BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14455951
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno-Finasowej z dnia 25 września 2017 r.

 


 
Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno-Finansowej
z dnia 25 września2017 r.

 

 

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 8 członków Komisji Komunalno-Finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki i Architektury;
Tomasz Koralewski, kierownik Referatu zamówień publicznych;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Joanna Andrzejak, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki;
Anita Grabarek,  pomoc administracyjna w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady.
Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).
Pkt 3
a)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej 1.

Radny  Zbigniew Bieńko zapytał, czy lokal jest w tej chwili wynajmowany i czy nie ma najemców?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie jest w tej chwili wynajmowany.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej 1.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej 1.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej 1.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej 1.


b)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy wnioski mają być wykorzystane do końca tego roku czy w przyszłym roku też można?  


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział,  że kto nie wykorzysta  środków będzie musiał oddać, dotacja jest do wykorzystania w tym roku.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał czy wysokość tych dotacji jest zgodna z wnioskami tych wnioskodawców?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.


Komisja Edukacji w  obecności 7 radnych, jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.


Komisja  Rozwoju  Wsi w obecności 6 radnych,  5 głosami „za”,  0”wstrzymujący się”, 1 „przeciw”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych,jednogłośnie,    pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

c)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie:   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, ile wniosków jest złożonych i oczekujących? Jaki mamy najstarszy wniosek, który oczekuje na rozpatrzenie, kto jest wnioskodawcą dotyczącym planu zagospodarowania przestrzennego projektu ul. Kolejowej oraz jaki koszt poniesie Gmina za opracowanie tego planu?
 
Mateusz Waligóra, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że około dziesięciu, a dokładną liczbę poda na sesji.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że wnioskodawcą jest firma, która wygrała przetarg na zakup tego terenu, a na ostatnie pytanie odpowiedź zostanie udzielona  na sesji.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, 6 głosami „za”, 2 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.
 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.


Komisja Bezpieczeństw i Polityki Społecznej  w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

d)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXIV/449/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej;

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr XXXIV/449/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr XXXIV/449/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchylenia uchwały nr XXXIV/449/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXIV/449/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej.


e)
Mateusz Waligóra, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówił projekt w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku;

Radny Mirosław Zgoliński  zapytał o drogę, kiedy nastąpi wykup, plan powstał dosyć dawno, to  właściciele tych działek, nie mogą ich sprzedać bo droga jest nadal prywatna?

Mateusz Waligóra, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że  może to nastąpić  po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opublikowaniu w Dzienniku Wojewódzkim, następnie albo właściciele sami złożą wniosek  o podział, wtedy z mocy prawa gminy, zostanie wypłacone odszkodowanie, bądź też  Gmina sama dzieli i jest to dłuższa procedura. Rozmowy i czynności zostaną podjęte po opublikowaniu planu i wejściu w życie.

Radny Mirosław Zgoliński  zapytał się o plan zagospodarowania przestrzennego ul. Klonowej i ul. Lipowej na jakim jest etapie?


Mateusz Waligóra, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że po wizycie urbanistki, został wyłoniony wykonawca, zostanie podpisana umowa i  wtedy zaczyna się procedurę. 


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku.

f)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.  Z głosowania nad projektem uchwały zostali wyłączeni radni Mirosław Zgoliński i Grzegorz Dobrosielski.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:   zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.  Z głosowania nad projektem uchwały został wyłączony radny Mirosław Zgoliński .


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

g)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie:  wskazania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni;


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wskazania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni.


Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wskazania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni;


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wskazania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wskazania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni.


h)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września;


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.


Radny Maciej Baranowski  opuścił  obrady posiedzenia wspólnych komisji.

i)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, a jeżeli tak, to czy były propozycje ze stron stowarzyszeń lub organizacji, aby uzupełnić program?

