BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254470
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXIX/2017 Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 21 grudnia 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr XXIX/2017
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się  21 grudnia 2017 r.  
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XXIX Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny   Piotr Matuszewski, Jan Drewniak oraz Robert Smodlibowski, który usprawiedliwił swoją nieobecność.
Do protokołu z XXVII oraz XXVIII sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że zostały przez Radę Miejską we Wrześni przyjęte.
Natomiast do protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej z 27 września 2017 r. radny Zbigniew Bieńko wniósł poprawkę. W protokole zapisano pytanie: „Jak funkcjonuje Wielkopolska Karta Rodziny?”
Po przeanalizowaniu nagrania, które było trudne to odczytania, pytanie radnego Zbigniewa Bieńko brzmi: „Mam pytanie co z kartą Wielkopolskiej Karty Rodziny. Obiecano, że zacznie funkcjonować w ramach Ogólnopolskiej Karty Rodziny. Jak do tej pory nic w tej sprawie się nie dzieje?”. ( załącznik nr 2)

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki do protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej z 27 września 2017 r.?
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych  jednogłośnie pozytywnie przegłosowała poprawkę  do protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej z 27 września 2017 r.?


Na posiedzenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej przybył radny Jan Drewniak i od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.


Radny Zbigniew Bieńko zapytał dlaczego protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, pomimo że nie minął  termin zgłaszania poprawek?


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że został zamieszczony przez pomyłkę przez pracowników obsługi Biura Rady Miejskiej.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych przegłosowała przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2017 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że  odnośnie porządku obrad wpłynął od radnego Grzegorza Dobrosielskiego wniosek formalny o wycofanie z prządku obrad pkt. 4t tj. apelu skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Kałużnego, którego radny był wnioskodawcą, ze względu na nieobecność prezesa PWIK Roberta Zawodnego, jednocześnie apelując do Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza |Kałużnego o udział w najbliższej sesji prezesa PWIK Roberta Zawodnego (załącznik nr 3).


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że  niezależnie od radnego Grzegorza Dobrosielskiego, również złożył wniosek o wycofanie z prządku obrad pkt. 4t, ponieważ taki apel jest niezgodny z przepisami prawa i zapisami statutu Miasta i Gminy Września. Powiedział, że zaproszenie na bieżącą sesję Rady Miejskiej zostało prezesowi PWIK Robertowi Zawodnemu wysłane i być może na najbliższej sesji przekaże informację o działaniach naprawczych, jakie zostały podjęte po problemach z wodą.


Radny Grzegorz Dobrosielski oznajmił, że składa wniosek formalny i wnosi o wycofanie z prządku obrad pkt. 4g tj. nadanie nazwy rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców we Wrześni oraz dołączył do wniosku protest mieszkańców (załącznik nr 4) wraz z pismem od Wrzesińskiego Klubu Gazety Polskiej (załącznik nr 5), jednocześnie wnioskował o przyjęcie pod obrady dwóch wniosków w formie projektów uchwał w sprawie:  nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców we Wrześni  nadając nazwę imienia „Powstańców Wielkopolskich”(załącznik nr 6) oraz nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców we Wrześni  nadając nazwę imienia  „Dzieci Miłosławskich” (załącznik nr 7).


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, kto z Państwa radnych jest za wykreśleniem z porządku obrad pkt. 4t tj. apelu skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Kałużnego?


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” głosowała za wykreśleniem z porządku obrad pkt. 4t  tj. apelu skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Kałużnego


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, kto z Państwa radnych jest za wycofaniem z porządku obrad pkt. 4g tj. nadanie nazwy rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców we Wrześni ?


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 1 głosem „za”, 17 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” głosowała w sprawie wniosku o wycofaniem z porządku obrad pkt. 4g tj. nadanie nazwy rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców we Wrześni.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak podsumował, że jeżeli chodzi o przyjęcie pod obrady dwóch wniosków w formie projektów uchwał zgłoszonych przez radnego Grzegorza Dobrosielskiego to po tym jak Rada odrzuciła wniosek o wykreślenie, wycofanie z porządku obrad punktu 4g to głosowanie w sprawie wniosków p. Dobrosielskiego staje się bezprzedmiotowe. Poprosił o opinie w tej sprawie radcę prawnego Panią Renatę Mikołajczak-Masłowską.


Radca prawny Renata Mikołajczak-Masłowska powiedziała, że w pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał,  który radca prawny podpisał się pod projektem uchwały w sprawie nadania nazwy „Garbsen” rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców?


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że  Pani  Anna Ratajczyk-Gibowska opiniowała powyższy projekt uchwały.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poinformował, że na  posiedzenie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej przybył radny Piotr Matuszewski i od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zaproponował, by wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023, który był omawiany na komisjach wspólnych w miejsce pkt 4t, który został wykreślony z porządku obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad na miejsce pkt 4t projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023 ?


