BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462222
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XX/2016 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 14 listopada 2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


Protokół
nr XX/2016
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 14 listopada 2016 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
XX Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak  o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych, mieszkańców gminy Września oraz przedstawicieli mediów oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Piotr Matuszewski, radny Robert Smodlibowski oraz radny Stefan Ogrodowicz, który jest na zwolnieniu lekarskim.

Do protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że został on przez Radę Miejską przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak  poprosił o pomoc w prowadzeniu obrad  swoich zastępców: radnego Macieja Baranowskiego, radnego Bolesława Święciochowskiego oraz  radnego Grzegorza Dobrosielskiego.
Wszyscy zainteresowani zostali poinformowani o terminie dzisiejszej sesji zgodnie z regulaminem oraz otrzymali potrzebne materiały.

Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak poinformował, że w dniu dzisiejszym został złożony projekt uchwały przez radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie: nazwy po byłym Zakładzie ZWG Tonsil we Wrześni Osiedla im. prof. Lecha Kaczyńskiego.

Na salę sesyjną wszedł radny Piotr Matuszewski. Od tej pory w obradach uczestniczy 19 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak poprosił o rozłożenie projektu uchwały złożonego przesz radnego Grzegorza Dobrosielskiego wszystkim radnym w celu zapoznania się z projektem.
Przewodniczący zaznaczył, że projekt uchwały nie został podpisany przez radcę prawnego. Radca prawny jeszcze nie dotarł na salę sesyjną, ale przekazał już informację dlaczego nie podpisał projektu uchwały. Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały (załącznik nr 2). Następnie powiedział, że otrzymał od radcy prawnego pana Huberta Świątkiewicza rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z dnia 21 października 2016 r. (załącznik nr 3), które mówi o tym, że Rada Gminy w Wągrowcu podjęła uchwałę o nadaniu nazwy osiedlu, a Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność tej uchwały, w wyjaśnieniach napisał, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, ten artykuł również przywołał radny Grzegorz Dobrosielski w swoim projekcie, odnosi się do podejmowania uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów, będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenie pomników. W ocenie organu nadzoru Rada Gminy nie posiada kompetencji do nadawania nazw osiedlom w oparciu o przepis art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym. W tej sytuacji sprawa jest jasna, rozstrzygnięcie zostało przekazane radnemu Grzegorzowi Dobrosielskiemu. Przyjęliśmy łagodną zasadę, że nawet jeśli nie ma podpisu radcy prawnego to Rada Miejska może procedować, ale w sytuacji gdy jest również orzeczenie, nie można poddać tego pod głosowanie.

Radny Grzegorz Dobrosielski poprosił o 15 minut przerwy. Powiedział, że od rana prosił radców prawnych o opinię. Nie wie czy taka biedna jest gmina, że nie ma radcy prawnego na etacie? Dopiero radca prawny przyjechał o godz. 16:10 na sesję. Prosi, aby radca prawny wskazał przepis, pod którym można by uchwalić tę uchwałę.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że najlepiej i najbezpieczniej byłoby, żeby wojewoda uchwały nie uchylił, po prostu nie włączać teraz do porządku obrad tego projektu uchwały. Pan Grzegorz Dobrosielski zarzucił radcy prawnemu, że przyjechał w ostatniej chwili, ale zarzut można postawić również wnioskodawcy, że dopiero dzisiaj złożył projekt uchwały.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że w książce pt. „ Resortowe Dzieci. Politycy.”, nie ma tylko jednego prezydenta - Lecha Kaczyńskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że pewnie nikt nie zdążył przeczytać tej książki, również wnioskodawca. Nadal proponuje, żeby radny wycofał ten projekt uchwały. Powiedział, że nie zaproponuje włączenia tego projektu uchwały do porządku obrad, ponieważ nie ma pozytywnej opinii radcy prawnego, a przedstawione rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody utwierdza w przekonaniu, że nie ma podstawy prawnej.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad?

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że rozumie, że wniosek o przerwę był wnioskiem formalnym, więc należy go przegłosować.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zapytał, kto z Państwa Radnych jest za wnioskiem formalnym w sprawie przerwy w posiedzeniu Rady Miejskiej?

Rada Miejska w obecności 18 radnych, 2 głosami „za”, 10 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek formalny w sprawie przerwy w posiedzeniu Rady Miejskiej.
Jeden radny, będący na sali sesyjnej nie wziął udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi w sprawie porządku obrad? W związku z brakiem uwag zgodnie ze statutem  porządek obrad został przyjęty (załącznik nr 4).

