BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462056
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 21 kwietnia 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 


Protokół
nr XXIV/2017
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się  21 kwietnia 2017 r.  
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XXIV Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Mirosław Zgoliński.
Do protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że został przez Radę Miejską we Wrześni przyjęty.

Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do porządku obrad ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?
Ponieważ do porządku obrad przekazanego radnym nie wniesiono żadnych zmian, Rada Miejska procedowała według porządku ustalonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 2).

Pkt 3

Radny Szymon Paciorkowski zapytał o place zabaw przy zbiegu ul. Szkolnej i ul. Kosynierów  za stacją benzynową, wyjaśnił że chodzi o możliwość ogrodzenia placu zabaw żywopłotem od każdej strony. Znajduje się tam ścieżka rowerowa często uczęszczana przez rowerzystów. Jest tam spory ruch,  który jest zagrożeniem do małych dzieci, które mogą się w każdej chwili oddalić. Rodzice, którzy przychodzą z dziećmi na ten plac poprosili radnego Paciorkowskiego o interwencję w tej sprawie.
Drugie pytanie dotyczy zbliżającego się weekendu muzycznego, czy przy tej okazji rozważono kwestię dodatkowych parkingów?
Trzecie pytanie, chodzi o słynny obiekt willi położonej za dyskontem spożywczym przy ul. Gnieźnieńskiej koło wrzesińskiego basenu, znajduje się on koło drogi krajowej i w pewnym sensie zagraża poprzez zawalenie się budynku, wybuchały tam pożary, czy poprzez nadzór budowlany czy patrole straży miejskiej można tego uniknąć?

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że interweniuje o naprawę drogi, mieszkańcy Gutowa Wielkiego, Bierzglina zwrócili się do radnego o naprawę drogi, która biegnie od szkoły w Bierzglinie do drogi krajowej 92. Wyjaśnił, że znajdują się tam wyrwy, które są bardzo niebezpieczne.

Radny Stefan Ogrodowicze zapytał o ustalenie sprawców graffiti przy ul. Słowackiego?
Drugie pytanie skierował do radnego Zbigniewa Bieńko czy spółdzielnia mieszkaniowa szacuje, jakie są straty związane z graffiti? Czy przy podpisywaniu umów związanych z wykonaniem elewacji spółdzielnia dysponuje pozostawionymi po malowaniu farbami?

Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr   XXIV/316/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015-2016 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016” (załącznik nr 3).

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIV/317/2017 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020” (załącznik nr 4).


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr   XXIV/318/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej (załącznik nr 5).

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIV/319/2017 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej, Miłosławskiej we Wrześni (załącznik nr 6).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIV/320/2017 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 1) (załącznik nr 7).

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności  20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIV/321/2017 w sprawie zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część D (załącznik nr 8).

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności  20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/322/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty (załącznik nr 9).

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności  20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/323/2017 w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Psary Polskie(załącznik nr 10).
i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności  20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/324/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Sokołowskiej (załącznik nr 11).

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXIV/325/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Psary Polskie – Słomowo (załącznik nr 12).

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXIV/326/2017 w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Projektu Założeń do Planu zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Września (załącznik nr 13).

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXIV/327/2017 w sprawie:  sprawie: zmiany zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020  wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko (załącznik nr 14).

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXIV/328/2017 w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 294P- budowa chodnika w miejscowości Otoczna” (załącznik nr 15).

m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXIV/329/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.
 (załącznik nr 16).
n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr  XXIV/330/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (załącznik nr 17).

Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  doręczenie Prawomocnego Orzeczenia i Zwrot Akt w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr XVI/229/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część C.  Skargę oddalono.
Do Biura Rady wpłynęło Zarządzenie nr 77 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłużenia informacji i sprawozdań za rok 2016.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła opinia prawna w sprawie wniosku Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Pod Lipami. Wniosek dotyczył wsparcia finansowego przez gminę odrestaurowania budynku ogrodowego. 
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od „Wiadomości Wrzesińskich” w sprawie Propozycji współpracy przy książce „Historia Tonsilu” Filipa Biernata.
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody oraz szkolenia.
Termin składania oświadczeń majątkowych radnych upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r.

Pkt 6
Burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informację o pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 18).

