BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463480
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno-Finansowej, Komisji Bezoieczeństwa i Polityki Społecznej oraz Komisji Edukacji z dnia 28 marca 2017 r.

 


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno-Finansowej
z dnia 28 marca 2017 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 8 członków Komisji Komunalno-Finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Arutur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki i Architektury;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Robert Klimczak, starszy specjalista Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5) oraz odczytał pismo złożone przez radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie zaproszenia do udziału w obradach XXIII sesji Rady Miejskiej dnia 30 marca 2017 r.  Prezesa Wodociągów i Kanalizacji Jarosława Ochotnego w sprawie zlożenia wyjaśnień na temat skażenia wody. (załącznik nr 6).

Pkt 3
a)
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu omówił projekt w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zgłosił, iż w projekcie dotyczącym dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w § 1 pkt 2 pojawia się dwukrotnie słowo „dotychczasowych”.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał czy znane są już podręczniki, które otrzymają uczniowie szkół?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że podręczniki nadal w tym roku będą darmowe, dzieci otrzymają je w klasie czwartej i siódmej.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że w gminie Września cały proces dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do tego nowego ustroju szkolnego przebiega w sposób bardzo uporządkowany i zaapelował, żeby przede wszystkim zabezpieczyć zatrudnienie dla nauczycieli, głównie z Gimnazjum Nr 2 bo ich najbardziej cała ta sytuacja dotyka. Dodał też, że w całym tym procesie najważniejsi są uczniowie, ale trzeba mieć też na uwadze pracowników.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że cały czas prowadzone są na ten temat rozmowy z Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Kałużnego z dyrektorami szkół i nikt nie widzi problemu, żeby zagwarantować miejsca pracy dla nauczycieli  gimnazjum.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, 7 głosami „za”, 0 przeciw, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

b)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał o pismo, które przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej Waldemarowi Grześkowiakowi w sprawie zaproszenia do udziału w obradach XXIII sesji Rady Miejskiej dnia 30 marca 2017 r. Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej UMiG w Śremie Pana Roberta Mielcarka w celu przedstawienia stanowiska o wydzieleniu funduszu sołeckiego (załącznik nr 7). Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej UMiG w Śremie Robert Mielcarek jest za wydzieleniem w budżecie Gminy funduszu sołeckiego na nowych zasadach. Wyjaśnił, że ustawowy zwrot kształtuje się od 20-40% z budżetu państwa co wiąże się z dodatkowymi finansami dla gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zaproponował, by na sesję zaprosić również przedstawiciela z samorządu, który jest przeciwny wprowadzaniu funduszu sołeckiego, żeby usłyszeć przedstawione argumenty i przegłosować o udzielenia głosu.

Radny Grzegorz Dobrosielski odpowiedział, że nie zamierza nikogo na posiedzenie zapraszać.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że sołtysi byli obecni na spotkaniu zorganizowanym na temat funduszu sołeckiego prowadzonym przez naczelnika miasta i gminy w Śremie, spotkanie trwało trzy godziny i zakończyło się głosowaniem, czy na rok 2018 sołtysi widzą zasadność wprowadzenia systemu zapisanego w ustawie o funduszu sołeckim. Wynik kształtował się następująco 21 głosów było „za” niewyrażeniem zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki, 7 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”.
Wyjaśnił, że z doświadczenia innych gmin, sołectw wynika że główny ciężar obsługiwania tego funduszu sołeckiego spoczywa na barkach sołtysów i stąd to zapytanie właśnie o opinię  sołtysów.

Radny Stefan Ogrodowicz zadał pytanie, skierowane do radnego Grzegorza Dobrosielskiego, dlaczego w takim razie było zorganizowane takie spotkanie, na które został zaproszony naczelnik miasta i gminy w Śremie?

Radny Janusz Czyż powiedział, że Sołtysi są głównym realizatorem tego przedsięwzięcia, jeżeli po przeprowadzonym głosowaniu, wydali opinie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki, trzeba to zaakceptować i postarać się zrozumieć, ponieważ może dojść do sytuacji, że zabraknie sołtysów  z powodu ich rezygnacji.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że nie można zmuszać sołtysów do zmiany decyzji.

Radny Zbigniew Bieńko zaznaczył, że sołtysi wydają opinię w tej sprawie. Sołtysi zgodzili się wykonywać tę pracę, pobierają diety za swe obowiązki.

