BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294810
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XVI/2016 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 maja 2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


Protokół
nr XVI/2016
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 30 maja 2016 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XVI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca     1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak  o godz. 14.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny Szymon Paciorkowski.
Do protokołu z XV sesji VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że został on przez Radę Miejską przyjęty.

Pkt 2
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zgłosił wniosek formalny o poszerzenie porządku obrad o pkt.: Wolne wnioski i informacje, jako pkt. 10, kolejny pkt. ulega przesunięciu według kolejności – pkt 11.
Zapytał czy radni mają jakieś propozycje zmiany porządku obrad?

Radny Grzegorz Dobrosielski zgłosił wniosek o zmianę prządku obrad. W tym samym trybie, w jakim została powołana Komisja Rewizyjna oraz jej przewodniczący, czyli na ustny wniosek, wnoszę o dodanie do porządku obrad, między punktem 3 a punktem 4, punktu 3a w brzmieniu: odwołanie radnego Piotra Matuszewskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz 3b w brzmieniu: odwołanie radnego Piotra Matuszewskiego ze składu Komisji Rewizyjnej, punkt c – powołanie nowego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i punkt 5 – uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. Podstawą wniosku są ogólnie znane powiązania biznesowe p. Piotra Matuszewskiego z Burmistrzem, handel działkami, prowadzenie biznesu ze spółką PWiK, zakup odcinka kanalizacji oraz świadczenie usług przez firmę Matuszewskiego spółce komunalnej PWiK Września. Powyższe może służyć, może mieć wpływ na rzetelną pracę komisji. Jednocześnie wnoszę o wykreślenie z porządku obrad  punktu 4 i 5, łącznie ze wszystkimi podpunktami i przeniesienie ich na kolejną sesję, po przyjęciu opinii Komisji Rewizyjnej przez nowy skład.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak poprosił o przedmiotowy wniosek na piśmie i podpisany. Nie zmieniły się przepisy prawa, a mieliśmy opinie kancelarii prawnej w sprawie, którą poruszał p. Dobrosielski i sprawa wydawała się wyjaśniona. Nie mam żadnych nowych informacji, żeby były nowe argumenty prawne, które można by było wziąć pod uwagę rozważając ten wniosek formalny. Wnioski formalne będziemy głosować, w kolejności tak jak zostały zgłoszone.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że opinia radcy nie odnosiła się do przewodniczenia komisji rewizyjnej tylko do prowadzenia działalności przez burmistrza, więc nadużywa pan tej opinii panie przewodniczący.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że była specjalna opinia, którą radni otrzymali do ręki w sprawie p. Piotra Matuszewskiego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt 10:  Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że w kwestii formalnej, dotyczącej wniosków radnego Grzegorza Dobrosielskiego, to żeby procedować, to potrzebne są projekty uchwał, a radny ich nie dostarczył. Nie ma nad czym dyskutować. Radny ma inicjatywę uchwałodawczą i powołanie, odwołanie członków komisji czy przewodniczących odbywa się w trybie uchwały rady. Proszę przygotować na następną sesję, bo dzisiaj nie jest to przygotowane. 

Radny Grzegorz Dobrosielski wniósł o zarządzenie przerwy 15-minutowej w obradach, podczas której wspólnie z radcą urzędu przygotuje wniosek formalny w przedmiocie dyskusji.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 6 głosami „za”, przy 11 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek o zarządzenie przerwy w obradach.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, by radny na kolejną sesję przygotował projekty uchwał.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że przewodniczący miał głosować wnioski w kolejności, a teraz się wycofuje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że oczywiście wycofuje się, ponieważ dopatrzył się, że wymagają określonej formy pod głosowanie, trzymajmy się faktów.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że trzyma się faktów, bo przewodniczący powiedział, że będą głosowane.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że wycofał się z tego co powiedział.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy pierwsze głosowanie jest ważne.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że w pierwszym głosowaniu porządek obrad został uzupełniony i to jest ważne, natomiast kwestia druga, tj. wniosek o przerwę został odrzucony, a wnioski radnego Grzegorza Dobrosielskiego nie mają właściwej formy prawnej i nie mogą być poddane pod głosowanie, co potwierdza radca prawny p. Hubert Świątkowski. Musi być projekt uchwały, nie ma innej formy. Wniosek nr 2, wykreślenie z porządku obrad pkt. 3 i 4.

Radny Grzegorz Dobrosielskiego powiedział, że wycofuje  drugi wniosek.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” przyjęła porządek obrad wraz  przegłosowaną poprawką. (załącznik nr 2.