Jarosław Malicki, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że projekt uchwały został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, opublikowany na stronie internetowej Gminy Września, Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta. Zgodnie z terminem 7 dni żadne  stowarzyszenie i organizacja nie wniosło uwag i propozycji.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Radny Maciej Baranowski powrócił  na obrady posiedzenia wspólnych komisji.

j)
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla Gminy Września”;

Radny Zbigniew Bieńko  opuścił  obrady posiedzenia wspólnych komisji.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał jak będzie przebiegała akcja promocyjna, czy będą broszury rozdawane w szkołach, informacja na stronie internetowej, a może będą zorganizowane spotkania z lekarzem?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że będzie to korespondencja dla rodziców, ulotki, materiały informacyjne  oraz spotkania w szkołach. 

Radny Zbigniew Bieńko powrócił  na obrady posiedzenia wspólnych komisji.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla Gminy Września”.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla Gminy Września”.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla Gminy Września”.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla Gminy Września”.k) Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
 

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał o dane na temat ilości sprzedawanego alkoholu na terenie Gminy Września ze źródeł legalnych oraz podjęcie próby porównania tych danych z inną gminą  w zakresie wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu ?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zgodnie z przepisami, co roku, każdy kto ma pozwolenie na sprzedaż alkoholu, musi przedstawić takie dane za miniony rok, dane te są publikowane i odszukane za rok poprzedni  oraz sporządzone na piśmie. W sytuacji, kiedy w powiecie jest 5 gmin i w gminie Września, znajdują się największe sklepy, które prawdopodobnie mają najtańszy alkohol to sąsiedni mieszkańcy, kupują alkohol w gminie Września. Przeliczanie tego na daną gminę jest bezzasadne, ponieważ sprzedaż w marketach we Wrześni zaliczany zostaje na konto sprzedawanych na terenie gminy Września, a nabywcą może być  np. nabywca gminy Czerniejewo, Miłosław.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy może otrzymać zestawienie jak te kwoty są rozdzielane ?

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w tym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok coś się zmieniło dodatkowo, prócz „500+”

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki odpowiedziała, że jest to kontynuacja  badań z zeszłego roku.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że zdarza się tak, że zgłaszamy się o wsparcie do Opieki Pomocy Społecznej, by pomóc ludziom, którzy są w potrzebie, a miało miejsce takie zdarzenie, że z braku pomocy, osoba z problemem alkoholowym odeszła z tego świata.

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. Profilaktyki odpowiedziała, że każdy z nas, może zgłosić osobę mającą problem z alkoholem na leczenie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, niestety często bywa tak, że osoby  nie chcą pomocy, odrzucając ją.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że osoby z takim problemem nie wiedzą, gdzie mają się zgłosić i zgłaszają się na policję  lub do  Opieki Pomocy Społecznej, inne instytucje nie pomagają w żaden sposób.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 „wstrzymujący się” jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.


l)
Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej;

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał ile gmina zaoszczędziła  pieniędzy?

Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych w skali roku. 

Radny Mirosław Chudy zapytał jaki jest % w stosunku do poprzednich zamówień energii elektrycznej przed zbiorczym zamówieniem?

Karol Nowak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że przygotuje zestawienie.Komisja Edukacjiw obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elekrycznej.


ł)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ul. Przylesie;


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:   nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ul. Przylesie.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ul. Przylesie.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ul. Przylesie.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ul. Przylesie.


m)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września;

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy światłowód będzie obejmował posesje prywatne?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta  i Gminy wyjaśnił, że nie, program o szkołach jest podstawowy, o tyle nietrafiony dla Wrześni, że połączone zostały ze sobą wszystkie szkoły około dwa lata temu, natomiast w skali ogólnokrajowej wcale nie jest tak dużo tych gmin w Polsce.

Radny Bogumił Kwiatkowski, zapytał ile wynosiła poprzednia stawka za tego rodzaju usługi?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta  i Gminy odpowiedział, że stawka wynosiła około 16 zł.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy ten program obowiązuje tylko dla gminy, czy na powiat także, jakie są stawki?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta  i Gminy odpowiedział, że stawki dla dróg wojewódzkich wynoszą 15 zł, dla dróg powiatowych 10 zł,  dróg gminnych 5 zł.