Radny Maciej Baranowski skierował wyjaśnienia do radnego Grzegorza Dobrosielskiego, powiedział, że sołtys działa dokładnie tak samo jak działają radni. Radni są wybierani w wyborach powszechnych w okręgach jednomandatowych. Na podobnych zasadach działa też sołtys, gdzie jest wybrany w jednomandatowym okręgu wyborczym. Radni formułują wnioski na forum Rady Miejskiej po uzgodnieniu z mieszkańcami.  Radny działa w przekonaniu dobra gminy i mieszkańców, których reprezentuje. Nie można decyzją Rady Miejskiej uszczęśliwić sołtysów i tym samym mieszkańców, którzy nie chcą funduszu sołeckiego.
Podkreślił, że przez wiele lat radni uchwalają fundusze rewitalizacji poszczególnych wsi i miejscowości, przeznaczone są na to ogromne kwoty pieniężne i jest to wykonywane bardzo sukcesywnie. Jak spływa plan to zawsze jest zatwierdzany. Nie zna przypadku, by którykolwiek z radnych wypowiedział się przeciwko uchwaleniu planu rewitalizacji czy odnowy wsi.
W związku z tym, jeżeli radny Grzegorz Dobrosielski ma specyficzne potrzeby, trzeba je jasno sprecyzować  i dokładnie zapytać Radę Miejską czy burmistrza Miasta i Gminy na spotkaniu w godzinach urzędowania.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja Komunalno Finansowa w obecności 8 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki.

Pkt 4
Radny Stefan Ogrodowicz zapytał o ścieżkę rowerową, która biegnie wzdłuż drogi krajowej  nr 92, firma która montuje brakujące znaki drogowe ustawiła znak „koniec ścieżki pieszo- rowerowej” na odcinku od firmy „Segment” do pierwszego zabudowania w stronę Wrześni, zamiast wstawienia znaku informującego, który mówi, że od tego momentu biegnie „droga pieszo-rowerowa”, „uwaga na samochody”. Wyjaśnił, że to spowodowało, że kierujący się od strony miasta i od strony Węgierek zatrzymują się przed owym znakiem, przechodząc rowerami na drugą stronę jezdni, zamiast ścieżką rowerową kontynuować dalszą jazdę, wchodzą na jezdnię. Prosił, by zwrócić uwagę i poinformować wydział komunikacyjny o zaistniałej sytuacji.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał czy wpłynął formalny wniosek o rezygnacji sołtysa w Psarach Polskich?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września potwierdził, że wpłynął wniosek formalny.

Radny Robert Smodlibowski poinformował o rozmowie z mieszkanką Wrześni w sprawie parkowania samochodów przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni. Czy można by było zrobić ten chodnik bez krawężnika z możliwością zaparkowania część samochodów na chodniku i na jezdni? Ruch byłby płynniejszy.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest użytkownikiem tego miejsca, wydaje się, że ile by nie było zrobionego tego parkingu, będzie za mało, ponieważ samochody przed godz. 8.00 parkują kilkaset metrów w jedną i druga stronę. Szkoła organizuje wjazdy od strony Kosynierów, ale z każdym rokiem liczba  osób podwożących dzieci wzrasta. Koszt tego przedsięwzięcia jest ogromny, przebudowa całej ulicy z ściekiem deszczowym, obniżenie krawężników, zmiana kształtu tej ulicy, przebudowa chodnika na odcinku 200 m. Ta inwestycja wyniosłaby koszt kilkaset złotych, a korzystali by z tego tylko i wyłącznie osoby jadące w kierunku ul. Szerokiej bo po tej stronie zaczyna się chodnik i te osoby, które jadą z osiedla Sokołowskiego nie mieściłyby się na ten parking, więc widać, że to jest tylko częściowe rozwiązanie. Od bramy wjazdowej do szkoły od ul. Kosynierów chodnik jest bardzo wąski, ma 1,5 m więc nie dałoby się okroić zatoczki od parkowania. Wydaje się, że ta zatoczka posłużyłaby nauczycielom pracującym w szkole do  parkowanie ich samochodów.

Radny Maciej Baranowski skierował pytanie do zastępcy burmistrza Karola Nowaka dotyczące pisma skierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Państwowych w sprawie możliwości wykonania pasów przejścia dla pieszych w rejonie ulicy gen. Sikorskiego na wysokości ogródków działkowych.

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że wpłynęła odmowna decyzja.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że po obu stronach w kierunku Konina są bardzo wysokie barierki, które są bardzo niebezpieczne.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że droga jest fragmentem drogi krajowej nr 92 podlega Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ścieżka rowerowa została wybudowana zgodnie z projektem. Projekt został wykonany zgodnie z przepisem, który mówi że  jeżeli obok ścieżki jest spadek poniżej 40 cm to musi być bariera ochronna i projektant musiał się do tego zastosować.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 17.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


                     Przewodniczący Komisji Edukacji  

                                  /-/radny Bogdan Nowak

                                        Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                         /-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Radosław Garbarek

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
/-/radny Ryszard Szwajca

Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.