BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461590
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XVIII/2016 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 29 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


Protokół
nr XVIII/2016
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 29 września 2016 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we WrześniXVIII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak  o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Z powodu choroby nieobecny jest radny Mirosław Zgoliński.
Do protokołów z XVI i XVII sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że zostały one przez Radę Miejską przyjęte.
Na salę sesyjną wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tej pory w obradach uczestniczy 19 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak  poprosił o pomoc w prowadzeniu obrad  swoich zastępców: radnego Macieja Baranowskiego, radnego Bolesława Święciochowskiego oraz  radnego Grzegorza Dobrosielskiego.
Wszyscy zainteresowani zostali poinformowani o terminie dzisiejszej sesji zgodnie z regulaminem oraz otrzymali potrzebne materiały.

Pkt 2
Burmistrz MiG Września Tomasz Kałużny wniósł o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce. Wyjaśnił, że projekt został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przed sesją, natomiast nie mógł się znaleźć w porządku obrad terminowo, ponieważ dopiero w poniedziałek minął termin wyłożenia tego planu, natomiast jest to dość istotne dla inwestora, który chce budować na tym terenie nową fabrykę. Stąd prośba o dodanie tego projektu uchwały do porządku obrad.

Na salę sesyjną wszedł radny Tomasz Frankowski. Od tej pory w obradach uczestniczy 20 radnych.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że par. 19 pkt 2. statutu Gminy Września mówi wyraźnie, że materiały muszą być dostarczone na 5 dni przed sesją. Sprzeciwia się temu rozszerzeniu. Prosi, aby radca prawny wypowiedział się na ten temat.

Radca Prawny Hubert Świątkowski odpowiedział, że sytuacja tutaj jest  taka, że to od państwa radnych zależy czy podejmą tę uchwałę czy nie.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy mógłby radca prawny wytłumaczyć po co był statut prawny?

Radca Prawny Hubert Świątkowski odpowiedział, że nie rozumie pytania po co był statut prawny i nie wie do czego miałby się ustosunkować.

Radny Janusz Czyż powiedział, że czasami są sytuacje wyjątkowe, że radni nie mają czasu na zapoznanie się z materiałami.

Radny Zbigniew Bieńko odpowiedział, że potrafi jednoznacznie czytać, „muszą” tzn. „muszą”.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”,  0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się”, poszerzyła porządek obrad o pkt „4 ł”, tj. podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.

Radny Zbigniew Bieńko nie wziął udziału w głosowaniu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” przyjęła porządek obrad wraz z dodatkowym pkt. „4 ł”, tj. podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce  (załącznik nr 2).

Pkt 3
Radny Zbigniew Bieńko odczytał pytania do Burmistrza MiG Września  (załącznik nr 3).

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że kieruje prośbę do władz gminy, aby w okresie zimowym przeprowadzić remanent wszystkich placów zabaw, które w ostatnich latach wybudowano. Szczycimy się tymi placami, jest ich coraz więcej, natomiast problem jest taki, że niektóre z nich, szczególnie te mniejsze, pewnie nie są wystarczająco często konserwowane. Przechodząc np. obok najbliższego placu zabaw przy blokach przy ul. Wielkopolskiej, urządzenia tam są popisane, mur za nimi również jest w nieciekawym stanie. Nie jest to miejsce, które szczególnie zachęcałoby do zabaw. W okresie zimowym można by przeprowadzić takie remonty.
Drugie pytanie, jest to apel, ten temat poruszył na ostatnim posiedzeniu komisji wspólnej, mianowicie chodzi o zaniedbaną, zarośniętą działkę, znajdującej się na przedłużeniu parku im. Dzieci Wrzesińskich, pomiędzy blokami przy ul. Kościuszki a Wrześnicą, przed ul. Warsztatową i kładką przez rzekę. Działka ta stanowi własność prywatną, zgodnie z udzielonymi na komisji informacjami, jednej z kościelnych parafii. Korzystając z przedstawicieli mediów na sali posiedzeń, chciałbym zwrócić się z gorącym apelem do właściciela tejże działki o uporządkowanie tego nieogrodzonego, ogólnodostępnego terenu, stanowiącego kontynuację parku i najkrótsze połączenie między parkiem a ul. Warsztatową, idealne choćby dla ścieżki rowerowej, trasy dla pieszych. Zaobserwowane przeze mnie dziś zalegające na działce rozbite butelki, śmieci, meble, nie świadczą dobrze o trosce o swoją własność i szeroko rozumiane dobro wspólne. Wyrastające zewsząd samosiejki uczyniły z tej okolicy rodzaj niebezpiecznego buszu. Wykoszenie i uporządkowanie swojego terenu nie zaszkodziłoby właścicielowi. Stąd mój apel. Nie czekajmy aż za którymś razem nieskoszone zarośla zajmą się ogniem, albo stanie się krzywda przypadkowemu przechodniowi.

Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/254/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Osowie (załącznik nr 4).

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/255/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej 31 (załącznik nr 5).

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/256/2016 w sprawie nadania nazwy ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej (załącznik nr 6).

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”, 0 „przeciw”, podjęła uchwałę nr XVIII/257/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie drogi Września – Czerniejewo (załącznik nr 7).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/258/2016 w sprawie programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017  (załącznik nr 8).

f) 
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/259/2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok (załącznik nr 9).

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/260/2016 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Września na lata 2016-2020  (załącznik nr 10).

h)
Radny Piotr Matuszewski opuścił stół prezydialny i nie brał udziału w obradach.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że wnioskodawcą projektu jest pan radny Zbigniew Bieńko i poprosił o zabranie głosu.

Radny Zbigniew Bieńko odpowiedział, że już wypowiadał się na temat tego projektu na wspólnym posiedzeniu komisji, powiedział wszystko co ma do powiedzenia. Trzeci raz składa projekt uchwały, za każdym razem jest problem bezpośredniego skontaktowaniem się z radcą prawnym. Myślał, że radni zasługują na to, żeby skorzystać z czegoś takiego jak spotkanie z radcą prawnym przed złożeniem uchwały. Za pierwszym razem zgodził się nawet na poprawki radcy prawnego, składał zdalnie, mimo że chodziło tylko o złagodzenie uchwały a nie o jakieś sprawy proceduralne. To i tak rada nie przyjęła tej uchwały. Następnie przy kolejnych dwóch razach również nie miał możliwości skontaktowania się z radcą. Myśli, że takie postępowanie przewodniczącego i całego prezydium radnych jest bardzo naganne.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że żyją chyba na innych światach, ponieważ widzi to zupełnie inaczej, nie ma specjalnej procedury, na mocy której jest określany dostęp do radcy prawnego. Każdy radny, który chce i ma taką potrzebę może umówić się z radcą prawnym. Moje odczucie jest takie, że panu radnemu nie zależało na kontakcie z radcą prawnym. W pierwszym przypadku rzeczywiście, przekazałem panu radnemu uwagi radcy prawnego. W pierwszym momencie się zgodził, następnie na sesji sam wycofał  projekt uchwały, ponieważ jednak ją wprowadziłem z wątpliwościami i negatywną opinią radcy prawnego. Na sesji ten projekt uchwały wycofał. To była wola radnego. Przy kolejnych, następnych dwóch przypadkach również radny był informowany o negatywnej opinii radcy prawnego. Mógł się z nim spotkać, mógł z nim dyskutować, nikt panu radnemu tego nie zabronił.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że myślał, że każdy radny zasługuje na spotkanie z radcą prawnym. Wiem, że nie ma uchwalonych norm i dlatego wnioskuje, żeby rada pomyślała nad czymś takim. Trudno dyskutować o zawiłościach radnych, gdzie sejm zarzuca nas co miesiąc stekiem uchwał. Z radcą na temat przepisów można mówić tylko twarzą w twarz a nie korespondencyjnie. Apeluje do przewodniczącego i do prezydium rady, żeby w tym względzie podjęli jakieś działania.  Radca prawny do tej pory mnie nie zniechęcił, i dalej będę składał różne uchwały. I na przyszłość chcę, żeby wyglądało to w miarę normalnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że w związku z tym na przyszłość proponuje, żeby radny w każdej takiej potrzebie zgłosił się do sekretariatu, tam udzielą informacji w którym pokoju i w jakich dniach przyjmuje radca prawny. Radców prawnych w urzędzie jest kilku, radny może wybrać z którym chce się spotkać. Myślę, że nikt panu takiej możliwości nie odbierze. Ale proszę nie oczekiwać, że będziemy specjalnie dla pana jakieś specjalne procedury wytyczać.

