BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14278351
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XXII/2017 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 23 lutego 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

                                                                Protokół
                                                              nr XXII/2017
                                               z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
                                                która odbyła się 23 lutego 2017 r.  
                                      w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XXII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum.
 Nieobecny jest radny Robert Smodlibowski oraz radny Piotr Matuszewski.
Do protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że został przez Radę Miejską przyjęty.

Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do porządku obrad ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w ramach uprawnienia do wniesienia autopoprawki wnosi o usunięcie z porządku obrad punktu pod pozycją 4n), tj. projektu uchwały w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki, ponieważ termin podjęcia uchwały w tej sprawie przewidziany jest do końca czerwca 2017 r. zaproponował, by zająć się tym w późniejszym terminie ze względu na dane, które należy uzupełnić.

Radny Grzegorz Dobrosielski złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 4n): niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki  (załącznik nr 2) oraz wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 4c): zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września (załącznik nr 3).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poprosił radnych o przegłosowanie wniosku o wycofanie z porządku obrad punktu 4c) zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.
Punkt 4n) został wycofany w ramach wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Września i wniosek radnego jest bezzasadny.

Radny Piotr Matuszewski przybył na salę sesyjną i dołączył do obrad posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 1 głosem „za”, 14 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”  negatywnie zaopiniowała wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 4c): zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła porządek  obrad. (załącznik nr 4)

Pkt 3

Radny Bogumił Kwiatkowski złożył zapytanie o zwolnienie od opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy dla mieszkańców w związku z wprowadzeniem zmian nazw ulic. Poprosił o odpowiedź na piśmie.

Radny Szymon Paciorkowski odczytał list skierowany przez mieszkańców, dotyczący parkowania przy drodze dojazdowej do bloków przy ul. Legii Wrzesińskiej 23, 27  i ul. 3 Maja na wysokości przychodni lekarza rodzinnego oraz nowego budynku komercyjnego. Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w odpowiedzi do wszystkich mieszkańców wskazała, że sprawa ta jest także przedmiotem konsultacji z Urzędem Miasta i Gminy we Wrześni.
Zapytał, jakie możliwe działania wskazano lub zasugerowano spółdzielni, szczególnie pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa licznym pieszym i dojeżdżającym samochodom w tym rejonie?
Zapytał także o  liczbę interwencji Straży Miejskiej we wskazanym miejscu w ostatnich miesiącach, a także o obecny stan prawny działek tworzących dojazd do bloków.
Zapytał o trudności umieszczenia w jednym starym budynku Muzeum i Biblioteki Publicznej, położonych obecnie na wysokim piętrze bez windy? Czy w przyszłości będzie możliwy powrót do dyskusji o umieszczeniu wrzesińskiej Biblioteki Publicznej w nowoczesnym budynku z dostępem dla osób w różnym wieku i możliwości poświęcenia całego budynku osobno na Muzeum i osobno na Bibliotekę, co z pewnością w przyszłości przyniosłoby korzyści wrzesińskiej kulturze?

Radny Maciej Baranowski poprosił przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej radnego Radosława Garbarka, by na najbliższej komisji uwzględnił stan bezpieczeństwa przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby oraz wzdłuż osiedla 17 Dywizji Piechoty, chodzi o bloki 3, 5 do 11, kończące się myjnią. Samochody tam poruszają się z nadmierną szybkością i nie sposób zachować kwestie bezpieczeństwa, jeżeli nie będą stawiane tam dodatkowe znaki, należy skierować wniosek do Komendy Powiatowej Policji o ustawienie dodatkowych znaków.

Radny Radosław Garbarek odpowiedział, że komisja zajmie się  kwestią bezpieczeństwa,  ale prosi radnego Macieja Baranowskiego o wskazanie tych punktów newralgicznych i złożenie pisemnego wniosku.

Pkt 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/291/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Gutowie Wielkim (załącznik nr 5).

b)

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, żeby ta nieruchomość położona w Grzybowie była sprzedana w przetargu ograniczonym dlatego, że jeżeli inna osoba kupi tę działkę, to gospodarz nie będzie miał dojazdu do swojego gospodarstwa.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy wyjaśnił, że uchwała Rady Miejskiej dotyczy samej zgody na to, żeby tą nieruchomość można było zbyć. Co do samej formy, tą decyzję  podejmuję nie Rada Miejska a Burmistrz. W treści uchwały została zamieszczona informacja o przetargu nieograniczonym z tego względu, że przepisy nie pozwalają na inną formę. Dzierżawca tej nieruchomości jest tego świadomy, otrzymał od Urzędu Miasta i Gminy korespondencję w tej sprawie. Odbyło się spotkanie, na którym potwierdził jeszcze raz, że jest zainteresowany zakupem tej nieruchomości, czyli przystąpieniem do przetargu nieograniczonego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXII/292/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Grzybowie (załącznik nr 6).

c)

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, jaka kwota w budżecie będzie przeznaczona na cele związane z tą uchwałą?
 
