BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254406
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 27 września 2017 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 Protokół
nr XXVI/2017
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się  27  września  2017 r.  
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

XXVI Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Nieobecni są  radni Jan Drewniak, Bogdan Nowak, Robert Smodlibowski, którzy usprawiedliwiali swoją nieobecność.
Do protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że został przez Radę Miejską we Wrześni przyjęty.

Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do porządku obrad ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?
Ponieważ do porządku obrad przekazanego radnym nie wniesiono żadnych zmian, Rada Miejska procedowała według porządku ustalonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 2).

Pkt 3
Radny Stefan Ogrodowicze zapytał o oświetlenie przy ul. Słowackiego? Wyjaśnił, że na początku roku wpłynęło pismo z „Energetyki” informujące o zainstalowaniu lamp przy ul Ogrodowej, których do dnia dzisiejszego nie ma i prosi o interwencje w tej sprawie.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał o protokół z sesji XXI z dnia 29 grudnia 2017 r. dlaczego nie jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej? oraz zapytał jak funkcjonuje Wielkopolska Karta  Rodziny ?

Radny Grzegorz Dobrosielski złożył pismo na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie skażenia sieci wodociągowej w rejonie ulic gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni, które miało miejsce pod koniec lutego 2017 i wnioskował o dodanie pod obrady najbliższej sesji RM punktu zawierającego Apel do Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 3).
Zapytał również, kim dla  Burmistrza Miasta i Gminy Września jest znajomość z  Panem Romanem Tutakiem, czy jest to powiązanie rodzinne ?

Radny Mirosław Chudy zapytał czy istnieje możliwość zagospodarowania terenów zielonych między glinkami, a parkingiem, który jest wybudowany przy Szosie Witkowskiej?

Radny Janusz Czyż zapytał o centrum przesiadkowe i parking przy Szosie Witkowskiej, wyjaśnił że na końcu ul. Makowskiego, połowa ulicy jest utwardzona, natomiast druga połowa jest nie przejezdna poprze błoto, glinę i to powoduje, że osoby wyjeżdżające błocą nowo powstały plac, czy można te 300 m wyłożyć destruktem?


Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr   XXVI/361/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni, przy ulicy Gnieźnieńskiej 1 (załącznik nr 3).

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 17 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXVI/362/2017 w sprawie:  udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września (załącznik nr 4).

c)
Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, kto był wnioskodawcą dotyczącym planu zagospodarowania przestrzennego projektu ul. Kolejowej oraz jaki będzie koszt opracowania tego planu? Zapytał również, czy byłoby zasadne opracowanie miejscowego planu od ul. Przemysłowej do dworca PKP. Wyjaśnił, że na załączniku graficznym, mamy tylko teren GS-ów, natomiast tereny przyległe, spore tereny dotyczące różnych firm, podmiotów? Czy w tym zakresie, nie byłoby zasadne wykonanie tego planu dla całości ?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy odpowiadając na pierwsze pytanie wyjaśnił, że wnioskodawcą jest nabywca, natomiast odpowiadając na drugie pytanie, z jednej strony są tam roszczenia i toczy się postępowanie przed sądami, a z drugiej nie ma takiego wniosku.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał jaki będzie koszt opracowania tego planu ?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że jeżeli chodzi o koszt, to nie jest jeszcze znany, trudno oszacować, przetarg rozstrzygnie.

Radny Zbigniew Bieńko poprosił o informację, którą otrzymał radny Bogumił Kwiatkowski w sprawie wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 16 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXVI/363/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej (załącznik nr 5).

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/364/2017 w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXIV/449/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej (załącznik nr 6).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/365/2017 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku (załącznik nr 7).


f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 16 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/366/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (załącznik nr 8). Z głosowania zostało wyłączonych dwóch radnych: Grzegorz Dobrosielski i Mirosław Zgoliński (sołtysi).


g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/367/2017 w sprawie wskazania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni  (załącznik nr 9).


h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/368/2017 w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 10).i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/369/2017 w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (załącznik nr 11).

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXVI/370/2017 w sprawie: przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2020 dla Gminy Września” (załącznik nr 12).

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 17 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXVI/371/2017 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok (załącznik nr 13).

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXVI/372/2017 w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej (załącznik nr 14).

