BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254141
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXI z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

Protokół

nr XXI/2016

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 29 grudnia 2016 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

XXI Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 14.00 otworzył sesję.

Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Piotr Matuszewski.

Do protokołów z XIX sesji nadzwyczajnej oraz XX sesji VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaję, że zostały przez Radę Miejską przyjęte.

 

Pkt 2

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do porządku obrad ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?

 

Radny Zbigniew Bieńko przekazał przewodniczącemu na piśmie zaproponowaną zmianę do porządku obrad (załącznik nr 2).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odczytał treść zaproponowanego przez radnego Zbigniewa Bieńko punktu 6 następującej treści: „Wyjaśnienie Wyborcom i pozostałym Radnym przez Przewodniczącego Rady i siedmiu Radnych podpisanych pod projektem uchwały w sprawie wygaszenia mandatu Burmistrza zgłoszonym w dniu 04.11.2016 roku, jaki cel miało zgłoszenie projektu uchwały i nie głosowanie po czterech dniach za przyjęciem zaproponowanej przez siebie uchwały”.

Następnie powiedział, że będzie procedowana skarga na przewodniczącego Rady Miejskiej w tej sprawie, więc jak najbardziej tam będzie miejsce na to, żeby uwzględnić te pytania. Natomiast pytanie o uzupełnienie porządku obrad zostało formalnie postawione, wobec tego będziemy głosować za uzupełnieniem porządku obrad.

 

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że wyborcy zatrzymują go i pytają, ponieważ nie mogą zrozumieć postępowania ośmiu radnych, nie tylko przewodniczącego Rady Miejskiej, dobrze byłoby, gdyby pozostałych siedmiu radnych wypowiedziało się w tej kwestii.

 

Rada Miejska w obecności 20 radnych, 2 głosami „za”, 18 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o pkt 6.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że porządek obrad został przyjęty przez Radę Miejską bez zmian (załącznik nr 3).

 

Pkt 3

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał czy są oszacowane wstępne koszty planowanej reformy oświatowej oraz czy dysponujemy opiniami środowisk związanych bezpośrednio z tą reformą?

 

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w ostatnich miesiącach obserwuje zwiększoną liczbę cudzoziemców przebywających we Wrześni. W związku z tym czy zwiększyła się liczba osób meldujących się tymczasowo? Czy pojawiają się zapytania do Biura Obsługi Interesantów odnośnie pomocy i informacji? Czy w razie takich pytań jesteśmy przygotowani i w Biurze Obsługi Interesanta otrzymamy informację w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim? Czy są dostępne broszury informacyjne?

 

Radny Grzegorz Dobrosielskiego złożył na piśmie pytania skierowane do burmistrza.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odczytał pytania (załącznik nr 4) oraz przekazał je na ręce burmistrza Tomasza Kałużnego.

 

Pkt 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/275/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8 (załącznik nr 5).

 

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/276/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej (załącznik nr 6).

 

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/277/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kaczanowie (załącznik nr 7).

 

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/278/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Harcerskiej (załącznik nr 8).

 

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXI/279/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzania przetargu na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki (załącznik nr 9).

 

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/280/2016 w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 10).

 

 

g)

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że jeszcze raz apeluje do radnych o głosowanie za uchwałą. Uchwała gminę nic nie będzie kosztować, poza drobnym czasem pracowników, którzy będą wydawali karty. Korzyści dla rodzin wielodzietnych są bardzo duże. Jak rodzina 5-osobowa z Wrześni pojedzie do Poznania i wyda na rozrywki 400 zł, to rodzina z gminy Środa Wielkopolska zamawiając takie same rozrywki zapłaci za nie 340 zł. Czyli ta rodzina w swojej gminie wyda jeszcze 60 zł. A nasza niestety przyjedzie z pustym portfelem.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że argumentem przeciwko wprowadzeniu tej karty, o którą wnioskuje radny Zbigniew Bieńko jest karta ogólnopolska, która obejmuje cały kraj, trzeba byłoby sprawdzić czy na te wydatki, na które powołuje się radny, nie obowiązuje karta ogólnopolska. Kolejnym argumentem, o którym wspominał również burmistrz na posiedzeniu komisji, jest to, że karta wojewódzka została uchwalona przez samorząd województwa wielkopolskiego na dwa miesiące przed wejściem w życie karty ogólnopolskiej. Prawdopodobnie, gdyby karty były przyjmowane w odwrotnej kolejności, to karta wojewódzka nie zostałaby w ogóle wprowadzona.

 

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał ile kart wydano na terenie gminy Września rodzinom wielodzietnym?

 

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że wszystkie te informacje radni otrzymali, dane te były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji. Porównaliśmy również funkcjonowanie karty ogólnopolskiej z wielkopolską kartą rodziny. Liczba kart wydanych rodzinom gminy Września to jest 1660 kart. W skali kraju takich kart jest wydanych 1,7 mln, natomiast Wielkopolskiej Karty Rodziny zostało wydanych 37 tys. Liczba partnerów oferujących zniżki dla posiadaczy karty ogólnopolskiej wynosi na terenie kraju 12.885 punktów, na terenie województwa wielkopolskiego 1215 punktów, a na terenie Gminy Września 16 punktów, natomiast Wielkopolska Karta Rodziny posiada na terenie województwa wielkopolskiego 69 punktów, na terenie Gminy Września obecnie jest brak partnerów.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że po wspólnym posiedzeniu komisji, rozmawiał z radnym Zbigniewem Bieńko, prosił o doprecyzowanie sytuacji, w której nie można skorzystać z Karty Dużej Rodziny, a te zniżki oferowałaby Wielkopolska Karta Rodziny. Okazało się, że są trzy znaczące punkty, w których nie ma zniżek związanych z Kartą Dużej Rodziny, są to teatr, filharmonia oraz Termy Maltańskie w Poznaniu. Szczególnie ze względu na Termy Maltańskie, z których sporo osób korzysta, prosiłbym o rozważenie podjęcia tej uchwały.

 

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny sprostował, że na terenie Term Maltańskich nie działa Wielkopolska Karta Rodziny, obowiązuje za to na terenie Term Maltańskich Karta Miasta Poznania,

ponieważ właścicielem term jest miasto Poznań, które ma swoją kartę prorodzinną.

 

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że nawet jeśli termy zrezygnowały, a na pewno miały taki okres, w którym można było korzystać z Wielkopolskiej Karty Rodziny, pozostaje wiele innych placówek takich jak filharmonia, teatry. Dlaczego mieszkańcom gminy Września zabierać takie ulgi?

 

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że Termy Maltańskie nigdy nie miały podpisanej umowy z Wielkopolską Kartą Rodziny.

 

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał czy to jest wielki problem dla gminy, aby zrobić dwie karty?

