BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456080
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych w 2018

 

Zamawiający, Gmina Września działając na podstawie art. 7 ust.1 i art. 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dla niniejszego postępowania dokonanej w dniu 21 lutego 2018 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert.

 

UZASADNIENIE

Dnia 26 lutego 2018 r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz, poinformował Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego.

Wnosząc informację Wykonawca zarzucił Zamawiającemu, że w toku badania i oceny ofert  naruszył on art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP - nie odrzucając oferty złożonej przez PRINTEX Sp. z o.o. Sp. k. W złożonej informacji Wykonawca podniósł, że Zamawiający niezgodnie z zapisami ustawy, poprawił w ofercie PRINTEX Sp. z o.o. Sp. k. inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujących istotnych zmian w treści oferty poprzez wpisanie terminu płatności faktury wynoszący 14 dni. Wykonawca P.W. MULTIKOM podniósł, iż Zamawiający nie mógł dokonać w/w poprawy oferty i winien ofertę odrzucić.

Zamawiający uznał zasadność przekazanych wyżej informacji i w związku z tym działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy PZP  unieważnia dokonaną w dniu 21 lutego 2018 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtarza w dniu 27 lutego 2018 r. czynność oceny ofert uwzględniając wyżej opisane okoliczności.

Podstawą działania Zamawiającego jest również linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 19.05.2005 r. sygn. Akt UZP/ZO/0-1017/05, który stanowi, iż brak jest podstaw do odmówienia zamawiającemu prawa dokonania ponownej oceny ofert, gdy powziął on informację o bezprawności dokonanych przez siebie czynności. Przeciwny pogląd prowadziłby do sytuacji, w której świadomy bezprawności swych działań Zamawiający, zmuszony byłby do dokończenia postępowania i udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta - w świetle obowiązujących przepisów - nie była najkorzystniejsza. Dokonanie ponownej oceny ofert, uwzględniające ofertę uprzednio odrzuconą i unieważnienie tym samym pierwotnej oceny ofert po spełnieniu formalnych wymagań w zakresie poinformowania wszystkich wykonawców o przyczynach uzasadniających ponowną ocenę ofert i jej wynikach nie narusza ani fundamentalnej zasady przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców ani zasady, zgodnie z którą zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

 

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu |Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 221.000 euro. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych" wpłynęło 5 ofert tj.:

oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz, wartość oferty brutto: 260.645,04 zł, skrócenie terminu dostaw cząstkowych: 5 dni, termin płatności faktury: 30 dni

oferta nr 2 - PRINTEX Sp. z o.o. Sp. k., Al. Piłsudskiego 105b, 05-270 Marki, wartość oferty brutto: 217.355,07 zł, skrócenie terminu dostaw cząstkowych: 2 dni i krócej, termin płatności faktury: -

oferta nr 3 - KOMBIT PLUS SP. z o.o. Sp. k, ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań, wartość oferty brutto: 323.304,32 zł, skrócenie terminu dostaw cząstkowych: 2 dni i krócej, termin płatności faktury: 30 dni

oferta nr 4 - PRYZMAT Sp. z o.o. Sp. k., ul. A. Ostrowskiego 15, 53-238 Wrocław, wartość oferty brutto: 241.935,99 zł, skrócenie terminu dostaw cząstkowych: 2 dni i krócej, termin płatności faktury: 30 dni

oferta nr 5 - TYPOGRAF Zbigniew Karcz, Grzegorz Orwat Sp. Jawna, ul. Koszarowa 18, 62-300 Września, wartość oferty brutto: 244.980,43 zł, skrócenie terminu dostaw cząstkowych: 2 dni i krócej, termin płatności faktury: 30 dni

Zamawiający podczas publicznej sesji otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, która wynosiła: 250.000,00 złotych brutto.

Biorąc pod uwagę fakt odrzucenia czterech ofert, cena brutto jedynej ważnej oferty, złożonej w niniejszym postępowaniu tj. oferty nr 1 złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski, ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz (wartość oferty brutto 260.645,04 zł) przekroczyła wielkość środków finansowych jakie zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz jednostek organizacyjnych" zostało unieważnione.

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.