Pkt 3
Radny Grzegorz Dobrosielski zgłosił problem z naruszeniem planu zagospodarowania na działkach przy ul. Daszyńskiego, poprosił o zreferowanie tematu przez  mieszkańca p. Roberta Czwajdę.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak, powiedział, że  radny zgłosił wniosek o udzielenie głosu p. Czwajdzie, będzie to rozpatrzone w punkcie właściwym, który przed chwilą uzupełniony porządek obrad, będzie to na końcu sesji.

Radny Zbigniew Bieńko, powiedział, że zgłaszał już na Komisji Komunalno-Finansowej, ale nie otrzymał wiążącej odpowiedzi, mianowicie dlaczego budowa Flex Parku weszła na działkę, którą ma 231 posiadaczy garaży, budowa Flex Parku zajęła 300 m, niestety bez żadnego pytania gmina weszła na tę działkę. Najlepiej jakby p. Burmistrz na piśmie odpowiedział na to pytanie.

Radny Mirosław Chudy poprosił o wykładnię jeśli chodzi o budżet obywatelski, głosowanie do tego budżetu, chodzi o osoby, które kończą 18 rok życia w trakcie trwania głosowania. Czy mają prawo do głosowania jeśli legitymują się dowodem osobistym i czy mogą być dopisane do list wyborczych?

Radny Maciej Baranowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zapytał zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Września, ponieważ dobiega inwestycja związana z położeniem nawierzchni oraz odprowadzeniem kanalizacji deszczowej na osiedlu Krzyża Grunwaldu, jest tam jeden fragment ulicy od strony ulicy Culica, ten fragment wygląda na niedokończony. Czy ten fragment będzie dokończony? Pytają o to mieszkańcy bezpośrednio zainteresowani wyjazdem z tego fragmentu.

Pkt 4
a) przedstawienie sprawozdania finansowego (załącznik nr 3).
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła sprawozdanie finansowe.
- bez uwag

b) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 (załącznik nr 4).
    Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 r.

- bez uwag

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2015 rok (załącznik nr 5).

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu za 2015 rok.


d) przedstawienie stanowiska w sprawie zastrzeżeń zawartych w opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała uwag do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu. 

e) dyskusja i głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak  otworzył dyskusję.

Radny Grzegorz Dobrosielski poprosił, by p. Kościańska, która stworzyła budżet powiedziała, kiedy została skreślona z listy, że nie jest prokurentem w firmie u ojca.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak  powiedział, że ta sprawa już została wyczerpana, wszystko zostało powiedziane i napisane. 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że wniosek został złożony w październiku, a wpis Sąd dokonał bodajże w grudniu.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że p. Kościańska powiedziała radnym, że nie jest prokurentem, a teraz mówi, że w grudniu została wykreślona.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak  powiedział, że nie ma materiałów by się odnieść do tego co mówi radny, a p. Skarbnik powiedziała już wszystko co miała do powiedzenia.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”  podjęła uchwałę nr XVI/225/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2015 rok (załącznik nr 6).

Pkt 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

a) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2015 rok (załącznik nr 7).

Radny Piotr Matuszewski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2015 rok.

b) wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z wykonania budżetu za rok 2015 (załącznik nr 8).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak powiedział, że na jego ręce złożono wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

Radny Piotr Matuszewski,  przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2015 rok.

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 9).

Radny Piotr Matuszewski,  przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść uchwały Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2016 roku.

d) informacja o stanie mienia jst

Radny Piotr Matuszewski,  przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że informacja dotycząca mienia komunalnego została przedstawiona radnym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok. Informacja ta zawiera dane dotyczące zmian, jakie zaszły w stanie mienia w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Wartość ta na 31 grudnia wynosiła 437.857.645,29 zł. Komisja Rewizyjna podczas swoich prac zapoznała się z dokumentem i po dokonaniu jego analizy nie wniosła uwag i zastrzeżeń, co jest ujęte i zostało przedstawione w opinii Komisji Rewizyjnej.

e) dyskusja i głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak  otworzył dyskusję.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, dlaczego przekroczono tak dużo finansowanie ul. Działkowców, to było o 500 tys. zł więcej niż w kosztorysie.