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że  w budżecie takiej kwoty nie ma, czas pokaże jakie będą potrzeby i możliwości.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odczytał wniosek radnego Grzegorza Dobrosielskiego (załącznik nr 7).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że na komisjach wspólnych było wyjaśniane, że jak zajdzie taka potrzeba, to wzór dokumentów zbiorczych będzie przygotowany. Zgodził się z radnym Grzegorzem Dobrosielskim, że są osoby, które mają przygotowany komplet dokumentów łącznie z uzgodnieniami Konserwatora Zabytków i na tym skorzystają, ale to tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z transparentnością ani demokracją. W przyszłym roku ponownie będzie można wniosek złożyć i ubiegać się o dofinansowanie.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że ta uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku, ktoś kto ma przygotowane dokumenty skorzysta w tym roku z tych pieniędzy.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, dlaczego został zmieniony termin składania wniosków?
W późniejszych latach termin będzie obowiązywał do 30 września, a teraz do 31 maja 2017 r. ? Jeżeli ta uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Wojewódzkim w miesiącu marcu to osobie, która składa wniosek zostanie tylko miesiąc czasu na przygotowanie tylu niezbędnych formalności. Jest to stosunkowo za krótki czas. Zasugerował termin składania wniosków do listopada 2017 r.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że te pieniądze należy spożytkować w roku 2017 r. Jeżeli wnioski  będą rozpatrywane do listopada, to nie będzie można ich przyznać, przegłosować, ustalić i podpisać umowę i jeszcze dokonać inwestycji. W paragrafie 4 jest napisane, że wnioski składa się corocznie do 15 września poprzedzającego rok kalendarzowy.  W związku z tym, że mamy dzień 23 lutego 2017 roku, to żeby móc skorzystać z tych środków w roku 2017 podano termin realny, by móc realnie z tych środków skorzystać. Ta uchwała została wywołana w wyniku petycji, która była znana kilka miesięcy temu i fakt przyjęcia tej petycji przez komisje był znany jakieś pół roku temu.

Radny Grzegorz Dobrosielski, zapytał  kto był autorem tej petycji?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że projekt uchwały został tak napisany, by jak najwięcej potencjalnych wnioskodawców skorzystało z zapisów tej uchwały. To optymalny projekt jeśli chodzi o możliwości skorzystania.
Petycje w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Projekt Września. Ta petycja rozpatrzona została przez Komisje Komunalno – Finansową, która przez Radę Miejską została upoważniona i wyznaczona do rozpatrywania petycji. Petycja została rozpatrzona pozytywnie i skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Września.
Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXII/293/2017 w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września (załącznik nr 8).

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/294/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie (załącznik nr 9).

e)

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że radni otrzymali projekt z autopoprawką zgłoszoną przez projektodawcę Tomasza Kałużnego, Burmistrza Miasta i Gminy Września. Autopoprawka wyczerpuje wniosek komisji połączonych o uzupełnienie adresów wszystkich placówek (załącznik nr 10).

Radny Bogumił Kwiatkowski opuścił salę sesyjną.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami ”za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXII/295/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (załącznik nr 11).

Radny Bogumił Kwiatkowski przybył na salę sesyjną i dołączył do obrad posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej.

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/296/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego” (załącznik nr 12).

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/297/2017 w sprawie:  zaliczania drogi dz. nr 38 - odnoga od drogi krajowej nr 92, znajdującej się w Gonicach w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych (załącznik nr 13).h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/298/2017 w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gonicach, na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 14).

i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/299/2017 w sprawie: zaliczenia drogi dz. nr geod. 131/1, 5/1, 21 znajdującej się w Gutowie Wielkim w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych (załącznik nr 15).

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/300/2017 w sprawie:  ustalenia przebiegu drogi gminnej znajdującej się w Gutowie Wielkim, na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 16).

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami ”za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXII/301/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym w Psarach Polskich w rejonie drogi Września - Czerniejewo – Słomowo (załącznik nr 17).

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami ”za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”  podjęła uchwałę nr XXII/302/2017 w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Psarach Polskich (załącznik nr 18).

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/303/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ul. Za Parkiem (załącznik nr 19).

m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/304/2017 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Kościelnej. (załącznik nr 20).

n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/305/2017 w sprawie:  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teremie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 21).

o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/306/2017 w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/461/10 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni zmienionej Uchwałą nr XXXIII/394/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r. (załącznik nr 22).

p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/307/2017 w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” (załącznik nr 23).

r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/308/2017 w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Przyborki, Psary Małe (załącznik nr 24).

s)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/309/2017 w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (załącznik nr 25).

t)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Piotr Matuszewski odczytał Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/310/2017 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. (załącznik nr 26).

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że wszyscy znają powiązania biznesowe przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Burmistrza Miasta i Gminy Września. Osobą odpowiedzialną za Plan Pracy Komisji Rewizyjnej będzie przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, Rada Miejska postępuje daleko niestosownie utrzymując taki stan rzeczy. Narażając tym samym Radę Miejską na śmieszność. Na dowód załącza wycinek z prasy (załącznik nr 27).

u)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/311/2017 w sprawie: współdziałania z gminami z Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji sprzętu komputerowego (załącznik nr 28).

w)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXII/312/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2017-2022 (załącznik nr 29).

x)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami ”za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XXII/313/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 (załącznik nr 30).

Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości planowanej kwoty długu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Gminy Września;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej     w Poznaniu, które stwierdza, że uchwała Nr XXI/290/2016 Rady Miejskiej we Września      z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, została podjęta     z naruszeniem prawa, jednocześnie uznaje się, że naruszenie ma charakter nieistotny;
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji   we Wrześni, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wrzesińskiego w 2016 roku;
Do Biura Rady wpłynął raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Miasta             i Gminy Września;
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
Komisja Rewizyjna złożyła sprawozdanie ze swojej działalności za 2016 rok;
Wojewoda Wielkopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/280/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia    2016 r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez Gminę Września – ze względu na istotne naruszenie prawa;
Do Biura Rady wpłynęło od Wojewody Wielkopolskiego rozstrzygnięcie nadzorcze  dotyczące powyższej uchwały Nr XXI/280/2016, stwierdzające nieważność § 2 ust. 1         w zakresie wyrazu „rozpoczętą”;
Wpłynęła odpowiedź na wniosek pana burmistrza od pani Marzeny Wodzińskiej, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, z informacją, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zwróci się ponownie z prośbą do wszystkich Partnerów Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” do włączenia się ze swoją ofertą do Ogólnopolskiego Programu „Karta Dużej Rodziny”;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody oraz szkolenia.

Pkt 6
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września
Informację o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej ( załącznik nr 31).


Pkt 7
Tomasz Kałużny, Burmistrz MiG Września odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego, dotyczące drogi dojazdowej do przychodni, która jest położona w bok od ul. Legii Wrzesińskiej, to sprawa wygląda następująco, jest tam wiele zgłoszeń dotyczących wielu zdarzeń drogowych. W roku 2017 były cztery interwencje, tj. 2 stycznia i 2 lutego mieszkańcy zgłaszali anonimowo problemy z przejazdem ta ulicą. W roku 2016 r było czternaście interwencji, również pochodziły od mieszkańców bloków, łącznie interwencje dotyczyły 29 kierowców, były to interwencje Straży Miejskich. Stan prawny drogi, która wiedzie do przychodni lekarskiej wzdłuż budynku, w którym znajduje się siłownia „Perfect Body” jest w wieczystym użytkowaniu i zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej. Kilka razy miały miejsce rozmowy w tej sprawie z władzami tej spółdzielni. Wjeżdżając do spółdzielni Medi-Net i w połowie drogi kierując się w lewo w kierunku bloków przy ul. Legii Wrzesińskiej, zaistniała propozycja, by za zjazdem, gdzie tworzą się zatory i następuje konflikt między mieszkańcami bloków, a osobami, które przyjeżdżają do przychodni lekarskiej i siłowni, aby zablokować wjazd w kierunku bloków, a tym samym rozdzielić wjazd do mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej  i siłowni, mieszkańcy wjeżdżaliby drugim wjazdem ok 10-15 m dalej jest droga przez chodnik, mieszkańcy spółdzielni jeździli by innym wjazdem. Na zamkniętym odcinku dotychczasowego wjazdu uzyskałoby się około 14 miejsc parkingowych dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej. Pani Prezes przedstawi daną propozycję mieszkańcom i da odpowiedź w najbliższym czasie.
Pytanie, dotyczące umieszczenia Biblioteki Publicznej w nowoczesnym budynku. Jest to sprawa dyskusyjna, z jednej strony jest to miejsce z tradycjami, tam, gdzie odbywał się strajk Dzieci Wrzesińskich, położone właśnie w samym centrum miasta, logistycznie dostępne dla przybyłych gości. Temat z pewnością jest otwarty i gotowy do dalszej dyskusji. Jednak rozważając to w kontekście współczesnej Biblioteki Publicznej, jest miejscem spotkań dzieci, młodzieży nie tylko by wypożyczyć i oddać książkę, ale przy okazji  móc skorzystać z zajęć edukacyjnych, animacyjnych, które są organizowane pod kątem tematycznym. Zawsze można wyobrazić sobie lepsze, bardziej przestronne, nowocześnie wyposażone miejsce. Natomiast ostatnie lata wyraźnie pokazują, że nastąpiło odstępstwo od czytania papierowych książek, poprzez zainteresowanie czytnikami elektronicznymi, które nie do końca jednak zapewniają odpowiednie wrażenia przy czytaniu papierowej książki. Temat z pewnością powróci do dalszej dyskusji.

Tomasz Kałużny, Burmistrz MiG Września powiedział, że pismo radnego Bogusława Kwiatkowskiego przekaże do Starostwa Wrzesińskiego.


Pkt 8

Radny Grzegorz Dobrosielski poprosił Burmistrza MiG o zabranie uprawnień Komisji Rozwoju Wsi, stwierdzając niekompetencję członków tej komisji w głosowaniu w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Radni głosują tylko i wyłącznie za swoimi projektami. W konkursie brał udział Nowy Folwark, który nie miał udziału własnego.

Pkt 9 i 10

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17:05 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

                                                                                                                Waldemar Grześkowiak
                                                                                                                                  Protokolant

                                                                                                                     Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.