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” głosowała za wprowadzeniem do porządku obrad na miejsce uchylonego pkt 4t projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, kto zatem jest za nowym porządkiem obrad, uwzględniając wykreślenie pkt 4t) tj. apelu skierowanego do Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Kałużnego, wprowadzając nowy pkt 4t) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023?


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, przy 18 głosach „za”, 0 „przeciw”, 2 głosach„wstrzymujących się” przyjęła porządek obrad.

Pkt 3
Radny Szymon Paciorkowski zapytał o ówczesne starania w kierunku sprowadzenia repatriantów z Kazachstanu, czy udało się w tym kierunku coś zrobić?


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy przy wydawaniu warunków zabudowy na osiedla  jednorodzinne wydaje się takie warunki, że można stosować nadal piece paleniskowe w sensie węgla czy tzw. Eko groszku, czy są ograniczone tylko do używania materiałów palnych  ekologicznych? Drugie pytanie dotyczy prowadzenia przez gminę rozmów z PGNIG na temat zgazyfikowania gminy Września w całości, czy są prowadzone takie rozmowy w tym temacie?


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że nie było odpowiedzi w sprawie targowiska i zaapelował o wykonanie tego ze względu na osoby, które tam handlują.


Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr   XXIX/386/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni (załącznik nr 8).


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/387/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Gonice (załącznik nr 9).c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, podjęła uchwałę nr XXIX/388/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Sobiesiernie (załącznik nr 10).


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIX/389/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości (załącznik nr 11).


e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/390/2017 w sprawie: nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego (załącznik nr 12).


f)
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że przystępując do podjęcia  następnej uchwały w sprawie nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn, będzie ona nosiła nazwę „Nowa Gorzelnia”. Została bowiem zaproponowana przez właściciela prywatnej posesji, który by upamiętnić powstałą tam gorzelnię, postanowił nadać jej taką właśnie nazwę.


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że całe to osiedle nazywało się Zawodziem i zasugerował, by przy takiej nazwie pozostać.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak przyznał, że jest to ciekawa koncepcja, ale tak jak wcześniej wyjaśniał, nazwa „Nowa Gorzelnia”  wyszła od właściciela.


Radny Maciej Baranowski zaapelował do wszystkich radnych o głosowanie przeciwko tej nazwie,  zaproponował podjęcie rozmów przez pracowników Ratusza z właścicielem nieruchomości i wymyślenia zupełnie nowej nazwy, tak jak np. Zawodzie czy Nowe Sławno, a nie Nowa Gorzelnia.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 3 głosami „za”, 6 „przeciw”, 11 „wstrzymujących się” nie  podjęła uchwały w sprawie: nadanie nazwy ulicy położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Opieszyn. Projekt uchwały został odrzucony.


g)
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że w piśmie jakie otrzymał od Wrzesińskiego Klubu Gazety Polskiej zauważa się poparcie dla słów radnego Grzegorza Dobrosielskiego i sprzeciw w sprawie  nadanie nazwy rondu Garbsen.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że w proteście mieszkańców podpisało się 46 osób, natomiast na wymianę do Garbsen wyjechało 900 dzieci, do Strasburga, Luksemburga, Brukseli do centrów Unii Europejskich w ramach programu „Wielostronne Partnerstwo Szkół”. Wyjeżdżały również chóry, mieszkańcy, strażacy, wymiana sprzętów, nawet funkcjonariusze Komendy Powiatowej we Wrześni również gościnnie. Wyjaśnił, że osoby z Garbsen były prekursorami nagród w konkursie pięknego czytania w języku niemieckim. Wielokrotnie uczniowie naszych szkół zdobywali tam laury, również w ramach tej wymiany uczniowie mogli szlifować język niemiecki bezpośrednio w Garbsen. Pomijając kontakty na szczeblu Rad Miejskich, z Burmistrzami Miasta wyłącznie. Ta nazwa powinna już być od dawna upamiętniona. Projekt ten był projektem historycznym, przewodniczący Jan Koralewski zaproponował  to w I lub II kadencji Rady, nie doszło to jednak do realizacji. Radny wyszedł z propozycją by w 25-lecie współpracy z tym miastem partnerskim upamiętnić to w postaci nadania nazwy rondu Garbsen.

