BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14455949
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokól z Wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji edukacji oraz komisji Komunalno-Finansowej z dnia 19 kwietnia 2017 r.

 

                                                           Protokół
                                                         z posiedzenia
                                                      Komisji Rozwoju Wsi,
                                      Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
                                                       Komisji Edukacji
                                                              oraz
                                            Komisji Komunalno-Finansowej
                                                 z dnia 19 kwietnia 2017 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 1), 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 3), oraz 7 członków Komisji Komunalno-Finansowej (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Arutur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki i Architektury;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Joanna Andrzejak, kierownik referatu obsługi inwestorów;
Robert Klimczak, starszy specjalista Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).Pkt 3
a)
Sebastian Mazurkiewicz, Dyrektor Muzeum omówił projekt w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015-2016 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016”.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015-2016 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016”.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015-2016 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015-2016 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015-2016 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2013-2016”.

b)
Sebastian Mazurkiewicz, Dyrektor Muzeum omówił projekt w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 „przeciw”,  1 „wstrzymujący się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”.

c)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie:   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

Radny Janusz Czyż zapytał jaki mają charakter te działki?

Mateusz Waligóra, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że są to działki użytkowane rolniczo, klasa gruntu III. W chwili obecnej są dzierżawione rolniczo, tak też będą oferowane do sprzedaży. Kupić będzie mógł tylko rolnik indywidualny.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Chociczy Wielkiej.

d)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej, Miłosławskiej we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej, Miłosławskiej we Wrześni.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej, Miłosławskiej we Wrześni.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni.

e)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 1).

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał o szczegóły tych zmian, który wprowadza nowy projekt?

Mateusz Waligóra, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że jeżeli chodzi o zmiany, to w niektórych miejscach uszczegółowiono linie zabudowy, zostały wprowadzone linie obowiązujące, a winny być np. nieprzekraczalne, ponieważ w momencie kiedy powstawały podziały, pojawiały się problemy z  zagospodarowaniem działek, które są w głębi danego kwartału. Uszczegóławiano również zapisy sieci gazowych, stref kontrolowanych, doprecyzowano definicję rodzaju budynków w słowniku. Chodzi tu o definicję budynków mieszkalno-usługowych oraz usługowo- mieszkalnych.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał czy zmiany te nie wywołują skutków finansowych obciążających budżet gminy? Czy teren ten jest uzbrojony przez gminę w infrastrukturę budowlaną?

Mateusz Waligóra, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury wyjaśnił, że zapis dotyczy tylko i wyłącznie miejscowego planu, ponieważ nie są tu wprowadzone nowe drogi publiczne wymagające wykupu i urządzania. Jeżeli chodzi o  kwestię uzbrojenia terenu to w miarę możliwości finansowych gminy inwestycje będą realizowane.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 1).

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 1).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 1).

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Paderewskiego we Wrześni (etap 1).


f)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część D.

Radny Bogumił Kwiatkowski wszedł na salę sesyjną i dołączył do posiedzenia obrad Komisji Komunalno-Finansowej, która od tej chwili liczy 7 radnych oraz Komisji Rozwoju Wsi, która od tej chwili liczy 7 radnych.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część D.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część D.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część D.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część D.


g)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy mieszkaniec zwrócił się do sądu?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to czwarty taki przypadek w ciągu tych kilkunastu lat. W poprzedniej sprawie, która miała miejsce, sprawa rzeczywiście trafiła do Sądu i Sąd Rejonowy we Wrześni zastosował zasadę proporcjonalności i w uzasadnieniu jest o tym mowa.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

h)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie:wyborów sołtysa w sołectwie Psary Polskie.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał czy na pewno z dniem 30 kwietnia 2017 r. została wypowiedziana umowa?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września potwierdził, że z dniem 30 kwietnia 2017 r.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Psary Polskie.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Psary Polskie.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Psary Polskie.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Psary Polskie.

i)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Sokołowskiej.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Sokołowskiej.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Sokołowskiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Sokołowskiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Sokołowskiej.

j)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Psary Polskie – Słomowo.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Psary Polskie – Słomowo.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Psary Polskie – Słomowo.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Psary Polskie – Słomowo.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Psary Polskie – Słomowo.

