BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276452
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXV/2017 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 21 czerwca 2017 r.

 

 
     Protokół
     nr XXV/2017
    z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
      która odbyła się  21 czerwca 2017 r.  
   w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

XXV Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446).


Pkt 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak  o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Tomasz Frankowski.

Protokół z sesji nr XXIV został przyjęty; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zapytał czy radni mają jakieś propozycje zmiany porządku obrad?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odczytał wniosek formalny zgłoszony przez radnego Zbigniewa Bieńko w sprawie zmiany porządku obrad (załącznik nr  3), dotyczący wykreślenia z porządku obrad punktu 6b), tj. podjęcia uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że Rada Miejska nie tak dawno podejmowała uchwałę, która będzie kosztować Urząd Gminy około 17 mln zł i ta koncepcja zmienia podejście do tego, co zostało już zatwierdzone.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że  przystąpienie do zmiany planu nie zmienia absolutnie nic w inwestycji, która jest realizowana zgodnie z pozwoleniem na budowę.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że przystąpienie do planu faktycznie nic nie zmienia, ale wprowadzenie planu w życie zmieni bardzo dużo. Wydawanie pieniędzy na darmo mija się z celem.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że ponieważ nie ma więcej chętnych osób do dyskusji to podda pod głosowanie zmianę porządku obrad zaproponowaną przez radnego Zbigniewa Bieńko, tj. wykreślenie punkt 6b w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 2 głosami „za”, 18 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek formalny radnego Zbigniewa Bieńko w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 6b, tj. podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Do posiedzenia obrad XXV sesji Rady Miejskiej dołączył radny Tomasz Frankowski.

Pkt 3

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że kieruje pytanie do Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego, w sprawie przeznaczenia pieniędzy na baner reklamujący weekend muzyczny oraz drugie pytanie dotyczy dzisiejszego głosowania, odnośnie wywiadu jakiego Burmistrz Miasta i Gminy udzielił 1,5 roku temu „Wiadomościom Wrzesińskim” w sprawie wspólnych nieruchomości z radnym Piotrem Matuszewskim.

Radny Bogusław Kwiatkowski skierował interpelację pisemną do Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Kałużnego  w sprawie zwolnienia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy mieszkańców miejscowości Psary Polskie w związku z wprowadzeniem nazw ulic i brakiem do tej pory odpowiedzi (załącznik nr 4).

Drugie pytanie dotyczyło rezerwacji terminów oraz korzystania z boisk sportowych „Orlik” usytuowanych na terenie Gminy Września przez podmioty nie będące osobami fizycznymi prowadzącymi na „Orlikach” działalność gospodarczą, chodzi o szkółki piłkarskie (załącznik nr 5).

Trzecie pytanie dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od początku wejścia w życie ustawy do chwili obecnej tj. I półrocze 2017 roku w wersji tabelarycznej oraz zestawienia dotyczącego każdego roku odrębnie w zakresie planu, wpływów oraz wydatków budżetowych w tym zakresie wraz z wykazem stanu zaległości w poszczególnych latach.
Prosi o informację jakie jest przeznaczenie powstałych nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach z tego tytułu (załącznik nr 6).

Czwarte pytanie zostało skierowane za pośrednictwem Stowarzyszenia Projekt Września w sprawie uzyskania informacji w sprawie Loku. Pierwsze pytanie dotyczy pierwotnego etapu  podział działki nr 1305 ? Drugie pytanie dotyczy czy poza postępowaniem podziałowym z dnia 6 kwietnia 2017 r. w przedmiotowej sprawie, wydarzyło się coś w tym temacie ? Trzecie pytanie, kiedy odbędzie się remont i otwarcie obiektu ? Czy gmina zamierza przystąpić do pilnych prac  ratunkowych, zabytkowej altany, która grozi zawaleniem?

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy przy postoju taksówek przy dworcu kolejowym PKP jest możliwe stworzenie dalszych miejsc postojowych dla taksówkarzy. Tereny położone bezpośrednio przy dworcu są we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czy istnieje możliwość, by to w jakiś konkretny sposób rozwiązać ?