Radny Mirosław Chudy zapytał o obniżenie z 20 zł do 5 zł, czy po wybudowaniu instalacji   gmina ma  zysk?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta  i Gminy odpowiedział, że miejsca, w których nie ma w tej chwili światłowodów z powodu czysto zarobkowych, widocznie jest to nieopłacalne, jeżeli chodzi o wpływy to obniżka kwoty z 20 zł do 5 zł oznacza zmniejszenie progu w skali roku o 20.000,00 natomiast po wybudowaniu szacujemy, że 80.000,00 zł gmina będzie otrzymywała w podatku od budowli, która wynosić będzie 2% od wartości przewodów będących pod ziemią.
Gmina straci z opłaty za zajęcie pasa drogowego.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie:  zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września;


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.


n)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji budowy drogi łączącej istniejącą drogę Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (teren inwestycyjny P4) ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września oraz na zawarcie Porozumienia w sprawie Tymczasowej Drogi Łączącej;


Radny Szymon Paciorkowski zapytał, kiedy powstanie węzeł Września oraz jaki będzie to koszt?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że węzeł pewnie nigdy nie powstanie, w umowie koncesyjnej zapisane jest kiedy musi on powstać, a nie kiedy on powstanie. Biorąc pod uwagę dane z 20 lat, wcale przesądzone nie jest, nawet jakby sprawdził się 5 % niepewności nie jest, ze musiałoby zaskutkować kolizją z obecną drogą, którą gmina chce zbudować, można sobie wyobrazić takie rozwiązania, że może powstać jedno i drugie, natomiast jakby „Autostrada” się uparła, można rozebrać ją na tym odcinku, a koszt wynosi 1.000,00 zł rocznie dzierżawy za prąd brutto, należący do Skarbu Państwa, będący wynajętym przez Autostradę Wielkopolską S.A od państwa polskiego przez spółkę do tego płata jednorazowa, która jest opisana jest w tym porozumieniu 200.000,00 zł.


Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy Starosta Wrzesiński jest włączony w ten projekt?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Autostrada A-2 jest drogą państwową, własnością Skarbu Państwa w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, są wynajęte przy pomocy umowy koncesyjnej na okres 40 lat od państwa przez firmę Autostrada Wielkopolska S.A.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji budowy drogi łączącej istniejącą drogę Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (teren inwestycyjny P4) ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września oraz na zawarcie Porozumienia w sprawie Tymczasowej Drogi Łączącej.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji budowy drogi łączącej istniejącą drogę Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (teren inwestycyjny P4) ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września oraz na zawarcie Porozumienia w sprawie Tymczasowej Drogi Łączącej.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji budowy drogi łączącej istniejącą drogę Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (teren inwestycyjny P4) ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września oraz na zawarcie Porozumienia w sprawie Tymczasowej Drogi Łączącej.Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie,
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji budowy drogi łączącej istniejącą drogę Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (teren inwestycyjny P4) ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września oraz na zawarcie Porozumienia w sprawie Tymczasowej Drogi Łączącej.


o)
Joanna Andrzejak, Kierownik Referatu Obsługi Inwestorów omówił projekt w sprawie: zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Września na lata 2011-2020”;


Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy ten lokalny program rewitalizacji, który jest  aktualizowany, może posłużyć jako środek do ubiegania się o dotacje, czy istnieje możliwość  kosztem opóźnienia na 2-3 miesiące, podjętej  przez Radę Miejską uchwały, dodać do przedsięwzięć związanych z rewitalizacja parku czy usuwaniem szkód po sierpniowej wichurze?