Radny Grzegorz Dobrosielski opuścił salę sesyjną, od tej pory w sesji  brało udział 18 radnych.

Pkt 3
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że w październiku br. była delegacja do miasta partnerskiego Garbsen. Prosiłby o informację kto brał udział w tej delegacji, jakie były zasady formułowania tej delegacji?

Radny Szymon Paciorkowski zapytał w kwestii dojazdów do Poznania. Od miesięcy jesteśmy zalewani informacjami medialnymi dotyczącymi tego, że od czerwca przyszłego roku połączenie pomiędzy Wrześnią a Poznaniem zostanie na rok wyłączone z eksploatacji, wtedy setki, tysiące wrześnian stanie przed perspektywą codziennych dojazdów do Poznania samochodami albo podstawionymi autobusami komunikacji zastępczej. Czy toczą się rozmowy, jak to będzie wyglądało organizacyjnie?
Bardzo wiele osób dojeżdża na dworzec rowerem, a stojaki stojące pod dworcem kolejowym są dalece niewystarczające. Czy jest szansa, być może ze współpracą z PKP, aby więcej takich stojaków rowerowych zamontować na dworcu?
W ostatnim miesiącu w parku im. Dzieci Wrzesińskich pojawiła się toaleta. Czy jest to na razie jedyne tego typu przedsięwzięcie, czy władze gminy planują budowę takich toalet publicznych w większej liczbie, jakie lokalizacje są brane pod uwagę i jaki jest koszt wykonania takiej toalety?

Pkt 4
a) Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/266/2016 w sprawie nadania nazw ulicom  położonym w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Wiązowej (załącznik nr 5).

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/267/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Sobiesiernie  (załącznik nr 6).

c)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że wpłynął wniosek od mieszkańca Wrześni p. Roberta Czwajdy, żeby w tym punkcie udzielić mu głosu, nie zgłaszano, żeby wcześniej wpłynęło pisemne zapytanie od p. Roberta Czwajdy do Biura Rady lub do Urzędu MiG Września. Kto z Państwa Radnych jest za udzieleniem głosu panu Robertowi Czwajdzie?

Rada Miejska we Wrześnie w obecności 18 radnych, 1 głosem „za”, 12 „przeciw”, 5 „wstrzymującymi się” nie udzieliła głosu panu Robertowi Czwajdzie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 17 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”  podjęła uchwałę nr XX/268/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr VI/61/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Rady Miejskiej we Wrześni o przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka, Chocicza Wielka (załącznik nr 7).

d)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że również w tym punkcie otrzymał wniosek od pana Roberta Czwajdy o udzielenie mu głosu w tej sprawie, również nie wpłynęło wcześniej pisemne zapytanie do Rady Miejskiej ani do Urzędu MiG Września.

Rada Miejska we Wrześnie w obecności 18 radnych, 1 głosem „za”, 12 „przeciw”, 5 „wstrzymującymi się” nie udzieliła głosu panu Robertowi Czwajdzie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 17 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XX/269/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Żerniki, Chociczka (załącznik nr  8).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/270/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017 na terenie Gminy Września  (załącznik nr 9).


f) 
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/271/2016 w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2017 (załącznik nr 10).

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 17 głosami „za”, 1 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XX/272/2016 w sprawie powierzenia przez Gminę Września Gminie Dąbie zadania publicznego z zakresu prowadzenia całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (załącznik nr 11).

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 17 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XX/273/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022  (załącznik nr 12).

i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 17 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XX/274/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (załącznik nr 13).

Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni dotyczące oświadczeń radnych (pismo zostało odczytane w całości);
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego informujące, że oświadczenia majątkowe za rok 2015 złożone przeze mnie oraz pana Burmistrza Tomasza Kałużnego zostały złożone w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości;
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie informujące, że w oświadczeniu majątkowym pani Skarbnik Jolanty Kościańskiej oraz pana prezesa PWiK Jarosława Stanisława Ochotnego nieprawidłowości nie stwierdzono, natomiast w oświadczeniu pani Kingi Rucińskiej nie podano w związku z jakim zdarzeniem zaciągnięto pożyczkę dla osób fizycznych;
Do Biura Rady wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej informujące, że w oświadczeniu majątkowym pana naczelnika WGA Mateusza Waligóry w części B nie wskazano adresu położenia nieruchomości;
Do Rady Miejskiej wpłynęła skarga Stowarzyszenia Projekt Września na Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o nałożeniu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia z działki oznaczonej numerem geod. 81, położonej w Stanisławowie. Zwróciłem się do pana Burmistrza o wyjaśnienia w przedmiocie sprawy.
Do wiadomości w związku ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy Września do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Stowarzyszenia Projekt Września, w którym wskazano ponownie argumenty przemawiające za uwzględnieniem wniosku stowarzyszenia o możliwości skonsultowania i współpracy przy powstawaniu Gminnego programu opieki nad zabytkami dla MiG Września na lata 2017-2020;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze Rady;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy i zawody.

