BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463465
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 10 października 2017 r.Protokół
z posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 10 października 2017 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz.17:00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:
Damian Staniszewski, Stowarzyszenie Projekt Września;
Anita Grabarek, pomoc administracyjna w Biurze Rady;
mieszkańcy Wrześni;
media lokalne.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca poprosił  radnych o   wyrażenie opinii w sprawie petycji złożonej przez Stowarzyszenie Projekt Września dotyczący  podjęcia działań mających na celu usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu ulic Słowackiego z ulicą Sikorskiego. (załącznik nr 3).


Radny Mirosław Chudy wyjaśnił, że po analizie wszystkich otrzymanych dokumentów zauważył,  że petycja była pierwotnie zgłoszona do Burmistrza Miasta i Gminy Września, na którą to Burmistrz odpowiedział, następnie została skierowana do Biura Rady Miejskiej, ponieważ Komisja Komunalno- Finansowa jest upoważniona do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia petycji. Na dzień dzisiejszy, planowana jest budowa obwodnicy ze środków gminnych i projekt zawiera  rozwiązanie komunikacyjne wskazane w petycji, budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Słowackiego z ulicą Sikorskiego, czyli podsumowując, rozwiązanie jest zaplanowane.


Radny Janusz Czyż wyjaśnił, że pół roku temu Komisja Komunalno- Finansowa zastanawiała się, jak rozwiązać problem związany z  komunikacją, który zaczął się pogłębiać we Wrześni w związku z rozwojem infrastruktury przemysłowej i usługowej. Mimo starań od ponad 20 lat nie było funduszy z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz budżetu na budowę obwodnicy. Budżet gminy wzrósł i sytuacja finansowa  Gminy się poprawiła. Burmistrz Miasta i Gminy Września, zaproponował budowę obwodnicy, częściowo wspomaganej z budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
Wyjaśnił, że trzeba kompleksowo przeanalizować jak ta obwodnica będzie przebiegała, aby w trakcie utworzenia tego projektu finalnego zastanowić się nad elementami, które będą się dobrze komunikowały z istniejącą infrastrukturą i takie pojedyncze skrzyżowanie, które jest, musi być analizowane z dodatkowymi elementami, które się pojawią.


Radny Andrzej Rzeźnik wyjaśnił, że propozycja jest już nieaktualna, ponieważ problem jest już rozwiązywany, chodzi o to, żeby sprawdzić jak ta sprawa będzie rozwiązana, a idea tego wniosku  jest już realizowana.
                                                                                        

Radny Zbigniew Bieńko wyjaśnił, że problem jest rozwiązywany od roku 2011 czyli 6 lat, to   bardzo długo jak na taki problem. Zapytał, dlaczego nie ma żadnego przedstawiciela władzy  wykonawczej, który mógłby to zweryfikować, projekt budowy obwodnicy został dopiero zlecony, jest tylko projekt skrzyżowania ze światłami i innego projektu nie ma.


Radny Bogumił Kwiatkowski wyjaśnił, że przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącego strefy powstałych firm i zapewnienie tych podmiotów, że powstanie rozwiązanie, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wypełniła wszystkie  warunki i w pozostałej kwestii, Urząd Gminy zobowiązał się, przy planowaniu terenu pod tak dużą inwestycję, a nie rozwiązał problemu ruchu,  który się tam nasilił. Wyjaśnił, że obwodnica jest dobrym pomysłem, kwestia  kiedy powstanie i  rozwiąże problem na skrzyżowaniu.


Radny Tomasz Frankowski wyjaśnił, że na radach i komisjach zapewniano że, w tym roku zostanie stworzona dokumentacja techniczna  ronda oraz obwodnicy na skrzyżowaniu, obwodnica ma powstać w 2020 roku, także część drogi Wojewódzkiej, Urząd Gminy ma zainwestować i  Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad też włączy się z przebudową drogi na ulicy Objazdowej.  Prace już trwają i nie można powiedzieć że, nie ma żadnych działań, dokumentacja techniczna powstanie w tym roku, a pozostałe środki są zagwarantowane w budżecie gminy.


Radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że problem staje się coraz większy dla mieszkańców i osób przejeżdżających przez Wrześnie. Pomysł z obwodnicą w tym rejonie powstał w pierwszej kadencji Rady Miejskiej, natomiast pod koniec drugiej kadencji, taki plan powstał i obwodnica  została naniesiona na plan. Na początku trzeciej kadencji po złożonym wniosku, powstał plan zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta i Gminy Września, korzystał z każdej szansy, która mogłaby przyspieszyć budowę obwodnicy, ale niestety nie udało się przekonać do budowy obwodnicy. Budżet naszej Gminy na ten rok, zapowiada się dobrze, w stosunku do poprzednich lat,  inwestycje związaną z budową fabryki Volkswagena. Wyjaśnił, że sytuacja  finansowa budżetu jest dobra i została podjęta decyzja, aby rozpocząć działania związane z budową obwodnicy. Stowarzyszenie Projekt Września otrzymało wyjaśnienie Burmistrza Miasta i Gminy Września, z którego wynika, że w budżecie znalazły się środki na projekt. W oparciu o istniejące dokumenty, będą podejmowane kolejne działania administracyjne. Obwodnica w najbliższym czasie będzie realizowana.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca wyjaśnił, że  petycja Stowarzyszenia Projekt Września jest spóźniona, ale jak najbardziej zasadna, jest to zintegrowane z budową obwodnicy w formie ronda lub skrzyżowania. Wyjaśnił, że jego zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie, tylko czas realizacji budowy  jest nieznany. W projekcie obwodnicy na skrzyżowaniu tych ulic jest zaprojektowane rondo.