Karol Nowak, zastępca burmistrza MiG Września powiedział, że tak jak informowany był radny w treści korespondencji wzrost kosztów był związany z tym, że była potrzeba wzmocnienia nawierzchni. Koszty wzrosły o 339 tys. zł, a nie o 500 tys. zł. Koszty dodatkowe były rozliczone według stawek, które wynikały z przetargu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/226/2016 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. (załącznik nr 10).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak złożył gratulacje Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września podziękował za udzielenie absolutorium.

Pkt 6

a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/227/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – dz. 908/3 (załącznik nr 11).

b)
Tomasz Kałużny Burmistrz MiG Wrześni, powiedział, że sprawa wydawania warunków zabudowy na terenach między Kawęczynem a Marzeninem wzbudziła i wzbudza duże emocje  i zainteresowanie ze względu na to, że najbardziej czytelne, co prawda najdłuższe, z udziałem największej grupy podmiotów zainteresowanych jest rozwiązanie skorzystania z uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym uczestniczy nie tylko Rada Miejska ale także osoby, których ta sprawa dotyczy. Zostaje wywołany projekt uchwały dotyczący tych trzech miejscowości Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo, według terenu wyznaczonego w załączniku do uchwały w sposób zaznaczony granicami, które obejmie miejscowy plan zagospodarowania i mam nadzieję, że bez względu na jakiekolwiek uprzedzenia, nastawienia, będziemy toczyć ten proces projektowy z udziałem wszystkich podmiotów, które są do tego upoważnione i w efekcie na końcu powstanie miejscowy plan, który będzie dokładnie opisywał co na tym terenie może być realizowane.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że część radnych na początku jak temat  został nagłośniony, udała się do Kawęczyna, zobaczyła mniej więcej o co chodzi i mają wiedzę na ten temat.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/228/2016 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo. (załącznik nr 12)

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/229/2016 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część C (załącznik nr 13).

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/230/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września (załącznik nr 14).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/231/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej i Kaliskiej (załącznik nr 15).

f) 
Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zapytał burmistrza MiG Września czy jest szansa, żeby przygotować dla mieszkańców książeczkę z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września?

Tomasz Kałużny burmistrz MiG Września, odpowiedział, że możemy dostarczyć regulamin wszystkim mieszkańcom.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/232/2016 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 16).

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 1   „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę nr XVI/233/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 17).

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/234/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (załącznik nr 18).

i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/235/2016 w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września (załącznik nr 19).

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/236/2016 w sprawie wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej (załącznik nr 20).

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/237/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/90 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” (załącznik nr 21).

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/238/2016 w sprawie zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” (załącznik nr 22).

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/239/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (załącznik nr 23).

m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/240/2016 w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej we Wrześni (załącznik nr 24).

n) 
Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że głosowaniu zostanie poddany projekt uchwały zmiany Statutu Gminy Września z autopoprawką (załącznik nr 25), która została przyjęta na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej we Wrześni większością głosów. Tę autopoprawkę jako autor projektu uchwały zgłaszam, więc przejdziemy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Września. Kto z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos?

Radny Zbigniew Bieńko zadał pytanie przewodniczącemu Klubu Radnych Unii Wrześnian, czy mają sens procedowania na komisjach, dwa razy zbieraliśmy się, ustaliliśmy, że to będzie 100 osób, nikt nie głosował przeciw, nagle matematyk, który ma wiedzę i wie co to znaczy 500 a co 100 i podwyższa, i wszyscy głosują za. Czy klub ma zamiar podjąć decyzję, żeby radni nie pracowali na darmo na komisjach, bo to nie ma sensu najmniejszego w takim wypadku. Chciałby zabrać głos jeszcze Damian Staniszewski, z tym, że jeśli zostanie mu głos udzielony  po głosowaniu to będzie bez sensu. Dobrze jak by projektodawca wypowiedział się przed głosowaniem.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni odpowiedział, że przyjmuje to jako wniosek formalny. Jest to projekt zgłoszony przez radnych, konkretnie przez przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Grześkowiaka na wniosek Projektu Września. Czy oprócz tego co zostało napisane, dotąd powiedziane, czy prezes  stowarzyszenia Projekt Września chciałby coś więcej powiedzieć?

Damian Staniszewski prezes stowarzyszenia Projekt Września odpowiedział, że tak.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zapytał kto z państwa radnych jest za udzieleniem głosu panu prezesowi Damianowi Staniszewskiemu?

Rada Miejska we Wrześni jednogłośnie udziela głosu prezesowi stowarzyszenia Projekt Września p. Damianowi Staniszewskiemu.

