BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463565
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Komunalno - Finansowej Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, oraz Komisji Edukacji z dnia 24 maja 2016 r.

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi,
Komisji Komunalno - Finansowej
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej,
oraz
Komisji Edukacji
z dnia  24 maja 2016 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.30 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1), 5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2), 8 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 3) oraz 8 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Karol Nowak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno–komunalnego;
Anna Ratajczyk-Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej;
Izabela Koczorowska, naczelnik wydziału organizacyjnego;
Magdalena Sobczak-Jankiewicz, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej;
Robert Klimczak, inspektor wydziału oświaty, kultury i sportu;
Justyna Stachowicz, referent wydziału podatkowego;
Joanna Mańkowska, młodszy referent w Biurze Rady;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5). Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Pkt 3
a)
Anna Ratajczyk-Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – dz. 908/3.

Komisja Edukacji w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – dz. 908/3.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – dz. 908/3.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – dz. 908/3.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we Wrześni – dz. 908/3.

b)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo.

c)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wstepnie omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  i Gminy Września – część C.

Anna Ratajczyk-Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła szczegółowo ww. projekt uchwały.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, aby na sesję przygotować do wglądu mapę i wskazać dokładnie, których miejsc dotyczy projekt uchwały.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część C.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część C.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część C.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część C.

d)
Anna Ratajczyk-Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie                      ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych (2 radnych podczas głosowania nie było obecnych na sali), jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe               i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe              i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września.

e)
Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej i Kaliskiej.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, (2 radnych wyszło, 1 radny nie uczestniczy w głosowaniu) jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej i Kaliskiej.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej i Kaliskiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej i Kaliskiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej i Kaliskiej.


f) 
Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

Justyna Stachowicz referent wydziału podatkowego, omówiła zmiany, które nałożyła na gminę nowelizacja ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w lutym 2015 roku. Od 1 lipca 2016 roku gmina musi odbierać wszystkie odpady, które są wytwarzane przez mieszkańców, jednocześnie ustawodawca dopuszcza możliwość ograniczenia kilku rodzajów odpadów, między innymi są to odpady zielone, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz gruz. Gmina Września wprowadziła limit gruzu, który wynosi 500 litrów, są to dwa pojemniki po 240 litrów. To wystarczyć przy drobnych remontach w domach. Jeśli ktoś przeprowadza większy remont lub budowę, wtedy musi skorzystać z firmy, która zajmuje się odbiorem odpadów. Dodatkowo nowelizacja ta wprowadziła także nakaz określenia przez gminę zasad funkcjonowania gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do uchwały jest dołączony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września, określa on szczegółowo jak funkcjonuje punkt, godziny otwarcia oraz jakie odpady są przyjmowane. Ostatnią zmianą, która musiała być uwzględniona w regulaminie, to konieczność określenia zasad składania reklamacji przez mieszkańców, dotycząca sposobu odbierania odpadów. W tym zakresie gmina wskazała, że mieszkańcy mogą składać reklamację pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Września, drogą elektroniczną, telefonicznie lub ustnie. Wszystkie te zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały.

Bogumił Kwiatkowski, radny Rady Miejskiej we Wrześni, zadał pytanie, dotyczące regulaminu, paragrafu 3, czy dotyczy on tylko mieszkańców terenu gminy, czyli wiosek? I jak rozumieć zapis, że z części nieruchomości służących do użytku publicznego, czy mówimy o pasach drogowych, czy o częściach jezdni, czy o działkach przylegających? Jest to mało precyzyjne i nie do końca zrozumiałe.

Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego, odpowiedział, że teren gminy obejmuje także miasto, więc to jest cały teren miasta i gminy Września, natomiast jeśli chodzi o niepowodujących zakłóceń w ruchu pojazdów oraz pieszych to trzeba zostawić taki pas przejścia, żeby nie zakłócał po usunięciu śniegu ruchu. Określenie tego bardzo dokładnie w każdym przypadku byłoby indywidualne dla danego ciągu, czy pieszego czy samochodowego,   i trudne do zawarcia w regulaminie. Dlatego określono to, jako „pozostawiające bezpieczną przestrzeń do poruszania się”.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, powiedział, że w poprzednich przepisach było sformułowanie, które określało, że w tych ciągach pieszych, jeżeli ciąg pieszy, chodnik był oddzielony od posesji, nieruchomości, pasem zieleni, to właściciel tej posesji, nie był zobowiązany do utrzymywania porządku na tym ciągu pieszym. Czy ten zapis nadal obowiązuje czy to zostało zmienione?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno–komunalnego, odpowiedział, że ten zapis wynika z ustawy, nie można przenosić żadnych przepisów ustawowych. Ten zapis pozostał w ustawie.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał czy w tej ustawie jest też zapisane, jeżeli właściciel nieruchomości, z tego ciągu pieszego, przyległego do posesji, uprzątnie śnieg, zgarnie liście na jakieś miejsce to gmina powinna to zabrać? Bo tak to było przedtem.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno–komunalnego, odpowiedział, że tak było opisane w regulaminie, natomiast w ustawie takich zapisów nie ma. Kiedyś regulamin był o wiele lepszy. Mówił prawie literalnie co należy i jak robić, natomiast po tych wszystkich zmianach regulacji prawnych takie regulaminy są uznawane za niewłaściwe.