Joanna Andrzejak, Kierownik Referatu Obsługi Inwestorów odpowiedziała, że niestety nie będzie to możliwe, uchwalony dokument trzeba przedstawić do Urzędu Marszałkowskiego województwa wielkopolskiego do końca września, aby móc bez problemu otrzymać dotację. Procedura tego planu zkońcem 30 września jest procedura zamkniętą, a temat aktualizacji tego dokumentu jest tematem otwartym i można było to zaobserwować chociażby na uchwalanym w ubiegłym roku planie gospodarki niskoemisyjnej, kiedy po jego uchwaleniu, wpłynęły do nas wnioski zewnętrzne dotyczące potrzeby i prośby o to, aby dokument zaktualizować o dodatkowe przedsięwzięcia i taka aktualizacja została przeprowadzona.


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał o działkę przy ul. Ogrodowej, Słowackiego, czy będzie to nadal teren zamknięty, ogrodowy? Oraz o podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą będą nadal funkcjonowały?


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeżeli chodzi o druga część pytania do gmina Września przejęła tylko fragment obiektu zwanego LOK-iem i on w żadnym fragmencie nie obejmuje jakiejkolwiek firmy działającej  na terenie potocznie nazywanej LOK-iem. Odpowiadając na pierwszą część pytania, wyjaśnił, że będzie prawdopodobnie ten teren otwarty.

Joanna Andrzejak, Kierownik Referatu Obsługi Inwestorów wyjaśniła, że lista tych przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest bardzo długa, jest ich blisko 40. Nie na wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne uda się pozyskać środki zewnętrzne. Jest znany jeden planowany nabór w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na koniec bieżącego roku, jak sytuacja się przedstawi, czas pokarze.

Radny Maciej Baranowski zapytał o program, w którym będą brali udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w sprawie odrestaurowania nasadzeń drzew,  w tych miejscach, które uległy zniszczeniu podczas wichury?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że faktycznie, jest w tą akcję zaangażowana spora część młodzieży, natomiast koszty sadzonek pokrywa gmina.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy po zrealizowaniu tych wszystkich projektów, jaka jest przewidywalna trwałość  projektów tzn. jeżeli chcielibyśmy coś dołożyć, zweryfikować czy będzie można?


Joanna Andrzejak, Kierownik Referatu Obsługi Inwestorów wyjaśniła, że wszystko zależy od tego jakiego rodzaju byłyby to zmiany, jeżeli zmiany są rzeczywiście bardzo istotne to wówczas uchwalania kolejnej aktualizacji będzie równała się z długim okresem oczekiwania. Z uwagi na konieczność uzgodnienia tej aktualizacji z organami środowiskowymi, jeżeli zmiana byłaby niewielkim uzupełnieniem, to uchwalenie jej, byłoby dość sprawne. Procedury w tym przypadku muszą zostać zachowane.
Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Września na lata 2011-2020”.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Września na lata 2011-2020”.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Września na lata 2011-2020”.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej   w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Września na lata 2011-2020”.
p)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


r)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

u)
Danuta Miś naczelnik Wydziału Księgowości omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.


 Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.
 


w)
Danuta Miś naczelnik Wydziału Księgowości omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.


Radny Grzegorz Dobrosielski, zapytał się o zakup samochodu na potrzeby schroniska?


Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego odpowiedział, że samochód na potrzeby schroniska został zakupiony rok temu i jest on na stanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.


Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”,  1 „wstrzymujący się”,0 „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
Pkt 4
Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w ramach informacji Burmistrza Miasta i Gminy będzie przedstawiona krótka informacja na temat szkód, które powstały w skutek nawałnicy sierpniowej?