Damian Staniszewski prezes stowarzyszenia Projekt Września powiedział, że rok temu we wrześniu, stowarzyszenie zbierało podpisy pod petycją za obywatelską inicjatywą uchwałodawczą dla grupy 100 mieszkańców. 17 listopada Komisja Komunalno-Finansowa Rady Miejskiej we Wrześni pozytywnie zaopiniowała tę liczbę i zmianę statutu, tak aby grupa 100 mieszkańców mogła składać projekt uchwały. Dlatego ze zdziwieniem przyjąłem wniosek formalny p. Macieja Baranowskiego na ostatniej komisji, ponieważ nawiasem dodam, że podwyższenie tej liczby do 500, wykluczy wiele miejscowości, mniejszych miejscowości we Wrześni, w naszej gminie, z możliwości składania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W ćwierć milionowych Katowicach, czy w Gdyni, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jest dla grupy 500, a w Koninie i Gnieźnie dla 200, stąd jest absurdalnym pomysłem, aby we Wrześni było 500. Jeszcze dodam, że wydaje mi się, że jest to wyraz złej woli, ponieważ raz radni zagłosowali za 100, a za drugim głosują za 500, jest to wyraz jakiejś politycznej schizofrenii. Pan Maciej Baranowski spotkał się z nami, jako Stowarzyszeniem Projekt Września i na tym spotkaniu zapewnił nas, że zagłosuje za obywatelską inicjatywą uchwałodawczą dla grupy 100 mieszkańców. Stąd szanowni państwo radni, jeszcze raz bardzo proszę w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Września, którzy podpisali tę petycję, abyście poparli obywatelską inicjatywę uchwałodawczą dla grupy 100 mieszkańców.

Radny Maciej Baranowski odpowiedział, że z ogromną przykrością odebrał słowa p. prezesa Damiana Staniszewskiego. Oczywiście ma pan rację, ale tylko w części pierwszej, powiedziałem wyraźnie, że będę popierał ten projekt, natomiast  powiedziałem, że bardzo możliwe, że wystąpi w tej kwestii poprawka dotycząca liczby głosów. Pan zapewne dysponuje zapisem elektronicznym tej rozmowy, ja nie. Taki już mam zwyczaj, że jak się z kimś umawiam to nie nagrywam. Proszę sobie odsłuchać. Ja niestety nie dysponuję dowodem, ale mówiłem wyraźnie, że taka będzie procedura, że jest możliwość zastosowania podwyższenia liczby głosów. Po za tym na jednym z portali społecznościowych umieścili Państwo opinie, że mieszkańcy są pozbawieni możliwości składania swoich projektów, otóż nie,  po to radni mają dyżury, żeby każdy z mieszkańców miał do nich dostęp, każdy może przyjść i złożyć taką inicjatywę na ręce radnego. W ciągu pięciu lat może jeden albo dwóch radnych złożyło taki wniosek sami od siebie, z pominięciem burmistrza. Myślę, że taka inicjatywa składana poprzez radnego, oczywiście będzie zaznaczone, że to jest inicjatywa obywatelska. Ale jak widzę to nie jest Państwu w smak. Po trzecie szachują państwo statystyką, mówicie, że trzeba uzbierać więcej głosów niż ma radny, informuję, że radny startuje z 1/21 części Wrześni, więc gdybym miał statystyką szachować to powiedziałbym, że zbierając 460 głosów z tak niewielkiej części Wrześni, gdyby to pomnożyć przez 21 okręgów miałbym 9660 głosów, czyli więcej niż burmistrz. Tak brzmi statystyka, jak pan chce dyskutować na statystykach to tak to właśnie wygląda. 500, to nie jest żadna wielka liczba.  A po trzecie, decyzje w tej kwestii i tak podejmie Rada Miejska we Wrześni.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że po części to co chciał powiedzieć, powiedział radny Maciej Baranowski. Chciał zauważyć, że obecny statut nie ogranicza nawet jednej osobie inicjatywy uchwałodawczej, nie ma żadnych ograniczeń, czy to jest 100 czy 500 osób, nie trzeba nic podpisywać, trzeba się tylko zgłosić w odpowiednie miejsce. Jeśli projekt jest przygotowany, parafowany przez radcę prawnego, sprawdzony od strony prawnej, gdyby nie miał żadnych uwag to raczej by przeszedł.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 2 głosami „za”, 11 głosami „przeciw”, 6 głosami „wstrzymującymi się” odrzuciła projekt uchwały w sprawie  zmiany Statutu Gminy Września.

