BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298796
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Jednostki organizacyjne gminy
Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

SSK.1110.1.2018 Września 8.03.2018 r.OGŁOSZENIE DYREKTORA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRZEŚNI
O NABORZE NA WOLNE STANOWISK
O URZĘDNICZEI. Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych w pełnym

wymiarze etatu, przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Zatrudnienie pracownika nastąpi od dnia

01.04.2018 r. na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


II. wymagania niezbędne :

. wykształcenie wyższe magisterskie ;

. organizacja pomocy społecznej ;

. co najmniej 5 letni staż w pomocy społecznej;

. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub obywatelstwa polskiego innych państw , którym na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia
zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego

potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

. posiadanie nieposzlakowanej opinii;

. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw

publicznych;

. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/.w stanowisku;


III. Dodatkowe wymagania:
. znajomość procedur związanych z realizacją specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami

psychicznymi;

. znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych

osobowych, ustawy Kodeks postępowania Administracyjnego;

. umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zespołu pracowników oraz

nadzorowania pracy , wysoka kultura osobista;

. komunikatywność i otwartość;

. odpowiedzialność za powierzone zadanie , rzetelność , dokładność;

, umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

. koordynowanie, organizowanie oraz nadzór nad realizacją usług opiekuńczych świadczonych

przez pracowników Sekcji Usług Opiekuńczych oraz nad realizacją usług opiekuńczych dla

osób z zaburzeniami psychicznymi;

. ustalanie szczegółowego zakresu pracy opiekunów , zgodnie z decyzją administracyjną

przyznającą klientom Ośrodka, pomoc w formie usług opiekuńczych;

. prowadzenie instruktażu dla osób świadczących usługi opiekuńcze;

. ustalanie harmonogramu i grafiku pracy opiekunów;

. wystawianie kart pracy;

. organizowanie zastępstwa w czasie nieobecności opiekuna w pracy;

. sporządzanie rozliczeń miesięcznych godzin świadczonych usług

. naliczanie wysokości odpłatności za świadczone usługi oraz sporządzanie listy odpłatności;

. prowadzenie dokumentacji klientów;

. terminowe obejmowanie usługami opiekuńczymi;

. kontrolowanie efektów pracy opiekunek w miejscu zamieszkania osób korzystających z

usług opiekuńczych;

. podnoszenie jakości świadczonych usług;

. sprawozdawczość;


V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze , wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni, w rozumieniu ustawy o

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


VI. Warunki pracy na danym stanowisku:

. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

. miejsce pracy – stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku Ośrodka Pomocy

Społecznej we Wrześni, wewnątrz budynku znajduje się winda, umożliwiająca dostęp

na w/w piętro, oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym, klimatyzacja;

. charakter pracy – praca nad dokumentacją oraz przy stanowisku komputerowym wymagająca

sprawności obu rąk i wymuszonej pozycji ciała; praca pod presją czasu, wymagająca dużego

stopnia samodzielności, a także umiejętności pracy w grupie; praca wykonywana również w

miejscu realizowania obowiązków pracowniczych przez opiekuna OPS, tj. w miejscu

zamieszkania klientów, korzystających z usług opiekuńczych;

. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z ustawą o pracownikach

samorządowych;


VII. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny.

2. CV – życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru dostępnego na
stronie BIP Września.
4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o pełnej zdolności do czynności

prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o nie karalności za przestępstwa popełnione

umyślnie lub umyślnie przestępstwa skarbowe.

7. Oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o treści : Wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu

rekrutacji z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z póź. zm) oraz ustawą o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z 2014 r. Poz. 1202 )


VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy

Społecznej we Wrześni ul. Fabryczna 14 ( kancelaria ) w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„ Nabór na wolne stanowisko kierownik Sekcji Świadczeń opiekuńczych „ lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 22 marca 2018 r. ( decyduje data wpływu do OPS ).


Oferty kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku pomocy Społecznej we Wrześni zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w OPS we Wrześni prze z okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru dokumentów.


Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni nie odsyła dokumentów kandydatom.Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.