Radny Grzegorz Dobrosielski odpowiadając radnemu  Maciejowi Baranowskiemu  powiedział, że: ”nigdy Niemiec nie był Polakowi bratem, niech Pan zrozumie to jedno i teraz powiem Panu dalej: Nie potrzebujemy jałmużny jak Pan powiedział, ja powiedziałem Panu, a Pan to powtórzył bo Polska jest tak bogatym krajem tylko okradziona przez lata faszyzmu i wojnę niemiecko-bolszewicką. Kto sprowadził Sowietów do Polski? Niemcy Panie Baranowski, jak Pan historii nie zna. Niemcy przez to, że wywołali wojnę i Ruski pomogli zwyciężyć niemieckiego okupanta i za to zostali i nas zniewolili przez 50 następnych lat”.

Radny Szymon Paciorkowski wyjaśnił historycznie, że odnosząc się do pracy I kadencji Rady Miejskiej we Wrześni w roku 1990-1991, kiedy zarówno w tej Radzie jak i wśród mieszkańców tej Wrześni, pamięć o wojnie i o tym co się stało była dużo żywsza i wtedy Ci radni, którzy w dużo większej liczbie pamiętali wojnę, zdecydowali się nawiązać współpracę  z miastem Garbsen, która trwa 25 lat. Dzisiejsza uchwała stanowi tylko wypełnienie tego dziedzictwa, które zawiązało się 25 lat temu i jest miłym odwzajemnieniem partnerskich relacji ukoronowanych, tak jak powiedział; radny Maciej Baranowski choćby wieloletnią współpracę szkół. Zatem słowa radnego Grzegorza Dobrosielskiego powinny odnosić się do tych radnych, którzy 25 lat temu potrafili wtedy wznieść się ponad podziały i  pozostawiając wielką politykę na boku, nawiązać współpracę między dwoma zwykłymi miastami. Dzisiaj można tą współpracę potwierdzić, a odnoszenie tej współpracy pomiędzy Garbsen, a Wrześnią właśnie do tej wielkiej polityki jest mówiąc najogólniej smutne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że najbardziej aktywnym z mieszkańców Garbsen, był samorządowiec i wiceburmistrz Günter Heidkämper , który  najwięcej zrobił dla współpracy pomiędzy Garbsen i Wrześnią. Nigdy też nie chował „głowy w piasek” i jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości to można wrócić do jego przemówienia podczas obchodów w 150-rocznicę Bitwy pod Sokołowem, gdzie Polacy starli się z Prusakami. Günter Heidkämper  przedstawił wówczas pięknie i z głęboką analizą  swój punkt widzenia na tematy historyczne. Przewodniczący podsumował, że należy rozróżnić kontakty pomiędzy „zwykłymi ludźmi” i politykami. Warto, by na tej sali, tej polityki, która bywa zmienną, było jej jak najmniej.

Radny Stefan Ogrodowicz skierował pytanie do radnego Grzegorza Dobrosielskiego, czy korzystał kiedykolwiek z funduszy unijnych?

Radny Grzegorz Dobrosielski przyznał, że korzystał z funduszy unijnych, ale rząd polski płaci takie pieniądze, że te pieniądze, które przychodzą do Polski są niestety marnowane np. na reklamy i delegacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak dodał, że można przywołać prywatne kontakty z mieszkańcami Garbsen, są to fajne wspomnienia. Wspomniał, że jako chórzysta miał okazję bywać w Garbsen, gdzie mieszkało się w prywatnych domach i można było o różnych ciekawych rzeczach, w miarę możliwości językowych, porozmawiać. Nie czuło się żadnej niechęci, można było wyczuć jakieś poczucie winy z ich strony. I oni tego w żaden sposób nie ukrywali. Burmistrz Tomasz Kałużny, przemawiając kiedyś na spotkaniu w Garbsen, wyraził dość krytyczny pogląd na tematy naszej minionej, wspólnej historii i otrzymał oklaski.  Co do przyszłości nie można natomiast eskalować atmosfery, którą niektórzy proponują, ponieważ za nami stoją nasze dzieci, wnuki. Od jednego słowa, może ruszyć cała lawina, a tego nie wolno robić.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że ta dyskusja pobiegła za daleko, radny Grzegorz Dobrosielski może mieć swoje zdanie, trzeba pozwolić mu na nie, jak nie chce niech nie nazywa tego ronda. Większość radnych zdecyduje i nie „uprawiajmy tu polityki”. Radni zebrali się po to by, nazwać rondo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak podsumował wypowiedź radnego Zbigniewa Bieńko, jako wniosku formalnego o przerwanie dyskusji.