Radny Zbigniew Bieńko odpowiedział, że składając każdą uchwałę mówił w Biurze Rady, że jestem w każdej chwili do dyspozycji pod telefonem. Nigdy nie zostałem poproszony na żadne spotkanie. Dyżurujący w biurze nigdy mnie nie poinformowali, że mam możliwość bezpośredniego wejścia do radcy prawnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że dzisiaj oficjalnie pana informuje, że taką możliwość pan ma.
W tym punkcie otrzymał pisemną prośbę o udzielenie głosu panu Robertowi Czwajdzie. Pan Robert Czwajda chciałby się wypowiadać w temacie projektu uchwały o uchylenie mandatu burmistrza MiG Września p. Tomaszowi Kałużnemu, który procedowano na XI nadzwyczajnej sesji. Czy pan Czwajda chce zabrać dzisiaj głos?

Robert Czwajda odpowiedział, że jeśli to możliwe to tak.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych , 2 głosami „za”, 15 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”, nie udzieliła głosu panu Robertowi Czwajdzie.

Radny Piotr Matuszewski nie brał udziału w głosowaniu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 2 głosami „za”, 17 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” odrzuciła projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015 r. i sprzedaży odcinka instalacji kanalizacyjnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o. o. zależną od U M i G Września osobie fizycznej pełniącej funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy.

Radny Piotr Matuszewski nie brał udziału w głosowaniu.

Salę sesyjną opuścił radny Jan Drewniak. Od tej pory w obradach uczestniczy 19 radnych.

i)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że skargę wniósł p. Robert Czwajda, w związku z tym zapytał kto z państwa radnych jest za udzieleniem głosu panu Robertowi Czwajdzie?

Rada Miejska w obecności 19 radnych , 11 głosami „za”, 6 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”, udzieliła głosu panu Robertowi Czwajdzie.

Radny Jan Drewniak wrócił na salę sesyjną. Od tej pory w obradach uczestniczy 20 radnych.

Robert Czwajda powiedział, że nie wie tak naprawdę co radni mają, ponieważ na stronie Wrześni w materiałach na sesję jest tylko uzasadnienie, przepisane z przepisów prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że radni w materiałach mają wniosek pana R. Czwajdy do Wojewody Wielkpolskiego, jest również odpowiedź wiceprzewodniczącego skierowana do Polski Razem Zjednoczona Prawica Koło Powiatowe Września, pismo pana Wojewody Wielkopolskiego i projekt uchwały z wyjaśnieniem. 