Pkt 7
Tomasz Kałużny, Burmistrz MiG Września odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego, dotyczące ogrodzenia placu zabaw przy zbiegu ul. Szkolnej i ul. Kosynierów, powiedział, że wybiegnięcie dziecka jest mało prawdopodobne, w chwili obecnej mamy 57 placów zabaw, około 70-80% z nich jest nieogrodzonych. Ogrodzenia występują na placach zabaw gdzie plac zabaw ewidentnie graniczy z jakimś bardzo ruchliwym miejscem. Głównie przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby, przy ul. Daszyńskiego, tj. przy drodze krajowej. Sprawa do ogólnego przedyskutowania na przyszłość, jeżeli chodzi o ogrodzenie placu zabaw. Jeżeli chodzi o drugie pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego w sprawie weekendu muzycznego i możliwości parkowania samochodów, to wyjaśnił, że koncerty są głównie organizowane w dni wolne od pracy i w godzinach wieczornych, gdzie sklepy są już pozamykane i można wykorzystać miejsca parkingowe.
Odpowiadając na trzecie pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego w sprawie budynku, który znajduje się koło dyskontu spożywczego przy ul. Gnieźnieńskiej powiedział, że właściciel jest dostępny poza Wrześnią i nie jest zainteresowany, by korzystać z tego obiektu. Zdarzają się sytuacje przypadkowego podpalenia, mimo interwencji zgłaszanej właścicielowi. Patrole Straży Miejskiej będą patrolować to miejsce.
Odpowiadając na pytanie radnego Ryszarda Szwajcy w sprawie naprawy drogi wiodącej z Gutowa Wielkiego do Bierzglina powiedział, że to jest  droga powiatowa.
Odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza odnośnie osób malujących na ścianach tzw. graffiti powiedział, że nie jest znany finał tej sprawy, jeżeli chodzi o identyfikację tej osoby. Po zgłoszeniach, które miały miejsce na sesjach, Komendant Straży Miejskiej spotkał się z wiceprezesem Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, by ustalić plan działań dotyczących patrolowania miejsc  najbardziej narażonych. Ustalono o przekazywaniu sobie informacji w miarę szybko o powstaniu nowych rysunków na blokach. Istota tej szkody wyraźnie pokazuje, że jedna osoba potrafi zniszczyć świeżo pomalowany budynek. Rysunki najczęściej powstają w porach nocnych.

Radny Zbigniew Bieńko wyjaśnił, że do policji nie ma to znaczenia, mimo że przestępstwo jest kwalifikowane od 450 zł, jak tylko cokół zostanie naruszony to jest o wiele droższa naprawa, każdy malunek na cokole przekracza 450,00 zł wtedy policja uznaje tę szkodę  jako wykroczenie, a nie jako przestępstwo. Do ubezpieczyciela trzeba policzyć faktyczna szkodę, też są ograniczenia czasowe zgłaszania takich szkód. Jeżeli chodzi o farbę i możliwość wykorzystania jej ponownie do zakrycia malunków, to dany odcień różni się, ponieważ farba stoi przez jakiś czas i się zmienia.

Radny Bolesław Święciochowski zabrał głos w sprawie zbliżającej się uroczystości 169. rocznicy Bitwy Pod Sokołowem, przypadającej 2 maja 2017 r., tj. wydarzenie które zapisało się na kartach historii Polski upamiętniającą jedną z ważniejszych bitew Wiosny Ludów w Wielkopolsce. Jest to uroczystość o charakterze regionalnym, która jest zorganizowana, dlatego aby wydarzenie również historyczne uczcić, uszanować i pielęgnować w najbliższej okolicy, chciał serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych. Wspomniał, też o święcie Flagi Narodowej przypadającej również na dzień 2 maja, święto ustanowione w III RP.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak zaproponował, by wszystkie osoby wybierające się na tę uroczystość w ramach demonstracji zabrały ze sobą flagę narodową.
Dodał także, że przed sesją Rady Miejskiej wpłynął  wniosek Pana Roberta Czwajdy z prośbą o udzielenie głosu podczas sesji, żeby mógł przekazać nieprawdziwe informację przekazane przez Burmistrza Miasta i Gminy na ostatniej komisji wspólnej  19 kwietnia 2017 r. Wyjaśnił, że protokół z tej komisji jest jeszcze nie sporządzony, dlatego z udzieleniem głosu należy poczekać.

Radny Grzegorz Dobrosielski wyjaśnił, że do pytania zadanego na komisjach wspólnych chciał dodać, że chodziło o wyeliminowanie korków we Wrześni, kierując ciężki sprzęt na Białężyce i w ten sposób odkorkowując  część miasta.

Tomasz Kałużny, Burmistrz MiG Września odpowiedział, że nawiązując do odpowiedzi z komisji wspólnych, to ta droga nie ma wystarczających parametrów technicznych, aby tam takie pojazdy mogły jeździć. Przepis o ruchu drogowym mówi jakie parametry musi spełniać droga, by można ją jeździć określonymi pojazdami. Ta droga nie spełnia tych kryteriów dla samochodów typu ciężarowego by mogły jeździć z Gestapu do Volkswagena.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że chciałby z własnej inicjatywy udzielić Panu Robertowi Czwajdzie głos i składa wniosek o przegłosowanie i oddanie głosu podczas sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak  poddał pod głosowanie Radzie Miejskiej wniosek formalny zgłoszony przez radnego Zbigniewa Bieńko w sprawie udzielenia głosu Panu Robertowi Czwajdzie, żeby mógł przekazać nieprawdziwe informację przekazane przez Burmistrza Miasta i Gminy na ostatniej komisji wspólnej  19 kwietnia 2017 r. (załącznik nr 19).

Rada Miejska we Wrześni w obecności  20 radnych, 3 głosami „za”, 17 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” oddaliła wniosek formalny zgłoszony przez Zbigniewa Bieńko w sprawie udzielenia głosu Panu Robertowi Czwajdzie.

Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16:45 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak


Protokolant

Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.