Rada Miejska w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 0 „wstrzymujących się|” zagłosowała o przerwaniu dyskusji  w sprawie nadania nazwy rondu.Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 0 „wstrzymujących się|” podjęła uchwałę nr XXIX/391/2017 w sprawie nadanie nazwy rondu w ciągu ulicy Wrocławskiej u zbiegu ulic Objazdowej i Działkowców we Wrześni (załącznik nr 13).h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/392/2017 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1,75 i 53 (załącznik nr 14).


i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXIX/393/2017 w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni - dz. 908/3 (załącznik nr 15).

j)
Radny Maciej Baranowski powiedział, że na ul. 3 Maja znajduje się Przedszkole Słoneczko, które jest przedszkolem integracyjnym, które jest wyposażone w sprzęty do rehabilitacji i w jego przekonaniu powielania tego samego przedszkola mija się z sensem. Natomiast jeżeli byłoby to Przedszkole „specjalnej troski” gdzie grupa składałaby się np. tylko z dwóch osób i opiekunów to taka formuła jest zrozumiała.


Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnił, że Przedszkole Słoneczko przy ul. 3 Maja jest przedszkolem prywatnym, nie gminnym i nie jest jedynym przedszkolem, które we Wrześni posiada klasy czy zespoły dla dzieci niepełnosprawnych, podobne przedszkole znajduję się na ul. Witkowskiej, a także na ul. Piastów nosząca nazwę „Arka”.


Radny Maciej Baranowski przeprosił i powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, że jest to przedszkole gminne, miał na myśli , że prowadzone jest przez osobę prywatną na gruncie gminnym.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXIX/394/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni (załącznik nr 16).

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXIX/395/2017 w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2018 - 2022  (załącznik nr 17).l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXIX/396/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości położonej w Gozdowie (załącznik nr 18).


ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXIX/397/2017 w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Września  oraz warunków i zasad korzystania  z przedmiotowych przystanków przez operatorów i przewoźników (załącznik nr 19).m)
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.


Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Szymon Paciorkowski odczytał plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok .


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że Plan Pracy Komisji jest programem mało obfitym i pod projektem podpisał się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który współdziała gospodarczo z Panem Burmistrzem Miasta i Gminy. Powiedział, że dobrze, by Unia Wrześnian się wsłuchiwała we wszystkie głosy, które wyborcy mają do powiedzenia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zapytał, czy radny Zbigniew Bieńko ma w takim razie  projekt uzupełnienia  porządku pracy Komisji Rewizyjnej?


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że nie ma propozycji, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odwołuje co najmniej 6 osób, tak więc w tej Radzie poparcia nie znajdzie.


Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że pozwoli sobie zareplikować uwagę Pana radnego Zbigniewa Bieńko, jako członek Komisji Rewizyjnej, od trzech kadencji pragnie stwierdzić z ubolewaniem, że po raz pierwszy w tej kadencji  członkowie opozycji, nie zdecydowali się na przystąpienie do Komisji Rewizyjnej, co w przypadku Pana Zbigniewa Bieńko byłoby możliwe, ponieważ radny Grzegorz Dobrosielski jako członek prezydium, członkiem Komisji Rewizyjnej nie mógłby być. Komisja Rewizyjna obraduje w tej kadencji w najmniejszym składzie, tylko czterech radnych. Niemniej jednak, co do wątpliwości i wyniku glosowania w przypadku Pana Przewodniczącego stwierdza,  iż w razie równowagi głosu, ten jego głos liczony byłby za dwa, wtedy można by mieć wątpliwości i co do jakości głosowań, natomiast taki przypadek w kadencji nie zdarzył się ani razu, podobnie, ani razu nie zdarzyło się, aby którykolwiek z radnych opozycyjnych  pojawił się na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  i wtedy być może sformułował uwagi co do jej funkcjonowania.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że Pan wiceprzewodniczący w ogóle nie odniósł się do tego, o czym mówił radny. Pan wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej uzyskał doktorat prawa i bardzo mu to się podoba, że  wspólnik Burmistrza jest  przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak przywołał radnego Zbigniewa Bieńko do trzymania się tematu poświęconego planowi pracy Komisji Rewizyjnej, a nie innych tematów, jak ma to w zwyczaju.

 
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXIX/398/2017 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. (załącznik nr 20).


n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXIX/399/2017 w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/357/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”  (załącznik nr  21).o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXIX/400/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/358/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 roku w  sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo  (załącznik nr 22).p)
Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że przekazała radnym pełen wykaz wszystkich 17 zadań na kwotę 5.914.110,53 zł, które przechodzą  w ramach środków niewygasających. Wykaz ten jest załącznikiem do projektu uchwały. Wyjaśniła, że radni otrzymali również skorygowany plan finansowy tychże wydatków.Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zapytał, kto z Państwa radnych jest za zgłoszoną autopoprawką zaproponowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, a przedstawioną przez Panią Skarbnik?