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy w związku z nadwyżką budżetową, będzie wykonana inwestycja na ul. Koniecznego? Drugie pytanie dotyczy usunięcia skutków nawałnicy sierpniowej, która spowodowała dużo szkód i czy nie należałoby przyciąć drzewa, które w dalszym ciągu są zagrożeniem na drodze, a także w samym centrum miasta i na ul. Słowackiego, ul. Wrzosowej, Osiedle Szmaragdowe oraz zwisających gałęzi, przede wszystkim dotyczy to drogi Gutowo Małe – Ostrowo Szlacheckie.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w ramach budżetu, jeżeli chodzi o inwestycję przy ul. Koniecznego, to zadanie zostało przypisane jako wieloletnie, ponieważ trzykrotnie odbył się przetarg na budowanie tej ulicy i trzykrotnie nie znalazła się  na terenie kraju żadna firma, która przeprowadziłaby te prace. Wyjaśnił, że jest to problem coraz częstszy. Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że gdy drzewa dożywają pewnego wieku, trzeba je wyciąć, ponieważ stają się niebezpieczne dla wielu osób. Jeszcze jakiś czas temu, w przypadku jakiejkolwiek inwestycji we Wrześni i przymusowej wycinki drzewa, które zagrażało, pojawiały się protesty, blokady tych inwestycji.
Powiedział, że to duże szczęście, że 11 sierpnia po nawałnicy nikt nie zginął, mimo tego, że  w kilkunastu przypadkach samochody zostały przygniecione przez drzewa, a w czterech takich przypadkach w samochodzie znajdowali się ludzie. Trzeba głęboko się zastanowić i podjąć decyzję, by nie zawsze stać na straży każdego drzewa. Natomiast, co do porządkowania tego terenu po nawałnicy, to trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, a w przypadku parków, jeżeli są wpisane jako zabytek, należy posiadać pozwolenie konserwatora zabytków, w sprawie drzew powalonych w parku im. Piłsudskiego został przeprowadzony przetarg, który wyłoni wykonawcę, by ten teren został uprzątnięty.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że spółdzielnia mieszkaniowa, złożyła wnioski o wycięcie kilku topól. Wyjaśnił, że jedna z tych topoli przewróciła się wraz z instalacją energetyczną, wokół znajdują się sąsiednie drzewa i prosiłby o wyrażenie zgody na wycinkę tych topoli, ponieważ te drzewa mimo ich przycięcia nadal zagrażają mieszkańcom, którzy poruszają się  ciągami chodnikowymi.

Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego wyjaśnił, że ustawa zmieniła obwody, przy których można wycinać bez zezwolenia, ale sposób mierzenia został obniżony, także jeszcze cieńsze drzewa wymagają zezwoleń. Topola wymaga zezwoleń, powrócono dodatkowo do obowiązku uzyskania z pasu drogowego uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, co trwa 30 dni, więc taka procedura zostaje przedłużona do 2-3 miesięcy.


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, ze zaczyna się sezon grzewczy i zima stulecia, w związku z tym, zapytał, czy gmina przewiduje jakąś możliwość sprzedaży drewna dla osób, które palą w piecach węglem?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeżeli chodzi o drewno to, gmina posiada drewno, które zostało zwiezione z dróg, obiektów komunalnych, które są własnością gminy. Natomiast drewno zgromadzone na terenie Oczyszczalni Ścieków to 10.000 m3 gałęzi, nie drewna.

Radny Grzegorz Dobrosielski poprosił o informację, czy możliwe będzie utwardzenie targowiska miejskiego destruktem ?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana na bieżącej sesji Rady Miejskiej.

Radny Mirosław Chudy poprosił o informację, na temat centrum przesiadkowego, na jakim etapie są prace?

Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego wyjaśnił, że na razie nic nie wskazuje na to, by inwestycja była zagrożona. Dwa centra przesiadkowe przy Szosie Witkowskiej i PKP, będą oddane do końca października. To przy PKP jest już prawie gotowe, natomiast przy ul. Szosa Witkowska na ukończeniu 60-70%. Pozostałe prace infrastruktury na terenach po „Tonsilu”, prowadzone są  na bieżąco.
Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 18.10 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 26 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

                         
                                                                                     Przewodniczący Komisji Edukacji

                                    /-/radny Bogdan Nowak


                            Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

                                          /-/radny Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/radny Radosław Garbarek


Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej

/-/radny Ryszard Szwajca


Protokolant
Agnieszka Kasprzak
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.