Drugie pytanie dotyczy kwestii uchwały, która na dzisiejszej sesji będzie podejmowana, a mianowicie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę, poprawę jakości Parku im. Dzieci Wrzesińskich, czy istniej porozumienie z właścicielem gruntu, chodzi o grunt położony pomiędzy osiedlem Kościuszki, a Wrześnicą teren, na którym wyrósł tzw. „dziki las” czy można ten teren pod ten park poszerzyć i poprawić tym samym ten obszar.

Radny Maciej Baranowski zapytał o widoczne korzyści płynące dla gminy z faktu przystąpienia do Związku Szlaku Piastowskiego i opłaceniu symbolicznych składek, czy są zauważalne?

Drugie pytanie dotyczy bezpieczeństwa w dzień targowy w czwartek, korek który jest zauważalny i osoby korzystające z przejścia dla pieszych, i te które z niego nie korzystają utrudniają w znaczący sposób komunikację. Czy można w  dzień targowy poprosić Komendanta Policji, by wyznaczył patrol lub osobę do kierowania ruchem dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, kto jest właścicielem gruntu między blokiem przy ul. Szkolnej 5/6 tj. pierwszy blok przy budynku PKO, a chodzi o plac między tym blokiem, a pierwszym blokiem ustawionym prostopadle ustawionym do ul. Konopnickiej. Chodzi o pojazdy, które są zaparkowane na trawniku, ponieważ nie mają innego miejsca. Pytanie jest następujące, czy jest to teren gminny i jeżeli jest taka możliwość by przeznaczyć go na oficjalny parking dla mieszkańców tych bloków?

Drugie pytanie czy gmina mogłaby prowadzić rozmowy z PKP odnośnie budynku, działki na której ten budynek przy dworcu jest postawiony i przeznaczony prawdopodobnie dla policji kolejowej, czy można go przeznaczyć na rozbiórkę i zagospodarować na postój dla taksówek?


Pkt 4
a) przedstawienie sprawozdania finansowego.
    Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła sprawozdanie finansowe.
- bez uwag

b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
    Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 r.
- bez uwag

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2016 rok.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za rok 2016 (załącznik nr 4).

d) przedstawienie stanowiska w sprawie zastrzeżeń zawartych w opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała uwag do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu.