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” przyjęła autopoprawkę do uchwały w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXIX/401/2017 w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 23).

r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXIX/402/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022 (załącznik nr 24).


s)
Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że autopoprawka dotyczy korekty budżetu o świadczenie wychowawcze 500+, te które zostały przelane na miesiąc grudzień z terminem wypłaty na drugi dzień, kolejna korekta dotyczy środków od Wojewody Wielkopolskiego z rezerwy celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Zostaną te środki wprowadzone do budżetu i rozdysponowane. Aneks do zadania dwuletniego realizowanego w systemie dwuletnim, którym była rewitalizacja. Wpłynęła korekta finansowa tego zadania po zrealizowaniu, aneks zmniejszający zgodnie z wykonaniem środków zewnętrznych.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak powiedział, że radni otrzymali wszystkie autopoprawki na swoje  skrzynki mailowe.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zapytał, kto z Państwa radnych jest za zgłoszoną autopoprawką zaproponowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, a przedstawioną przez Panią Skarbnik w  sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017?


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” przyjęła autopoprawkę do uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.


Obrady XXIX sesji Rady Miejskiej opuścił radny Piotr Matuszewski i od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 16 głosami „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIX/403/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. (załącznik nr 25).

t)
Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że chciałby zgłosić na przyszłość, by zwrócono szczególną uwagę, przy  Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, która jest ogólna, na czyste powietrze na terenie gminy, by zacząć walczyć ze smogiem. Prosił o dofinansowanie działalności spółek wodnych, które zajmują się melioracją na terenie gminy.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że chciałby poruszyć kwestię finansowania bądź zabezpieczania środków w zakresie remontu świetlic wiejskich, ponieważ  były w 2017 roku ich objazd świetlic i można śmiało powiedzieć że, potrzebne są spore środki na te cele.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że projekt uchwały dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września jak i innych jednostek samorządu jest konsekwencją przepisów ustawy o finansach publicznych i wymuszanie i kierowanie słów  do radnych,  nie ma nic wspólnego z projektem tej uchwały.


 Na obrady XXIX sesji Rady Miejskiej powrócił radny Piotr Matuszewski i od tego momentu w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXIX/404/2017 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023 (załącznik nr 26).


Pkt 5
a)
Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił projekt uchwały budżetowej na rok 2018 (załącznik nr 27).


b)
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak odczytał opinię komisji stałych Rady Miejskiej (załącznik nr 28).c)
Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.(załącznik nr 29).


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak powiedział, że wszyscy radni otrzymali opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na swoje skrzynki mailowe.


d)
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak powiedział, że nie było żadnych uwag komisji stałych w związku z tym, Burmistrz nie ma się do czego odnieść.


e)
Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest jedna autopoprawka, która jest konsekwencją właśnie tej Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która dotyczy w części normatywnej zapisów w pkt 2 par. 13, gdzie widnieje zapis, iż tworzy się rezerwy celowe w kwocie 1.278.177,76 zł w tym 570.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, autopoprawka dotyczy tego, że musi być wskazany konkretny cel na pozostałą część tej rezerwy celowej i są to środki, które będą przeznaczone na zadania majątkowo-inwestycyjne, treść tej autopoprawki została dołączona do materiałów radnych. (załącznik nr 30).


f)
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak otworzył dyskusję.
Bez uwag.g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXIX/405/2017 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z przyjętymi autopoprawkami (załącznik nr 31).