Radny Mirosław Chudy opuścił posiedzenie Komisji Komunalno- Finansowej i udał się na dyżur radnego.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca podjął dalsze wyjaśnienia, stwierdzając że petycja jest bezzasadna w sytuacji podjętych przez Gminę działań w tej sprawie.

Damian Staniszewski powiedział, że do Stowarzyszenia Projekt Września od dłuższego czasu zgłaszają się  mieszkańcy i osoby, które pracują w zakładach mieszczących się przy omawianym skrzyżowaniu, zgłaszają problem z przejazdem, a zwłaszcza osoby poruszające się  rowerami  lub pieszo. Wyjaśnił, że Stowarzyszenie zaproponowało światła, rondo lub inne rozwiązanie, aby  te rozwiązania ułatwiły mieszkańcom sprawne i bezpieczne poruszanie się na tym skrzyżowaniu. Do petycji zostało dołączone pismo Komendy Powiatowej Policji we Wrześni (załącznik nr 3) wyjaśniające ilość kolizji w roku 2016 i  do 25 czerwca br., natomiast część z tych zdarzeń zostaje załatwiona polubownie. Stwierdził, że trzeba zwiększyć bezpieczeństwo w tym rejonie.

Radny Tomasz Frankowski stwierdził, że trzeba podjąć działania, żeby przy budowie obwodnicy, rozwiązać problem komunikacyjny w pierwszej kolejności  rozpoczynając od budowy ronda.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca podsumowując, powiedział, że podczas budowy obwodnicy na pierwszym miejscu powinno powstać rondo, które usprawni komunikację na skrzyżowaniu. 


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że decyzja jaka została podjęta, sprowadzi się do tego, że problem zacznie się od roku 2020, w planach zakładano, że do drogi nr 92 zostanie dołączona droga krajowa nr 15, w tym miejscu ruch się zwiększy o około 80 % i żadna droga nie zostanie poszerzona czyli problem się nasili.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca  poprosił radnych o rozpatrzenie treści wniosku. Przedstawił propozycję wniosku, do którego radni będą mogli nanieś poprawki oraz zostanie on  poddany  pod głosowanie.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał czy rozpatrywanie wniosku w sposób negatywny rzeczywiście jest zasadne, może należałoby zapisać, że wniosek będzie rozpatrzony w momencie budowy obwodnicy?

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca stwierdził, że według  ustawy o petycjach,  komisja musi stwierdzić, czy petycja jest rozpatrzona negatywnie, czy pozytywnie i nie można w tej kwestii nic zmieniać. Wniosek, który skierowało Stowarzyszenie Projekt Września powinien być oceniony negatywnie, ponieważ sprawa jest realizowana, a Rada Miejska powinna nadzorować, aby zabezpieczyć środki finansowe, na dokumentację oraz zrealizowanie zadania inwestycyjnego w roku 2018 i 2019.


Radny Waldemar Grześkowiak stwierdził, że istnieje obawa, że po podjęciu decyzji, jaka została 
zaproponowana przez przewodniczącego Komisji Komunalno - Finansowej radni tej komisji zostaną oskarżeni o to, że są przeciwni rozwiązywaniu problemów mieszkańców.


Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że w projekcie, który został przedstawiony przez przewodniczącego Komisji Komunalno - Finansowej zwrócił uwagę, że problem nie będzie rozwiązany, połączenie dwóch dróg krajowych na tym odcinku jego zdaniem, nie rozwiąże problemu tylko go zwiększy.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca wyjaśnił, że w roku 2016 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany organizacji ruchu na omawianym skrzyżowaniu.


Radny Mirosław Chudy powrócił na posiedzenie Komisji Komunalno - Finansowej z dyżuru  radnego.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca poddał pod głosowanie przyjęty w dyskusji przez radnych wniosek dotyczący rozpatrzenia omawianej petycji.


Komisja Komunalno- Finansowa Rady Miejskiej we Wrześni w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podczas posiedzenia negatywnie rozpatrzyła  petycję skierowaną do Rady Miejskiej we Wrześni przez stowarzyszenie „Projekt Września”.


Pkt 4
Radny Zbigniew Bieńko wnioskuje o wyjaśnienie, czy połączenie dwóch dróg krajowych nr 92 i 15 po połączeniu w jedną drogę, usprawni czy pogorszy ruch na omawianym skrzyżowaniu, wnioskuje, aby projektanci razem z projektem przeprowadzili badania natężenia ruchu samochodów  w tym miejscu po połączeniu tych dróg (załącznik nr 4).


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


 

 

Przewodniczący
Komisji Komunalno - Finansowej
/-/ Ryszard SzwajcaProtokolant
Anita Grabarek
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.