e) dyskusja i głosowanie

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak otworzył dyskusję.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej finanse i budżet gminy jemu i tej komisji są najbliższe. Wyjaśnił, że jest to  kolejny dobry rok dla budżetu Wrześni. Po wielu latach, kiedy w wielu jednostkach samorządu terytorialnego następował regres, który przejawiał się brakiem inwestycji, to śmiało można powiedzieć, że ostatnie lata łącznie z rokiem 2016 są bardzo obfite w inwestycje. Tyle inwestycji, jakie wykonuje obecny samorząd wrzesiński to nigdy w historii samorządu nie było. Nie chodzi o przytaczanie bilansu i liczb, ponieważ to objaśniła szczegółowo Pani Skarbnik. Wyjaśnił, że nie będzie mówił o opinii Regionalnej Izby Rozrachunkowej w sprawie budżetu bo ona jest bardzo dobra dla budżetu gminy, potwierdza fakty. Budżet Gminy Września za rok 2016 jest stabilny i zamknął się nadwyżką, czyli dochody minus wydatki budżetowe na 31 grudnia 2016 r. zamknęły się nadwyżką prawie 23 mln zł. Z tego można wnioskować, że nadwyżka operacyjna kształtowała się na kwotę 18 mln zł. W sytuacji, gdy nad gminą ciążyła jedna istotna kwota nie spłaconych 13 mln zł z emitowanych obligacji, Komisja Komunalno-Finansowa w 2015 r. stwierdziła, że gdyby gminy nie byłoby stać z własnych środków wygospodarowanych, to należy wypuścić nowe obligacje i zainwestować w oświatę. Rok 2016 zaczął ten proces i trwa do dnia dzisiejszego. Jedna inwestycja oświatowa została skończona, chodzi o salę gimnastyczną w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni i w toku są następne inwestycje. Ta dobra sytuacja pozwoliła na spłatę starych obligacji w wysokości wyższej niż wynikało by to z umowy jaka została zawarta między Burmistrzem, a bankiem. Jest to dobry objaw, ponieważ w najbliższym czasie będzie okazja, żeby wiele kolejnych inwestycji oświatowych w dwóch trzech latach na terenie Gminy Września zrobić. Wyemitowano kolejne obligacje, Burmistrz podjął to zadanie, a politycznie nie są to najlepsze lata na prowadzenie inwestycji. Uznanie należy się także pracownikom. Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu na rok 2016 jest bardzo dobrze.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak dodał, iż gmina ma  bardzo dobry wskaźnik zadłużenia i obsługi długu samorządu, lokuje to gminę poniżej średniej krajowej. Drugim takim elementem, który to potwierdza i stawia w dobrej pozycji Wrześnię na przyszłość jest to, że te wszystkie inwestycje, działania, które zostały wywołane, były prowadzone z dużym bezpieczeństwem finansowym posiadanych na bieżąco środków finansowych, ponieważ nadwyżki z lat ubiegłych są spore. Czyli przy bardzo ostrożnym dysponowaniu pieniędzmi, gmina ma środki na dalszy rozwój. Niektóre gminy są tak pozadłużane, że nie zawsze będą mogły korzystać ze środków unijnych, gdzie trzeba mieć zawsze swój wkład finansowy, a gmina Września ma dobrą sytuację finansową i  tego problemu nie będzie. W sprawozdaniu z ubiegłego roku można dostrzec, też ile jest wywołanych tematów projektowych, gdzie są pozlecane projekty, które poprzedzone są przecież analizami i dyskusjami. Świadczy to o tym, że gmina jest przygotowana pod każdym względem finansowym i koncepcyjnym.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o dział 851, były to zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, gdzie przeznaczona była na ten cel kwota 100.000,00 zł i zostało to wykonane w kwocie 70.4171,62 zł. Wiele osób jest bardzo zaangażowanych w ten budżet, składanie wniosków, przygotowywanie. Czy nie było możliwości, by kolejny  projekt zrealizować jeszcze w roku 2016? Czy w roku 2017, jeżeli przeznaczone środki nie zostaną wykorzystane, ponieważ wygrały dwa sołectwa Grzybowo i Kaczanowo, czy kolejne wnioski nie mogą być realizowane do wykorzystania do pełnej puli tych środków?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że sposób wydatkowania tych środków wynika z przepisów, z zasad przeprowadzenia budżetu obywatelskiego oraz zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Jeżeli kwota oszacowana przez składającego projekt była na 50.000,00 zł, a w wyniku przetargu kwota uzyskana wychodzi przykładowo 35.000,00  zł, to gmina nie może wydatkować kwoty 50.000,00 zł skoro wychodzi 35.000,00 zł.

Radny Ryszard Szwajca odpowiedział na pytanie radnego Bogumiła Kwiatkowskiego wyjaśnił, że środki zapisane w budżecie, każda pozycja, która znajduje się w budżecie, to maksymalny pułap, do którego burmistrz może finansować dane zadanie. Jeżeli Rada Miejska nie wyrazi zgody na zwiększenie tej kwoty, według ustawy o finansach publicznych Burmistrz nie może przekroczyć. Dla budżetu obywatelskiego kwota opiewała na 100.000,00 zł, jeżeli wypadły w wyniku przetargu kwoty niższe, a w takim przypadku musiało tak być, to ta nadwyżka nie istnieje, ponieważ ona z rokiem budżetowym się kończy. Nie można wprowadzać nowych zadań, ani zmieniać wartości zadań, które się w danej inwestycji robi, ponieważ takie są przepisy prawa finansowego.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że na każdej Radzie Miejskiej zmienia się budżet, to nic nie stało na przeszkodzie, by zmienić budżet i zakwalifikować trzeci projekt do realizacji.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr  XXV/331/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2016 rok (załącznik nr 5).

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2016.

Radny Szymon Paciorkowski, członek Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2016 (załącznik nr 6).

b) wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2016.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że na jego ręce złożono wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2016 rok (załącznik nr 7).

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;

Radny Piotr Matuszewski przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść uchwały Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2017 r. (załącznik nr 8).

d) informacja o stanie mienia jst;

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Informacja dotycząca mienia komunalnego została przedstawiona radnym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Informacja ta zawiera dane dotyczące zmian, jakie zaszły w stanie mienia w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Wartość ta na 31 grudnia wynosiła 460 007 233,30 zł. Komisja Rewizyjna podczas swoich prac zapoznała się z dokumentem i po dokonaniu jego analizy nie wniosła uwag i zastrzeżeń, co jest ujęte i zostało przedstawione w opinii Komisji Rewizyjnej.

e) dyskusja i głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak otworzył dyskusję.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że w związku z przedłożeniem i odczytaniem wszystkich dokumentów związanych z pracą zarówno Komisji Rewizyjnej jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej wnosi o podjęcie uchwały w tej sprawie udzielając absolutorium.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr  XXV/332/2017 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok (załącznik nr 9).