Maciej Baranowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał jak będą traktowane odpady wytwarzane na ogródkach działkowych? Czy ogródki działkowe będą stanowiły ten obszar, tzn. niezamieszkały czy będzie tam konieczność posiadania kubła bądź kosza, np. najmniejszego 60 l. Czy stamtąd też będą wywożone odpady? Czy w związku z tym mieszkańcy będą ponosić z tytułów ogródków działkowych opłaty za wywóz nieczystości            i śmieci? Chciałem się jeszcze zapytać w ogóle o opłaty, w regulaminie nic nie ma o wysokości opłat.

Justyna Stachowicz, referent wydziału podatkowego, wyjaśniła, że jeżeli chodzi o wysokości opłat, są one podjęte i uchwalone inną uchwałą. Cały czas są w takiej samej wysokości, czyli 10 zł za odpady segregowane i 15 zł za odpady niesegregowane. Jeżeli chodzi o ogrody działkowe, gmina nie przejęła tych nieruchomości, nie włączyła ich do systemu gospodarowania odpadami. Ogrody działkowe funkcjonują na starych zasadach, czyli jeżeli jest taka potrzeba działkowcy zamawiają sobie dowolny pojemnik, np. min 60 l., czy „łódkę”, która wywożona jest raz na kwartał. Według zapotrzebowania, bezpośrednio zamawiają pojemniki z firmy.

Maciej Baranowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał co z  działkami rekreacyjnymi, sezonowymi?

Justyna Stachowicz, referent wydziału podatkowego, odpowiedziała, że w gminie Września nie ma takich działek.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, powiedział, że są takie przypadki, gdzie ktoś mieszka w rejonie gdzie jest bardzo dużo drzew i jesienią nie jest problem, żeby zgarnąć liście, ale jest problem, żeby coś z nimi zrobić, dlatego zaproponował, aby jesienią, jeśli ktoś zostawi w worku liście przy krawędzi jezdni przyjechał samochód odbiorcy odpadów i zabrał te worki.

Grzegorz Dobrosielski, radny Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał, czy jeżeli gmina będzie występować o przetarg na wywóz nieczystości, czy to jest dobrze czy źle, myślę, że źle, bo słyszeliśmy ostatnio,  Nekla zarobiła na tym, że ogłosiła przetarg, 250 000 tys. zł, może nasza gmina, tak samo by zrobiła?

Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiedział, że to pytanie jest do sejmu, a dokładnie do posłów sejmu.

Stefan Ogrodowicz, radny Rady Miejskiej we Wrześni, powiedział, że w rozdz. VI,  par. 18 w pkt 1 odnoście psów jest napisane, że każdego psa należy prowadzić na uwięzi lub z nałożonym kagańcem, czy jeżeli pies będzie miał kaganiec, już nie musi być na uwięzi? Czy przewiduje się w miejscach publicznych jakieś kosze na nieczystości po psach?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno–komunalnego, odpowiedział, że zapis jest dokładnie taki jak pan radny czytał, albo tak, albo tak. Jeżeli bez kagańca to na uwięzi, jeśli z kagańcem to może biegać bez uwięzi, oczywiście pod nadzorem.  Jeśli chodzi o kosze, to dopuszczamy wrzucanie odpadów do każdego kosza. Zawsze tak było i zachęcaliśmy do tego.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał czy Sanepid nie miałby nic przeciwko temu, jeśli kosz nie jest wyłożony workiem foliowym, w niektórych miastach np. Poznaniu kosze uliczne, powinny być wyłożone woreczkami foliowymi.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno–komunalnego, powiedział, że w większości te kosze już są wykładane folią, ponieważ łatwiej jest je opróżnić, ale też często z tego względu chociażby, że to worki foliowe nie są kradzione tak jak wiadra, ale jeżeli są wiadra to często jest też worek foliowy na śmieci.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał, ile procent pojemników na śmieci  przy chodnikach jest wyposażonych w te worki foliowe?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno–komunalnego, odpowiedział, że takich badań nie prowadził, w większości te betonowe mają, plastikowe nie mają, ponieważ nie ma jak tam włożyć worka, mają inny kształt.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał jak się wyjmuje z nich śmieci? Bo są wątpliwości jeżeli nie będzie w nich worków foliowych, czy ze względu przepisów sanitarno-higienicznych można do nich wrzucać odpady po psach?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno–komunalnego, odpowiedział, że  jeśli chodzi o odpady po psach, nikt ich nie bierze w sposób manualny do ręki i wrzuca do kosza, raczej już są w woreczkach.