 

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że to nie jest żaden problem, rzecz polega na tym, że za chwilę będzie z tym zamieszanie, ponieważ w naszej Gminie Września 1660 rodzin posiada Kartę Dużej Rodziny, również prowadzenie przez OSP wydawanie takich kart wymaga nadzoru oraz pracy przy wydawaniu, drukowaniu i przygotowywaniu takich kart. Prościej by było uzgodnić, aby te nieliczne instytucje, które nie podpisały umowy z Kartą Dużej Rodziny zrobiły to. Po wspólnej komisji, burmistrz Karol Nowak próbował się skontaktować z kimś, kto zajmuje się Wielkopolską Kartą Rodziny, niestety nie było to możliwe, ponieważ ta karta prawie nie funkcjonuje. Wprowadzanie kolejnych kart wprowadzi niepotrzebne zamieszanie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że podejrzewa, że większość z tych 69 partnerów Wielkopolskiej Karty Rodziny należy również do Karty Dużej Rodziny. Rada Miejska mogłaby wystąpić z apelem do instytucji samorządu wielkopolskiego z prośbą o wpisanie ich instytucji, kultury i sportu do partnerów Karty Dużej Rodziny. Byłoby to duże prostsze niż wprowadzenie kolejnej karty.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że jeśli jest chociaż jedna lub dwie instytucje w których można skorzystać z ulg związanych z Wielkopolską Kartą Rodziny to ja jestem za tym, aby podjąć taką uchwałę.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że inicjatywa jest bardzo cenna, ponieważ pomoc rodzinom wielodzietnym jest potrzebna, dlatego może radny Zbigniewa Bieńko mógłby przygotować apel w imieniu Rady Miejskiej do władz samorządowych?

 

Radny Zbigniew Bieńko odpowiedział, że według niego apel tutaj nic nie pomoże, jeśli uchwała nie przejdzie nie będzie przygotowywał żadnego apelu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chciałby wnioskować o przesunięcie tego projektu uchwały na następną sesję, aby przygotować odpowiednie argumenty.

 

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że najważniejszym argumentem dla niego są mieszkańcy, którzy zgłaszali mu, że chcieliby mieć taka kartę w Gminie Września.

 

Radny Grzegorz Dobrosielski zaproponował, aby burmistrz wystąpił z wnioskiem, aby instytucje z Wielkopolskiej Karty Rodziny partnerowały Dużej Karcie Rodziny.

 

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny powiedział, że jest to możliwe, dlatego że emitentem karty jest samorząd województwa wielkopolskiego a podmiotami, którzy udzielają rabatów są instytucje, które podlegają samorządowi województwa wielkopolskiego. Poprosimy radną samorządu wielkopolskiego Bożenę Nowacką, aby oficjalnie złożyła pismo.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 3 głosami „za”, 9 „przeciw”, 8 „wstrzymujących się” odrzuciła projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Września programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak dodał, żeby publiczność źle nie zrozumiała, to nie oznacza, że Rada Miejska jest przeciwko.

 

 

h)

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że apeluje do radnych, aby przegłosowali ten projekt uchwały, mimo że komisje nie zaakceptowały pozytywnie tego projektu. Przypomnę tylko radnym, że był taki dzień 16 listopada 2014 r., kiedy wyborcy zaufali radnym a teraz przyszedł czas, żeby radni zaufali wyborcom. Rozumiem, że można nie ufać jednemu wyborcy, ale 120 wyborcom nie ufać to jest już przesada.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 3 głosami „za”, 17 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” odrzuciła projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

 

i)

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy w tej sprawie skarżący chciałby zabrać głos?

 

Damian Staniszewski prezes Stowarzyszenia Projekt Września odpowiedział, że tak.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 10 głosami „za”, 7 „przeciw”, 3 „wstrzymującymi się” udzieliła głosu panu Damianowi Staniszewskiemu.

 

Damian Staniszewski prezes Stowarzyszenia Projekt Września powiedział, że w lutym tego roku Stowarzyszenie Projekt Września złożyło zawiadomienie o nielegalnej wycince drzew do jakiej doszło w parku krajobrazowym w Stanisławowie, jest to własność gospodarstwa rolno - hodowlanego Rajmund Gąsiorek. Mija blisko rok a decyzji nie ma. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego burmistrz ma dwa miesiące na wydanie decyzji, a po tak długim czasie nadal nie ma nałożenia kary za nielegalną wycinkę w tym parku krajobrazowym. Stąd uważam, że skarga jest zasadna.

 

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny powiedział, że decyzja w tej sprawie została wydana 23 grudnia. Natomiast skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania przysługuje stronie, a organem właściwym, do którego kieruje się skargę jest Wojewódzki Sąd Administracyjny. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest uprzednie wyczerpanie przez stronę postępowania drogi odwoławczej wskazanej w art. 37 kpa, czyli złożenie zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania do samorządowego kolegium odwoławczego. W niniejszej sprawie skarżące stowarzyszenie nie jest stroną toczącego się postępowania administracyjnego, zatem nie może skutecznie złożyć skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania. Jednakże z uwagi na formalny obowiązek rozpatrzenia przez Radę Miejską we Wrześni złożonej przez Stowarzyszenie Projekt Września skargi, wskazać należy, że przewlekłość postępowania administracyjnego będzie zachodziła wtedy, gdy postępowanie trwa ponad potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Pozostających przy tym związku przyczynowym z działaniem lub bezczynnością organu. Prowadzone postępowanie w sprawie nałożenia kary za usunięcie drzew jest postępowaniem skomplikowanym i wymaga przeprowadzenia wielu czynności dowodowych. W toku postępowania konieczne było zaciągnięcie wiedzy specjalistycznej i powołanie biegłego. Ponadto w celu ustalenia okoliczności faktycznych w szczególności dotyczących przypisania odpowiedzialności z tytułu usunięcia drzew konieczne było przesłuchanie świadków w tym członków skarżącego stowarzyszenia. Wskazać również należy, iż organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego zobowiązany jest zapewnić czynny udział stronom tego postępowania i jako dowód dopuścić wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W niniejszym postępowaniu strony korzystały z przysługujących im praw i zgłaszały żądania przeprowadzenia dowodów wskazując na jaką okoliczność dany dowód ma być przeprowadzony oraz, że ich przeprowadzenie może mieć istotny wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 78 kpa żądanie strony, dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy. Wszystkie dowody, które zdaniem organu były niezbędne celem wyjaśnienia okoliczności sprawy zostały przeprowadzone w trybie i terminie wskazanym w przepisach kpa. Podkreślić należy, że przepisy obligują organ prowadzący postępowanie do zawiadomienia strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin. Biorąc pod uwagę ten fakt w rzeczywistości przeprowadzenie dowodów nie może odbyć się z dnia na dzień z uwagi na czas doręczenia wezwania czy zawiadomienia, musi być zaplanowane co najmniej na dwa, trzy tygodnie wcześniej. Ostatnie czynności dowodowe dokonane były w dniu 8 grudnia, i polegały na przesłuchaniu w charakterze świadków osób uczestniczących w wycince drzew. Po dokonaniu tych czynności postępowanie zostało zakończone, a strony zostały zawiadomione o możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w określonym terminie. Po upływie tego terminu decyzja została wydana. Podkreślić należy, że wszystkie podejmowane w toku postępowania czynności zmierzają do należytego załatwienia sprawy i dokonywane są w miarę możliwości w krótkich odstępach czasu i prowadzą do wydania rozstrzygnięcia na podstawie wszechstronnie zebranego materiału dowodowego. Przypomnę, że nie tak dawno ustawodawca, czyli Sejm RP przyjął ustawę, która diametralnie zmienia podejście do wycinania drzew oraz kar za wycinanie drzew. Od 1 stycznia 2017 r. w Polsce będzie można wyciąć drzewo na własnej nieruchomości beż żadnych zgód.