Radny Zbigniew Bieńko zaproponował, aby zagłosować bez autopoprawki.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, odpowiedział, że projekt uchwały został już przegłosowany, uchwała została odrzucona, a zgodnie ze statutem radny Zbigniew Bieńko miał możliwość zaproponować poprawkę na piśmie do tej uchwały, która otrzymała pozytywną opinię przez radnych Rady Miejskiej na posiedzeniu komisji.

Radny Zbigniew Bieńko, odpowiedział, że zgodnie ze statutem można głosować uchwały, które są 5 dni przed posiedzeniem rady zamieszczone w materiałach. Należy przegłosować tę uchwałę, która jest w materiałach. Przewodniczący popełnił błąd, nie przegłosował samej poprawki, a powinien tak zrobić. Teraz musi przegłosować tę uchwałę, która była w materiałach.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, odpowiedział, że jako autor tego projektu uchwały miał prawo wprowadzić autopoprawkę, i z tego prawa skorzystał.  Wyraźnie przed głosowaniem powiedziałem, że z moją autopoprawką, która zmienia liczbę 100 na 500.

Radny Grzegorz Dobrosielski, zapytał dlaczego nie dostał autopoprawki?  Poprosił, aby pan radca prawny się wypowiedział.

Hubert Świątkiewicz radca prawny, odpowiedział, że rozumie, że projekt uchwały został dostarczony zgodnie z regułami, pan wnioskodawca złożył autopoprawkę, nad którą radni głosowali, jeśli radni dokonali aktu głosowania to jest sprawa zamknięta. Jeśli chciał pan zmienić treść uchwały, trzeba było stosowny wniosek w danym momencie sformułować. Skoro nie został sformułowany, było głosowanie, Rada Miejska zadecydowała w określony sposób. W tym momencie jest sytuacja zamknięta.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni odpowiedział radnemu Zbigniewowi Bieńko, że miał informację, ponieważ był na posiedzeniu komisji wspólnej, brał udział w głosowaniu. Radni otrzymali informację, o zmianie projektu.

Radny Zbigniew Bieńko poprosił o opinie radcy prawnego w przedmiotowej kwestii.

Hubert Świątkiewicz radca prawny odpowiedział, że poprawka nie została zgłoszona, żaden z państwa takiej poprawki nie zgłosił, a to była autopoprawka. Wnioskodawca sformułował autopoprawkę i projekt tej treści był głosowany. Gdyby została sformułowana poprawka,  musiałaby być wtedy przedmiotem głosowania, niemniej nie została ona sformułowana. Autor uchwały może proponowaną uchwałę zmieniać. Natomiast pozostali radni, mogą zgłaszać swoje poprawki w każdym momencie, o dowolnej treści. Jeśli taka poprawka nie została zgłoszona, temat w takim momencie nie istnieje.

o)
Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zapytał czy osoba, która złożyła skargę jest na sali?
Osoby tej nie było na sali.
Przewodniczący zapytał, czy ze strony radnych są jeszcze jakieś uwagi, pytania, wątpliwości w tej sprawie? 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/241/2016 w sprawie rozpatrzenie skargi na Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni, uznając ja za bezzasadną (załącznik nr 26).

p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/242/2016, w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni, uznając ja za bezzasadną (załącznik nr 27).

r)
Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zapytał czy głos chciałby zabrać skarżący p. Robert Czwajda w imieniu zarządu Polska Razem?

Robert Czwajda odpowiedział, że tak.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni poddał pod głosowanie czy Rada Miejska udziela głosu p. Robertowi Czwajdzie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 12 głosami za, 2 przeciw i 6 wstrzymującymi się, udzieliła głosu panu Robertowi Czwajdzie.

Robert Czwajda powiedział, że nie wie jakie jest uzasadnienie. Chodzi o 5000 zł, które pan burmistrz wykorzystał z budżetu gminy na projekt na własnych działkach. Ja rozumiem, że Państwo będą głosować za tym, że to jest bezzasadne, w tym nie miałem wątpliwości nawet składając skargę. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego, jak tak można? Jakie jest uzasadnienie tego? Jak tak można było zadziałać? Bo jeśli to jest powszechna praktyka, to ja też chciałbym taki kredyt, nieoprocentowany, na 5000 zł. Wnioskuję o informację o uzasadnienie.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni odpowiedział, że p. Robert Czwajda w swojej skardze nie podał żadnego przepisu, który pan burmistrz w tej sprawie złamał.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XVI/243/2016 w sprawie rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września, uznając ja za bezzasadną  (załącznik nr 28).

s)
Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że jest za budową chodnika w Gutowie Małym. Nie jest za tym, aby budować 100 m chodnika donikąd. Wydawanie takich pieniędzy jest śmieszne.

Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że szczegółowo odpowie      p. Karol Nowak, ale przede wszystkim nie ma takiego planu, aby budować chodnik w Gutowie Małym.

Karol Nowak zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że powróci do tego o czym mówiono na posiedzeniu Komisji. Starostwo uzyskało oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg, które może rozdysponować na dodatkowe, drobne inwestycje. Oszczędności te są w wysokości ok 500.000 zł. Ta suma będzie podzielona na gminy powiatu wrzesińskiego. Będzie podzielona w taki sposób, że jeżeli gmina dołoży się do jakiejś inwestycji, będzie mogła być ona zrealizowana. W dyskusjach między powiatem a nami, temat Gutowa też się pojawił, natomiast starostwo, stoi na stanowisku takim, że tak naprawdę wykonanie chodnika z Gutowa do Grzybowa to jest potężna inwestycja, na ogromną kwotę. Dlatego wykonywanie jakiegokolwiek kawałka chodnika za drobne pieniądze, z punktu widzenia tych dużych kwot, nie przyniesie żadnego efektu, będzie nieracjonalne. W związku z tym pojawiła się propozycja, aby wykonać brakujący kawałek chodnika we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej, a większość kwoty, którą  w ten sposób przeznaczymy na tę inwestycję zostanie przekazana na wykonanie chodnika w Sobiesierni.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/244/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września” (załącznik nr 29).

t)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/245/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia tj. szczepień przeciwko wirusowi HPV (załącznik nr 30).

u)
Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni,  omówił projekt uchwały w sprawie: zasad ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów. Zaznaczył, że kwoty pozostają takie same, zmienia się tylko punkt odniesienia, inna podstawa do obliczenia, dlatego procenty w uchwale uległy zmianie. Widnieją zaokrąglenia od 6 zł do 18 zł, aby były okrągłe procenty. Zostały również wprowadzone zmiany dotyczące kar za nieobecności na komisjach i sesjach.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy klub miał wyniki badań ankietowych, podejmując taką decyzję, czy nie posiadał takich badań?

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni odpowiedział, że klub nie robił takich badań, radni otrzymali druki do wypełnienia z Biura Rady we Wrześni, które wypełnili. Klub nie ma tutaj nic do rzeczy.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał po co w takim razie wypełnialiśmy te ankiety?

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni odpowiedział, że ankiety wypełnialiśmy po to, aby zapoznać się z opinią, która jest ogólnodostępna. Ostatecznie jako projektodawca zdecydowałem się, aby nie zmieniać stawek diet radnych.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że to zachęca radnych do lenistwa, jak już ustaliliśmy.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział: Jak zwykle pan, w uroczy sposób jest bezczelny, ale już to do pana twarzy pasuje idealnie.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział: Chamstwo nie popłaca nawet przewodniczącemu rady, radziłbym nie używać takich epitetów, bo się możemy spotkać zupełnie na innej sali

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział: Pana epitety naprawdę są zgoła inne.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział: Ja się nie wstydzę swoich epitetów. Widzę, że nie ma sensu dyskutować.

Radny Grzegorz Dobrosielski zadał pytanie, ilu radnych pracuje na sesji, jego zdaniem przewodniczący rady, powinien otrzymywać wynagrodzenie takie jak burmistrz. Żeby był niezależny od burmistrza.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni odpowiedział, że z tym poglądem absolutnie się nie zgadza.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 17 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę nr XVI/246/2016 w sprawie zasad ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów. (załącznik nr 31)

v)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/247/2016 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (załącznik nr 32).

w)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/248/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2021 (załącznik nr 33).

x)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/249/2016 w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (załącznik nr 34).

y)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XVI/250/2016 w sprawie zamiaru wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Września (załącznik nr 35).