Mirosław Zgoliński, przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, przed głosowaniem, powiadomił pana Roberta Czwajdę, który zgłasza się, aby zabrać głos, że w porządku obrad w pkt 4 są interpelację i zapytania radnych, jeżeli radni wtedy będą mieli taką wolę, aby udzielić panu Czwajdzie głosu, wtedy będzie miał możliwość, aby się wypowiedzieć.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

g)
Justyna Stachowicz referent w wydziale podatkowym,  omówiła projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szymon Paciorkowski, radny Rady Miejskiej we Wrześni, zadał pytanie odnoszące się do par. 5, w którym jest wprowadzony termin 3 dni na zgłoszenie jakiejś nieprawidłowości w przypadku świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Czy ten termin 3 dni wynika z ustawy, czy to my wymyśliliśmy, jeśli my, to powstaje pytanie, po co wprowadzać taki termin, w dodatku tak krótki, 3 dni na dokonanie zgłoszenia, to jest niedużo. Czy jakiś termin zostaje przewidziany czy to my proponujemy?
 
Justyna Stachowicz referent w wydziale podatkowym, odpowiedziała, że w ustawie nie ma przewidzianego terminu, to gmina musiała określić zasady funkcjonowania i zgłoszenia reklamacji, ten termin jest przydatny np. w sytuacji kiedy komuś nie zostały odebrane śmieci, pojemnik lub worek. Łatwiej jest jeśli mieszkaniec zgłosi to jak najszybciej. Np. w Nowym Folwarku dzisiaj jest wywóz, komuś nie zostały odebrane odpady, firma wywożąca odpady jeszcze na tym terenie jest, dlatego łatwiej będzie tę reklamację zrealizować. Oczywiście, jeśli ktoś zgłosi to po 7 dniach, wtedy również tę reklamację uwzględnimy. To nie jest termin obligatoryjny, aczkolwiek łatwiej i szybciej jest uwzględnić reklamację, jeżeli ktoś tego terminu dotrzyma.

Szymon Paciorkowski, radny Rady Miejskiej we Wrześni, powiedział że dobrze, że uwzględniamy też reklamację później, ale w tekście prawnym jest tylko wskazany ten jeden termin, więc osoba czytając to nie wie czy po tych trzech dniach ta reklamacja będzie uwzględniona czy nie. Więc pytanie czy nie zastąpić tego np. zwrotem niedookreślonym „niezwłocznie”. Zgłosiłbym wniosek formalny za wprowadzeniem poprawki. Jeśli nie jest to wymagane ustawowo to mam wrażenie, że dla osoby czytającej będzie to bardziej zrozumiałe.

Anna Ratajczyk-Gibowska, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, wyjaśniła że ustawa nie wskazuje terminu, natomiast orzecznictwo i wojewoda wielokrotnie się wypowiadał, że należy wskazać jakiś termin, i coś w tej uchwale musi być zaproponowane. Oczywiście jest to kwestia dyskusyjna czy to będą 3 dni czy 7 dni, natomiast nie może być to zwrot niedookreślony, ponieważ narażamy się na to, że wojewoda uchyli nam ten zapis, a właściwie uchwałę.

Szymon Paciorkowski, radny Rady Miejskiej we Wrześni, zgłasza poprawkę formalną, żeby wpisać w terminie 7 dni w par. 5, zamiast 3 dni. Według niego termin 7 dni stanowi takie minimum.

Mirosław Zgoliński, przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę formalną w par. 5 pkt. 1.
 