k)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału Inwestycyjno-Komunalnego omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Projektu Założeń do Planu zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Projektu Założeń do Planu zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchwalenia Aktualizacji Projektu Założeń do Planu zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uchwalenia Aktualizacji Projektu Założeń do Planu zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Aktualizacji Projektu Założeń do Planu zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Września.

l)
Joanna Andrzejak kierownik referatu obsługi inwestorów omówiła projekt w sprawie: zmiany zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020  wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020  wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Września na lata 2011-2020wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

ł)

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 294P- budowa chodnika w miejscowości Otoczna.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 294P- budowa chodnika w miejscowości Otoczna”.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 294P- budowa chodnika w miejscowości Otoczna”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 294P- budowa chodnika w miejscowości Otoczna”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 294P- budowa chodnika w miejscowości Otoczna”.

m)

Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września, powiedział, że projekt uchwały omówi p. Skarbnik. Pojawiają się w tej wieloletniej prognozie oraz w następnej uchwale, tj. zmianie budżetu bardzo istotna inwestycja. Postanowiliśmy spróbować zbudować obwodnicę Wrześni.

Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt budowy obwodnicy (załącznik nr ...)

Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.

Radny Maciej Baranowski zapytał jaką nadwyżkę finansową posiada gmina?

Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że wolnych środków i nadwyżki posiada około 28 mln zł.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy kwota 400.000,00 zł to kwota na dodatkowe projekty w 2017 r. ?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału Inwestycyjno-Komunalnego wyjaśnił, że na rozpoczęcie fazy projektowania.

Radny Maciej Baranowski zapytał czy w roku 2018 będą rozpoczęte prace projektowe nad obwodnicą?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału Inwestycyjno-Komunalnego wyjaśnił, że o sposobie realizacji inwestycji poinformuje Burmistrz Miasta i Gminy, natomiast po sesji następują prace projektowe.

Radny Bogumił Kwiatkowski skierował pytanie do Tomasza Kałużnego, Burmistrz Miasta i Gminy Września o nadwyżkę budżetową, o której mówił w miesiącu lutym, czy zostaną zwiększone środki na poczet funduszy sołeckich?

Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że będą realizowane wnioski w ramach tzw. funduszy sołeckich. Jest to kwota 1 mln zł, która jest zabezpieczona w rozdziałach drogi, pozostałe świetlice, pozostała działalność w wydziale komunalnym.

Radny Grzegorz Dobrosielski skierował pytanie do Tomasza Kałużnego, Burmistrz Miasta i Gminy Września na prośbę sołtysów o tzw. „Niedzielę za miastem” czy będzie to nadal organizowane?
Jak będą rozdzielone pieniądze „kapslowe”? Czy będą przeznaczone na place zabaw?
Chodzi o centrum przesiadkowe, które miało kosztować 21 mln, Firma Skanska chce wybudować to za kwotę 11 mln, na co będą przeznaczone pozostałe pieniądze?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak jak było to w tamtym roku, każda wieś sama organizuje sobie za te środki „Niedzielę za miastem”.

Budżet przeciwdziałania alkoholowego uchwalany parę miesięcy temu przez Radę Miejską i będzie realizowany zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

Natomiast odpowiadając na trzecie pytanie dotyczące centrum przesiadkowego Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września, powiedział, że przetargi nie są jeszcze rozstrzygnięte, w ciągu miesiąca będzie to wiadome. Nie jest też znana kwota wykonania tej inwestycji.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału Inwestycyjno-Komunalnego wyjaśnił, że będą to trzy przetargi.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że od 25 lat takiej zmiany rzeczowej ani finansowej na taką skalę nie widział.

