BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260372
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 marca 2017 r. w sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 


                                                                           Protokół
                                                                       nr XXIII/2017
                                                           z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
                                                            która odbyła się  30 marca 2017 r.  
                                                w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XXIII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Piotr Matuszewski.
Do protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że został przez Radę Miejską we Wrześni przyjęty.

Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do porządku obrad ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?

Radny Grzegorz Dobrosielski oświadczył, że złożył pismo dnia 28-03-2017 r. podczas posiedzenia wspólnych komisjach, aby na sesję Rady Miejskiej zaprosić Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej UMiG w Śremie Pana Roberta Mielcarka i zapytał dlaczego nie ma go na posiedzeniu dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że wniosek złożony został zbyt późno i z uwagi na krótki czas nie było to możliwe. Naczelnik był obecny na spotkaniu zorganizowanym na potrzeby sołtysów i osoby zainteresowane tematem mogły się zapoznać.
Radny Grzegorz Dobrosielski potwierdził, że sołtysi byli obecni na tym szkoleniu, ale chciał by to radni obecni na sali sesyjnej mogli się zagłębić w temat funduszu soleckiego.

Porządek obrad w związku z brakiem uwag zgodnie ze statutem został przyjęty  (załącznik nr 2).

Radny Piotr Matuszewski przybył na salę sesyjną i dołączył do obrad.

Pkt 3
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że w listopadzie 2011 r. złożył pismo w sprawie bezprawnego zajęcia i wejścia z budową na  teren użytkowników garaży. Po dziesięciu miesiącach przyszło pismo zgodne z jego zdaniem, płacił za wieczyste użytkowanie, ale do tej pory sprawa nie jest załatwiona i prosi o wyjaśnienie.

Radny Robert Smodlibowski, zapytał czy istnieje możliwość na wybudowanie fontanny na wrzesińskim Rynku?

Radny Grzegorz Dobrosielski odczytał pismo od mieszkańców ul. Kożuchowskiej 20-25 i ul. Ślepej, którzy sprzeciwiają się i protestują przeciw budowie drogi publicznej dwukierunkowej i połączenia jej z ul. Fromborską i ul. Pilską. Zamierzane zmiany w organizacji ruchu spowodują zabranie przyległych do chodników miejsc parkingowych, zlikwidują też powierzchnie garażowe, natomiast przy końcu ulicy nie ma innych miejsc gdzie można zaparkować pojazdy. Mieszkańcy obawiają się, że poszerzenie jezdni i wzmożony ruch samochodów spowoduje niebezpieczeństwo dla mieszkańców budynku.
Zapytał na jakim etapie jest budowa w Słomowie? Skończono tam budowę nowego odcinka kanalizacji do CPN  i jaka firma to buduje?
Poprosił o pisemną odpowiedź na temat dróg gminnych we Wrześni, ile ich jest i jakie są to odcinki na terenie Gminy Września ? W jaki sposób są one na bieżąco utrzymywane, aby były bezpiecznie wykorzystywane przez użytkowników.

Pkt. 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami „za”, 1 ”wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XXIII/314/2017 w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (załącznik nr 3).

b)

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że sołtys niewiele może zdziałać, tylko zwołuję zebrania wiejskie, żeby przedstawić plan Burmistrzowi Miasta i Gminy Września przekazuje do gminy, radni zatwierdzają ten plan. Powiedział, że Burmistrz w tamtym roku na sołectwa wydał 680.000,00 zł z tego 40% to ponad 240.000,00 zł. Te pieniądze można zarobić, nie wydzielając funduszu sołeckiego gmina może dużo stracić.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak podsumował, że w ubiegłym roku również odbyło się głosowanie na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz solecki przez radnych, sołtysi uczestniczyli w szkoleniu, w zebraniach wiejskich tym bardziej i wyrazili swoją opinię na ten temat. W tym roku jest podobnie i wiadomo jaka jest opinia sołtysów.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że oczywistą rzeczą jest, że sołtys nie może podejmować decyzji za swoją wioskę. Zebranie wiejskie jest od tego, by upoważnić sołtysa czy wydzielić fundusz sołecki.

