wskaźnika baterii. Wykonawca iCOD.pl Sp. z o.o. podniósł, iż Zamawiający winien ofertę odrzucić jako niezgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający uznał zasadność przekazanych wyżej informacji i w związku z tym działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy PZP  unieważnia dokonaną w dniu 8 marca 2018 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtarza w dniu 15 marca 2018 r. czynność oceny ofert uwzględniając wyżej opisane okoliczności.

Podstawą działania Zamawiającego jest również linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 19.05.2005 r. sygn. Akt UZP/ZO/0-1017/05, który stanowi, iż brak jest podstaw do odmówienia zamawiającemu prawa dokonania ponownej oceny ofert, gdy powziął on informację o bezprawności dokonanych przez siebie czynności. Przeciwny pogląd prowadziłby do sytuacji, w której świadomy bezprawności swych działań Zamawiający, zmuszony byłby do dokończenia postępowania i udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta - w świetle obowiązujących przepisów - nie była najkorzystniejsza. Dokonanie ponownej oceny ofert, uwzględniające ofertę uprzednio odrzuconą i unieważnienie tym samym pierwotnej oceny ofert po spełnieniu formalnych wymagań w zakresie poinformowania wszystkich wykonawców o przyczynach uzasadniających ponowną ocenę ofert i jej wynikach nie narusza ani fundamentalnej zasady przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców ani zasady, zgodnie z którą zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup komputerów (zestawy), materiałów eksploatacyjnych, urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania w 2018 roku; część 1 - komputery, peryferia, materiały eksploatacyjne.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - komputery, peryferia, materiały eksploatacyjne została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

 

iCOD.pl Sp. z o.o.,

ul. Grażyńskiego 51

43-300 Bielsko-Biała

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 213.611,64 zł

Termin dostaw cząstkowych: 2 dni i krócej

Rozszerzenie gwarancji: 1 miesiąc

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin dostaw cząstkowych - 30%, rozszerzenie gwarancji - 10%) zawiadamia że, jest to najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin dostaw cząstkowych - 30,00 pkt, rozszerzenie gwarancji - 10,00 pkt łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.