Rada Miejska we Wrześni w obecności 16 radnych, 14 głosami za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała wniosek, by w par. 5 pkt 1 termin zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości o nieprawidłowym wykonywaniu usługi przez wykonawcę wynosił 7 dni.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu     i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw ,   2 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu             i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw,   1 wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

h)
Magdalena Łuczak, naczelnik wydziału gospodarki mieszkaniowej, omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.


i)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno–komunalnego; omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta        i Gminy Września.

Komisja Komunalno Finansowa obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta        i Gminy Września.

j)
Karol Nowak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie  wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

Komisja Komunalno Finansowa obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

k)
Izabela Koczorowska, naczelnik wydziału organizacyjnego, omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/90 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/34/90 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/34/90 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/34/90 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/34/90 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 1990 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

l)
Izabela Koczorowska, naczelnik wydziału organizacyjnego,  omówiła projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

ł)
Izabela Koczorowska, naczelnik wydziału organizacyjnego,  omówiła projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia Miasta        i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;

m)
Magdalena Sobczak-Jankiewicz, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, omówiła projekt uchwały w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Na salę przybył radny Bogdan Nowak. Od tej chwili w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 radnych, a w Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej 5 radnych.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej we Wrześni.

n)
Ryszard Szwajca, przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Września.

Maciej Baranowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zacytował:          „§ 39.1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Radni, Burmistrz, Komisje, Kluby Radnych oraz grupa licząca nie mniej niż 100 mieszkańców Miasta i Gminy Września, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin”. W związku z dyskusją, która powstała na Klubie Radnych Unii Wrześnian, a także w trakcie sytuacji, która miała miejsce wcześniej, czyli rozmowami z członkami Stowarzyszenia Projekt Września, w imieniu Klubu Radnych Unii Wrześnian wnioskuję o wpisanie poprawki, „grupa licząca nie mniej niż 500 mieszkańców Miasta i Gminy Września”. Klub Radnych argumentuje to sytuacją, w której taki projekt podpisany przez 500 mieszkańców będzie miał znacznie większe szanse, aby Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała, gdyż będzie wyraźniej widać żywotność interesów mieszkańców w tej kwestii.

Mirosław Zgoliński, przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę formalną, by w par. 39 pkt 1, by inicjatywę uchwałodawczą posiadali Radni, Burmistrz, Komisje, Kluby Radnych oraz grupa licząca nie mniej niż  500 mieszkańców Miasta i Gminy Września, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 17 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała wniosek, by w par. 39 pkt 1,by inicjatywę uchwałodawczą posiadali Radni, Burmistrz, Komisje, Kluby Radnych oraz grupa licząca nie mniej niż  500 mieszkańców Miasta i Gminy Września, posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gmin.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, 7 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września.

o) p) r)
Mirosław Zgoliński, Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, powiedział, że radni zapoznali się z trzema projektami uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg. Projekty te będą omawiane na najbliższej sesji absolutoryjnej.

s)
Karol Nowak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września”.

Grzegorz Dobrosielski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał ile metrów będzie zrobionego chodnika w Sobiesierni?

Karol Nowak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiedział, że założenie jest takie, że z budżetu gminy przeznaczamy na oba zadania 100 000 zł, drugie tyle ma wydać powiat. Odpowiadając na pytanie, trzeba powiedzieć tak, że wycena tego odcinka chodnika przy ul. Czerniejewskiej wykonana przez powiat to ok. od 70 tys. zł do 80 tys. zł. A pozostała kwota ma zostać wykorzystana w Sobiesierni. Jest to akurat taka sytuacja, że za pozostałe środki, które nie będą wykorzystane na chodnik przy ul. Czerniejewskiej, będzie wykonana inwestycja w Sobiesierni. Nie znam w tej chwili dokładnie tego metrażu. Oczywiście możemy go poznać w momencie gdy zostaną zweryfikowane kosztorysy, to wszystko wymaga jeszcze opracowania.

Grzegorz Dobrosielski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał czy to będą zadania miejskie czy wiejskie?

Karol Nowak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiedział, że jest to zadanie wykonywane przez powiat. My przekazujemy dotację do powiatu.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września”.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 1 przeciw,  0 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie oraz Września”.

t)
Karol Nowak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia tj. szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Stefan Ogrodowicz, radny Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał z czego wynika kwota     17 400 zł, bo to nie jest duża kwota, czy ona jest składową jakiejś innej kwoty i czy ona zabezpiecza np. zapewnienie szczepień w przypadku 100 % frekwencji, tzn. chętnych i tych którzy powinni uczestniczyć w tym programie szczepień. Jeśli nie zabezpiecza, to czy nie powinniśmy do tej uchwały dołożyć taki zapis, że np. w przypadku większej ilości chętnych a niżeli jest tutaj zabezpieczone w budżecie to ta zmiana budżetowa może być również później dokonana?