Pkt 6
Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informacje o pracy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Września w okresie międzysesyjnym na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 14).

Pkt 7
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Zbigniewa Bieńko, dotyczące udziału i zasad tworzenia składu delegacji zaproszonej do Garbsen z okazji 25–lecia podpisania porozumienia współpracy powiedział, że otrzymaliśmy zaproszenie od władz miasta Garbsen,  burmistrza Garbsen. Z tej okazji była zorganizowana uroczysta sesja w Garbsen. Zaproszenie było skierowane do poszczególnych grup. Np. Ochotniczych Straży Pożarnych, z zaproszenia skorzystali dwaj szefowie OSP z Gozdowa i z Węgierek. Następnie zaproszona została grupa osób związana z wymianą młodzieży w ciągu minionych 25 lat, zaproszenie otrzymała pani dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, dyrektorzy Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2, naczelnik wydziału oświaty, zastępca burmistrza, któremu podlega oświata oraz szefowa warsztatów terapii zajęciowej. Niespodziewanie w ostatniej chwili nie pojechał dyrektor Gimnazjum nr 2, ze względu na kontuzję, której doznał dzień przed wyjazdem. Kolejną zaproszoną grupą były jednostki kultury. Zaproszenie otrzymali również dyrektor muzeum, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury i dyrektor biblioteki. Dwóm osobom ten termin nie odpowiadał, udział w wyjeździe wziął dyrektor muzeum. Następnie była grupa związana z inwestycjami i z obsługą inwestorów, w tym przypadku wziął udział naczelnik wydziału do spraw inwestycji, kierownik wydziału inwestycyjnego, pracownicy referatu obsługi inwestorów oraz zastępca burmistrza, któremu podlegają te wydziały. Następna grupa, to osoby zajmujące się we Wrześni zielenią miejską. Zaproszony był również burmistrz, który podpisywał porozumienie w 1991 roku, pan Celestyn Bachorz. Kolejna grupa to radni Rady Miejskiej we Wrześni, przewodniczący Rady, zastępcy przewodniczącego oraz wszyscy przewodniczący komisji Rady Miejskiej. Z tej grupy z zaproszenia skorzystało 3 przewodniczących komisji, pozostałym zaproszonym nie pasował termin. Ostatnią osobą, która skorzystała z zaproszenia byłem ja. Jechał z nami jeszcze tłumacz. Zaproszenie było skierowane od władz Garbsen, przebywaliśmy tam na ich koszt pod koniec października.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczącego toalety, która pojawiła się w parku im. Dzieci Wrzesińskich. Jest to identyczna toaleta, która funkcjonuje już od kilku lat nad zalewem Lipówka. Koszt zakupu i montażu takiej toalety wynosi 82, 000 zł. W związku z tym, że toaleta musi mieć odpływ kanalizacyjny liczba miejsc, w których można postawić taką toaletę jest ograniczona, żeby nie ponosić kosztów budowy kanalizacji. Z tego powodu toaleta w parku im. Dzieci Wrzesińskich znajduje się w miejscu, gdzie jest kanalizacja, a zarazem najbliżej granic parku, czyli przy Szkole Podstawowej nr 2. Posiadamy zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków na to, żeby w tym miejscu zamontować toaletę. Nie wykluczam, że w przyszłym roku moglibyśmy taką samą toaletę zamontować w drugim parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W przyszłości również może zamontujemy taką toaletę przy cmentarzu komunalnym. Na pytanie związane z projektem: modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań, zwłaszcza w kontekście naszej stacji i naszych połączeń kolejowych na wschód i na zachód od Wrześni, sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, natomiast nie jest ostatecznie rozstrzygnięta. Jest to inwestycja krajowa na odcinku E 20. Miesiąc temu odwiedził nas szef tego projektu oraz władze spółki TLK, Polskie Linie Kolejowe, aby poinformować nas o realizacji planów, realizacji tego projektu w kontekście korzystania przez mieszkańców Wrześni i okolic z tej linii kolejowej. Jeśli chodzi o połączenia Poznań – Września, Września – Poznań one nie ulegną wielkiej zmianie, ponieważ na tym odcinku przez cały okres realizacji projektu, projekt ten będzie trwał 30 miesięcy, od czerwca 2017 do grudnia 2019, w całym tym okresie pociągi będą kursowały na linii Poznań – Września i Września – Poznań. Natomiast będą jeździły trochę wolniej i trochę rzadziej, ponieważ ta inwestycja będzie prowadzona na jednym torze kolejowym i pociągi będą jeździły naprzemiennie tym jednym torem.