Radny Jan Drewniak poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni, radnego Waldemara Grześkowiaka o udzielenie głosu sołtysom, którzy są obecni na sali sesyjnej, by usłyszeć inną koncepcję.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy może udzielić głosu  sołtysom znajdującym się na sali obrad.

Rada Miejska we Wrześni przez aklamację wyraziła zgodę na udzielenie głosu sołtysom będącym na sali sesyjnej.

Sołtys Piotr Ostrowski powiedział, że fundusz solecki jest potrzeby, chodzi o różnice między nowym, a starym funduszem, a  mianowicie o dopłatę zewnętrzną, sołtysi obawiają się większej ilości pracy z tym związanej, ale przy samodyscyplinie jest to możliwe. Sołtys uważa, że gmina by na tym z pewnością  dużo zyskała.

Sołtys Waldemar Bartkowiak powiedział, że nie zgodzi się z opinią radnego Grzegorza Dobrosielskiego,  ponieważ nieprawdą jest to, że sołtysi sami podejmują decyzję i wyrażają opinię. Każdy sołtys uzgadnia, co się dziej na wsi, rozmawia się i dyskutuje na zebraniach sołeckich.

Radny Robert Smodlibowski zapytał, jaki procent sołtysów był za funduszem sołeckim, a jaki przeciw funduszowi?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że dwa tygodnie temu odbyło się kolejne spotkanie, na którym obecni byli sołtysi  i przedstawiciel gminy  Śrem, które to miasto objętościowo jest zbliżone do miasta Wrześni, by osoby, które są tym zainteresowane, mogły się temu przyjrzeć z bliska i zapoznać się z funduszem sołeckim, a dokładnie na czym on polega i co  daje gminie. Spotkanie trwało dwie godziny i zakończyło się głosowaniem opinii czy sołtysi gminy Września decydują się na to, by zaopiniować Radzie Miejskiej wariant Funduszu Sołeckiego według wzoru ustawowego tego nowego, czy tak jak dotychczas od 1992 r. w gminie Września funkcjonuje fundusz sołecki w zależności od liczby mieszkańców przyznawana jest kwota, którą dysponują sołectwa. Jest dużo innych dofinansowań jak np. dofinansowania świetlic, czy tzw. „Niedziela za miastem”. Łączna kwota w roku 2016 przeznaczona na wydatki na wsiach zbliżona jest do wysokości  funduszu soleckiego to 621.000,00 zł,  w  zeszłym roku była ona wyższa ok. 50.000,00 zł od potencjalnej kwoty, która funkcjonowałaby, gdyby był ustawowy fundusz sołecki. Na końcu odbyło się głosowanie: 7 sołtysów było „za” wprowadzeniem funduszu sołeckiego tego ustawowego, 27 glosowało za pozostawieniem w starej wersji, 1 osoba się wstrzymała.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że nie neguje że Burmistrz Miasta i Gminy nie daje pieniędzy sołtysom, ale argument jest taki, że gmina straci 200.000,00  zł z budżetu Państwa z Urzędu Wojewódzkiego.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że radny Grzegorz Dobrosielski nie działa w imieniu swoich wyborców w Grzybowie, bardziej dba o dobro gminy.


Radny Grzegorz Dobrosielski odpowiedział, że dba jako radny Września i walczy o fundusz sołecki. Jak radny spojrzy swoim wyborcom w oczy, kiedy będzie głosował przeciwko funduszowi sołeckiemu. Można zainwestować wtedy nawet w fontannę, o którą prosił radny Robert Smodlibowski.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 18 głosami „za”, 1 „przeciw”,  2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXIII/315/2017 w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki (załącznik nr 4).