 

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że park, który został zniszczony w Stanisławowie jest dobytkiem kultury polskiej, szlachetne drzewa zostały wycięte a topole zostały zostawione. Chodziło pewnie o to, aby zniszczyć ten park, aby było miejsce na budowę kurników w Stanisławowie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że Rada Miejska odpowiada na skargę za przewlekłość postępowania i tylko w tej sprawie.

 

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że odniesie się do tej nowej ustawy o ochronie przyrody, mianowicie ustawodawca zostawił wolną rękę radzie gminy, aby ewentualnie zajęła się problemem i ustanowiła swoje prawa. Chciałby się upewnić czy decyzja została wydana 23 grudnia tego roku i na jaką kwotę kara została nałożona?

 

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że informacja dotycząca kwoty nie jest jawna.

 

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak radca prawny Urzędu MiG Września odpowiedział, że treść decyzji powinna być znana stronom i organom wydającym, natomiast nie ma podstaw, aby udostępniać te informacje innym osobom.

 

Damian Staniszewski prezes Stowarzyszenia Projekt Września powiedział, że decyzja i tak byłaby wymagana, ponieważ teren parku w Stanisławowie jest zabytkiem, na wycinki na terenach objętych ochroną konserwatorską, będą wymagane zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Chodzi o to, aby każdy stosował się do prawa, które w Polsce obowiązuje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że skarga była złożona w innej kwestii i tę skargę, którą złożyło Stowarzyszenie Projekt Września Rada Miejska będzie rozpatrywała.

Została odczytana treść projektu uchwały, który będzie głosowany.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXI/281/2016 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego uznając ją za bezzasadną (załącznik nr 11).

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że chciałby złożyć wniosek formalny o 10 minut przerwy.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych odrzuciła wniosek formalny o 10 minut przerwy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że chciałby poprosić o poprowadzenie kolejnych trzech punktów porządku obrad, swojego zastępcę radnego Macieja Baranowskiego.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że ogłasza przerwę do godz. 15:05 w celach organizacyjnych.

 

j)

Radny Maciej Baranowski poprosił o zabranie głosu przedstawiciela strony skarżącej p. Roberta Czwajdę.

 

Robert Czwajda wiceprezes Polski Razem Zjednoczona Prawica Koło Powiatowe we Wrześni powiedział, że fakt nieprzeczytania noty sygnalizacyjnej był jednym z wątpliwości. Naszym zdaniem treść noty powinna być przeczytana, później Wiadomości to skorygowały publikując treść tej noty. Skarga zawiera również informacje o tym, że naszym zdaniem ta opinia prawna została wprowadzona do obiegu niezgodnie z prawem, dlatego że pan przewodniczący nie ma umocowania do reprezentowania gminy na zewnątrz. Naszym zdaniem nie mieści się to w organizacji sesji. Zdanie prawników, które poznałem jest inne, twierdzą, że się mieści, zaznaczając to w wyjaśnieniach. Z tym się nie zgadzamy i to naszym zdaniem powinno być przegłosowane.

 

Radny Maciej Baranowski poprosił o doprecyzowanie jak zdaniem p. Roberta Czwajdy powinno to wyglądać?

 

Robert Czwajda wiceprezes Polski Razem Zjednoczona Prawica Koło Powiatowe we Wrześni odpowiedział, że ich zdaniem i opinii, które znaleźli w internecie, jest tak, że zlecanie opinii prawnych na zewnątrz, nie prawnikom urzędu, wymaga upoważnienia przez Radę Miejską. Oczywiście rozumiemy, że radni w tej kwestii nie chcieli sami decydować, a może nie wiedzieli, że mają prawo decydować. Druga część skargi jest o tym, że nie zostali poinformowani o tym, że wpłynęła taka nota.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że to było ujęte w skardze, czy chce pan Czwajda dodać coś jeszcze?

 

Robert Czwajda wiceprezes Polski Razem Zjednoczona Prawica Koło Powiatowe we Wrześni powiedział, że chciał zaznaczyć, że radni będą głosować niekoniecznie za skargą, ale nad tym czy chcą jakiekolwiek decyzje w Radzie Miejskiej podejmować czy zostawiają pełną dowolność panu Przewodniczącemu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że słuchając pana Roberta Czwajdę, mógłby mieć wątpliwość czy o tej samej skardze jest mowa, ponieważ bardziej niż radnych może to interesować osoby z zewnątrz, którzy nie znają wszystkiego, natomiast radni wszystkie szczegóły znają. W skardze było postawionych kilka zarzutów, odniosę się po kolei do każdego z nich. Po pierwsze, jeśli chodzi o to, że udostępniłem notę sygnalizacyjną nie wszystkim radnym, na co otrzymali Państwo moją odpowiedź z wyjaśnieniem, że wszyscy radni dostali w jednym momencie notę sygnalizacyjną. Na to otrzymałem kolejne pismo podtrzymujące skargę, w którym tym razem skarżący sugeruje jakobym udostępnił wcześniej tę notę sygnalizacyjną 7 radnym, tym którzy podpisali się pod zwołaniem nadzwyczajnej sesji. Wszyscy radni wiedzą, że otrzymali notę sygnalizacyjną o godz. 9:03 w tym samym momencie. Następnie zostały przesłane dokumenty w ciągu dnia wszystkim radnym, aby zwołać nadzwyczajną sesję. Zastanawiam się dlaczego pan Dominiczak, który podpisał się pod tym pismem dwukrotnie kłamał, i w oparciu o kłamstwo składał skargę. Jeśli chodzi o kwestię odczytania noty, nie widzę najmniejszego powodu, żeby to Państwo mi dyktowali co będzie odczytane na sesji a co nie będzie. Z niczego nie wynika, by ta nota miała być odczytana, tym bardziej, że wszyscy radni ją otrzymali, a po tym mogli się Państwo od radnych dowiedzieć jaka jest treść noty. Doskonale o tym Państwo wiedzą. Kolejna sprawa, czy ja mam prawo zlecać ekspertyzy, otóż nie ja zleciłem ekspertyzę, tylko na moją prośbę, na mój wniosek, ekspertyzę zlecał Urząd MiG Września, zgodnie z kompetencjami oraz prawem. Ponownie nawiążę do skargi podpisanej przez p. Dominiczaka, w której powołuje się na wyrok Sądu Najwyższego, prawdopodobnie tego wyroku nie przeczytał. Wszyscy radni w materiałach otrzymali treść tego wyroku. Nie wiem czy ktoś z Państwa znalazł, chociaż jedno słowo związane z kompetencjami przewodniczącego rady do zapewnienia takich materiałów jak ja Państwu zapewniłem. Ten wyrok dotyczył zupełnie innej sprawy, nie związanej w żaden sposób z kompetencjami przewodniczącego rady. Cała skarga na moją osobę oparta jest na kłamstwie i konfabulacji. Odpowiem jeszcze radnemu Zbigniewowi Bieńko na pytanie, które złożył, mianowicie: „Wyjaśnienie Wyborcom i pozostałym Radnym dlaczego przez Przewodniczącego Rady i siedmiu Radnych podpisanych pod projektem uchwały w sprawie wygaszania mandatu Burmistrza zgłoszonym w dniu 04.11.2016 roku, jaki cel miało zgłoszenie projektu uchwały i nie głosowanie po czterech dniach za przyjęciem zaproponowanej przez siebie uchwały.” Ponownie odsyłam do dokumentów, konkretnie do noty sygnalizacyjnej, z której wynika odpowiedź. W tej nocie sygnalizacyjnej wyraźnie jest powiedziane, że Rada ma zająć stanowisko, a jeżeli nie zajmie w tej sprawie stanowiska to ma wyjaśnić dlaczego. Jedynym sposobem do zajęcia stanowiska był projekt uchwały, który był głosowany przez Państwo. Dlatego ktoś musiał projekt uchwały zgłosić, wnioskować o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Tych 7 radnych, których poprosiłem po godz. 9:03, kiedy już mięli materiały, tych 7 radnych zgodziło się podpisać pod dokumentami zwołującymi tę nadzwyczajna sesję. To jest fakt.