Jeśli chodzi o połączenia w kierunku Warszawy, to sytuacja jest zdecydowanie gorsza, ponieważ w różnych przedziałach czasu będą wyłączone różne odcinki, w szczególności odcinek Września – Konin,  który będzie najdłużej nieczynny, mianowicie od czerwca 2017 do lipca 2018. Będzie się to wiązało z dwoma uciążliwościami, jedna jeśli chodzi o dojazd na tym odcinku Konin  - Września, Września – Konin, bo pociągi na tym odcinku w ogóle nie będą kursowały, natomiast jeśli chodzi o pociągi dalekobieżne, to sytuacja będzie na tyle skomplikowana dla mieszkańców Wrześni, że te pociągi będą jeździły inną trasą, mianowicie Poznań – Gniezno – Inowrocław – Barłogi – Kutno – Warszawa. W związku z tym najbliższą stacją, na której będzie można wsiąść do tego pociągu to będzie Gniezno. Jeśli chodzi o odcinek między Wrześnią a Koninem, komunikacja ta będzie zamieniona na autobusy. Jeśli ktoś będzie jechał z Poznania do Konina, przyjedzie pociągiem z Poznania do Wrześni, na parkingu przy PKP będzie znajdował się tymczasowy dworzec przesiadkowy dla autobusów, które będą zabierały tych, którzy przyjadą z Poznania a będą chcieli jechać do Konina, autobus będzie jechał ul. Kolejową, Wrocławską, Objazdową w kierunku Konina. Jest to związane z tym, że w pewnych przypadkach, w różnych pociągach, o różnych godzinach jeździ różna liczba osób, w szczytowym momencie tych autobusów, do których muszą się przesiąść podróżni, którzy przyjadą pociągiem będzie pięć. Jeden pociąg z Poznania, oznacza pięć podstawionych autobusów. Większym problemem są stacje, które są na granicy gminy, ponieważ linia kolejowa nie przylega do drogi nr 92. Dworce w Gutowie Wielkim i Otocznej są oddalone od drogi 92. Są dwa rozwiązania, albo autobus, który będzie jechał do Konina będzie zjeżdżał z drogi 92, co zimą nie zawsze będzie łatwe, będzie zjeżdżał w boczne drogi do stacji kolejowej w tych miejscowościach. W tym wariancie oznacza to wydłużenie czasu drogi do Konina o około godzinę. Drugim wariantem jest wyznaczenie miejsc przesiadkowych w tych miejscowościach w innym miejscu niż na dworcu PKP, tzn. na drodze nr 92. PKP prowadzi dokładne badania jaka część osób wysiadających w Otocznej wsiada i wysiada, to mieszkańcy Otocznej. Może się okazać, że tylko dwie osoby wsiadają w Otocznej a pozostałych 15 i tak dojeżdża do Otocznej z sąsiednich miejscowości. Założenie jest takie, że jeśli ktoś przyjeżdża na dworzec w Otocznej rowerem, samochodem lub przychodzi pieszo, to tak samo może podejść do tymczasowego przystanku przy drodze nr 92. Ta kwestia jest jeszcze nie rozstrzygnięta, wiąże się między innymi z możliwością lub brakiem możliwości zawracania autobusu w danym miejscu przy dworcu PKP w Gutowie Wielkim lub Otocznej. Finałowy komunikat powinien pojawić się ok 30 marca 2017 roku, wtedy gdy nastąpi rzeczywisty objazd autobusami tej trasy i ustalenie wszystkich czasów i trudności jakie będą napotykane na tym odcinku drogi.

Pkt 8
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że trzy sesje temu dopominał się o wypowiedź radcy prawnego na temat naruszenia jego praw osobistych przez Pana Przewodniczącego, do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że odpowiedź leży na półce radnego w Biurze Rady.

Pkt 9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17:00 zamknął posiedzenie Rady Miejskiej we Wrześni.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar GrześkowiakProtokolant
/-/Joanna Mańkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.