BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463599
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 października 2017 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 26 października 2017 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 9.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Anita Grabarek, pomoc administracyjna w Biurze Rady.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).

Pkt 3
Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej wyjaśniła, że za rok 2016, zostało wypłacone 1.610.739,98 zł ( załącznik nr 3)  dla świadczeniobiorców, których liczba, każdego miesiąca jest inna, w granicach 250 osób.  Liczba wypłaconych świadczeń w ciągu całego roku wynosi 3.867 tzw. dokumentów księgowych. Każdego miesiąca kwota wypłaconych świadczeń jest inna, ponieważ wniosek o przyznanie z funduszu alimentacyjnego, można złożyć od sierpnia. Każdego roku należy składać wniosek i każdego roku badana jest sytuacja wnioskodawcy i w zależności czy są spełnione kryteria  dochodowe, może się ubiegać o środki z funduszu alimentacyjnego, miesiąc październik jest najmniejszy, jeżeli chodzi o wypłacenie takiego świadczenia, wiążę się to z tym, że decyzje są wydawane w różnym czasie. Wyjaśniła, że  postępowania są zazwyczaj przedłużane, wiąże się to z dostarczeniem wszystkich dokumentów, a zwłaszcza tych od komornika, które potwierdzają nieściągalność alimentów. Jeżeli postanowieniem sądu, zostają zasądzone alimenty i przez dwa miesiące dłużnik nie wpłaca wierzycielowi, w związku z tym, wierzyciel udaje się do komornika i sprawa  toczy się poprzez komornika. Gdy uzyska się takie zaświadczenie od komornika, że nie ma możliwości ściągnięcia, wtedy obowiązują aż 3 miesiące, komornik po wniesieniu wniosku o ściągalność poprzez wierzyciela, usiłuje wezwać dłużnika i podjąć próbę na terenie swojej instytucji, wezwać go, żeby zobowiązał się do wpłacenia jakichkolwiek wpłat. Kończy się to zazwyczaj fiaskiem, od komornika uzyskiwane jest podstawa do wypłacenia. Dochód 825,00 zł na osobę. W ciągu tego roku znacznie zmalała liczba świadczeniobiorców, co wiąże się z sytuacją, podjęcia pracy przez te osoby. Uzyskując dochody z zatrudnienia, przekraczają tym samym kryterium dochodowe. Powiedziała, że Opieka Pomocy Społecznej jest jednym organem i trudno jest analizować sytuację każdego klienta, który jest klientem świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń związanych z dodatkiem mieszkaniowym, czy też świadczeń alimentacyjnych. Do niektórych świadczeń, opłacalne jest wykazywanie, że dana osoba nie pracuje, bądź odwrotnie wykazanie, że jest dochód. Powiedziała, że Opieka Pomocy Społecznej, takie środowiska weryfikuje, które deklarują błędne dochody, czy wskazują mylną liczbę członków rodziny. Jeżeli nie ma okresu zasiłkowego, jest normalny tryb pracy, poszczególne sekcje mailowo wymieniają ze sobą informację.

Radny Tomasz Frankowski zapytał, czy jest program komputerowy, który weryfikuje takie informację?

Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej odpowiedziała, że Opieka Pomocy Społecznej, takie środowiska weryfikuje, które deklarują błędne dochody, czy wskazują mylną liczbę członków rodziny. Jeżeli nie ma okresu zasiłkowego, jest normalny tryb pracy, poszczególne sekcje mailowo wymieniają ze sobą informację, jednakże nie ma programu, który by na bieżąco takie rzeczy weryfikował. Wyjaśniła, że w momencie, gdy jest takie np. świadczenie wychowawcze i trzeba w ciągu miesiąca przyjąć 3.000 wniosków, zaczyna się sytuacja wymykać spod kontroli, ponieważ nie ma czasu, by zadać takie pytania, co powoduje, że niestety pojawiają się sprawy świadczeń nienależnie pobranych. Trzeba wtedy wystąpić o zwrot tych świadczeń nienależnie pobranych. Osoby, które pobierają świadczenia z funduszu, są obligowane w decyzji przyznającej świadczenie, do zgłaszania każdej zmiany organowi, w sytuacji dochodowej czy rodzinnej spowodowanej np. zmianą stanu cywilnego. Są również informowani na bieżąco, jednak trudno stwierdzić ile jest takich przypadków.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski zapytał, jakie grożą konsekwencje za nieprzestrzeganie tej zmiany w sytuacji dochodowej ?

Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej odpowiedziała, że decyzja musi być wydana do zwrotu i istnieje możliwość potrącenia pobranej kwoty z innych świadczeń, które są danej osobie wypłacane. Sytuacja się komplikuje, gdy osoba nie pobiera już żadnych innych świadczeń i trzeba np. 2.000,00  bądź 3.000,00 oddać wraz z odsetkami.


Radny Tomasz Frankowski zapytał, czy w przypadku nienależnie pobranych świadczeń dobrowolnie są one zwracane ?


Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej odpowiedziała, że Opieka Pomocy Społecznej stara się na zasadzie współdziałania i dobrej woli, pozyskać te kwoty, rozkładając najczęściej  na raty po 50 zł, 100 zł miesięcznie.

Anna Prusak,  dyrektor Opieki  Pomocy Społecznej powiedziała, że na dzień bieżący zarejestrowano 438 dłużników alimentacyjnych, którzy nie płacą  na dzieci. Można powiedzieć, że zadłużenie, na które składa się kwota główna i odsetki, od samego początku powstania funduszu alimentacyjnego od 2008 roku wynosi  13. 886.256,77 zł. Wyjaśniła, że są to pieniądze rządowe.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, kto składa wniosek egzekucyjny?

Anna Prusak,  dyrektor Opieki  Pomocy Społecznej odpowiedziała, że Opieka Pomocy Społecznej składa wniosek poprzez urząd skarbowy, jeżeli  dana osoba pozostaje w sytuacji zatrudnienia. Rozwiązanie sytuacji nie jest na poziomie gminy. Jeżeli mamy do czynienia z 143 dłużnikami alimentacyjnymi, którzy nie wpłacili od 2008 r. żadnej złotówki, prawdopodobnie ukrywają dochody. Mają odebrane prawo jazdy, jeżeli je faktycznie posiadali, ponieważ Starosta Wrzesiński prawnie je zatrzymuje, posiadają wyroki, które są w oczekiwaniu, ponieważ nie ma dla nich miejsc w zakładach karnych. Nie można w żadnym stopniu zmusić dłużnika do pracy, Opieka Pomocy Społecznej wysyła do Urzędu Pracy pismo ze stosowną informacją o  kwalifikacji dłużnika. Prosi o pracę społecznie-użyteczne, by dana osoba wykształciła w sobie poczucie obowiązku. Z reguły otrzyma trzy, cztery oferty pracy,  których i tak nie podejmie. Często można zaobserwować, że udając się do potencjalnego pracodawcy informują, że są dłużnikami alimentacyjnymi, i jako pracodawca będzie musiał odprowadzić kwotę do urzędu skarbowego, pracodawcy sami opowiadają jak ta sytuacja wygląda. Osoba, która ma zadłużenia alimentacyjne i kończy 60 lat, otrzymuje zasiłek stały, 629,00 zł za utrzymanie miesięczne. Pieniądze te są dofinansowywane z pieniędzy rządowych, jednak jest to zadanie własne obowiązkowe dla gminy.


Radny Piotr Matuszewski, zapytał czy gmina otrzymuje dodatkowe pieniądze z budżetu państwa za obsługę wierzycieli ?

Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej odpowiedziała, że pieniądze OPS posiada z tego, co uda się odzyskać. W roku 2016 OPS pozyskało 449.550,91 zł od dłużników alimentacyjnych. Ta kwota, dzielona jest na 40%,  które otrzymuje gmina na koszty zatrudnienia dwóch osób i  obsługi pracowników administracyjnych, koszty poczty itp. Wyjaśniła, że dłużnik zostaje zgłaszamy do Krajowego Rejestru Długu, to wymaga również opłaty corocznej  i pozostałe 60%  wpływ do budżetu państwa.
176.231,00 należność główna pozyskana, z tego odprowadzano do państwa 60%, a 40% zostaje w gminie i przeznaczone zostanie między innymi na koszty pracownicze, media. Natomiast zostało odprowadzone 273.307,94 odsetek, które  przekazano do budżetu państwa. Osoba, która obsługuje  fundusz alimentacyjny, powinna zatem posiadać odpowiednie wykształcenie, predyspozycje i przede wszystkim doświadczenie, ponieważ niepodjęcie jakichkolwiek działań  w przypadku kontroli Wojewody powoduje konsekwencje.

