BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461675
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 kwietnia 2017 r.


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 24 kwietnia 2017 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 9.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Jolanta Kościańska, skarbnik MiG Września
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości
Robert Klimczak, główny specjalista w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).

Pkt 3

Jolanta Kościańska, skarbnik MiG Września przedstawiła:
- treść uchwały nr XIII/193/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków budżetu 2015, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
- rozliczenie wydatków niewygasających w 2015 r. (załącznik nr 3)
- potwierdzenie wykonania operacji na subkonto (załącznik nr 4)
- potwierdzenie wykonania zwrotu niewykorzystanych środków (załącznik nr 5).

Przeniesienie środków finansowych jako środki niewygasające w 2015 r. dotyczyły wydatków na finansowanie poniższych zadań, w związku z czym komisja zapoznała się z oryginałami następujących dokumentów:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Gnieźnieńską, a terenem Parku im. J. Piłsudskiego we Wrześni” – 60016/6050
- umowa na wykonanie zadania nr 70/WIK/2015 z 23 września 2015 r.
- faktura nr 2/02/2016 na kwotę 17.220,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 17.220,00 zł

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Słowackiego z ul. Szosa Witkowska we Wrześni”   – 60016/6050
- umowa na wykonanie zadania nr 29/WIK/2015 z 11 maja 2015 r.
- faktura nr 5/05/2016 na kwotę 78.683,10 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 78.683,10 zł

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Budowa centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową we Wrześni – 60016/6050
- umowa na wykonanie zadania nr 77/WIK/2015 z 14 października 2015 r.
- faktura nr FJ/32/2016 na kwotę 239.850,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 239.850,00 zł

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Budowa parkingu w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni” -  60016/6050
- umowa na wykonanie zadania nr 74/WIK/2015 z 13 października 2015 r.
- faktura nr 17/05/2016 na kwotę 32.916,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 32.916,00 zł

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 411552” - 60016/6050
- umowa na wykonanie zadania nr 73/WIK/2015 z 14 października 2015 r.
- faktura nr 15/2016 na kwotę 57.810,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 46.295,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 11.515,00 zł (kary umowne)

6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka bieżni rekreacyjnej – ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września” - 60016/6050
- umowa na wykonanie zadania nr 55/WIK/2015 z 10 sierpnia 2015 r.
- faktura nr 6/06/2016 na kwotę 36.900,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 32.550,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 4.350,00 zł (kary umowne)

7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ulicę Witkowską z ulicą Wojska Polskiego we Wrześni – 60016/6050
- umowa na wykonanie zadania nr 53/WIK/2015 z 10 sierpnia 2015 r.
- faktura nr 14/2016 na kwotę 22.140,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 18.790,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 3.350,00 zł (kary umowne)

8.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ulicą Dolnośląską i ulicą Gen. Sikorskiego we Wrześni – 60016/6050
- umowa na wykonanie zadania nr 54/WIK/2015 z 10 sierpnia 2015 r.
- faktura nr 06/2016 na kwotę 2.952,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 2.952,00 zł
- faktura nr 03/2016 na kwotę 11.808.00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 9.888,00 zł
 potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 1.920,00 zł (kary umowne)

9. Opracowanie dokumentacji technicznych: rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 26 oraz budynku mieszkalnego wraz z budynkiem garażowym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni – 70005/4300
- umowa na wykonanie zadania nr 64/WIK/2015 z 1 września 2015 r.
- faktura nr 43/2016 na kwotę 2.583,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 2.583,00 zł
- faktura nr 42/2016 na kwotę 6027,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 4.839,50,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 1.187,50 zł (kary umowne)
- faktura nr 22/2016 na kwotę 2.029,50 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 2.029,50 zł
 - faktura nr 13/2016 na kwotę 4.735,50 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 3.548,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 1.187,50 zł (kary umowne)

10. Sporządzanie operatów szacunkowych – określenie wysokości opłat związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości lub ich części oraz innych opłat – 70005/4300
- umowa na wykonanie zadania nr 8/OPERATY/WGA/2014 z 7 stycznia 2015 r.
- faktura nr 1/2016 na kwotę 594,40 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 594,40 zł

11. Świadczenie usług polegających na obsłudze geodezyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015r. w zakresie podziałów geodezyjnych – 70005/4300
- umowa na wykonanie zadania nr 12/WGA/2015 z 8 stycznia 2015 r.
- faktura nr 22/2016 na kwotę 7.309,89 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 7.309,89 zł
- faktura nr 21/2016 na kwotę 1.103,31 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 1.103,31 zł

12. Świadczenie usług polegających  na obsłudze geodezyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w 2015r. w zakresie dokonywania wznowień granic nieruchomości – 70005/4300
-  umowa na wykonanie zadania nr 13/WGA/2015 z 8 stycznia 2015 r.
- faktura nr 79/2016 na kwotę 462,48 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 462,48 zł

13. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod-kan. w rejonie ul. Paderewskiego – Azaliowej we Wrześni – 90001/6050
- umowa na wykonanie zadania nr WIK/RI/28/2015 z 4 września 2015 r.
- faktura nr 04/16 na kwotę 41.800,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 41.800,00 zł

14. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania “Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bardo” - 90002/4300
 - umowa na wykonanie zadania nr 65/WIK/2015 z 7 września 2015 r.
- faktura nr 792/2016 na kwotę 9.840,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 3.880,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 5.960,00 zł (kary umowne)

15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Zagospodarowanie terenu przy Parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni” - 90005/6050
 - umowa na wykonanie zadania nr 95/WIK/2015 z 11 grudnia 2015 r.
- faktura nr 4/05/2016 na kwotę 26.445,00 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 25.262,50 zł
- potwierdzenie wykonania operacji na kwotę 1.182,50 zł (kary umowne)

Komisja rewizyjna stwierdziła, że ogółem wydatki majątkowe wynosiły 575 904,13 zł a wydatki bieżące wynosiły 34 681,08 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 4.933,53 zł wpłacono do budżetu gminy z czego kwotę 1.858,53 zł na dochody majątkowe a kwotę 3.075,00 zł na dochody bieżące.
Powyższe kwoty są zgodne  z kwotami wykazanymi w sprawozdaniach Rb-27S za rok 2016.

Komisja rewizyjna jednogłośnie nie wnosi uwag do realizacji wydatków budżetu niewygasających w roku 2015.

Pkt 4

Ustalono, że kolejne posiedzenie komisji rewizyjnej odbędzie się 12 maja o godz. 9.00, którego tematem będzie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016, a w szczególności:

Dochody:
Dział 852, rozdział 85212, paragraf 291: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wydatki majątkowe:
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września (poz.51)
- zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (poz. 52)
- budowa ścieżek na terenie gminy Września (poz. 53)

W związku z powyższym komisja wnosi o przygotowanie na posiedzenie dokumentacji w przedmiocie powyższych pozycji.
Pkt. 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Piotr Matuszewski o godz. 10:00 zamknął posiedzenie Komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

radny Piotr Matuszewski


Protokolant
Robert Klimczak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.