BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
12535629
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-07-2019
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr XII/113/03
 

 

Uchwała nr XII/113/03

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 12 września 2003 r.

 

 

w sprawie: nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury

 

Na podstawie art. 13 w związku z art. 9 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Nadaje się statut samorządowej instytucji kultury - Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury określający zakres działania Ośrodka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Radny Maciej Baranowski

/-/

 

 

 

          

 

 

 

 

 

      Uzasadnienie

 

Obowiązujący statut Wrzesińskiego Ośrodka Kultury został uchwalony w 1992 roku. Z uwagi na zmiany w przepisach dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej istnieje potrzeba uchwalenia nowego statutu. 

 

 

Projektodawca:

Tomasz Kałużny

Burmistrz Miasta i Gminy Września

/-/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

  STATUT

 

WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

                       

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.      Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury.

2.      Organizatorem Ośrodka jest Gmina Września.

 

 

§ 2

 

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.),

2/ niniejszego statutu.

 

 

 

§ 3

 

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Września.

 

2. Podstawowym terenem działania Ośrodka jest gmina Września.

 

3. Ośrodek może również działać na terenie województwa wielkopolskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

 

§ 4

 

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cel i zakres działania Ośrodka

 

        

§ 5

 

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

 

§ 6

 

Do szczegółowego zakresu działania Ośrodka należy:

 

1/ organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,

 

2/ stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, i in.,

 

3/ organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,

 

4/ działalność instruktażowo-metodyczna,

5/ prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

6/ koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,

7/ współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców,

8/ nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej,

9/ prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.

 

§ 7

 

Ośrodek może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska w zakresie swojego działania.

 

§ 8

 

Ośrodek przy wykonywaniu zadań współpracuje z kołami przyjaciół Ośrodka, towarzystwami, stowarzyszeniami i fundacjami.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

 

§ 9

 

1. Organem zarządzającym Ośrodka jest Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz.

3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec pracowników Ośrodka.

 

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 10

 

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności.

 

§ 11

 

1. Ośrodek jest finansowany z dotacji Organizatora, a także z dochodów własnych, kredytów, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych.

2. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

  1/ prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów tańca, prowadzenia pracowni specjalistycznych, itp.

  2/ sprzedaży własnych wydawnictw,

  3/ organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,

  4/ wypożyczenia sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, rekwizytów, strojów,

  5/ wynajmu sal,

  6/  dzierżawy własnych pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną i inną,

  7/ koncertów własnych zespołów,

  8/ sprzedaży biletów na imprezy własne,

  9/ promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek,

 10/ usług reklamowych,

 11/ innych usług związanych z działalnością statutową,

 12/ kredytów, w tym długoterminowych.

3. W celu pozyskiwania środków, o których mowa w ust. 2  Ośrodek może w szczególności zaciągać kredyty, w tym długoterminowe. Na zaciągnięcie takiego kredytu Ośrodek musi uzyskać zgodę Burmistrza po zaopiniowaniu przez Komisję Komunalno-Finansową.

 

§ 12

 

Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać wyłącznie na cele statutowe.

 

§ 13

 

Dyrektor Ośrodka składa Organizatorowi sprawozdania ze swojej działalności 2 razy w roku w terminach:

-         do 30 czerwca,

-         do 31 grudnia każdego roku.

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14

 

Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania na wniosek Ośrodka lub z inicjatywy Organizatora.                      

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Radny Maciej Baranowski

/-/

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.