 

Robert Czwajda wiceprezes Polski Razem Zjednoczona Prawica Koło Powiatowe we Wrześni powiedział, że chciał odpowiedzieć na te mocne słowa. Jak rozmawialiśmy na dyżurze wydawało mi się, że dość jasno wytłumaczyłem skąd padły takie wnioski, nazwijmy to wnioskami a nie kłamstwami. Jestem zmuszony je powtórzyć, ponieważ te słowa są co najmniej zbyt mocne. Zdziwiło nas bardzo jak to możliwe, że u Pana Przewodniczącego przeleżało pismo prawie miesiąc, pismo urzędowe skierowane do Rady Miejskiej, nie do Pana Przewodniczącego tylko do Rady Miejskiej. Nie wysłane przez firmę szkoleniową, nie ulotka z ofertą zniżki bankowej tylko pismo podpisane przez Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu. W dniu zwołania sesji nadzwyczajnej, może wcześniej, nie chcę się spierać o godzinę, Przewodniczący oraz Radni na pewno wiedzą kiedy, ale w ostatniej chwili przed zwołaniem sesji, te materiały zostały przekazane z dołączoną opinią prawną zamówioną przez Urząd, kontrolowany przez osobę, którą dotyczyła ta nota. Stwierdzam tylko fakty. Naszym zdaniem Przewodniczący nie miał umocowania prawnego i tak jak rozmawiałem z panią prawnik w przerwie, pani prawnik się z tym nie zgadza, mówi, że nie ma artykułów jasno stwierdzających, ja też, mówię, że nie ma artykułów jasno stwierdzających, że takie umocowanie jest lub nie ma.

 

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że chyba Pan Przewodniczący nie umie podejmować działań wprost. Jeśli jest nota sygnalizacyjna, która mówi, że Burmistrz prowadzi działalność gospodarczą a Pan Przewodniczący twierdzi inaczej, to się podejmuje uchwałę, że Burmistrz nie prowadzi działalności gospodarczej a nie robi się paralele, zakręca się kota ogonem i nie wie co się podpisuje. Po 4 dniach, mimo że nic się nie wydarzyło w tej sprawie, głosuje się inaczej niż się podpisało. Radziłbym nie mieć rozdwojenia jaźni i po 4 dniach mieć to samo zdanie co 4 dni wcześniej. Szczególnie jeśli w danej sprawie nic się nie dzieje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że nie do końca się zgadza z radnym, ponieważ w nocie sygnalizacyjnej nie było orzeczenia o winie Burmistrza tylko było domniemanie o tym, że prowadzi działalność gospodarczą. A jedynym podmiotem, który może się w tej sprawie wypowiedzieć, zgodnie z obowiązującym prawem, jest Rada Miejska. Dlatego ta sesja nadzwyczajna musiała być zwołana, a zależało nam na tym, aby była zwołana, to te 7 osób oprócz mnie się podpisało. Kwestia druga, po raz kolejny pan Czwajda przypisuje sobie prawo do dyktowania co ja powinienem odczytać, kiedy powinienem wręczyć. W skardze był postawiony zarzut, że wręczyłem notę komuś wcześniej i to dwukrotnie w tej skardze to kłamstwo było podane. Niezależnie czym Państwo się sugerowaliście jest to po prostu kłamstwo. Natomiast chodzi o umocowanie prawne, jeśli w skardze Państwo napisaliście, że powołujecie się na wyrok Sądu Najwyższego i w ogóle nie przeczytaliście tego wyroku i nie podajecie żadnej innej podstawy do takiego stanowiska to oprócz odczucia i niechęci osobistej nie macie żadnych innych argumentów.

 

Radny Janusz Czyż powiedział, że chciałby zabrać głos w sprawie wystąpienia radnego Zbigniewa Bieńko, ponieważ już po raz kolejny zarzuca radnym nieróbstwo i lenistwo, teraz zmienianie zdania. Ja zdania nie zmieniłem a byłem jedną z tych osób, która podpisały się pod wnioskiem, ponieważ uznałem, że dalsza jakakolwiek dyskusja nad tym czy Burmistrz prowadzi działalność czy nie, było to już omawiane kilkakrotnie, wysłuchaliśmy w poprzednim roku różnych informacji na ten temat, stan faktyczny nie zmienił się. Po raz kolejny wystąpiliśmy i uznałem, że jedną z najprostszych form jest podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu albo nie.

 

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że radny podpisał się pod uchwałą o wygaszenie mandatu Burmistrza, 4 dni później radny głosował przeciw tej uchwale. Czyli jak nie zmienił zdania? Albo ja czegoś nie rozumiem?

 

Radny Janusz Czyż odpowiedziała, że Rada nie podejmuje decyzji o niewygaszeniu mandatu Burmistrza, bo takiej sprawy nie ma, uchwała może być o wygaszenie mandatu.