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak złożył gratulacje Burmistrzowi Miasta i Gminy Września oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Września.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września podziękował za udzielenie absolutorium.

 Obrady XXV Sesji Rady Miejskiej opuścił radny Robert Smodlibowski.


Pkt 6

a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/333/2017 w sprawie: wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej (załącznik nr 10).

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 16 głosami „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”  podjęła uchwałę nr XXV/334/2017 w sprawie: przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania    przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni (załącznik nr 11).

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXV/335/2017 w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część E (załącznik nr 12).

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/336/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat (załącznik nr 13).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/337/2017 w sprawie:  trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (załącznik nr 14).

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/338/2017 w sprawie: zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (załącznik nr 15).

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/339/2017 w sprawie: zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni (załącznik nr 16).

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/340/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni (załącznik nr 17).

i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/341/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni (załącznik nr  18).

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/342/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni (załącznik nr 19).

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/343/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Chwalibogowie (załącznik nr 20).

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/344/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Kaczanowie (załącznik nr 21).

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/345/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową nr 3 we Wrześni (załącznik nr 22).

m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/346/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Marzeninie w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Marzeninie
(załącznik nr 23).

n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/347/2017 w sprawie:  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku (załącznik nr 24).

o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/348/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Otocznej w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Otocznej (załącznik nr 25).

p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/349/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/421/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Miasta i Gminy Września, prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzenia (załącznik nr 26).


r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/350/2017 w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (załącznik nr 27).

s)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”  podjęła uchwałę nr XXV/351/2017 w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich (załącznik nr 28).

ś)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/352/2017 w sprawie: zmiany Statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni (załącznik nr 29).

t)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/353/2017 w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni (załącznik nr 30).

u)
Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak poddał pod głosowanie udzielenie głosu Damianowi Staniszewskiemu Prezesowi Stowarzyszenia Projekt Września.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” udzieliła głosu Damianowi Staniszewskiemu w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września.
 


Damian Staniszewski Prezes Stowarzyszenia Projekt Września odczytał pismo argumentujące podstawę prawną złożonej skargi i przedłożył je na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Grześkowiaka (załącznik nr 31).

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy powiedział, że jest przekonany że skarga która została złożona na Burmistrza miasta i gminy Tomasza Kałużnego jest bezzasadna z wielu powodów, ale chciałby wymienić dwa najważniejsze: Przedstawiciele towarzyszenia Projekt Września w mało elegancki sposób próbują udawać, że wnioski,  pomysły mieszkańców są ich. Nie były to jednak pisma i wnioski w stylu „popieramy wniosek mieszkańców” tylko „udajemy, że to był nasz pomysł” po drugie te wnioski, o których była mowa nie były wnioskami, które spełniają przesłanki art. 241 KPA, a w związku z tym, całe wystąpienie Prezesa Damiana Staniszewskiego nie może być rozpatrywana w tym trybie. Są to co najmniej dwa powody dla których, skarga nie znajduje uzasadnienia. Taki tryb postępowania, mało elegancki, a po drugie wyjaśnił, że takie czysto formalne względy to nie są wnioski w rozumieniu KPA w związku z tym, te wszystkie argumenty które zostały przytoczone są bez żadnego sensu, wynikają z błędnej interpretacji i przepisów.

Radny Zbigniew Bieńko prosiłby o konkretną przyczynę dlaczego nie zawierają formy wniosku.

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że dokładna przyczyna została przytoczona w uzasadnieniu, zostało to poparte argumentami, przygotowane przez obsługę radców prawnych urzędu, która jest jasna konkretna i nie budząca wątpliwości, poprzedzone interpretacją, co to jest wniosek w rozumieniu KPA.