Pkt 5

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  Odpis skargi Grzegorza Dobrosielskiego na bezczynność Rady Miejskiej we Wrześni polegającą na nie podjęciu uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Postanowieniu odrzuca skargę.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek od Stowarzyszenia Projekt Września w sprawie wydania przez Radę Miejską we Wrześni oświadczenia – zawierającego negatywne stanowisko w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od firmy  Przetwórstwo Rolne Gąsiorek Sp. J. w sprawie wykupu działki o nr 15/2 zapisanej w w księdze wieczystej KW 21257 położonej w Kawęczynie gmina Września, stanowiącej w operacie ewidencji gruntów drogę.
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok .
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2016 rok.
Do Biura Rady wpłynęła od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty opinia w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od Dyrektora Spółki Vitkovice Envi z informacją  o realizacji projektu dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową biogazowi.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Projekt Września z dnia 27 lutego 2017 r. dotyczący skażenia sieci wodociągowej.
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody oraz szkolenia.

Pkt 6

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września odczytał pismo złożone przez radnego Grzegorza Dobrosielskiego o zaproszeniu na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2017 r. prezesa PWIK Sp. z o.o. (załącznik nr 5).

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że zwrócił się do prezesa Spółki PWIK Września Jarosława Ochotnego o przybycie i uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej w celu udzielenia informacji na temat skażenia wody w rejonie ulic: Kościuszki, Koszarowej i gen. Sikorskiego we Wrześni. Z uwagi, że prezes PWIK jest zawieszony w czynnościach pełnienia funkcji Prezesa Spółki i w związku z toczącym się postępowaniem nie chce brać udziału i wypowiadać się do czasu wyjaśnienia sprawy.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że dnia 24 lutego 2017 r. o godz. 8.20  prezes PWIK Jarosław Ochotny poinformował telefonicznie zastępcę burmistrza Artura Mokrackiego o skażeniu wody i oczekiwaniu przez niego na decyzję Sanepidu we Wrześni, dotyczącą wyników badań wody. Prezes stwierdził, że poinformuje gminę o wynikach badań jak tylko uzyska takie informacje z Sanepidu. Zastępca burmistrza Artur Mokracki poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Września o zaistniałej sytuacji oraz o informacjach przekazanych przez Prezesa PWIK, po 5 min zostało zorganizowane spotkanie z udziałem obydwu zastępców, naczelnika wydziału inwestycji Jana Krotoszyńskiego i Komendanta Straży Miejskiej Mirosława Morawskiego. O godz. 8.30 Burmistrz Miasta i Gminy Września wydał polecenie Naczelnikowi i Komendantowi, aby udali się do Sanepidu by bezpośrednio od szefa Sanepidu, otrzymać informację na temat skażenia wody. Na spotkanie przyjechał również Prezes PWIK Jarosław Ochotny, szef Sanepidu Krzysztof Pałczyński oraz kierownik Julita Strzemkowska. Poinformowali zebranych, że dysponują wynikami badań wody, które jednoznacznie wskazują na skażenie wody w rejonie ulic: Kościuszki, Koszarowa, i gen. Sikorskiego we Wrześni. Poinformowali, że przygotują komunikat dla mieszkańców, w którym zostanie określony teren skażenia oraz zalecenia dotyczące sposobu korzystania  z wody na tym obszarze. Po powrocie do Urzędu Miasta i Gminy, nie czekając na oficjalny komunikat, który był uzgadniany z Sanepidem Wojewódzkim w Poznaniu władze poinformowały o zakazie korzystania z wody Dyrektora Szkoły Nr 2, właściciela basenu, właściciela Firmy Gibowski, Firmy Flex. Komendant Straży Miejskiej polecił poinformowanie firm będących w rejonie skażenia. Następnie odbyła się narada z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Września: naczelnikiem wydziału komunalno-inwestycyjnego Janem Krotoszyńskim, kierownikiem referatu komunalnego Markiem Przyjemskim, kierownikiem referatu inwestycyjnego Robertem Stachowiczem, Romanem Tutakiem przewodniczący Rady Nadzorczej PWIK, Komendantem Straży Miejskiej Mirosławem Morawskim, Romanem Wawrzyniakiem odpowiedzialnym za Obronę Cywilną. Po godzinie 10.00 dołączyli do spotkania pracownicy PWIK, prezes Jarosław Ochotny,  Zbigniew Andrzejewski szef stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, Bogna Jaensch szefowa  laboratorium, Jadwiga Powroźnik szefowa wydziału inwestycyjnego, Maciej Tłoczek mistrz na oczyszczalni ścieków.
