BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14102564
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 r.

 

                                                    Protokół z posiedzenia

                                                      Komisji Rozwoju Wsi

                                                        z 7 grudnia 2016 r.

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 12:00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Robert Klimczak, inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;
Joanna Mańkowska, młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że złożył pismo do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi o przeprowadzenie wizji lokalnej przy ul. Czerniejewskiej we Wrześni oraz dołączenie tej sprawy do porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński odpowiedział, że ta sprawa będzie omawiana w pkt 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

Pkt 3
Komisja Rozwoju Wsi wraz z zastępcami Burmistrza Karolem Nowakiem i Arturem Mokrackim oraz z Mateuszem Waligórą, naczelnikiem  Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury udała się na wizję lokalną drogi dojazdowej do działek gminnych w Grzybowie.

O godz. 13:00 Komisja Rozwoju Wsi wróciła do Biura Rady celem dalszego kontynuowania posiedzenia.
Komisja po odbyciu wizji lokalnej oraz rozmowy z właścicielem posesji uznała, że dojazd do przedmiotowych działek jest zapewniony, a w razie zmian własnościowych należy zapewnić dogodny dojazd do wszystkich nieruchomości.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że sprawa została wyjaśniona dobrze i wystarczająco. Natomiast chciałby zwrócić uwagę na jedną rzecz, i w związku z tym zwraca się z wnioskiem, ponieważ właściciel posesji występował o wykup działki gminnej, do którego nigdy nie doprowadził,  jeśli tego nie uczyni, to dojazd do ostatniej działki będzie niemożliwy, będzie musiał korzystać z drogi o szerokości 3 m. Wniosek jest taki, aby zastanowić się czy rzeczywiście nie poszerzyć tego odcinka w przyszłości.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że wybieganie aż tak bardzo w przyszłość nie ma celowości, aby pozbawiać teraz kogoś kawałka ziemi i poszerzyć drogę.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w pobliżu jest budynek szkolny, właściciel działki na tej drodze zrobił sobie magazyn, co w sytuacji gdy np. wybuchnie pożar?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że to jest faktycznie problem.

Radny Bogumił Kwiatkowski zaznaczył, że właściciel działki wiele rzeczy oczekuje od gminy, a sam od siebie niewiele jest w stanie dać, chociażby wprowadzić większy ład na swojej działce, nie stosuje się do pewnych zasad, które obowiązują.

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że wpłynął do niego wniosek radnego Grzegorza Dobrosielskiego o treści: „W dniu 28.11.2016 roku na posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi, pod przewodnictwem Mirosława Zgolińskiego zgłaszałem nieprawidłowości w zakresie wywozu nieczystości z posesji przy ul. Czerniejewskiej 4, która do dnia dzisiejszego nie posiada kanalizacji. Natomiast gminna spółka PWiK wystawia faktury na wywóz ścieków, a bezpłatnie dla użytkownika posesji przedsiębiorstwa usług komunalnych świadczy usługi opróżniania szamba. Zachodzi prawdopodobieństwo niezgodnego dokumentowania usług i być może narażenia skarbu państwa na straty z powodu znaczących różnic w cenach. Proszę o przeprowadzenie wizji lokalnej oraz bezwzględne wprowadzenie tej sprawy do porządku obrad komisji Rozwoju Wsi zaplanowanej na dzień 7.12.2016 r. oraz weryfikacje dokumentacji podatkowej spółki PWiK.” Radny poprosił pana Burmistrza o wyjaśnienie tej sprawy.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że poprosiliśmy prezesa PWiK o pisemne wyjaśnienie zgodnie z informacją, która była na komisji oraz sposobie załatwienia sprawy. Prezes PWiK obiecał, że do końca czerwca firma zostanie podłączona do kanalizacji. Firma nie została przyłączona do sieci, dlatego zawarł z nią umowę, gdzie firma płaciła tak, jak byłby zrzut do kanalizacji, czyli 6,11 zł za m3, a zlecał firmie PUK wywóz nieczystości. Kanalizacja do końca roku zostanie ukończona. Ta umowa jest zgodna z prawem, nie narusza interesów spółki, ale prezes PWiK dla przejrzystości, zobowiązał się, że różnicę, która wynikała między tym co było fakturowane od firmy PPHU Jangra a tym co wywoził PUK, pokryje z „własnej kieszeni”.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że z pisma radnego Grzegorza Dobrosielskiego wynika, że PUK wywoził nieczystości bez żadnych kosztów. Wyjaśnił, że firma PPHU Jangra płaci stawkę za kanalizację taką jak by była podłączona czyli 6,11 zł netto plus 8 % vatu, taką kwotę płaci do PWiK. W związku z tym, że PWiK nie dotrzymało terminu wykonania tej sieci kanalizacji, dlatego chcąc być w porządku wobec firmy PPHU Jangra, PUK przyjeżdża i opróżnia szambo. PWiK płaci PUK-owi stawkę taką jak za wywózkę beczką czyli ok 16-17 zł za m3. W związku z tym jest różnica między tym, co PWiK płaci PUK-owi, a tym co otrzymuje od firmy, która tych nieczystości się pozbywa. Dlatego, żeby nie było niedomówień prezes PWiK wziął na siebie odpowiedzialność i z „własnej kieszeni” pokrył ową różnicę w kwotach.