Karol Nowak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, wyjaśnił, że ta kwota zabezpiecza nas w przypadku zainteresowania projektem 100 %, ponieważ to jest tak, że w tym roczniku akurat mamy 174 osoby, które potencjalnie mogą wziąć w tym udział, więc nawet przy 100 % frekwencji tych pieniędzy powinno wystarczyć. Samo szczepienie to jest seria trzech szczepień, odbywa się jedno, po dwóch miesiącach drugie, trzecie bodajże po pół roku. Ponieważ jesteśmy w trakcie roku a sam program też wymaga jeszcze dopracowania               i przygotowania, chociażby tej części edukacyjnej porządnie, i możemy ją rozpocząć tak naprawdę realnie od września. W związku z tym, w tym roku zdążymy tylko z jedną dawką dla tej grupy dzieci. Sama szczepionka, seria 3 zastrzyków kosztuje ok 450 zł. Zasada jest taka, że 2/3 pokrywa gmina, która uczestniczy w projekcie, 1/3  pokrywa powiat. W związku z tym tak naprawdę 300 zł, to jest nasz udział w projekcie, w związku z tym, że będzie jedna dawka z tych trzech, 100 zł x 174 osoby, stąd bierze się ta kwota. Także ona powinna nam w 100 % zabezpieczyć 100 % zainteresowanie. Natomiast gdyby się okazało, że osób zainteresowanych będzie mniej, to po prostu te środki zostaną nie wykorzystane i pozostaną w budżecie, wrócą do nas.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia tj. szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 8 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia tj. szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia tj. szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia tj. szczepień przeciwko wirusowi HPV.

u)
Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie zasad ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów.
Wyjaśnił, że doszło do pewnego zamieszania, w czasie gdy powstawał omawiany projekt uchwały następowały zmiany kadrowe w Biurze Rady Miejskiej we Wrześni. Powiedział, że omyłkowo na skrzynkę mailową dotarł projekt uchwały, którego nie podpisywał. Prawidłowy projekt uchwały czekał na podpisanie. Wszyscy radni otrzymali dzisiaj projekt właściwy, z podpisem przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemara Grześkowiaka, oraz podpisem pani radczyni. Zostały wprowadzone dwie zmiany. Zmieniono podstawę do obliczania diet radnych, wprowadzając minimalne wynagrodzenie. Natomiast została utrzymana kwotowa dieta. Druga zmiana dotyczy potrącenia diety przysługującej radnemu za nieobecność. Frekwencja radnych w tej kadencji jest bardzo dobra. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, że ktoś ze względu na chorobę albo pracę zawodową nie może stawić się na sesję albo komisję, z tego powodu przewodniczący zaproponował obniżenie tych potrąceń o połowę.

Zbigniew Bieńko, radny Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał czy zachęcenie radnych do lenistwa naprawdę się opłaciło by wydawać tyle papieru?

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, powiedział, że na takie bezczelne wypowiedzi pana Bieńko nie będzie reagował.

Grzegorz Dobrosielski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zapytał, czy jeśli radny z powodu choroby nie będzie obecny na komisji lub sesji, też będzie miał odebrane 10 %?

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni wyjaśnił, że  będzie miał odebrane 10 %, dotąd miał odbierane 20 %. Dodał, że może być tak, że w ciągu miesiąca radny zostanie pozbawiony całej diety ze względu na nieobecności, a praca radnego polega nie tylko na uczestniczeniu w sesjach czy komisjach, wypełnia wiele innych obowiązków, chociażby w tej chwili, w ramach budżetu obywatelskiego, pełnią dyżury.

Zbigniew Bieńko, radny Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że zawsze jest możliwość rozgraniczenia na nieobecność usprawiedliwiona i nieobecność nieusprawiedliwiona.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów.

Komisja Komunalno Finansowa obecności 8 radnych, 7 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz diet sołtysów.