 

Robert Czwajda wiceprezes Polski Razem Zjednoczona Prawica Koło Powiatowe we Wrześni powiedział, że wyciągnęli taki wniosek, ponieważ wydawało się im dziwne, że radni nie otrzymali noty natychmiast, dlatego wywnioskowali, że część radnych, która złożyła wniosek miała dostęp do tej informacji wcześniej, jeśli tak nie było to uroczyście pana Przewodniczącego przeprasza, w imieniu pana Stanisława Dominiczaka wycofuję się z tego sformułowania, podtrzymuje tylko to, że nie powinno to pismo tak długo leżeć w biurze.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał radcę, czy jeśli wniosek jest kierowany do Rady Miejskiej to czy powinien być skierowany do każdego z radnego z osobna niezwłocznie czy Przewodniczący decyduje o tym co z danym wnioskiem należy zrobić?

 

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak radca prawny Urzędu MiG Września odpowiedziała, że Rada Miejska jest organem Gminy, więc zazwyczaj pisma kierowane do tego organu, natomiast Przewodniczący ma taką funkcję, że organizuje pracę Rady, pełni funkcję administracyjno – organizacyjną do obsługi Rady, wobec tego przygotowuje te czynności przygotowawcze celem przedłożenia projektów uchwał czy jakiś innych dokumentów na sesje Rady Miejskiej. Jeżeli są składane dokumenty np. z dziedziny finansów, przedkłada się Radzie pewne projekty związane z budżetem to składa się je na ręce Przewodniczącego, to traktuje się to jako złożenie na ręce Rady.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski odpowiedział, że rozumie, że Przewodniczący decyduje czy dane pismo powinno trafić do Rady czy nie.

 

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak radca prawny Urzędu MiG Września odpowiedziała, że nie decyduje czy powinno trafić tylko kiedy powinno być przekazane Radzie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że uznał, że do Radnych powinien trafić komplet materiałów, czyli nota sygnalizacyjna, wyjaśnienia Burmistrza oraz ekspertyza prawna. I w tej formie Radni otrzymali wszystkie dokumenty.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak opuścił salę sesyjną, w głosowaniu bierze udział 19 radnych.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/282/2016 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r. uznając ją za bezzasadną (załącznik nr 12).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wrócił na salę sesyjną, w dalszych obradach bierze udział 20 radnych.

 

k)

Damian Staniszewski, prezes Stowarzyszenia Projekt Września powiedział, że 30 maja 2016 r. odbyła się sesja, gdzie miała być głosowana uchwała o możliwości obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej dla grupy 100 mieszkańców Miasta i Gminy Września, to było pokłosie petycji, którą podpisało ponad 500 mieszkańców, ta uchwała nie została przegłosowana w tej formie jaka powinna być na sesji przegłosowana. Otrzymaliśmy odpowiedź od prawników z Ratusza, natomiast w tej odpowiedzi nie ma żadnych podstaw prawnych, nie powołują się na żadne podstawy prawne, dlatego podtrzymujemy cały czas tę skargę. Poza tym są jeszcze inne uchybienia, które wskazaliśmy w piśmie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że wszystkie wątpliwości, które w tej skardze zostały zamieszczone są opisane w jego wyjaśnieniach i są znane, ponieważ są załączone do materiałów na sesję.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak opuścił salę sesyjną, w głosowaniu bierze udział 19 radnych.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 16 głosami „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/283/2016 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 listopada 2016 r. uznając ją za bezzasadną (załącznik nr 13).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wrócił na salę sesyjną, w dalszych obradach bierze udział 20 radnych.

 

l)

Robert Czwajda wiceprezes Polski Razem Zjednoczona Prawica Koło Powiatowe we Wrześni powiedział, że skarga dotyczyła tego, że komisja naszym zdaniem została rozwiązana przedwcześnie, bez uzyskania odpowiednich odpowiedzi na pytania. M.in. nie uwzględniono pytań radnego Grzegorza Dobrosielskiego, które miały paść na ostatniej komisji, w których chciał wnioskować o kolejne dokumenty. Z relacji przekazanej przez osoby, które były na komisji, czuły, że ta komisja była zamknięta po punkcie, w którym pan rewizor stwierdził, że wykupił tę kanalizację. To podtrzymujemy, ponieważ naszym zdaniem ta komisja została zamknięta przedwcześnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że otrzymali Państwo odpowiedź jak to w kolejności się odbywało. Posiedzenie komisji zostało zamknięte przeze mnie, ponieważ został wyczerpany porządek obrad. Tematów do otwartego punktu nikt więcej nie zgłaszał. Natomiast nie została rozwiązana komisja, co Państwo jako skargę przedstawili w piśmie, to właśnie o to Państwo skarżyli, więc to co Pan powiedział to nie do końca prawda. Skarga była o to, że przedwcześnie została rozwiązana komisja. Państwo w materiałach otrzymali dokładne wyjaśnienie, po kolei, jak w terminie to wszystko się działo. Komisja została formalnie zamknięta dopiero jakiś czas potem.

 

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że brał udział w tej komisji i złożył wniosek, na który do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Wniosek złożyłem 4 stycznia 2016 r.

 

Radny Maciej Baranowski odczytał wniosek radnego Grzegorza Dobrosielskiego „1. Czy wszystkie tereny w gminie, które objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostały skanalizowane, jeżeli nie, to ile takich miejsc czeka na podłączenie kanalizacji. 2. W jakim czasie po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po ilu miesiącach, latach doprowadzono do tych terenów kanalizacje? 3. Ile jest przypadków w gminie Września, że PWiK buduje za swoje pieniądze publiczne sieć kanalizacji do niezamieszkałego terenu. 4. Czy w czasie, gdy budowano kanalizacje w drodze gminnej w Psarach Polskich, Słomowie, nie było pilniejszej inwestycji tego typu? Czy mieszkańcy innych miejsc w gminie czekają dłużej na podłączenie ich domów do kanalizacji. 5. Dlaczego nie zakończono odcinka kanalizacji na wspólnej drodze na wysokości terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub nie wybudowano jej na całej długości drogi. 6. Skoro za projekt inwestycji zapłacił z prywatnych pieniędzy Tomasz Kałużny to dlaczego projektant nie wystawił rachunku?.”

 

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że już kilkakrotnie zwracał uwagę na to, że pan Waldemar Grześkowiak nie jest przewodniczącym takiej komisji, ponieważ nie został wybrany przez Radę Miejska, a statut mówi wyraźnie, że przewodniczącego komisji wybiera Rada Miejska, a został wybrany przez członków komisji, czyli ten wybór jest niejasny. Jest tutaj problem prawny, który powinien rozwiązać radca prawny. Czy jeśli pan przewodniczący nie został wybrany przez Radę Miejską to czy w ogóle można się skarżyć na pana przewodniczącego jeśli formalnie nie jest przewodniczącym?

 

Magdalena Podsiadłowska – Pawlak radca prawny Urzędu MiG Września odpowiedziała, że nie jest to przedmiot związany z tą skargą, jest to zupełnie materia wykraczająca poza. Nie chce w tej chwili wypowiadać się na ten temat, ponieważ nie mam tego w pamięci, nie mam dokumentów i nie mogę wypowiedzieć się czy zostało to poprawnie zrobione czy nie.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że ma pytanie dotyczące dat na piśmie skierowanym do Rady Miejskiej, tzn. wniosek jest z dnia 18.01.2016, wpłynął do urzędu 19.01.2016, co jest przyczyną, że rozpatrujemy go dopiero w grudniu 2016?