Pkt 7
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

Do Biura Rady w ustawowym wpłynęło zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2015;
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku w działach kultura fizyczna oraz kultura            i ochrona dziedzictwa narodowego;
Do Biura Rady wpłynęła ocena zasobów pomocy społecznej na podstawie analizy społeczno – demograficznej Gminy Września na rok 2015 (radni otrzymali przedmiotową ocenę na skrzynkę poczty elektronicznej).
Na moje ręce złożone zostało sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 (do wglądu w Biurze Rady).
Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomani na 2015 r.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2015; Regionalna Izba Obrachunkowa w przedmiotowej sprawie wydała opinię pozytywną;
Na moje ręce złożono Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2015 wraz z Uchwałą w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2015 rok. Niniejsze dokumenty zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej;
Do Biura Rady wpłynęła Uchwała Nr SO-0955/12/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni z tytułu wykonania budżetu za 2015 – wniosek Komisji  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi MiG Września został uzasadniony.
Do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło zawiadomienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, że wszczęte zostało postępowanie w odniesieniu do uchwały nr XV/221/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016-2021 z powodu naruszenia przepisów prawa. Wpłynęła także uchwała RIO nr 6/430/2016 stwierdzająca, że przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, ale uznaje się, że naruszenie ma charakter nieistotny.
Do Biura Rady wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które na posiedzeniu niejawnym w sprawie z „odwołania” mieszkańca Wrześni do uchwały Rady Miasta i Gminy Września z dnia 26.02.2016 r. nr XV/217/2016 w sprawie uznania skargi z dnia 22.06.2015 r. za bezzasadną. Kolegium stwierdziło niedopuszczalność odwołania.
Do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo mieszkańców terenów sąsiadujących z planowaną ścieżką rowerową wzdłuż zalewu wrzesińskiego na wysokości Psar Polskich, by wziąć pod uwagę ich wniosek o przeprowadzenie konsultacji na ten temat.
Na moje ręce wpłynęło pismo w związku z protestem dotyczącym nadania nazw ulic w Psarach Polskich.
Fundacja Region Razem zwróciła się z prośbą o wyróżnienie dorobku działalności lokalnej   i zasług ś.p. Pani Krystyny Pośledniej, np. poprzez nadaniu jednego z rond wrzesińskich imieniem zmarłej posłanki. Pismo zostało przekazane radnemu Bolesławowi Święciochowskiemu.
Na moje ręce wpłynęło uzasadnienie radnego do moich wyjaśnień dotyczących pkt. 4 p) dzisiejszego porządku obrad.
Do Biura Rady wpłynął apel Wrzesińskiego Klubu Gazety Polskiej, aby samorządowcy nie ulegali namowom politycznych desperatów i tworzyli prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami w duchu służb lokalnym społeczeństwom.
Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Wrzesińskiego Klubu Gazety Polskiej o nadanie nazw nowym ulicom w rejonie ul. Strzykały.
Do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Stowarzyszenia Projekt Września o nadanie nazw nowym ulicom w rejonie ul. Strzykały a Szosą Witkowską.
Na moje ręce wpłynęło pismo Zarządu Koła Nowoczesna Ryszarda Petru we Wrześni w sprawie podjęcia przez samorządowców stanowiska ws. stosowania się władz do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
Mieszkańcy Marzenina przesłali petycje w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, podczas której planów budowy inwestycji składającej się z 20 kurników – temat ten wywołał uchwałę w pkt. 6 b) dzisiejszego porządku obrad.
Do Biura Rady wpłynęła petycja Czystej Nekli i Projektu Września o szersze przeprowadzenie konsultacji społecznych przez organy samorządów gminnych wchodzących w skład powiatu wrzesińskiego. Petycja zostanie skierowana do komisji komunalno-finansowej celem rozpatrzenia.
Do Biura Rady wpłynęły skargi na Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni, na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni oraz na Burmistrza Miasta i Gminy Września – przedmiotowe skargi zostały rozpatrzone podczas dzisiejszej sesji oraz skarga na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni – skarga ta zostanie przedłożona Państwu radnych do rozpatrzenia na kolejnej sesji. Na moje ręce wpłynęły stosowne wyjaśnienia dotyczące niniejszych skarg, które otrzymali radni w materiałach na sesję.
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze;
Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.

Pkt 8
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informacje o pracy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Września w okresie międzysesyjnym  na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 36).

