BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280208
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 8 listopada 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.Protokół
nr XIX /2016
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni
która odbyła się 8 listopada 2016 r.
na sali sesyjnej Urzędu Miasta  i Gminy we Wrześni.XIX Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446).


Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17.00 otworzył sesję. Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych, przedstawicieli mediów oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poinformował, że wpłynął wniosek 8 radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej (załącznik nr 2), do którego był załączony porządek obrad, który brzmi następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września.
3. Zamknięcie sesji (załącznik nr 3).
Wszystkie dokumenty, tj. wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad i projekt uchwały są podpisane przez wszystkich wnioskodawców.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odczytał projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 4).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poinformował, że w związku z notą sygnalizacyjną zwrócił się na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Września z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie noty sygnalizacyjnej oraz wystąpił również o zlecenie opinii prawnej w związku z otrzymaną notą do kancelarii prawnej Dr Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa Poznań.
Wszyscy radni otrzymali notę sygnalizacyjną, wyjaśnienia Burmistrza oraz opinię kancelarii prawnej na skrzynki mailowe służbowe i prywatne. W związku z tym będziemy procedować nad projektem uchwały w oparciu o posiadane materiały.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił wyjaśnienia do noty sygnalizacyjnej z 10 października 2016 (załącznik nr 5).
Ponadto dodał:  W dniu 14 października 2016 r. wpłynęło do Rady Miejskiej pismo Wojewody Wielkopolskiego, w którym Wojewoda informuje, że Burmistrz Tomasz Kałużny za rok 2015: „złożył swoje oświadczenie majątkowe w terminie i nie stwierdzono w nim nieprawidłowości”. Chciałbym dodać, że sformułowanie zawarte w Nocie UKS, iż rzekomo „do dnia dzisiejszego  prowadzę działalność związaną z zakupem i sprzedażą nieruchomości gruntowych, która wypełnia przesłanki definiujące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej” jest nieprawdziwe i nie wiem na podstawie czego wywiedzione, skoro ta Nota powstała na podstawie badania moich oświadczeń majątkowych z minionej kadencji. Przeprowadzona kontrola została zakończona poprzez przesłanie wyników kontroli, gdzie w pouczeniu wskazano, iż na wyniki te nie przysługują mi żadne środki odwoławcze. A zatem stwierdzenia i rozstrzygnięcia zawarte w wynikach kontroli nie podlegają weryfikacji żadnego innego organu, czy sądu. Wskazać należy, iż zarówno interpretacje indywidualne wydawane przez dyrektorów izb skarbowych, jak i wyroki sądów administracyjnych nie potwierdzają, a wręcz przeczą przyjętej przez UKS interpretacji w mojej sprawie. Na potwierdzenie słuszności i umocowania prawnego wyrażonego przeze mnie stanowiska chciałbym Państwu przytoczyć kilka orzeczeń sądowych. Kwestie identyfikacji rodzaju działalności podatnika – czy występuje on jako przedsiębiorca czy dokonuje wyzbycia majątku osobistego - były w ostatnim czasie przedmiotem rozważań sądów, które w swych wyrokach jednoznacznie stwierdziły, iż: „aby przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości można było zakwalifikować, jako uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, konieczne jest łączne spełnienie wszystkich przesłanek z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że brak którejkolwiek z wymienionych cech funkcjonalnych pozbawia daną działalność charakteru gospodarczego.” Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W wyroku tym twierdzono również, że: „zwłaszcza w warunkach rozregulowanej sytuacji na rynku pracy, niepewności co do sposobu zaspokojenia w przyszłości potrzeb własnych i rodziny, do naturalnych zachowań należy lokowanie wolnych środków finansowych w różne dobra, które w określonej perspektywie czasowej mogą zostać korzystnie spieniężone. Do takich dóbr należą m. in. nieruchomości” a także, że: „środki uzyskane ze sprzedaży gruntu przeznaczone na własne cele mieszkaniowe tj. zakup i remont nieruchomości do zamieszkania bez wątpienia uznać należy za mieszczące się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem.”
Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 marca 2016 roku. Sądy wielokrotnie podkreślały, że „znaczenie dla oceny zdarzenia mogą mieć również indywidualne cechy przedmiotu transakcji, bądź okoliczności życiowe, w jakich znajdował się podatnik dokonujący transakcji, a które miały wpływ na jego decyzje w tym przyczyny zbycia gruntu oraz cel przeznaczenia środków uzyskanych ze zbycia.”
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 maja 2014 roku w przedmiocie rozpatrywania skargi kasacyjnej na indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej, orzekł że: „uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako przedsiębiorca, wymaga każdorazowo oceny odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy i nie jest możliwe przyjęcie z góry konkretnych założeń, modelowego rozwiązania, mającego zastosowanie w każdym przypadku, co zostało całkowicie pominięte przez Dyrektora Izby Skarbowej. Z uzasadnienia interpretacji wynika bowiem, że Dyrektor Izby Skarbowej dokonał oceny opisanego zdarzenia w sposób mechaniczny, traktując przykładowo wskazane cechy, które mogą świadczyć o aktywności zbliżonej do handlowca jako wzorzec. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał na kilka zachowań: pozwolenie na budowę, podział nieruchomości, ogłoszenia w Internecie i uznał, że przesądzają one o statusie podatnika podatku od towarów i usług. W ocenie Sądu taka ocena nie znajduje uzasadnienia. Rzeczywiście podane zachowania brane są pod uwagę przy analizie okoliczności sprawy, jednak muszą one być rozpatrywane w kontekście wszystkich działań danej osoby i muszą się one składać na pewien ciąg zachowań. Zarówno podział nieruchomości, jak i ogłoszenia o sprzedaży mogą odnosić się do zarządu majątkiem prywatnym Okoliczność podziału nieruchomości dla umożliwienia sprzedaży jest działaniem, które mieści się w zarządzie majątkiem prywatnym i jest w okolicznościach sprawy uzasadnione, ponieważ, jak wynika z wniosku strona nie wie, czy sprzeda jedną czy więcej nieruchomości.
Z kolei w wyroku NSA z dnia 19 maja 2016 roku sąd orzekł, iż dla wykonywania działalności gospodarczej działania zbywcy powinny istotnie odbiegać od normalnego wykonywania prawa własności – a nadto – dokonywanie sprzedaży rozczłonkowanych fragmentów jednego zbioru (działek z jednej nieruchomości) zbywca, z operacji tych dla przypisania działalności gospodarczej uczynić sobie stałe (nie okazjonalne) źródło zarobkowania.
Przytoczone przeze mnie fragmenty orzeczeń sądowych, a także innych jak: z  dnia 18 października 2011 roku (I FSK 1536/10); z dnia 10 listopada 2011 roku (I FSK 13/11 i I FSK 1665/11); z dnia 16 kwietnia 2014 roku ( I FSK 781/13); z dnia 27 maja 2014 roku (I FSK 774/13), z dnia 3 marca 2015 roku (I FSK 1859/13); z dnia 23 lipca 2015 roku ( I FSK 855/14); z dnia 5 kwietnia 2016 roku ( II FSK 379/14) jednoznacznie potwierdzają, iż dokonana przeze mnie sprzedaż nieruchomości mieściła się w ramach wykonywania czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności i nie może być utożsamiana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W latach 2013-2016 mieszkańcy gminy Września, dokonali ponad 1800 zbyć działek gruntowych. Nie uważam, aby te 1800 osób prowadziło działalność gospodarczą, po prostu zbywają swój majątek.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał w kwestii formalnej, dlaczego Przewodniczący Rady Miejskiej nie przegłosował porządku obrad? Według mnie tak długie wystąpienie Burmistrza powinno być ujęte w porządku obrad, a nie poza porządkiem obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że w przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej o porządku obrad decydują tylko i wyłącznie wnioskodawcy. Tak zdarzyło się w tym przypadku. Dostarczyli i nie trzeba tego głosować. Zresztą nigdy nie głosowaliśmy, porządek obrad podczas sesji zwykłej podlega głosowaniu tylko wtedy gdy ktoś zgłosi uwagę, propozycję zmiany. W tym przypadku takiej propozycji nie można było nawet złożyć więc to zastrzeżenie jest nieuzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, kto z radnych jest za udzieleniem głosu Panu Profesorowi Krystianowi Ziemskiemu, prawnikowi Kancelarii Ziemski & Partners, która przygotowała opinię w przedmiocie sprawy.

Rada Miejska w obecności 21 radnych, 19 głosami za, 2 przeciw i 0 wstrzymujących się wyraziła zgodę na udzielenie głosu Panu Profesorowi Krystianowi Ziemskiemu.