Pkt 6
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

Do Biura Rady wpłynęło od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności komisji za rok 2017;
Do Biura Rady wpłynęła Informacja o stanie oświaty w Gminie Września- informację tę przedstawiono na  Komisji Edukacji,
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego,  nie stwierdzono w nim nieprawidłowości oraz oświadczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - nie stwierdzono w nim nieprawidłowości,
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych ze wskazanymi nieprawidłowościami mającymi charakter informacyjny w celu zwrócenia uwagi na prawidłowe sporządzanie oświadczeń majątkowych w kolejnych latach,
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie analizy oświadczeń majątkowych, Pana Mateusza Waligóry, nie stwierdzono nieprawidłowości;
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie w sprawie analizy oświadczeń majątkowych, Pani Barbary Kasperczak-Kuszak oraz Pani Jolanty Kościańskiej, nie stwierdzono nieprawidłowości,
Do Biura Rady wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wszczęcia  postępowania w odniesieniu do uchwały XXVI/381/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022 z powodu naruszenia przepisów prawa,
Do Biura Rady wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr XXVI/381/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022, z uznaniem, że naruszenie ma charakter nieistotny,
Do  Biura Rady wpłynęło z Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie Postanowienie  o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia w dniu 25 maja 2011 roku we Wrześni w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uprawnień przez Burmistrza Miasta Września poprzez zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Września a wspólnikami spółki Nowe Centrum s.c. dotyczącego  budowy parkingu przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym na działce o nr geodez. 930, Postanowienie umorzono.
Do Biura Rady wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej we Wrześni w sprawie dostarczenia załącznika Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków;
Do Biura Rady  wpłynęło pismo od mieszkańców Wrześni  z propozycją nadania nazwy ulicy ul. Farna, Niepodległości na odcinku drogowym od rzeki Wrześnicy do ul. Kościelnej,
Do Biura Rady wpłynęło pismo z Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu w sprawie informacji na temat gminnej rady seniorów,
Do Biura Rady wpłynęło pismo informacyjne ze Straży Miejskiej dotyczące konieczności podjęcia działań w celu  kontynuowania od dnia 2 stycznia 2018 r. współpracy w sprawie wyznaczania podmiotów, na rzecz których skazani mogą  wykonywać  prace na cele społeczne,
Do Biura Rady wpłynęło Zarządzenie Zastępcze od Wojewody Wielkopolskiego  w sprawie nadania ulicy Leona Kruczkowskiego położonej w miejscowości Września nazwy Józefa Mackiewicza,
Do Biura Rady wpłynęło pismo z Restauracji-Hotel Czardasz z Wrześni  w sprawie kanalizacji,
Do Biura Rady wpłynął od Posła na Sejm RP Bartosza Józwiaka wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie statystyk obecności radnych na sesjach RM,
Do Biura Rady wpłynął wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie transmisji nagrań posiedzeń sesyjnych,
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Poczty Polskiej S. A w Poznaniu w sprawie realizacji zapisów ustawy w zakresie zmiany nazw ulic/placów tj. Ustawy  z dnia 1 kwietnia 2016 roku, o zakresie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie udziału Pana Prezesa PWiK Sp. z o. o. Roberta Zawodnego w obradach dzisiejszej sesji RM
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły liczne życzenia świąteczne dla Państwa Radnych.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej w Bierzglinku w sprawie sprzeciwu zmianie granic we wsi Bierzglinek zaproponowanej przez Zarząd Powiatu,
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak pogratulował radnemu Szymonowi Paciorkowskiemu uzyskania doktoratu z Historii Prawa oraz złożył życzenia świąteczne z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Pkt 7
Burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informację o pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 32).Pkt 8
Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny, odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące repatriantów z Kazachstanu i innych, to obecnie podstawą prawną repatriacji jest ustawa z dnia 9 listopada z 2000 r., według tzw. informacji prasowej trwają prace nad zwianą właśnie tej ustawy, która jest bardzo skomplikowana Najistotniejszym elementem, który zawsze może budzić element dyskusyjny jest to, żeby zapewnić takiej rodzinie mieszkanie, wtedy kiedy bezrobocie we  Wrześni jest niskie i na pewno łatwiej jest znaleźć pracę. Problemem jest właśnie mieszkanie, które musi być mieszkaniem komunalnym. Budzi to z pewnością pewne emocje, ponieważ na liście oczekujących osób jest wiele. Ktoś, kto wg. listy miałby otrzymać mieszkanie, będzie musiał wydłużyć  oczekiwanie, ponieważ mieszkanie będzie przeznaczone do  repatriantów.  Podsumował, że jest to dużym problemem.


Odpowiadając na pytanie  radnego Stefana Ogrodowicza na temat warunków zabudowy to można wpisywać sposób ogrzewania budynków mieszkalnych. Ustawa nie pozwala na to, by w przypadku wydawania warunków zabudowy, aby w przedmiocie wydawania decyzji w zapisach był sposób ogrzewania, natomiast w przypadku tworzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można takie zapisy wprowadzać. Zakaz stosowania paliw charakteryzujących się  najwyższymi wskaźnikami emisji - takie zapisy w planach jakie Rada Miejska uchwala są zawierane.Odpowiadając na kolejne pytanie radnego Stefana Ogrodowicza na temat zgazyfikowania Wrześni, chodzi o sieć gazową, powiedział, że to zadanie firmy gazowniczej PGNIG, która podejmuje decyzje, finansuje w sprawie sieci gazowej. Sieć gazowa pojawiła się w miastach 100 lat temu, natomiast we Wrześni gaz został bardzo późno doprowadzony, a mianowicie w latach 80 na osiedle  T. Kościuszki do bloków spółdzielni mieszkaniowej, od tego momentu nastąpił rozwój sieci gazowniczej. Często
poprowadzenie sieci gazowniczej w miejscach gdzie ktoś już ma ustalony sposób ogrzewania swojego domu, wiążę się z koniecznością wymiany pieca, jest to duży koszt i nie wszystkich na to stać.