Jeżeli chodzi o przyczyny skażenia wody Maciej Tłoczek wyjaśnił, że doszło do zetknięcia wody technologicznej z oczyszczalni ścieków z wodą pitną. Woda technologiczna jest to woda, która jest oczyszczona na oczyszczalni, która płynie do rowu, dalej do Wrześnicy. Prawdopodobnie skażenie dostało się wstecz sieci wodociągowej na skutek awarii zaworu przeciw-skażeniowego oraz różnicy ciśnień, występujących między wodą technologiczną, a wodą w sieci wodociągowej. Z konstrukcji sieci wynikało, że woda skażona mogła pojawić się wzdłuż ulicy gen. Sikorskiego, aż do ulicy Kościuszki. Wstępne wyniki pomiaru Sanepidu potwierdziły obszar skażenia. Pan Maciej Tłoczek poinformował, że przyczyna skażenia została usunięta.
Oczekując na oficjalny komunikat Sanepidu, podjęto decyzję o zamówieniu beczkowozu z wodą pitną oraz zakupie wody butelkowanej. Około godz, 12.00 w rejonie ulicy Kościuszki rozpoczęto wydawanie wody butelkowanej mieszkańcom w sześciu punktach wyznaczonych w rejonie skażenia. Narada trwała dwie godziny i w tym czasie zapadły decyzje związane z zapewnieniem alternatywnych dostaw wody pitnej w rejonach skażenia sieci. O godz. 11.10 drogą mailową wpłynął oficjalny komunikat Wojewódzkiego Sanepidu i na tej podstawie podjęto szereg decyzji. Lokalne media zostały poinformowane, został również zamieszczony komunikat na stronie internetowej na profilu Facebook, wydrukowane zostały ulotki z komunikatem o skażeniu dla mieszkańców, które zostały rozniesione przez pracowników PWIK. Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz został poinformowany telefonicznie o sytuacji w celu zwołania zespołu zarządzania kryzysowego, który jest przewidziany na taką sytuację.
O godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Wrzesińskiego odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego, w którym uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny, Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, Powiatowy Inspektor Sanitarny Krzysztof Pałczyński, Komendant Powiatowy Policji Mariusz Łozowiecki, Piotr Trawiński pełniący wówczas obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, Zbyszko Przybylski Prezes Szpitala Powiatowego.
Podczas tego posiedzenia omówiono bieżącą sytuację w tym, omówiono działania naprawcze oraz organizację alternatywnego dostarczania wody mieszkańcom.
Spotkanie zakończyło się ok godz. 13.00. Do późnych godzin popołudniowych trwały prace pracowników Urzędu Miasta i Gminy związane z zapewnieniem dostaw wody dla mieszkańców w rejonie ulic: Kościuszki, Koszarowej i gen. Sikorskiego we Wrześni.
Kolejne spotkanie pracowników odbyło się w sobotę 25 lutego 2017 r.
Dnia 25 lutego 2017 r. (sobota) drogą mailową zostało wysłane do Prezesa PWIK Jarosława Ochotnego zapytanie, jak doszło do skażenia wody w rejonie ulic Kościuszki, Koszarowej i gen. Sikorskiego we Wrześni.
Następnie dnia 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy Września poprosił przewodniczącego  Rady Nadzorczej PWIK, aby zwołać posiedzenie by wysłuchać wyjaśnień pracowników PWIK.
Wyjaśnień składali Radzie Nadzorczej oraz Zastępcy Burmistrza: Jarosław Ochotny, Zbigniew Andrzejewski, Bogna Jaensch i Maciej Tłoczek.
Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie zlecenia zespołowi firmy Miejskie Wodociągi i Kanalizacje w Bydgoszczy przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie zastosowania przez spółkę  rozwiązań technologicznych  oraz działań związanych ze skażeniem wodociągu..
Dnia 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy Września złożył do Prokuratury Rejonowej we Wrześni zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa, polegającego na narażeniu ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia bądź ciężkiego uszczerbku  na zdrowiu oraz sprowadzenia zagrożenia epidemiologiczne.
Dnia 28 lutego 2017 r. (wtorek) Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo i równocześnie zaczęła pracę komisja zewnętrzna powołana przez Radę Nadzorczą w celu wyjaśnienia wszystkich powodów bezpośrednich i pośrednich wystąpienia tego skażenia.
Dnia 9 marca 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu Jarosława Ochotnego i powołała od 15 marca 2017 r. członka Zarządu Jadwigę Powroźnik.
Cały czas trwały i trwają działania polegające na badaniu wody i dozowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody, które w specjalny sposób tę instalację, która została zanieczyszczona przez wodę technologiczną oczyścić i aby w tej wodzie nie znajdowały się żadne bakterie. Na ukończeniu jest sprawozdanie komisji powołanej na zlecenie Rady Nadzorczej, która prowadzi czynności kontrolne.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał o wypłatę rekompensaty przez PWIK.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w tej chwili są przyjmowane reklamację przez spółkę, które będą na bieżąco rozpatrywane.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał o śledztwo prowadzone przez PWIK?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa we Wrześni. Firma zewnętrzna, która została wynajęta przez Radę Nadzorczą PWIK dostarczy wyniki badań  10 kwietnia 2017 r.