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że przyczyną rozpatrywania tego jest zawiłość formalna, ponieważ na ten zarzut ze skargi jakoby, komisja została rozwiązana, zastępca przewodniczącego skarżącym odpowiedział, wyjaśniając po kolei jak to wyglądało w datach, czyli, że w skardze domniemanie zamknięcia likwidacji komisji jest niewłaściwe. Następnie była rozpatrywana skarga na zastępce przewodniczącego, że w niewłaściwej formie odpowiedział skarżącym. Sprawa dalej była drążona przez skarżących, Wojewoda Wielkopolski uznał, że niezależnie od tej skargi rozpatrywanej na zastępce przewodniczącego należy również rozpatrzyć skargę na przewodniczącego, co niniejszym dzisiaj czynimy.

 

Radny Bogumił Kwiatkowski odpowiedział, że uprzejmie by prosił, aby radni otrzymywali materiały na sesję z tymi wszystkimi dokumentami, skoro sprawa jest tak zawiła.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak opuścił salę sesyjną, w głosowaniu bierze udział 19 radnych.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/284/2016 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego komisji doraźnej Rady Miejskiej do zbadania sprawy budowy kanalizacji w drodze gminnej uznając ją za bezzasadną (załącznik nr 14).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wrócił na salę sesyjną, w dalszych obradach bierze udział 20 radnych.

 

Dalsze obrady prowadzi ponownie przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak.

 

ł)

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że nie ma skarżących na sali, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie?

 

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że ma pewne wątpliwości, ponieważ rozpatrywana jest skargę na dyrektora OPS-u, a w całości skarżący we wniosku piszą na temat kilku osób, dlatego zastanawia się czy skarga dotyczy tylko pani dyrektor, po przeczytaniu całości uważa, że nie.

 

Zastępca burmistrza MiG Września Karol Nowak odpowiedział, że tak jak pan radny Bogumił Kwiatkowski zauważył treść skargi dotyczy rzeczywiście tych osób, które w tym spotkaniu uczestniczyły, czyli pani dyrektor Anny Prusak, pani Krystyny Spychalskiej, pracownika OPS-u i jego osoby, natomiast zgodnie z kompetencjami jest tak, że skargę w zakresie dotyczącym dyrektora OPSu będzie rozpatrywana przez Radę Miejską, w jego przypadku skargę rozpatrzy Burmistrz, a na pracownika pomocy społecznej pani Dyrektor Anna Prusak.

 

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w jakiś regulaminach wewnętrznych czy może w jakimś ustalonym zwyczaju jest, że takie rozmowy się protokołuje lub nie. Kiedy mają one charakter konfidencjonalny?

 

Zastępca burmistrza MiG Września Karol Nowak odpowiedział, że ta rozmowa miała taki charakter, ponieważ są to stali klienci OPS-u. Niestety tak jak Państwo widzicie z uzasadnienia do uchwały Ci Państwo nie należą do grupy „łatwych” klientów, niestety są roszczeniowi, pomoc społeczna ma do nich szereg zastrzeżeń, które wymieniliśmy bardzo ogólnie w uzasadnieniu, z tego względu, że mówiąc pewne informacje wprost, weszlibyśmy za daleko w prywatność tej rodziny, a myślę, że to jest niepotrzebne. Natomiast ja uczestniczyłem w tym spotkaniu m.in. z tego powodu, że często spotykamy się w kontaktach z tą rodziną z agresja słowną. Pracownicy socjalni, którzy normalnie przeprowadzają wywiad środowiskowy w pojedynkę, tam dla bezpieczeństwa, dlatego, aby mieć świadka tego co się dzieje chodzi dwóch pracowników socjalnych. Ta rozmowa nie była protokółowana, i takiego zwyczaju nie ma i dlatego z tego powodu byliśmy w takim składzie, żeby móc zaświadczyć niezależnie od siebie jak to wyglądało. Ja przyznam szczerze, że w momencie kiedy ta skarga się pojawiła, zebrałem również informacje na temat historii współpracy z tą rodziną, nie tylko poprzez ośrodek pomocy społecznej, a także m.in. współpracy z pracownikami wydziału gospodarki mieszkaniowej i wypowiedzi, zarzuty były bardzo podobne.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/285/2016 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni uznając ją za bezzasadną (załącznik nr 15).

 

m)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/286/2016 w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 16).

 

n)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/287/2016 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016-2022 (załącznik nr 17).

 

o)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/288/2016 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (załącznik nr 18).

 

 

 

p)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/289/2016 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017 – 2022 (załącznik nr 19).

 

Pkt 5

a)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła projekt uchwały budżetowej (załącznik nr 20).

 

b)

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odczytał opinię komisji stałych Rady Miejskiej (załącznik nr 21).

 

c)

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że wszyscy radni otrzymali opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (załącznik nr 22).

 

  d)

Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że nie było żadnych uwag komisji stałych w związku z czym burmistrz nie ma się do czego odnieść.

 

e)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że radni otrzymali tekst autopoprawki, następnie ją omówiła (załącznik nr 23).

 

f)

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak otworzył dyskusję.

 

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że na komisji Rozwoju Wsi zgłaszał nieprawidłowości, aby nie finansować z AA budowy placów zabaw. Place zabaw są zadaniami gminy. Uważam, że pieniądze z AA należy przenieść na świetlice środowiskowe, całodobowe wyżywienie dzieci alkoholików i narkomanów, obozy dla tych dzieci, kolonie, wczasy dla dzieci i ich opiekunów. Zastępca burmistrza MiG Września Karol Nowak wypowiada się na łamach „Wiadomości Wrzesińskich” i mówi, że nie mamy pomysłu na wydawanie pieniędzy i popiera pana radnego, ale pieniądze będą przeznaczone na budowę placów zabaw.

 