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że ta sieć we Wrześni jest, ale w ogóle się nie rozwija, apeluje by zwrócić baczą uwagę na  powietrze. Gmina musi zrobić wszystko by to zmienić, z obserwacji wynika, iż osoby, które zanieczyszczają to powietrze są wciąż tymi samymi osobami w osiedlach i nie zważają na to, że mimo, iż mają  domy na osiedlach między blokami, gdzie nie można otworzyć okien, by wpuścić powietrze, chciałby zachęcić by mimo wszystko prowadzić rozmowy na ten temat. Wyjaśnił, że Gmina Pyzdry jest zgazyfikowana, na swoje możliwości i przestrzeń potencjalnych odbiorców nie jest taka duża, żeby im się to opłaciło.Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny, powiedział, że problemem jest to, że nawet w przypadku istnienia sieci gazowej mieszkaniec, właściciel budynku nie wymieni pieca węglowego na piec gazowy, ponieważ go na to nie stać, nie ma takich możliwości. W gminie Pyzdry nie ma ani 1 m gazociągu, więc ta informacja jest nieprawdziwa. Przez cały rok 2017 zamieszczane było i w „Wieściach z Ratusza” i na stronie internetowej, profilu Facebook, że są dopłaty do wymiany pieca na gazowy i zgłosiło się w całej gminie  tylko 24 osoby.Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny, odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie utwardzenia targowiska, wyjaśnił, że w przypadku kiedy Generalna Dyrekcja  za zgodą Ministerstwa Infrastruktury podejmie decyzję o przekazaniu destruktu z remontu Autostrady, który jest składowany przy ul. Sikorskiego, Objazdowej gmina dokona takiego utwardzenia. Od 5 miesięcy nie ma takiej decyzji o przekazania destruktu.Pkt 9
Radny Piotr Matuszewski powiedział, że chciałby odnieść się do słów radnego Zbigniewa Bieńko, a mianowicie zamieścił ogłoszenie w prasie, iż będzie domagał się swych praw na drodze sądowej  za   umieszczone w „Wiadomościach Wrzesińskich” pod jego adresem nieprawdziwe informacje i kłamstwa. Pozew jest w trakcie pisania. Nic nie stoi na przeszkodzie, by do tego wniosku nazwisko radnego Zbigniewa Bieńko dopisać, jak będzie powtarzał  nieprawdziwe informacje i kłamstwa pod adresem radnego Piotra Matuszewskiego.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że ma trzy wnioski, pierwszy to taki, że złożył wniosek na ręce przewodniczącego dotyczącego rezygnacji  pracy w klubie i informował go  Pan przewodniczący, że klub został rozwiązany czy nie istnieje. Prosi o udzielenie odpowiedzi od kiedy   i kiedy Pan przewodniczący poinformował o tym Radę?


Drugie pytanie skierował do Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Kałużnego, wyjaśnił, że w momencie kiedy radni debatowali na temat budżetu, prosił o udzielenie odpowiedzi w kwestii funduszy sołeckich, chodziło o dyskusję z Panem Burmistrzem z początku roku o zwiększeniu środków na fundusz sołecki, w przypadku nadwyżki, chodzi o wyjaśnienie w formie pisemnej. Trzecie pytanie dotyczy podwyżki opłat zagospodarowania odpadami, chciałby dowiedzieć się jak wyglądają te tematy w kwestii rzeczywistych i prawdziwych informacji jak wygląda kwestia opłat i czy gmina jest do tego przygotowana w 2018 roku?Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny, odpowiadając na pytanie radnego Bogumiła Kwiatkowskiego wyjaśnił, że zgodnie z zapowiedziami w 2017 roku budżet przeznaczony głównie na fundusz sołecki czy na zwiększone wydatki, choćby remontu świetlic, były dokonane w Gozdowie, Gutowie Małym, Stanisławowie, Obłaczkowie oraz  Kleparzu. Natomiast zwiększone zostały środki w roku 2017 o 1,5 mln zł.Odpowiadając na drugie pytanie na temat wywozu nieczystości stałych, wyjaśnił, że jak widać po porządku obrad nie ma takiej uchwały, w związku z tym nie ma planu, by zwiększać tą opłatę.Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak odpowiadając na pytanie radnego Bogumiła Kwiatkowskiego, w sprawie rozwiązania Klubu radnych, wyjaśnił, że Klub radnych został rozwiązany i radny Bogumił Kwiatkowski został na nie zaproszony jako członek tego Klubu, na tym spotkaniu zapadła decyzja o rozwiązaniu Klubu. Klub został rozwiązany, a pismo zostało złożone w Biurze Rady.Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że wracając do kwestii smogu, można tak naprawdę podejmować działania cząstkowe, zmierzające do tego, że choć dwadzieścia, trzydzieści domów się podłączy. Radny zastanawiał się nad wykorzystaniem uchwały w sprawie dotacji na remonty zabytków. Być może niektóre elementy np. projekt budowlany, w przypadku zwiększenia się liczby budynków w rejestrze, można by powiązać z wymianą raczej nie bezpośrednio, ale być może jakieś elementy np. sporządzenie projektu, zainstalowanie nowego pieca można by, przykładowo podpiąć pod tą uchwałę.