Robert Czwajda powiedział, że chciałby dodać uzasadnienie dlaczego takie pismo wpłynęło, z taką skargą. Z mojej interpretacji przepisów prawa wynika, że jeśli składam skargę na przewodniczącego, ponieważ to był początek całej historii, to zgodnie z opiniami Wojewody Wielkopolskiego taką skargę powinna rozpatrzyć Rada Miejska. Otóż zdziwienie moje było potężne, bo o ile darzę sympatią pana Macieja Baranowskiego, to w tej sytuacji, nie oczekiwałem od  niego odpowiedzi. Dlatego poskarżyłem się ponownie na Radę Miejską, dlatego że to rada nie udzieliła odpowiedzi, Pan Wojewoda przekwalifikował, że skarga jest na pana wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Moim zdaniem powinniśmy się trzymać procedur. Rozumiem, że państwo macie wolną wolę, i według niej będziecie głosować. Chciałbym prosić, jeśli to możliwe, o interpretację prawników tutejszych.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że nie będziemy polemizować ze strony prawnej. Wydawało się, że w sprawie oczywistej jest proste wyjaśnienie, gdzie pan podejrzewał, że została rozwiązana komisja a ona jeszcze pracowała jakiś czas. Pan wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował o datach, o czynnościach podejmowanych przez komisję, z których jasno wynikało, że na posiedzeniu Komisji Doraźnej, nie została ona rozwiązana. Nie chcielibyśmy, żeby mieszkańcy zarzucali nas wnioskami formalnymi w sprawie tak oczywistej. Od strony formalnej sprawa jest jasna i oczywista.

Robert Czwajda powiedział, że nie tylko on zauważył uchybienia związane z tą Komisją Doraźną. Pan radny Zbigniew Bieńko zauważył, że przewodniczący tej komisji nie został powołany zgodnie ze statutem na sesji, tylko już po wybraniu członków tej komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że to nie jest już w temacie Pana skargi.

Robert Czwajda powiedział, że w tej sprawie będzie dalej interweniował.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dobrosielski powiedział, że jeśli chodzi o Komisję Doraźną, to składał na ostatnim posiedzeniu komisji wniosek, pan przewodniczący nie przyjął tego wniosku, powiedział, że przyjmie w pkt 5, do tego punktu nie dojechaliśmy, ponieważ w 3 pkt radny Piotr Matuszewski kupił kanalizację i sprawa została nie wiem czy rozwiązana czy skończona, została zamknięta.

Radny Maciej Baranowski opuścił salę sesyjną. Od tej pory w obradach uczestniczy 19 radnych.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVIII/261/2016 w sprawie rozpatrzenie skargi na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni uznając ją za bezzasadną (załącznik nr 11).

Na salę sesyjną wrócił radny Maciej Baranowski. Od tej pory w obradach uczestniczy 20 radnych.

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/262/2016 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Parku Miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni” (załącznik nr 12).

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”, 0 „przeciw” podjęła uchwałę nr XVIII/263/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2022 (załącznik nr 13).

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się”, 0 „przeciw” podjęła uchwałę nr XVIII/264/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (załącznik nr 14).

ł)
Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że chciał dopytać o pkt 6 w par. 8, „intensywność zabudowy od 0 do 6”, nie jestem zorientowany co wyraża się w tym punkcie. Natomiast w pkt. 8 jest zapis „powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m²”, chodzi tutaj o 1000 m², czy o 10000 m²?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że jeżeli chodzi o powierzchnię nowo wydzielonej działki to faktycznie ma to być min. 1000 m². Z uwagi na to, że jest to teren przemysłowy takie powierzchnie przyjmuje się jako powierzchnie minimalne. Jeżeli chodzi o intensywność zabudowy, definicje tej intensywności mamy w par. 2. pkt 3. „intensywności zabudowy” – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, rozumianej jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej”. Jest to parametr bardzo techniczny, jest to interpretowane na etapie pozwolenia na budowę, na etapie sprawdzania powierzchni zabudowy poszczególnych kondygnacji.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVIII/265/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce (załącznik nr 15).

Zbigniew Bieńko radny Rady Miejskiej we Wrześni nie wziął udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że według statutu radny powinien wziąć udział w głosowaniu.

Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

Do Biura Rady w ustawowym terminie wpłynęły oświadczenia majątkowe radnych za rok 2015. Wszyscy radni złożyli je w terminie. Zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazane do Urzędu Skarbowego we Wrześni.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął do wiadomości wniosek Stowarzyszenia Projekt Września, by w projekcie budżetu na rok 2017 wydzielić środki na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynął do wiadomości wniosek Stowarzyszenia Projekt Września wnoszący o możliwość skonsultowania i współpracy przy powstawaniu Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020.
Wojewoda Wielkopolski wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni nr XVI/229/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część C.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło Zarządzenie nr 171 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za I półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
W sprawie ww informacji wpłynęła Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Opinia jest pozytywna.
Do Biura Rady wpłynęło wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z przeprowadzonej kontroli, której przedmiotem była ocena prawidłowości realizacji zadań zleconych w zakresie zgromadzeń publicznych oraz wyborów ławników do sądu rejonowego.
Wpłynął wniosek, by przy rozpatrywaniu kandydatów na patronów ulic uwzględnić postać Tadeusza Daneckiego. Pismo zostało przekazane radnemu Bolesławowi Święciochowskiemu.
Stowarzyszenie Projekt Września złożyło wniosek o nadanie jednej z nowopowstałych ulic imienia Tonsilu, Ireneusza (Eryka) Zjeżdżałki i Jarosława Kukulskiego.
Wpłynął wniosek, by nadać honorowe obywatelstwo p. Andrzejowi Chudziakowi. Wniosku nie można zrealizować, ponieważ osoba ta nie żyje.
Do Biura Rady wpłynął wniosek Stowarzyszenia Projekt Września o powtórzenie przez Radę Miejską we Wrześni głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Gminy Wrześni poprzez zmianę § 39 – przyznanie inicjatywy uchwałodawczej grupie liczącej nie mniej niż 100 mieszkańców Miasta i Gminy Września. Udzielono odpowiedzi na pismie.
Do Biura Rady wpłynęło pismo p. Mirosława Erenza w sprawie przesiedlenia do miejscowości Gutowo Małe.
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.

Pkt 6
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informacje o pracy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Września w okresie międzysesyjnym na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 16).

Pkt 7
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Szymona Paciorkowskiego w sprawie placu zabaw, które zdaniem pana radnego są zniszczone, powiedział że od kilku lat wprowadziliśmy taką procedurę, że Straż Miejska w pierwszym tygodniu każdego miesiąca sprawdza każdy plac zabaw, z takiej kontroli jest pisany protokół. Ewentualne usterki są zgłaszane do Referatu Komunalnego, który dokonuje zgłoszenia, jeśli plac zabaw jest jeszcze w okresie gwarancyjnym, naprawy są wykonywane z tego tytułu, natomiast jeśli okres gwarancyjny upłynął to zlecenie naprawy już odpadnie. Jeśli chodzi o elementy szpecące w wyniku pomalowania, trudno nad tym jest zapanować. Natomiast co do odmalowania tego, jest to dość trudne ponieważ te elementy są malowane w jakiś sposób „profesjonalnie”,  dlatego później ciężko odmalować takie elementy. Myślę, że jednym ze sposobów jest zmywanie tych farb, które zostały nałożone w sposób niekontrolowany. Co do pytań radnego Zbigniewa Bieńko, przygotuję odpowiedź na piśmie.

Pkt 8
Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że w związku z tym, że otrzymał więcej wniosków od  pana Roberta Czwajdy, w których prosi o udzielenie mu głosu w tematach opublikowanych w liście otwartym w gazecie „Wiadomości Wrzesińskie” oraz w tematach związanych z komunikacją w gminie, w szczególności połączenia  drogi dojazdowej do VW z rondem przy wjeździe na autostradę, wiaduktów oraz przejazdów przez tory. Kto z państwa radnych jest za udzieleniem głosu panu Robertowi Czwajdzie (załącznik nr 17)?

Rada Miejska w obecności 20 radnych, 3 głosami „za”, 13 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”, odrzuciła wniosek o udzielenie głosu panu Robertowi Czwajdzie.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że do ostatniego protokołu składałem wniosek o odpowiedź radcy prawnego na temat naszych dyskusji z panem przewodniczącym. Żadnej odpowiedzi w tej sprawie nie otrzymałem.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że sprawdzi to.

Pkt 9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17:00 zamknął posiedzenie Rady Miejskiej we Wrześni.
Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar GrześkowiakProtokolant
/-/Joanna Mańkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.