Krystian Ziemski prawnik Kancelarii Ziemski & Partners powiedział: Dziękuję Państwu za zaproszenie na sesję Rady, jak Państwo sobie przypominacie mniej więcej rok temu byłem tutaj obecny i prezentowałem Państwu stanowisko dotyczące tej samej kwestii, mianowicie czy należy stwierdzić wygaśnięcie mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września ze względu na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą. W oparciu o przedłożone dane, również akty notarialne, które analizowałem, również pobieżne wyjaśnienia pana burmistrza, opowiedziałem się za tym, że nie można postawić zarzutu, iż pan burmistrz prowadzi działalność gospodarczą. Proszę Państwa, w chwili obecnej dostarczona nota stwierdza w oparciu o dokładnie te same stwierdzone fakty, tyle tylko że nie wiem czy te fakty były stwierdzone w oparciu o tak samo obszerny materiał dowodowy czy jakiś bardziej okrojony, w związku z czym mogę tylko odnieść się do tego co znalazło się w samej nocie. W samej nocie w bardzo lakoniczny sposób zaprezentowano stan faktyczny i wysnuto z niego określone wnioski. Ta nota ma charakter szczególny, o tym już wspominał pan burmistrz, że do tej noty nie można się w żaden sposób odnieść, to prawda, jest to czynność, która jest etapem pokontrolnym i w wyniku stwierdzonych faktów organ ma w oparciu o wysnute wnioski obowiązek poinformowania w przypadku stwierdzenia, że zachodzi podejrzenie jakichkolwiek naruszeń prawa odpowiednie organy. Tym organem w tym wypadku jest między innymi Rada Wrześni, która w oparciu o taką właśnie przesłankę, jeśli doszłaby do wniosku, że rzeczywiście burmistrz prowadzi działalność gospodarczą, miałaby obowiązek stwierdzenia wygaśnięcia mandatu pana burmistrza. Nieuczynienie tego może spowodować, że zrobi to po odpowiednim wezwaniu, najpierw uprzednim wezwaniu rady, zrobi to organ nadzoru, wojewoda. Chciałem Państwu powiedzieć, że te dokumenty, które oglądałem i stwierdzone fakty, one w moim odczuciu nie wnoszą do sprawy nic nowego. Wyjaśnienie pana burmistrza, utwierdza mnie w przekonaniu, że podstawowa przesłanka, która mogłaby tu być wskazywana jako charakter zarobkowy, ona nie ma tutaj w tym wypadku miejsca. Sam fakt, że pan burmistrz odniósł przychód w wyniku tego, że taniej nabył a drożej sprzedał działki nie ma żadnego znaczenia. Chciałem państwu powiedzieć, że również w oparciu o obserwacje orzecznictwa sądowego, trzeba jednoznacznie podkreślić, że sytuacja pana burmistrza w tym kontekście nie uległa bynajmniej pogorszeniu a wręcz poprawieniu, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie, odwołując się również do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które właśnie stwierdza, że tego typu działania nie mogą być kwalifikowane jako prowadzenie działalności gospodarczej w kontekście VAT-u i w kontekście osiągnięcia dochodu pod kątem kwalifikacji tego jako przychód, polegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym jednoznacznie opowiada się za tym, że to nie jest działalność gospodarcza. I w chwili obecnej również obserwacja orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje, że ta wskazywana przeze mnie restrykcyjna interpretacja na użytek prawa podatkowego uległa bardzo poważnemu złagodzeniu. A zatem skoro, nie można zakwalifikować w świetle przepisów prawa podatkowego tej działalności, jako działalności gospodarczej, a to przecież nie jest przesądzone, to tym bardziej na gruncie ustawy o działalności gospodarczej, a tylko ta może być brana pod uwagę z punktu widzenia oceny czy działalność gospodarcza jest prowadzona i wskutek tego czy doszło do naruszenia zakazów, o których mówimy. Jeżeli mówimy, że nie można tego zakwalifikować jako działalności gospodarczej z punktu widzenia prawa podatkowego, to tym bardziej nie można tego uczynić z punktu widzenia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W moim przeświadczeniu nie zachodzą przesłanki ku temu, żeby stwierdzić wygaśnięcie mandatu burmistrza  miasta Września.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy radny Zbigniew Bieńko chciałby zabrać głos, ponieważ podczas wypowiedzi pana profesora taką chęć wyrażał.