Damian Staniszewski Prezes Stowarzyszenia Projekt Września zapytał, czy burmistrz posiada oryginały wniosków oraz czy w momencie składania wniosku nikt nie może go powielić oraz gdzie jest odpowiedź na te wnioski, ponieważ odpowiedź w pismach burmistrza, które są załączone do skargi, nie jest odpowiedzią.
Jeżeli Pan Burmistrz złoży wniosek do Wojewody, a Wojewoda odpisze, że przekazał stowarzyszeniu, to czy to jest rozpatrzenie Burmistrza wniosku?

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że odpowiedź na każde pismo do stowarzyszenia Projekt Września jest udzielana w terminie, a to czy ona jest satysfakcjonująca dla stowarzyszenia czy nie, jest to zupełnie inna sprawa.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXV/354/2017 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września w związku z  nierozpatrzeniem wniosków stowarzyszenia Projekt Września z 16 marca 2017 r. (numer wpływu wniosków na pieczęci Urzędu odpowiednio: 8939 oraz 8942) oraz dokonania zwrotu ww. wniosków uznając za bezzasadną (załącznik nr 32).


w)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/355/2017 w sprawie:  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska” (załącznik nr 33).

x)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/356/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” (załącznik nr 34).

y)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/357/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków” (załącznik nr 35).

z)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/358/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rekultywację kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo” (załącznik nr 36).ź)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXV/359/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022 (załącznik nr 37).


ż)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”,  1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXV/360/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (załącznik nr 38).
 

Pkt 7
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:
Do Biura Rady wpłynęła ocena zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy społeczno – demograficznej Gminy Września na rok 2016;
do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku w działach kultura fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
Do Biura Rady wpłynęło do wiadomości pismo od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni  w sprawie sprzeciwu przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej;
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zakazu zatrzymywania się przy ul. Witkowskiej 3;
Do Biura Rady wpłynął z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odpis prawomocnego postanowienia ze stwierdzeniem daty jego prawomocności w sprawie ze skargi Grzegorza Dobrosielskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza z postanowieniem odrzucenia skargi;
Do Biura Rady wpłynęło z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wystąpienie pokontrolne gospodarki finansowej obejmującej rok budżetowy 2015;
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Związku Miast Polskich w sprawie stanowiska popierającego Karty Samorządności przez Rady Miasta;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.


Pkt 8
Burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informację o pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 18).
Burmistrz Miasta i Gminy Września odczytał analizę złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2016 (załącznik nr 19).
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak poinformował, że na najbliższej sesji przedstawi również sprawozdanie o złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych, które zostały już sprawdzone.


Pkt 9
Tomasz Kałużny, Burmistrz MiG Września odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Bieńko w sprawie baneru reklamującego weekend muzyczny odpowiedział, że głównym celem była promocja wydarzeń kulturalnych, w szczególności weekendu muzycznego, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez regionalnych. Wyjaśnił, że kilka lat temu został przez poznańskich dziennikarzy ogłoszony najlepszą imprezą weekendu majowego w Wielkopolsce.
Drugie pytanie dotyczyło artykułu w „Wiadomościach Wrzesińskich” sprzed 1,5 roku, oznajmił, że nie zamierza komentować żadnych artykułów.

Odpowiadając na pytania radnego Bogumiła Kwiatkowskiego dotyczące zwolnienia z opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy mieszkańców miejscowości Psary Polskie w związku z wprowadzeniem nazw ulic odpowiedział, że prawa jazdy są wydawane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, niezwłocznie po zadaniu tego pytania przez radnego Bogumiła Kwiatkowskiego, przekazane zostało do Starostwa Powiatowego z odpowiedzią, iż Zarząd Powiatu Wrzesińskiego omówił sprawę na posiedzeniu w dniu 27-04-2017 r.  i zaopiniował  o negatywnie wniosek.

Wyjaśnił, że drugie pytanie w sprawie rezerwacji terminów oraz korzystania z boisk sportowych „Orlik” odpowiedź będzie przygotowana na piśmie.
Trzecie pytanie dotyczyło opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od początku wejścia w życie ustawy do chwili obecnej oraz wydatków budżetowych, również odpowiedź będzie przygotowana na piśmie.

Czwarte pytanie dotyczyło LOKU i podziału, odpowiedź zostanie przygotowana w formie pisemnej, natomiast 19 czerwca zakończyło się postępowanie administracyjne zgodnie z KPA jest 5 dni na wypowiedzenie się stron  w tej sprawie i wtedy będzie wydana decyzja.