Radny Maciej Baranowski zasugerował, czy nie dało by rady zwiększyć kwoty na Budżet Obywatelski kosztem toalety?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że dobiega końca nabór wniosków. Wnioski nie są nam znane, trzeba poczekać do końca tygodnia czyli do 21 kwietnia 2017 r.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022.

n)
Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:   zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0  „wstrzymującym się” zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wracając do tematu obwodnic wokół Wrześni powiedział, że korki tworzą się w miejscu, gdzie wjeżdża się od strony Miłosławia, od strony Poznania drogą nr 92 i od strony autostrady do ronda. Jeśli powstanie nowe rondo, to jedna odnoga będzie do Poznania, druga przez drogę nr 92 do Wrześni, trzecia do terenu inwestycyjnego, który wygrał konkurs „Grunt na medal” w 2014 r.. Wybudowana zostanie czwarta odnoga, po ukosie, powstanie wiadukt nad torami w ul. Leśną. W kierunku ul. Działkowców, gdzie jest rondo, ul. Jagodową nad torami i naprzeciwko ul. Głogowskiej włączamy się w ul. Wrocławską.

W tym momencie radny Grzegorz Dobrosielski zadał pytanie o przejazd do fabryki Volkswagen drogą obok Techpaku.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że koło Techpaku, to jeden pan, tutaj nieobecny, właśnie złożył wniosek, żeby tamtędy nie jeździli.


Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że gdyby powstało jeszcze brakujące 400 m, to byłoby  najlepsze. Ten projekt, to umownie mała obwodnica, będzie się składał z dwóch wiaduktów i odcinków łączących. Rozmowy w tej sprawie są prowadzone od półtora roku z PKP. Podpisywana jest umowa, że PKP wybuduje na swój koszt wiadukty, a gmina drogi łączące te wiadukty. Budowa tego jest przewidziana na rok 2019.
Obwodnica pierwotna, która jest oszacowana na 40-50 mln zł, to można raczej spodziewać się małych dofinansowań i cały ciężar finansowania, to budżet gminy. Jest taki Polski Fundusz Rozwoju, który z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy spółki, które finansują budowę takich zadań nie obciążając zadłużeniem budżetu gminy. Spółka wybuduje te obwodnice ze środków pożyczonych z Banku Gospodarstwa Krajowego, a gmina Września przez 20 lat będzie dofinansowywała tę spółkę, która spłaci ten kredyt w banku. Na tej zasadzie będzie budowana obwodnica Krakowa.

Pkt 4
Radny Grzegorz Dobrosielski  zapytał o sprawę autostrady, dlaczego do do dnia dzisiejszego nie jesteśmy połączeni z autostradą wielkopolską?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że nie mamy zgody Spółki Autostrada Wielkopolska. To jest ich droga, ich rondo, w znaczeniu, że maja podpisaną umowę koncesyjną w 1997 r. na używanie jej przez 40 lat, czyli do roku 2037. Dlaczego się nie zgadzają trudno powiedzieć. Zaangażowanych zostało wielu parlamentarzystów, premierów, kilku z nich się zaangażowało, napisali pisma do obydwu stron, odpowiedzi są ogólnodostępne, mogę je udostępnić, lektura nie porywająca ale pełna troski.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że jeśli chodzi o obwodnicę drogi nr 15, to czy zostało to poprzedzone badaniami, bo z obserwacji wynika, że pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Kaliską na drodze nr 92 tworzą się takie same korki jak między rondem w ul. Wrocławskiej. Jeśli dołożony zostanie ruch z drogi nr 15 to tylko przeniesiemy korki z jednego miejsca w drugie miejsce. Byłaby szansa jedynie, gdyby zrobić 4 pasy na odcinku drogi nr 92.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że dokładnie to powiedział wcześniej. Mówiłem także, że jest to rozwiązanie, które nie rozwiązuje wszystkich problemów. Najistotniejszym problemem drogi nr 15 na terenie miasta Września nie jest problem korku tylko problem bezpieczeństwa, że przez środek miasta jeżdżą tiry i duża ilość samochodów po drodze mijając szkoły i dziesiątki przejść dla pieszych. Taki był cel wymyślenia tej obwodnicy. Liczymy na rozsądek zarządcy drogi nr 92.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 18.10 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


                         
                                                                                              Przewodniczący Komisji Edukacji                                                                                                                 /-/  radny Bogdan Nowak

                                                                                         Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                                                                                         /-/ radny Mirosław Zgoliński

                                                     Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
                                                                                                        /-/radny Radosław Garbarek

                                                                         Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
                                                                                                  /-/radny Ryszard Szwajca                   

                                                                                                                            Protokolant
                                                                                                               /-/Agnieszka |Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.