Radny Piotr Matuszewski zapytał, jakie jest wyjście poprawy sytuacji, by gmina nie traciła środków?

Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej odpowiedziała, że jedynie wynagrodzenia osobowe, dwóch pracowników czyli ok. 60.000,00 zł, tak jak wyjaśniała wcześniej i również zwrócenie uwagi, że  w ciągu 1 miesiąca składanych jest 4.500 wniosków, najważniejsze, by nie zatrudniać osoby na umowę zlecenie z zewnątrz, wtedy gdy jest okres zasiłkowy, rodzinny, mieszkaniowy, tylko poprosić o pomoc osoby, które są pracownikami i wyrażą na to zgodę.

Radny Piotr Matuszewski zapytał, zatem jakie wnioski się nasuwają, by poprawić sytuację ściągalności tych wierzycieli ?

Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej odpowiedziała, że powinny być rozwiązania w skali makro, oznacza to, że rozwiązania muszą być przedstawione na poziomie przepisów ogólnych państwowych. W innych gminach z obserwacji wynika, że nie korzystają z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy, nie organizują również prac społecznie pożytecznych, czy nie  zabierają prawa jazdy. Wyjaśniła, że jednak Opieka  Pomocy Społecznej we Wrześni wykazuje się aktywnością w tym zakresie.

Radny Piotr Matuszewski zapytał, czy nie można by było zatrudnić dłużników do prac społecznie użytecznych?

Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej odpowiedziała, że nie można zmusić nikogo do podjęcia takiej pracy. Prace społeczno-użyteczne są organizowane 10 godzin w tygodniu np. na campingu, w parku do sprzątania. Około 70 kobiet brało udział w tych pracach, podejmowały się chętnie, czego nie można powiedzieć o dłużnikach alimentacyjnych. Niektórzy dłużnicy alimentacyjni mają po kilkoro dzieci.

Radny Piotr Matuszewski podsumował, że osoba tak mocno zadłużona nie ma możliwości funkcjonowania na rynku pracy, w trybie podatkowym. Ten system stworzył niewątpliwie więcej patologii niż pomocy.

Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej odpowiedziała, że są ojcowie, którzy wpłacają regularnie alimenty, poczuwają się do tych wpłat i w momencie kiedy są składane wnioski o świadczenia wychowawcze, ojcowie pokazują przelewy, bez sądu dobrowolnie realizując.

Radny Szymon Paciorkowski, zapytał o spadek kwot wypłat w miesiącu październiku 2016 r.  oraz o liczbę świadczeniobiorców?

Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej odpowiedziała, że do końca września wypłacane są z poprzedniego okresu zasiłkowego, który obowiązuje od września do września. Wnioski można składać już w sierpniu, ale realizacja będzie w październiku. W tym przypadku wynika z tego, że wnioski zostały złożone dopiero w październiku, więc jest bez spłaty.

Radny Piotr Matuszewski zapytał, czym różni się liczba świadczeniobiorców od ilości świadczeń wypłacanych w funduszu?

Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej odpowiedziała, że  liczbą dzieci.

Radny Ryszard Szwajca zapytał o szczegółowe informacje na temat 40 %, które zostaje w gminie?

Anna Prusak, dyrektor Opieki Pomocy Społecznej odpowiedziała, że Opieka Pomocy Społecznej, współpracuje z komornikami w całej Polsce.
Z urzędem skarbowym wszystkie tytuły egzekucyjne wystawiane realizowane są stosownie do możliwości urzędu. Świadczenia są wolne, natomiast dodatek mieszkaniowy w części dzielonej np. na zarządcę i właściciela, jeżeli wpłynąłby komornik skofiskowałby go. W obecnych czasach funkcjonuje kasa, przez którą tak naprawdę przechodzą potężne pieniądze. Pieniądze, które dłużnik odbiera z nawałnicy ok 20.000,00 zł czy 30.000,00 zł są dostępne do odbioru w kasie, dłużnik alimentacyjny nie podaje konta bankowego, które może być zajęte.

Pkt. 4
Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu wyjaśnień, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości podczas analizy wydatków z wiązanych z tytułem wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2016 r.


Pkt. 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 8:53 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/radny Piotr Matuszewski

/-/radny  Ryszard Szwajca

/-/radny Szymon Paciorkowski

/-/radny Tomasz Frankowski

Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.