Radny Zbigniew Bieńko w odpowiedzi na słowa radnego Piotra Matuszewskiego powiedział, że czerpie informacje z różnych źródeł, powiedział, że Pan Burmistrz na łamach „Wiadomości Wrzesińskich” wypowiadał się w sprawie posiadłości razem z radnym. Parę miesięcy później radny Zbigniew Bieńko pytał się Pana radnego Piotra Matuszewskiego, czy się coś zmieniło? I nie otrzymał żadnej odpowiedzi, w związku z tym jako radny ma prawo do takich informacji.


Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że jego oświadczenie majątkowe od lat publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w oświadczeniach majątkowych składane jest Wojewodzie Wielkopolskiemu do sprawdzenia i nawet dzisiaj Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak, odczytał jego wynik. Oświadczenie zgodnie z ustawą składane jest Wojewodzie Wielkopolskiemu i Naczelnikowi Urzędu Skarbowego .


Radny Zbigniew Bieńko odpowiedział, że w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma takich informacji o adresie i nie wiadomo, czy do tych działek doprowadzona jest kanalizacja?


Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że nie będzie komentował.


Radny Maciej Baranowski powiedział, że oferta dofinansowania pieca gazowego jest mało atrakcyjna, zaproponował, by zachęcać mieszkańców stopniowo podwyższając dopłaty do wymiany pieców gazowych.  Z nadwyżek budżetowych po zamknięciu roku zostanie kilka milionów złotych i można by wykorzystać na ten cel. Zaapelował, by zwrócić baczną uwagę na powietrze, które zatruwa, zwłaszcza w centrum i na osiedlach.


Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że jeżeli chodzi o pieniądze, to trzeba je „komuś” zabrać, żeby „komuś” dać. Problem pojawia się, ponieważ ludzie nie chcą ich używać. Spowodowane jest to opłatami za zużycie gazu. Można by zadłużyć gminę i wszystkim zafundować piece, ale akurat w dniu zwołania dzisiejszej sesji Ministerstwo Finansów opublikowało ranking wszystkich  gmin w Polsce. Na 2.478 gmin, gmina Września jest na 1.956 miejscu,  jeżeli chodzi o zadłużenie gminy, które jest jednym z najmniejszych w Polsce. Na każdą rzecz można wydać pieniądze to nie problem, ale zdarzy się tak, że za chwilę ktoś zgłosi propozycję podwyżek np. dla nauczycieli czy przeznaczenia na inny cel.Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zaproponował, by przygotować informację na temat zgłoszonych interwencji  przez mieszkańców na sąsiadów, którzy spalają rzeczy, które nie mają takiego przeznaczenia oraz jakie działania podejmuje straż miejska w tej kwestii ?


 Mirosław Morawski Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że posiada dane za rok poprzedni 2016, zgłoszonych interwencji było 130, natomiast 40% osób zostało ukaranych mandatami za spalanie niewłaściwych rzeczy. Wyjaśnił, że kotły grzewcze, a także materiał dozwolony do spalania jest dość mocno zanieczyszczony, jest legalnie kupiony, w tym wypadku trudno mieć pretensje do mieszkańców, że spalają materiał, który mogą legalnie nabyć i taki, który posiada certyfikat na to.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zapytał, jakimi sprzętami technicznymi dysponuje Straż Miejska do badania składu sadzy?


Mirosław Morawski Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że Straż Miejska nie posiada sprzętu technicznego. Interwencja polega na tym, że na dane zgłoszenie, Straż Miejska  kieruje się do danej osoby i sprawdza co znajduje się w kotle i ewentualnie jaki materiał znajduję się w piwnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że wierzy tylko w  prewencyjne i odstraszające działanie, powiedział, że są urządzenia, które pozwalają na wykrycie w składzie sadzy tworzywa, nawet wtedy, gdy dym nie leci z komina. Trudno złapać kogoś na tzw. „gorącym uczynku”, dlatego kieruje słowa do  Burmistrza Miasta i Gminy by pomyśleć o takim sprzęcie.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że ma prośbę do Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Grześkowiaka, by trzymał się regulaminu Rady i o każdym powołaniu i rozwiązaniu Kluby radnych, informacja powinna natychmiast trafić do radnych. Gdyby radny nie zapytał poprzednio o powołanie Klubu radnych to nie byłoby takiej informacji i nikt by o tym nie wiedział, gdyby nie Bogumił Kwiatkowski również takiej informacji by nie było.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że będzie informował radnego Zbigniewa Bieńko.

Pkt 10
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 18:15 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 28 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak


Protokolant
/-/Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.