Radny Szymon Paciorkowski pytał czy przy postoju taksówek przy dworcu kolejowym PKP jest możliwe stworzenie dalszych miejsc postojowych dla taksówkarzy?
Obecnie miejsce, w którym taksówkarze świadczyli swoje usługi w kierunku dworca jest zajęte przez plac manewrowy przesiadkowy PKP, które dla zamkniętej linii kolejowej w kierunku Warszawy uruchomiły autobusy, które przewożą na tym odcinku pasażerów PKP, ale z tych informacji, które burmistrz posiada w pozostałej części, ten plac jest ogólnie dostępny również dla taksówkarzy.

Drugie pytanie dotyczyło porozumienia z właścicielem gruntu w sprawie gruntu położonego pomiędzy osiedlem Kościuszki, a Wrześnicą terenu, na którym wyrósł tzw. „dziki las” i możliwości  poszerzenia tego terenu i zrewitalizowania przy okazji  zadania  „Zagospodarowania Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.
Teren ten należy do kościoła i w związku z tym trudno decydować o czyimś majątku.

Pytanie w sprawie budżetu obywatelskiego zostało odczytane przez radnego Szymona Paciorkowskiego w trakcie omawiania wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.
Ostatni przetarg na siłownię w Sokołowie został zakończony 23 listopada 2016 r., prace zostały zakończone 29 grudnia 2016 r. Wcześniejsze przetargi były unieważniane ze względu na to, iż kwota wyłonionego wykonawcy była wyższa, niż była przewidziana w budżecie.
Przetargi zakończyły się w ostatnim miesiącu roku, więc trudno było realizować, rozpoczynać przetarg na wykonanie kolejnego projektu. Wyjaśnił, tak jak wcześniej radny Ryszard Szwajca, że środki jednorocznego budżetu wygasają z dniem 31 grudnia danego roku.

Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego dotyczącego klastra turystycznego Szlaku Piastowskiego  w Wielkopolsce, którego gmina stała się członkiem wraz z 20 innymi jednostkami samorządu  terytorialnego. Składki są regulowane w kwocie 2.000,00 zł raz na rok. Według sprawozdania prowadzenie strony internetowej szlakpiastowski.pl, monitorig dostępności turystycznej obiektów, działalność informacyjna dla turystów indywidualnych organizacji No Profit, tworzenie wystaw tematycznych w przestrzeni szlaków, wydawanie newslettera, monitoring ukazujących się publikacji, tworzenie pakietów turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych. Działanie podjęte przez Klaster w 2016 roku, Organizacja światowych dnia turystyki na Szlaku Piastowskim, organizacja pierwszego tygodnia  na Szlaku Piastowskim w Wielkopolsce i na Kujawach odbywały się  pikniki Piastowskie.

Odpowiadając na drugie pytanie w sprawie  bezpieczeństwa w dzień targowy w czwartek, potwierdził, iż wskutek pieszych, jaki osób handlujących, którzy podjeżdżają blisko targowiska jak i osób poszukujących miejsca do zaparkowania pojazdu można zaobserwować wzmożony ruch. Powiedział, że sugestia w sprawie dodatkowego patrolu, zostanie przez Komendanta Straży Miejskiej  przekazana do Komendanta Policji.

Odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza w sprawie dodatkowego miejsca parkingowego przy ul. Szkolnej 5/6 jest to teren w dyspozycji spółdzielni mieszkaniowej  wieczyste użytkowanie, jeżeli mają to w planie będą musieli się tym zająć zgodnie z przepisami.

Odpowiadając na drugie pytanie w sprawie rozmowy z PKP odnośnie budynku, działki na której ten budynek przy dworcu jest postawiony i prośby o rozbiórkę powiedział, że PKP pilnie potrzebowało tego placu do stworzenia miejsca do przesiadania się z pociągu na autobus i PKP w ramach dysponowania własnym terenem postanowił właśnie w tym miejscu stworzyć tymczasowy mini dworzec autobusowy, który służy im do przesadzania się pasażerów z koleji do autobusów, które jadą dalej w kierunku Konina.
W chwili obecnej PKP płaci podatki za ten budynek, natomiast jeżeli zdecydują się na rozbiórkę, wtedy widok będzie znacznie ładniejszy.


Pkt 10
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16:45 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 19 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni

 


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak


Protokolant

Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.