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXVI/373/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Małych w rejonie ul. Przylesie  (załącznik nr 15).

m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXVI/374/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/187/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września (załącznik nr 16).

n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXVI/375/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji budowy drogi łączącej istniejącą drogę Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (teren inwestycyjny P4) ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie Węzła Września oraz na zawarcie Porozumienia w sprawie Tymczasowej Drogi Łączącej. (załącznik nr 17).

o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXVI/376/2017 w sprawie: zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2023 stanowiącego aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Września na lata 2011-2020” (załącznik nr 18).


p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXVI/377/2017 w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (załącznik nr 19).

r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, jednogłośnie  podjęła uchwałę nr  XXVI/378/2017 w sprawie: przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (załącznik nr 20).

s)
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zakomunikował, iż radny Maciej Baranowski opuścił obrady XXVI Sesji  Rady Miejskiej i od tego momentu w głosowaniu będzie brało udział 17 radnych.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zapytał, czy na sali sesyjnej jest osoba, która złożyła skargę na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni? Z uwagi na jej brak, przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy osoba, która złożyła skargę  ma problemy z poruszaniem się?

Barbara Kasperczak-Kuszak z sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej potwierdziła,  że Pani Karolina Szymańska ma problemy z samodzielnym poruszaniem się, porusza się na wózku inwalidzkim, jednakże ma możliwość skorzystania z pełnomocnika, ale wszystkie formalności związane z Ośrodkiem Pomocy Społecznej załatwiane są przez jej męża Pana Tomasza Szymańskiego, który nie pojawił się na dzisiejszej sesji.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 16 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXVI/379/2017 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną (załącznik nr 21).

t)
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak poprosił skarżącego Pana Jarosława Kowalewskiego o wypowiedź na temat złożonej skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 czerwca 2017 r. (załącznik nr 22).

Pan Jarosław Kowalewski wyjaśnił, że skażenie miało miejsce kilka miesięcy temu, jednak nadal w okolicy oczyszczalni jest wyczuwalny odór, powiedział, że ma wrażenie, że nie jest to koniec kłopotów Wrzesińskich Wodociągów i Oczyszczalni. Zapytał jaki wpływ ma ten odór na inwestycje, które przeprowadza spółka Delta Power Rent, dlaczego jest wyczuwalna taka intensywna woń oraz jaki jest status budowy biogazowni, która budowana jest od 2009 r. Wyjaśnił, że z tych wiadomości, które są dostępne drogą internetową dowiedział się, że budowa tej biogazowni wiąże się z przejęciem części urządzeń  technologicznych oczyszczalni ścieków. Prosi o przedstawienie szerszych informacji. Ma wrażenie, że jest jakaś blokada informacyjna. Na stronie PWiK nie ma żadnych informacji, odnośnie jakości wody, kiedy skończyło się przepłukiwanie sieci skażonej, jaki jest stan, czy jest monitorowany? Czy są wypracowane na przyszłość jakieś działania mające uchronić mieszkańców od takiego niebezpieczeństwa jakim było skażenie wody? Wyjaśnił, ze pytań nasuwa się sporo w sprawie wodociągów i warto by było poświecić właśnie na ten temat, sesję Rady Miejskiej lub chociażby spotkanie. Pragnie zaznaczyć, iż skażenie wody, które miało miejsce, naraziło na niebezpieczeństwo zdrowia, a nawet życia mieszkańców, a dobro współobywateli i wszystkich tu zgromadzonych jest najważniejsze. Wydaje się, że są niedociągnięcia, zaniedbania, zaniechania.
Zapytał, czy były Prezes Jarosław Ochotny zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej?


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak odczytał pismo wraz z Apelem do Burmistrza Miasta i Gminy, które złożył radny Grzegorz Dobrosielski w sprawie skażenia sieci wodociągowej w rejonie ulic gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni, które miało miejsce pod koniec lutego 2017 i wnioskował o dodanie pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej punktu zawierającego Apel do Burmistrza Miasta i Gminy Września.