Radny Zbigniew Bieńko odpowiedział, że nie i prosi, aby zapisać w protokole, że nie udzielono mu głosu wtedy kiedy chciał.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że nie ma w zwyczaju przerywać jednym osobom, które się wypowiadają, aby udzielić specjalnie panu głosu. W ramach wyjaśnienia powiem, że w ramach procedowania uchwały pan burmistrz ma prawo w każdej chwili zabrać głos, tym bardziej, że ta sprawa dotyczy jego sytuacji. Więc tym bardziej nie należało wpisywać do porządku obrad jego wystąpienie.
W protokole zostanie zapisane, że nie udzielono głosu radnemu Zbigniewowi Bieńko w trakcie wypowiedzi innych mówców.

Radny Zbigniew Bieńko odpowiedział, że radny też ma prawo zabrać w każdej chwili głos. Wtedy nikt nie mówił jak ja się zgłaszałem.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że oczywiście tak, ale nie będzie przerywał innym osobom. Głos chciała zabrać radczyni pani Magdalena Podsiadłowska-Pawlak.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział: Panie Przewodniczący, trochę kultury bym radził, a nie jakaś przepychanka. 

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak, radca Urzędu Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że z mocy ustawy Rada ma obowiązek wysłuchać wójta czy burmistrza, gdy przedmiot sprawy jego dotyczy i nie ma potrzeby ujmowania tego w porządku obrad. 

Radny Zbigniew Dobrosielski poprosił, aby pan burmistrz ustosunkował się do noty. Pan Burmistrz powiedział, że nabył w 2000 roku w Obłaczkowie dwie działki i sprzedał całość razem z Piotrem Matuszewskim. Proszę o wyjaśnienie jak to się stało, że do dnia dzisiejszego w księdze wieczystej, w której wczoraj sprawdzałem, widnieją dwie działki o powierzchni w sumie 2 447 m2, czy to jest pomyłka? Drugie pytanie dotyczy działki, którą pan kupił dla córki, 250 m od domu, ile ta działka ma m2?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeśli chodzi o pytanie drugie to tak jak mówił nie nabył jeszcze tej działki, ma podpisaną umowę przedwstępną. Nie pamięta dokładnie, ale działka ma ok 640-650 m2. Leży przy tej samej ulicy, przy której mieszkam, tj. przy ul. Turwida we Wrześni.
Jeśli chodzi o zbycie gruntu rolnego w 2007 roku, nabytego w roku 2000, to w roku 2000 nabyłem dwie działki w Obłaczkowie, oddalone od siebie o ok 50 m. Działki nie stykają się ze sobą, nie są jedną działką. W roku 2007 zbyłem grunt rolny, który miał ok 2,5 h. Nigdy nie zbywałem tej drugiej działki, która jest zakwalifikowana chyba jako nieużytek albo łąki.

Radny Zbigniew Dobrosielski zapytał, czy przewodniczący bez zgody rady miał prawo w imieniu rady zlecić zastępcy burmistrza przygotowanie opinii, kto sfinansował tę opinię i w jakiej kwocie i jakie były przesłanki, że w tym momencie była wybrana właśnie ta kancelaria a nie było wyboru kancelarii w ramach konkursu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że w ramach jego kompetencji organizowania pracy rady skierował wniosek do burmistrza o zlecenie opinii prawnej. Wybrałem tę kancelarię, ponieważ uważam, że jest to kancelaria o bardzo wysokich kompetencjach, mam na to dowody. Robienie przetargu na taką opinię? Nie ma takiego obowiązku. Uważam, że przy tak ważnej decyzji, takich zarzutów jakie zostały przedstawione, było to moim obowiązkiem. Na ile i jak bardzo skomplikowana jest ta materia wynika to z tej krótkiej wymiany poglądów. Kosztowało to 4500 zł netto. Wcześniej otrzymałem ofertę z kancelarii prof. Ziemskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Rada Miejska we Wrześni  w obecności 21 radnych, 3 głosami „za”, 18 głosami przeciw i 0 głosami wstrzymującymi się, nie podjęła uchwały  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Pkt 3
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17.38 zamknął nadzwyczajną XIX sesję Rady Miejskiej we Wrześni.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


                        Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
 /-/Waldemar Grześkowiak


protokolant
/-/Joanna Mańkowska
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.