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że odnosząc się do przedstawionego przez pana radnego wniosku musi stwierdzić, że jest on dowodem czegoś przeraźliwego. Mianowicie 29 września 2016 roku na sesji Rady Miejskiej była podjęta uchwała gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017. Zgodnie z protokołem i wynikami głosowania, program ten który zawiera m.in. budowę placów zabaw, pan radny Dobrosielski głosował za podjęciem tej uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Nie wiem dlaczego od tego 29 września tak pan zmienił spojrzenie na tę sprawę? Jeśli chodzi o gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016, który brzmiał podobnie i również zawierał budowę placów zabaw i był podjęty uchwałą z dnia 17 września 2015 roku zgodnie z protokołem było obecnych 20 radnych, radny Dobrosielski był obecny na sesji i program został przyjęty jednogłośnie. W związku z tym zmiana pana poglądów zaskakuje. Dodam jeszcze, że posiadamy kilka wniosków zgłoszonych przez pana osobiście jako sołtysa wsi Grzybowo, gdzie wnosił pan o wybudowanie placów zabaw właśnie z tych środków. Mam również protokoły z ostatnich 3 lat z wszystkich zebrań wiejskich i zgodnie z tymi protokołami najczęstszym wnioskiem zgłaszanym na zebraniach był wniosek o wybudowanie placów zabaw ze środków gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Po za tym zrealizowane plany na 2016 rok to mi. in. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami profilaktyki prowadzone dla dzieci w wieku 7-13 lat, spotkania odbywają się w świetlicach wiejskich oraz szkołach w następujących miejscowościach: Gozdowo, Gonice, Sołeczno, Bierzglin, Psary Polskie, Grzybowo, Gutowo Małe, Sędziwojewo, Psary Małe, Bierzglinek, Otoczna, Marzenin, Nowy Folwark, Chwalibogowo, Kaczanowo a także szkoła nr 6, warsztaty terapii zajęciowej. Dzieciom zapewnia się drugie śniadanie oraz niezbędne materiały do prowadzenia zajęć. Uczestniczy w nich 400 dzieci. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z programem socjoterapii prowadzone w budynku przy ul. Witkowskiej 3 we Wrześni. Dzieciom zapewnia się opiekę dwóch wychowawców, drugie śniadania oraz niezbędne materiały do realizacji zajęć, które odbywają się codziennie w godz. 14:00-18:00. Uczestniczy w nich 400 dzieci. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Witkowskiej. Miesięcznie uczestniczy w nich 40 osób. Letnie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z programem profilaktycznym, półkolonie prowadzone podczas wakacji w Gminie Września. Udział wzięło 390 dzieci. Zimowe seanse filmowe dla dzieci organizowane podczas ferii zimowych. 10 seansów, wzięło udział 2000 dzieci. Letnie seanse dla dzieci i młodzieży organizowane podczas wakacji letnich. 25 seansów, wzięło udział 5000 dzieci. Piknik profilaktyczny dla dzieci z Gminy Września organizowany 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Parku im. Dzieci Wrzesińskich, udział wzięło 4000 osób. Pikniki profilaktyczne dla rodzin organizowane w każdą niedzielę wakacji pod tytułem Rodzinne Niedziele z Milusińskimi, 13 spotkań, wzięło udział ok 650 dzieci plus rodzice. Konkursy, pikniki, turnieje organizowane w ramach kampanii społecznej „zachowaj trzeźwy umysł”, w szkołach Gminy Września. Udział wzięło 1500 dzieci. Wrzesiński Bieg Rodzinny organizowany 22 maja 2016 w ramach kampanii zachowaj trzeźwy umysł dla mieszkańców Gminy Września. 736 uczestników. III edycja kampanii międzygminnej „Uzależnia mnie tylko sport”, przygotowana dla mieszkańców wielkopolski. Ich zadaniem było zwiększenie świadomości młodzieży na temat szkód wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych, a także promowanie zdrowego trybu życia i nawyku dbania o zdrowie. Odbył się w czerwcu 2016 roku i wzięło udział 300 osób dzieci wraz z rodzicami. XIX rodzinny rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej - postaw na rodzinę. Przygotowany dla mieszkańców Gminy Września i okolic. Odbył się 3 maja, wzięło udział 5500 uczestników. Warsztaty profilaktyczne Epsilon dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy oraz kształtowanie wzorów i pracy w obszarze wartości, uczestniczyło 1955 dzieci. Szkolenie w zakresie wiedzy zespołu alkoholowego w zakresie szkół gimnazjum Gminy Września, udział wzięło 400 dzieci. Szkolenie w zakresie szkodliwości spożywania dopalaczy dla uczniów szkół Gminy Września, wzięło udział 340 dzieci. Warsztaty, szkolenia, konferencje dla osób zajmujących się profilaktyką uzależnień na terenie Gminy Września, wzięli udział nauczyciele, pracownicy socjalni, policja, kuratorzy, pracownicy poradni leczenia uzależnień, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, wychowawcy, asystenci rodzin, w sumie wzięło udział 130 osób. Dodatkowe patrole policyjne podejmowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni w związku z naruszaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w okresach letnich, wylegitymowanych zostało 330 osób, 244 skontrolowanych miejsc, 60 interwencji w miejscach publicznych. Zakup dodatkowych świadczeń w poradni leczenia uzależnień we Wrześni w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików z terenów Gminy Września nie pokrywanym przez NFZ, 3099 osób.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że pewnie jeszcze jest sporo tych zrealizowanych planów, ale prosiłbym o przekazanie tych materiałów radnemu Grzegorzowi Dobrosielskiemu.

Radny Grzegorz Dobrosielski odpowiedział, że mu o to nie chodziło, chodzi mu o dzieci rodziców uzależnionych od alkoholu.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeśli mówimy o budżecie gminy na rok 2017, to komisje wypowiedziały się, ale otrzymał pismo, które było skierowane do Rady Miejskiej przez Stowarzyszenie Projekt Września dotyczące stanowiska stowarzyszenia w sprawie projektu budżetu MiG Września na rok 2017. Podobny materiał przedstawiony jest na stronie internetowej stowarzyszenia. Korzystając z obecności prezesa stowarzyszenia, a wszystkie pisma podpisane są przez skarbnika stowarzyszenia, który we wniosku do Rady Miejskiej pisze: „w związku z przygotowaniem projektu budżetu MiG Września na rok 2017 przedkładamy w załączniku nasze stanowisko w sprawie wyżej wskazanego projektu.”, chciałbym się do tego odnieść. Początek uzasadnienia brzmi, że dochody miasta sukcesywnie rosną i to jest jedyna dobra informacja wynikająca z analizy projektu budżetu MiG Września. W następnym akapicie jest napisane, że bardzo dobrze z tymi dochodami, ponieważ wzrosły o 54 mln zł, rozumiem, że rok do roku. Czytałem to i aż nie wierzyłem, dobrze jakby to była prawda, ale niestety okazuje się, że dochody budżetu gminy wzrosły tylko o 21 mln zł, zastanawiam się skąd Państwo uwzględnili 33 mln zł. Nie chcę odnosić się do dalszych spraw, które są tam opisywane. Chciałbym zwrócić życzliwą uwagę panu prezesowi, który jest obecny na sali, aby następnym razem skarbnik się lepiej przygotował. Proponowałbym, aby zapoznał się z ustawa o samorządzie gminnym, w którym jest napisane kto jest twórcą budżetu i kto może wprowadzać zmiany. Jest również termin, który uchwaliła Rada Gminy, w której również są podane procedury przygotowania budżetu. Następna ustawa z którą proponowałbym się zapoznać to ustawa o finansach publicznych, a konkretnie art. 257.

 

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że bardzo dobrze, że tyle Burmistrz robi dla dzieci z Gminy Września i nie mam nic przeciwko temu. Proszę tylko powiedzieć co pan zrobił dla dzieci alkoholików? Czy pan te dzieci razem z matkami wysłał na wczasy? Jeśli tak to ma wyglądać to głosowałbym przeciw uchwale w sprawie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że oczywiście możemy mieć różne zdania na temat wydatków budżetowych, ale jeśli nie zgadzamy się w jednej sprawie to nie powinno to rzutować na cały budżet, jest to nieracjonalne.