Radny Grzegorz Dobrosielski przedstawił pismo skierowane do p. Ireny Czarneckiej F.H.U. Restauracja – Hotel Czardasz od PWiK (załącznik nr  3), w którym PWiK informuje, że aktualnie nie ma w planach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie przy ul. Czerniejewskiej 4d.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że prowadził rozmowę z właścicielami hotelu Czardasz w sprawie kanalizacji. Hotel Czardasz jest położony zaraz nad jeziorem, jest spora różnica między poziomem budynku a ul. Czerniejewską. Dlatego, żeby podłączyć Czardasza do kanalizacji konieczna jest budowa przepompowni, co jest związane z dużymi kosztami. Oczywiście prędzej czy później będzie trzeba to zrobić. Właściciele Czardasza postanowili wybudować ekologiczną oczyszczalnię ścieków za własne pieniądze. Problem polegał na tym, że nie mieli odpowiedniego gruntu. Przyszli z propozycją, czy mogliby nabyć grunt pod tę oczyszczalnię. Po rozmowach ostatecznie wypracowaliśmy koncepcję zamiany i rozliczenia różnicy wartości. Żeby Czardasz pozbył się kanalizacji, musi być wybudowana przepompownia.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że na zebraniach wiejskich w Psarach Polskich mówiło się o tym, że budowę kanalizacji w miejscowościach Psary Polskie, Słomowo i Nowy Folwark dzieli się na etapy, bo łączny koszt wynosi 50 mln i nie da się tego zrobić jako jedna inwestycja. W końcu otrzymaliśmy pieniądze z Unii na budowę kanalizacji wraz z budową przepompowni na odcinku od mleczarni wrzesińskiej do świetlicy w Psarach Polskich. Na tym odcinku znajdują się m.in. firmy Czardasz i Jangra. Myślę, że dokumentacja projektowa była przygotowana wraz z podłączeniem tych zakładów. Nie rozumiem stwierdzenia, że firma została zobligowana, czyli PWiK zobowiązało się do podłączenia firmy Jangra? Wszyscy mieszkańcy przecież otrzymali pismo, że do 15 marca mają się podłączyć do kanalizacji, jeśli tego nie zrobią to zrobi to za nich PWiK. Wszyscy inni się podłączyli a Jangra nie. Jeśli się nie podłączyli, to robimy za nich to przyłącze, dokonujemy podłączenia i obciążamy ich kosztami. Do momentu aż nie zostaną przyłączeni, nieczystości wywożą na swój koszt. Jeśli PWiK płaci różnicę za zrzut, którego nie ma do PUK-u, rzeczywiście naraża na straty PWiK.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że składa wniosek formalny, aby sprawę skierować do prokuratury. Zastanawia się jak prezes PWiK może płacić z własnej kieszeni firmie PUK.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jego zdaniem prawo nie jest łamane.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 1 głosem „za”, 4 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek formalny radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie zgłoszenia sprawy do prokuratury.

Radny Grzegorz Dobrosielski w związku z omawianym tematem, dotyczącym wywozu nieczystości ciekłych z posesji przy ul. Czerniejewskiej 4 wnioskuje o:
- kopię projektu budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Czerniejewskiej 4 (na wysokości firmy PPHU Jangra) we Wrześni;
- kopię umowy między Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni a firmą PPHU Jangra, dotyczącą przyłączenia tej firmy do kanalizacji sanitarnej.
W związku z omawianym tematem, dotyczącym odszkodowania za zniszczony dach na budynku szkoły w Grzybowie wnioskuje o:
- kopię umowy użyczenia przedmiotowego budynku przez Gminę Września Stowarzyszeniu „Szansa” w Grzybowie wraz z aneksem;
- kopię polisy ubezpieczeniowej na ww. budynek.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że gmina zwróciła się do pani dyrektor szkoły w Grzybowie z zapytaniem, czy wystąpiła o odszkodowanie na posatwie polisy którą ma, czy je otrzymała oraz w jakiej formie zostało przekazane. Czekamy na odpowiedź. Gmina na pewno w żaden sposób nie ubezpiecza tego budynku. Remont dachu był przeprowadzony w tym roku i był zaplanowany w budżecie na 2016 rok.

Radny Grzegorz Dobrosielski odpowiedział, że wszystko się zgadza, tylko pani dyrektor napisała, że dach uszkodziła wichura. Wszystkie budynki gminne ubezpiecza gmina. Jeżeli pani dyrektor nie ubezpieczyła szkoły to nie otrzyma odszkodowania. Pani dyrektor ubezpieczyła tylko mienie w szkole.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że gmina zwróciła się do stowarzyszenia, które jest odpowiedzialne za tę szkołę z pytaniami, które zadał radny Grzegorz Dobrosielski. Na odpowiedz cały czas czekamy. Proponuje, aby do tego tematu wrócić jak otrzymamy odpowiedzi.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 13:50 zamknął posiedzenie komisji. Protokół zawiera 5  ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński


Protokolant

/-/Joanna Mańkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.