BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14274078
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 2017 r.

 

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 23 maja 2017 r.


Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 08.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Robert Klimczak, specjalista w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).

Pkt 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił projekt opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2016 i otworzył dyskusję.

Komisja ustaliła, co następuję:

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2016 rok oraz zapoznała się z otrzymaną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o ww. sprawozdaniu, jak również rozpatrzyła sprawozdanie finansowe i informację o stanie mienia komunalnego.
Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniami budżetowymi Rb-S.


Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2016 uchwalony został dnia 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIII/196/2015 Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja ustaliła, iż:
1. dochody budżetu zaplanowano w kwocie 164.144.676,09 zł, a wykonano w kwocie 177.698.001,91 zł, co stanowi 108,26 % założonego planu,  w tym:
dochody bieżące zaplanowano w kwocie 157.407.640,49 zł, a wykonano w kwocie 161.217.226,87 zł, co stanowi 102,42 % założonego planu,
dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6.737.035,60 zł, a wykonano w kwocie 16.480.775,04 zł, co stanowi 244,63 % planu,
2. wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 185.244.869,74 zł, a wykonano w kwocie 154.844.409,46 zł, co stanowi 83,59 % planu rocznego, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157.996.314,17 zł, a wykonano w kwocie 143.020.271,44 zł, co stanowi 90,52 % założonego planu,
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27.248.555,57 zł, a wykonano w kwocie 11.824.138,02 zł, co stanowi 43,39 % założonego planu,
3. nadwyżka budżetu za rok 2016 to kwota 22.853.592,45 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 21.100.193,65 zł,
4. przychody budżetu zaplanowano i zrealizowano w kwocie 24.853.271,88 zł – realizacja w 100 % planu, w tym:
przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych to kwota 18.661.527,23 zł,
nadwyżka z lat ubiegłych wykonana została w kwocie 4.691.744,65 zł,
przychody z tytułu obligacji komunalnych w kwocie 1.500,000,00 zł,
5. rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 3.753.078,23 zł, a wykonano w kwocie 3.649.578,23 zł, co stanowi 97,24 % planu.
Komisja ustaliła iż przyczyną niewykonania pełnej kwoty rozchodów była otrzymana przez Gminę Września decyzja w sprawie częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę  103.500,00 zł.

Komisja ustaliła również następujące fakty:
1. budżet roku 2016 zamknięty został nadwyżką w wysokości 22.853.592,45 zł,
2. zrealizowane dochody bieżące w kwocie 161.217.226,87 zł przewyższyły wydatki bieżące w kwocie 143.020.271,44 zł o wartość 18.196.955,43 zł,
3. na koniec roku budżetowego Gmina Września nie posiadała zobowiązań wymagalnych, a zobowiązania niewymagalne wynosiły 3.854.241,96 zł,
4. dług Gminy Września na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 16.373.949,00 zł co stanowiło 9,21 % wykonanych dochodów. Na kwotę długu składały się:
obligacje komunalne w kwocie 10.500.000,00 zł,
pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę  5.873.949,00 zł.

    Komisja rozpatrzyła również  informację o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Września na dzień 31 grudnia 2016 r. Porównano dane o stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31 grudnia 2016 r. Sprawdzono dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych. Ustalono, że na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość mienia komunalnego wynosiła 460.007.233,30 zł, co oznacza zwiększenie majątku o wartość 22.149.588,01 zł, tj. o 5,05 % w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2015 r.  Zapoznano się z wykazem mienia sprzedanego w 2016 roku. 

Komisja zapoznała się również  ze sprawozdaniami finansowymi (bilans zbiorczy jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu oraz bilans z wykonania budżetu).

Komisja zapoznała się z uchwałą Nr  SO-0954/23/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W toku prac Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej analizy i skontrolowała:
1. wydatki budżetu 2015, które nie wygasały z upływem roku budżetowego
2. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
3. wydatki majątkowe:
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września
- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
- budowa ścieżek piszo-rowerowych na terenie gminy Września
4. dochody majątkowe – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag co do celowości i zasadności wydatkowania środków z budżetu Miasta i Gminy Września. Stwierdzono, że środki finansowe wydawane były zgodnie z prawem, z zachowaniem zasad gospodarności i rzetelności. Skontrolowane dokumenty posiadały znamiona dokumentów finansowych, opatrzone były w niezbędne podpisy, pieczątki, daty. Rachunki i faktury były opisane i podpisane.

Reasumując przedstawione zagadnienia po szczegółowej analizie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września, informacji o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniach finansowych oraz innych dokumentach źródłowych udostępnionych na czas pracy Komisji Rewizyjnej stwierdza się, że realizacja budżetu w 2016 r. przebiegała prawidłowo, w wyniku czego uzyskano planowane i oczekiwane efekty.

Komisja Rewizyjna w obecności 4 członków jednogłośnie przyjęła opinię o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2016 r.


Pkt. 4

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2016 rok. (załącznik nr 3)

Komisja Rewizyjna w obecności czterech członków komisji jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2016 rok.

Pkt 5 i 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 12:00 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/radny Piotr Matuszewski


/-/radny Szymon Paciorkowski


/-/Radny Ryszard Szwajca


/-/Radny Tomasz FrankowskiProtokolant

Robert Klimczak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.