Pkt 7 i 8

Odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Bieńko dotyczące obszaru, na którym znajdują się garaże przy ul. Piastów we Wrześni powiedział, że odpowiedź została przekazana na piśmie dnia 26 września 2016 r., dwie strony formatu A-4. Praca jest w toku, prowadzone jest postępowanie wytyczające drogę do garaży.
Odpowiadając na pytanie radnego Roberta Smodlibowskiego w sprawie wybudowania na Rynku fontanny powiedział, że w 2007 roku była remontowana płyta główna Rynku, została tam położona granitowa kostka, która do dnia dzisiejszego się tam znajduje i w trakcie przebudowy tej płyty Rynku została zaprojektowana, została zaproponowana budowa fontanny (projekt), poddano ten projekt pod publiczną dyskusję na łamach gazety Wiadomości Wrzesińskie oraz pod głosowanie przez ówczesną Radę Miejską. Przebudowując tę płytę rynku instalację do zamontowania fontanny wybudowano pod kamieniami. Nie było woli społecznej, by fontannę zbudować ze względu na wysokie koszty.
Odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie budowy ulicy Pilskiej, radny cytował mieszkańców szeregowców przy ul. Kożuchowskiej. W związku z budową ulicy Pilskiej, każdy chciałby mieszkać w spokojnym miejscu, natomiast ul. Pilska będzie pewną alternatywą dla poruszania się ulicą Objazdową oraz ulicą Fromborską, powstanie tam też ścieżka rowerowa i dzięki temu, spora część terenów wzdłuż ulicy Pilskiej, będzie mogła być uaktywniona, gdyż nie ma w tej chwili tam dojazdu. Właśnie do ul. Pilskiej gmina dostała dofinansowanie Państwowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.
Drugie pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego dotyczyło obiektów Centrum Paliw w Słomowie. Jest to dawna baza CPN sprzed lat, która nadal jest własnością kontynuatorów prawnych CPN firmy Orlen, która w ramach swojego obiektu swoje czynności budowlano-remontowe prowadzi. Na pytanie dotyczące dróg gminnych, odpowiedź zostanie przygotowana dla radnego na piśmie.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że rok temu mieszkańcy Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego wystosowali pismo do Rady Miejskiej z prośbą o wsparcie finansowe i nie otrzymali odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że   sprawdzi i zostanie przygotowana odpowiedź.

Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17:05 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

                                                                                                                Waldemar Grześkowiak
                                                                                                                                  Protokolant

                                                                                                                     Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.