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że złożył pismo 28 marca 2017 r. podczas wspólnych komisji, aby na sesję Rady Miejskiej zaprosić prezesa PWiK Jarosława Ochotnego, celem złożenia wyjaśnień przyczyn skażenia wody. Wyjaśnił też, że liczył na obecność podczas dzisiejszej sesji  obecnego prezesa PWiK oraz oznajmił, że był przeprowadzony audyt przez firmę zewnętrzną, nikt jednak tych wyników nie przedstawił. Powiedział, że złożył wniosek do prokuratury we Wrześni jako osoba zawiadamiająca o skażeniu wody, natomiast śledztwo zostało przedłużone do końca września, ze względu na opinię profesorską związaną z bakteriami odpowiedzialnymi za skażenie wody. Zarządzanie spółką i związane z nią dofinansowanie zostały przez prokuraturę cofnięte na 10 lat. Radny uważa, że przez takie działania jak budowa kanalizacji i budowa wodociągów   doprowadziło do  stanu skażenia wody. Według załącznika raportu wewnętrznego PWiK procedury wszystkie zostały spełnione, jednak dyrektor PWIK zgłosił się do sanepidu o godz. 13.00, a dyrektor sanepidu do godz. 10.00 nie poinformował mieszkańców.
Wyjaśnił, że zgłosił przewodniczącemu Rady Miejskiej propozycję zwołania sesji nadzwyczajnej, celem skażenia wody.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że gdyby zwołanie sesji nadzwyczajnej komukolwiek pomogło, nie wahałby się, by takie działanie podjąć, natomiast po rozmowie z Burmistrzem Miasta i Gminy stwierdził, iż wszystkie działania zostały natychmiast i prawidłowo wykonane. Do prokuratury zostało również złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadomienie o skażeniu sieci wodociągowej, oraz protokoły z wewnętrznej i zewnętrznej kontroli.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak poprosił Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Kałużnego o odniesienie się na temat skargi złożonej przez mieszkańców.

Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz Kałużny wyjaśnił, że zapachy w okolicy oczyszczalni są wszystkim znane i oczywiste. Jedynym rozwiązaniem walki z tymi nieprzyjemnymi zapachami jest przykrycie otwartych  komór, które są elementem budowania biogazowni.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że Biogazownia ma pomóc w utylizacji osadów ściekowych, które w tej chwili są wykorzystywane w sposób rolniczy, jednak gdy spełnią określone warunki. Biogazownia miała służyć tylko do produkcji biogazu, natomiast osady ściekowe miały być spalane w całej tej technologii. Stroną w tym postępowaniu i partnerem, który to prowadzi jest PWIK.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał dlaczego w „Raporcie Komisji Wewnętrznej” na str. 13 w pkt. 1 jest informacja o  braku projektu budowlanego rozprowadzania sieci wody technologicznej na terenie oczyszczalni ścieków? W jakim czasie to było wykonane?  Zapytał także, czy został odwołany z rady nadzorczej Pan Krzysztof Nadolny i co było tego powodem?  Następne pytanie skierował do wnioskodawców o interpretację skargi i wyjaśnienie niezależnej komisji  nadzwyczajnej jakiej się skarżący domagają.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wniosek o powołanie komisji nadzwyczajnej przez Radę Miejską zostało wystosowane pismo do skarżących, wyjaśniając kwestie prawne powołania tejże komisji. Skarżący wycofali się, przyjmując do wiadomości argumenty zawarte w piśmie i uznając je za zasadne.

Pan Jarosław Kowalewski odczytał pismo wyjaśniające, które zostało złożone w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Września dnia 21 września 2017 r. kilka dni przed planowaną XXVI sesją Rady Miejskiej (załącznik nr 23 ).

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak, podsumowując wypowiedź skarżącego wyjaśnił, że skarga, która została przez wnioskodawców poprawiona co do treści,  będzie rozpatrywana na następnej sesji. Natomiast Rada Miejska w obecności radnych w dniu dzisiejszym, rozpatrzy skargę w sprawie skażenia sieci wodociągowej złożoną w czerwcu. Materiały zostały radnym przekazane i można kontynuować ten temat.