Pkt 9
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Zbigniewa Bieńko w sprawie braku odpowiedzi na jego pytanie, które zadał w dniu 17 listopada 2015 roku do przewodniczącego Komisji Komunalno- Finansowej, powiedział, że odpowiedź została udzielona radnemu dnia 30 grudnia 2015 roku i przekazał kopię tej odpowiedzi na ręce pana radnego.
Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego, dotyczące głosowania w budżecie obywatelskim przez osoby, które kończą 18 lat w trakcie głosowania, powiedział, że taka osoba musi mieć przy sobie dokument tożsamości. Jeśli w dniu głosowania ma skończone 18 lat, zostaje dopisana do listy i może uczestniczyć w głosowaniu.
Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego, dotyczące fragmentów ulic budowanych w okolicach 68 Pułku Piechoty oraz 17 Dywizji Piechoty, powiedział, że istotnie w jakimś małym fragmencie, grunt na którym miałaby powstać  ulica jest własnością spółdzielni mieszkaniowej. Wystąpiliśmy o udostępnienie praw do tego fragmentu. Jeśli go otrzymamy to wykonamy połączenie tego brakującego odcinka  droga przy ulicy 17 Dywizji Piechoty.

Pkt 10
Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni złożył wniosek formalny o udzielenie głosu p. Robertowi Czwajdzie, który wyraził wolę zabrania głosu w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 3 głosami „za”, 8 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”, nie wyraziła zgody na udzielenie głosu p. Robertowi Czwajdzie.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że był jeszcze wniosek formalny o udzielenie głosu w jakiejś innej sprawie p. Grzegorzowi Dobrosielskiemu.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że chciałby zgłosić problem z naruszeniem planu zagospodarowania przestrzennego na działkach przy ul. Daszyńskiego. Proszę o zreferowanie tego tematu w moim imieniu przez mieszkańca Roberta Czwajdę.

Radny Tomasz Frankowski zapytał się jaki ma problem z tym radny Grzegorz Dobrosielski, że nie może osobiście tego tematu przedstawić, tylko potrzebuje adwokatów?

Radny Grzegorz Dobrosielski odpowiedział, że w pkt 1 Rada Miejska zagłosowała o udzielenie wolnych głosów mieszkańcom i Radzie Miejskiej. To jest ten pkt., w którym Przewodniczący powiedział, że dopuszcza do głosów mieszkańców. Proszę o dopuszczenie do głosu p. Roberta Czwajdę w moim imieniu jako radnego Grzegorza Dobrosielskiego.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni odpowiedział, że wyjaśni tym, którzy są pierwszy raz, że nie ma czegoś takiego, aby w moim imieniu udzielić komuś głosu. To Rada Miejska w całości udziela głosu, osobie która chciałaby zabrać głos. Tylko w ten sposób możemy przegłosować wniosek o udzielenie głosu. Ten pkt przewiduje nasz statut, w takim procedowaniu w jakim ja prowadzę.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że ma taką uwagę, że jeśli ktoś ma jakiś konkretny wniosek, to żeby go złożył na piśmie i sprecyzował o co we wniosku chodzi.  Żeby było wiadomo o czym dyskutować oraz jakie zająć stanowisko. Jeśli radny Grzegorz Dobrosielski jest przedstawicielem grupy, która ma jakiś problem, proszę o przedstawienie tego na piśmie, tak żeby  Rada Miejska mogła się z tym zapoznać.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Grzegorza Dobrosielskiego o udzielenie głosu panu Robertowi Czwajdzie w sprawie jaka została przedstawiona.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 4 głosami za, 8 przeciw, 7 wstrzymujących się odrzuciła wniosek formalny w sprawie udzielenia głosu panu Robertowi Czwajdzie na temat planu zagospodarowania przestrzennego na działkach przy ul. Daszyńskiego.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że Rada Miejska poprzedniej kadencji przekazała panu Mycielskiemu część ziemi Skarbu Państwa, tj. podejrzewam parędziesiąt milionów złotych. Proszę o sprecyzowanie, na jakiej zasadzie zostało to przekazane panu Mycielskiemu.

Burmistrz Tomasz Kałużny odpowiedział, że Rada Miejska ani Urząd Miasta i Gminy Września nie przekazał panu Mycielskiemu ani nikomu innemu żadnych hektarów ani metrów kwadratowych ziemi.

Radny Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że z tego co mu wiadomo to pan Mycielski przekazał gminie Września teren parku im. Dzieci Wrzesińskich za 0 zł.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że ma wniosek do pana radcy prawnego, żeby odsłuchał taśmę z dzisiejszej sesji, szczególnie wypowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat swojej osoby. Żeby przedstawił mi jak najszybciej opinie na piśmie czy zostały moje dobra osobiste naruszone.

Pkt 11
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.40 zamknął posiedzenie Rady Miejskiej.
Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron.

                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

                                                                                                           /-/ Waldemar Grześkowiak


                                                                                                                                  Protokolant

                                                                                                                 /-/ Joanna Mańkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.