 

Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny odpowiedział, że powtórzy, mianowicie uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 września 2016 r. Rada Miejska zatwierdziła gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok. Radny Grzegorz Dobrosielski głosował za przyjęciem uchwały. Nie dyskutujemy na temat GPPRPA tylko na temat budżetu gminy na rok 2017, w skład którego nie wchodzi GPPRPA. Stygmatyzowanie dzieci na zajęciach organizowanych tylko dla dzieci, o których ktoś by zdecydował, że są dziećmi alkoholików to dopiero byłaby bzdura i dlatego jestem przeciwny, żeby robić takie rzeczy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że proponuje żeby do tematu wrócić jak będzie rozpatrywany budżet komisji przeciwalkoholowej.

 

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 17 głosami „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXI/290/2016 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z przyjętymi autopoprawkami (załącznik nr 24).

 

Pkt 6

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące możliwości sfinansowania deficytu, projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowania Miasta i Gminy Września na kata 2017-2022;

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła informacja o stanie oświaty w Gminie Września – informacje tę omówiła Komisja Edukacji.

 • Do Biura Rady wpłynęło pismo PWiK wraz z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby obrachunkowej o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr XX/273/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016-2022;

 • Naczelnik Urzędu Skarbowego we Września poinformował, że radny Grzegorz Dobrosielski w związku z uwagami dotyczącymi nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu majątkowym za tok 2015 złożył w tutejszym Urzędzie Skarbowym akt notarialny zbycia nieruchomości;

 • Do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli wydatków związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej za rok 2015.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu analizy oryginałów przedłożonych do wglądu faktur, sprawozdania Rb 28S z 31 grudnia 2015 r. oraz wykazu wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej we Wrześni (rozdział 75416) stwierdziła, że wydatki te zostały należycie zaksięgowane i udokumentowane.

 • Radny Grzegorz Dobrosielski do Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi złożył pismo w sprawie nieprawidłowości wywozu nieczystości z posesji przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni. Pismo zostało skierowane do p. Burmistrza z prośbą o wyjaśnienia.

 • Polska Razem Zjednoczona Prawica Koło Powiatowe we Wrześni złożyło wniosek o wygaszenie mandatu Tomaszowi Kałużnemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Września. Burmistrz na te okoliczność złożył wyjaśnienia.

 • Stowarzyszenie Projekt Września w związku z przygotowywanym budżetem Miasta i Gminy Września na rok 2017 przedłożyło swoje stanowisko w sprawie wyżej wymienionego budżetu. Radni otrzymali ten wniosek do wiadomości na służbowe skrzynki e-mail.

 • Do Biura Rady wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Rady Miejskiej we Wrześni w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Tomasza Kałużnego.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły liczne życzenia świąteczne dla Państwa Radnych.

 • Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.

   

Pkt 7

Informacja Burmistrza MiG Września.

Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 25).

 

Pkt 8

Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego z ostatniego posiedzenia komisji wspólnych powiedział, że Straż Miejska w okresie świąteczno-noworocznym przeprowadziła działania dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Września. Przeprowadzono akcję prewencyjną „Fajerwerki 2017”. Na terenie wrzesińskim znajduje się kilkadziesiąt punktów z materiałami pirotechnicznymi. Ich sprzedaż przeprowadzana jest również w sklepach wielkopowierzchniowych oraz punktach sklepowych. Przeprowadzono 20 kontroli wyżej wymienionych punktów. Stwierdzono, że sprzedaż materiałów pirotechnicznych w tych punktach zgodna jest z obowiązującymi przepisami. Uwagi realizowano na bieżąco. Strażnicy Miejscy przekazali w punktach sprzedaży ulotki informacyjne. Akcję profilaktyczna przeprowadzono na terenie gimnazjum z udziałem ok 400 uczniów a także akcję informacyjno-profilaktyczną, artykuły w dwóch kolejnych numerach Wieści z Ratusza, informacja była również zawarta na profilu Facebook Straży Miejskiej. Odpowiadając na kolejne pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego w sprawie cudzoziemców, którzy pojawili się we Wrześni w ostatnim czasie, taki osoby mają do wyboru meldunek na czas stały albo tymczasowy. Na czas stały mogą zameldować się osoby, które posiadają kartę stałego pobytu w Polsce. Czas dłuższy niż 14 dni jeśli są osobami spoza Unii Europejskiej na czas pobytu legalnego a więc na czas posiadania np. wizy. Natomiast obywatele Unii Europejskiej pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące mogą zameldować się tymczasowo przy posiadaniu zaświadczenia od Wojewody o zarejestrowaniu pobytu w naszym kraju. W obecnej chwili zameldowanych na czas stały jest 14 osób spoza Polski, a na pobyt tymczasowy 136 osób. Jeśli chodzi o biuro obsługi interesantów, według szacunku osób, które pracują w kancelarii, w ciągu roku pojawiło się takich osób ok 10. Jeśli chodzi o materiały, które moglibyśmy w takiej sytuacji przekazywać, od kilku lat mamy krótką informacje w języku niemieckim oraz języku angielskim, a także od niedawna pojawił się wydany przez prywatny podmiot informator, w którym również są zawarte informacje o naszym mieście. Przekazuję te materiały na ręce radnego Szymona Paciorkowskiego.

 

Artur Mokracki zastępca burmistrza MiG Września powiedział, że planowana reforma oświaty, to będzie największa zmiana od czasu wprowadzenia gimnazjum. Powoduje na pewno niepokój i zamieszanie wśród nauczycieli, każdy boi się o swoją przyszłość, pracę. Szczególnie, że z 6 roczników szkoły podstawowej i z 3 gimnazjum powstanie docelowo szkoła podstawowa ośmioklasowa. Będziemy dochodzić do tego stanu przez 3 lata. Docelowo liczba dzieci zmniejszy się o jeden rocznik. Obecnie prowadzimy wszelkiego typu badania, analizy. Pytanie jak będą wyglądały arkusze i obwody szkół od września? Pewne rzeczy będą przedstawiane na komisji edukacji. Raz już mięliśmy spotkanie w tej sprawie. Pewnie o nastrojach nauczycieli więcej powiedziałby radny Janusz Czyż, który jest w szefem ZNP. Staramy się zrobić tę reformę w Gminie Września jak najmniej dotkliwą. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że będziemy w stanie zabezpieczyć etaty wszystkim nauczycielom, szczególnie, że jest też spora grupa, która będzie odchodziła na emeryturę. Za 3 lata pewną grupę nauczycieli będą mogły wchłonąć szkoły średnie, ze względu na to, że zwiększy się liczba lat liceum do 4 lat, technikum do 5 lat.

 

Pkt 9 i 10

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17:05 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 27 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

 

Waldemar Grześkowiak

 

 

 

 

Protokolant

 

Joanna Mańkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.