Pan Jarosław Kowalewski odpowiedział, że nie satysfakcjonuje go wypowiedź Pana Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie interesu jaki ma PWIK zlecając zewnętrznej firmie budowanie biogazowni. Wykonał trzy telefony do oczyszczalni ścieków w Szczecinku, Tarnowie i Krośnie.  Uznał, że jest to coś niedopuszczalnego, żeby część procesu technologicznego oddawać nieznanej firmie Delta, która nie ma doświadczenia w budowie i przeprowadzeniu takich przedsięwzięć. Z ekonomicznego punktu widzenia główne zadanie biogazowni to zmniejszenie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków, zmniejszenie kosztów składowania tych osadów pościekowych, możliwość produkcji własnej energii oraz ciepła, całkowita likwidacja odoru.
W tych oczyszczalniach do których skarżący dzwonił, nie ma odoru.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że do niedawna komory fermentacyjne na terenie oczyszczalni ścieków były komorami otwartymi, stąd też był wyczuwalny intensywny odór. Na placu składowym są składane osady ściekowe,  które również wydzielają odór.

Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz Kałużny odpowiedział na pytania radnego Bogumiła Kwiatkowskiego dotyczące „Raportu Komisji Wewnętrznej” stwierdzając, że kserokopie załączonych dokumentów jakie skarżący dołączyli do skargi, trudno nazwać „Raportem”. Są to zdjęcia opracowań, które nie były dokumentami, dostarczyli  je wnioskodawcy.


Odpowiadając na drugie pytanie radnego Bogumiła Kwiatkowskiego dotyczące odwołania z rady nadzorczej Pana Krzysztofa Nadolnego wyjaśnił, że zrezygnował on z tej funkcji, odbyły się wybory uzupełniające PWiK, na których został wybrany inny przedstawiciel.


Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że to nie Burmistrz Miasta i Gminy Września wybiera członków zarządu, tylko rada nadzorcza. Był to między innymi jeden z zarzutów postawionych Burmistrzowi przez skarżących. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wykształcenie Pana Jarosława Ochotnego to jest ekonomistą, miał też doświadczenie w pracy w Przedsiębiorstwie Komunalnym, na stanowisku Prezesa i Wiceprezesa Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej przy ul. Sikorskiego, posiadał zatem kompetencje do zarządzania, kierowania i prowadzenia spółką. Największym błędem jaki popełnił, to nie był błąd techniczny czy technologiczny, tylko zlekceważenie zaistniałej sytuacji, do której nie trzeba posiadać kompetencji żeby podejmować szybkie, kompetentne i odpowiedzialne decyzje, Pan Jarosław Ochotny nie podjął takich decyzji, dlatego sprawa jest w prokuraturze.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał o braki techniczne wiązane z zaworem?

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że Pan Jarosław Ochotny powinien otrzymać zgłoszenie od swoich współpracowników o brakach technicznych, które miały miejsce, powinien zdecydować czy je dopuszcza, naprawia czy też uzupełnia.

Radny Zbigniew Bieńko podsumował, że zadaniem radnych jest niedopuszczenie, by powtórnie takie zdarzenie miało miejsce.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że chciałby zgłosić wniosek formalny i zaznaczył, że do tych materiałów, które są przesyłane radnym przed sesją, byłby dołączony materiał pochodzący z źródła niepewnego, żeby to zaznaczyć.

Radny Grzegorz Dobrosielski skierował pytanie do Burmistrza Miasta i Gminy, czy posiada materiały dotyczące audytu?

Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz Kałużny wyjaśnił, że za zgodą prokuratury można te materiały udostępnić.

Pan Jarosław Kowalewski zapytał, czy jest możliwość, by następną sesję pojawiła się osoba kompetentna, która by mogła wypowiedzieć się pod względem merytorycznym na temat wodociągów ?

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 14 głosami „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXVI/380/2017 w sprawie:  rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 czerwca 2017 r. uznając skargę za bezzasadną (załącznik nr 24).

u)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 15 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXVI/381/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022 (załącznik nr 25).

w)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 15 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXVI/382/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (załącznik nr 26).


Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła z RIO w Poznaniu uchwała Kolegium Izby nr 861/2017 w odniesieniu do wniesionych przez Pana Burmistrza zastrzeżeń  do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Poznaniu;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła z RIO w Poznaniu uchwała wyrażająca opinię pozytywną o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. Miasta i Gminy Września;
Do Biura Rady wpłynęło Zarządzenie nr 212 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło z RIO w Poznaniu zawiadomienie w sprawie zmiany terminu do usunięcia nieprawidłowości w uchwale Nr XXIV/330/2017 Rady Miejskiej we Wrześni;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło z RIO w Poznaniu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr XXV/338/2017 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso z powodu naruszenia przepisów prawa;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwała  Nr 15/895/2017  stwierdzająca nieważność uchwały Nr XXV/338/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
Do Biura Rady Miejskiej  wpłynęło w ramach prowadzonej działalności informacyjnej i szkoleniowej z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu pouczenie, w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu budżetu za 2016 rok uchwałą  Nr XXV/332/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. co do wskazania podstawy prawnej podejmowanej uchwały;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr XXV/357/2017 Rady Miejskiej we Wrześni dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „ Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”, z powodu naruszenia przepisów prawa;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwała Nr 15/885/2017 stwierdzająca  umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/357/2017 Rady Miejskiej we Wrześni dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „ Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły wnioski Wrzesińskich Przedsiębiorców i ich współpracowników do projektu planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga na Burmistrza Miasta i Gminy Września od mieszkańców Miasta i Gminy Września w sprawie skażenia sieci wodociągowej w rejonie ulic Gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej we Wrześni;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga na Dyrektora Opieki Społecznej oraz Burmistrza i pracowników we Wrześni wniesiona przez mieszkankę Wrześni;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu skarga na działalność Urzędu Miasta i Gminy Września wniesiona przez mieszkańca Kaczanowa;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu skarga wniesiona przez Stowarzyszenie Projekt Września na działalność Rady Miejskiej we Wrześni;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, który zbadał pod względem legalności uchwałę Nr XXV/354/2017 w sprawie wniesionej przez Stowarzyszenie Projekt Września skargi na działalność Rady Miejskiej we Wrześni nie stwierdzając, by zawierała ona uchybienia prawne dające podstawę  do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego w przedmiocie jej nieważności;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja od Stowarzyszenia Projekt Września z prośbą o podjęcie działań mających na celu usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu ulicy Słowackiego z ulicą Sikorskiego;
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał analizę złożonych oświadczeń majątkowych radnych za rok 2016 (załącznik nr 27);
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody oraz szkolenia.


Pkt 6
Burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informację o pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 28).

Burmistrz Miasta i Gminy Września odczytał informację na temat skutków nawałnicy, która miała miejsce 12 sierpnia 2017 r.


Pkt 7
Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny, odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza na temat latarni przy ul. Chrobrego wyjaśnił, że latarnie są własnością firmy „Enea”, prace modernizacyjne trwają, latarnie będą zakupione po uzgodnieniu ze spółdzielnią mieszkaniową oraz  Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, będą montowane oprawy, które mogą oprócz oświetlenia także odczytywać radiowy stan liczników ciepła i wody. Będzie to test opraw, dlatego potrzebna jest zgoda spółdzielni mieszkaniowej i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Bieńko w sprawie umieszczenia na stronie internetowej BIP protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. odpowiedział, że protokół został zamieszczony. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie radnego Zbigniewa Bieńko w sprawie Wielkopolskiej Karty Rodziny wyjaśnił, że zostało przekazane pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie włączenia tych kilkunastu instytucji podległych Urzędowi Marszałkowskiemu do działania z Kartą Ogólnopolskiej Rodziny i wpłynęła odpowiedź o współpracy.

Odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie Pana Romana Tutaka wyjaśnił, że nie jest  krewnym Pana Grzegorza Tutaka.

Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego w sprawie możliwości zagospodarowania terenów zielonych między glinkami, a parkingiem, który jest wybudowany przy Szosie Witkowskiej, odpowiedział, że jest to przewidywane, ale trzeba poczekać na zakończenie prac związanych z budową parkingu, aby ten teren był dostępny do prac urządzenia  terenu zielonego.
Natomiast jeśli chodzi o teren znajdujący się przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, nie jest to teren należący do gminny Września.

Odpowiadając na pytanie radnego Janusza Czyża w sprawie utwardzenia odcinka ul.  Makowskiego, odpowiedział, że ten jeden ze współwłaścicieli tych gruntów nie zgadza się na ich sprzedaż.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że pragnie podziękować służbą ratunkowym za tak szybkie i skuteczne  działanie podczas wichury, która miała miejsce  12 sierpnia 2017 r.


Pkt 8
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17:31 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak


Protokolant

Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.