Maciej Baranowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił do przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni wniosek formalny o odczytanie na najbliższej sesji informacji, ile osób było nieobecnych w ciągu roku 2015 na sesjach i komisjach, żeby była jasność czy radni się obijają, czy nie obijają i czy pan przewodniczący wiedział o nieobecnościach. Powiedział, że takie insynuacje i pomówienia, które padają w tej chwili na komisji są żenujące i obraźliwe. Kto może ten zazwyczaj na sesji jest, bywa, że jest to wyjazd służbowy, bywa, że jest to nieobecność spowodowana leczeniem szpitalnym bądź zwykłą chorobą. Nie zauważyłem, żeby ktoś celowo bądź w sposób świadomy unikał wykonywania swoich obowiązków wobec wyborców na sesjach bądź komisjach. Proszę, aby pan przewodniczący takie informacje nam przekazał.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni poinformował, że Biuro Rady takie zestawienie jest w stanie zrobić. Wszyscy radni, którzy nie byli dotąd obecni na posiedzeniach i sesjach Rady Miejskiej, zawsze się do mnie zgłaszali i usprawiedliwiali, telefonicznie albo przy okazji jakiegoś spotkania. Jeśli zrobimy zestawienie, nie będzie wynikało z niego czy osoba będąca nieobecna np. pięć razy, to te pięć razy akurat przebywała w szpitalu.

Grzegorz Dobrosielski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że chodzi jemu o radnych, których choroba zmogła i nie mogli być obecni, to dlaczego ich karać     i zabierać dietę? Taki radny powinien otrzymać dietę.

Zbigniew Bieńko, radny Rady Miejskiej we Wrześni, powiedział, że jeśli chodzi o jego wypowiedź to oceniał tylko następstwa tej uchwały a nie to co działo się poprzednio. Moja wypowiedź nie uwzględniała tego co było wcześniej.

v)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Janusz Czyż radny Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał co to znaczy, że oferta będzie skierowana do indywidualnych adresatów? Tzn., że mieszkańcy gminy będą mogli kupić te obligacje?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że w drodze przetargu zostanie wybrany emitent, będzie to jeden z banków i to już w dalszej procedurze on będzie się zajmował zbywaniem tego.

Janusz Czyż radny Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał czy stwierdzenie jest indywidualne czy instytucjonalne?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiedziała, że jest to indywidualne, jest to zapis z ustawy o papierach wartościowych. Może to być 150 zwykłych osób, które nabędą zwykłe obligacje gminy i będą chciały w jakimś sensie na nich zarobić. Oczywiście nic nie można zagwarantować, bo nie wiadomo jakie będą marże w banku. Ale jak najbardziej każdy z mieszkańców będzie miał szansę nabyć taką obligację. 

Tomasz Frankowski radny Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że w par. 3 jest jeszcze napisany pkt 2, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Jak była kontrola w zeszłym roku dotycząca obligacji to tam te marże były bardzo korzystne, a teraz te marże już tak korzystne nie będą ani oprocentowanie tych pożyczek. Czy uzasadniona będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań  tymi nowymi obligacjami?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiedziała, że może dojść do takiej sytuacji, ale to na dzień dzisiejszy na pewno nie będzie miało miejsca, jest to zapis ustawowy, który daje taką możliwość.

Bogumił Kwiatkowski radny Rady Miejskiej we Września zapytał, jakie będą łączne koszty emisji obligacji?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiedziała, że nie potrafi powiedzieć jakiego rzędu to będą koszty, natomiast może powiedzieć mniej więcej szacunkowo jak to wygląda na podstawie miast w wielkości Września i Września +. Oprocentowanie wynosiło w granicach 4,5 procent czyli to był WIBOR marża, dlatego będziemy chcieli podejść do przetargów w którym określimy jasno i wyraźnie warunki. Czyli będziemy chcieli znać jaką marżę będzie ten bank chciał za przygotowanie tej emisji oraz jaką marżę będzie narzucał do stawki WIBOR. To będzie kluczowe przy wyborze oferenta czyli banku.

Bogumił Kwiatkowski radny Rady Miejskiej we Września, zapytał czy te 4,5 procent jest w skali roku?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,  wyjaśniła, że WIBOR jest         6-miesięczny, zmienia się co pół roku. Jest to zmienna stopa.

Bogumił Kwiatkowski radny Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał czy samospłata będzie następować w momencie wykupu danych obligacji, które są określone w poszczególnych latach?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiedziała, że tak.

Maciej Baranowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał czy podobnie jak na obligacjach przeznaczonych na budowę dróg i chodników w gminie Września, powstało ich ponad 80, czy będzie możliwość ich zabezpieczenia, aby pojedyncze serie z danej transzy mogły zostać nieuruchomione jeśli nie będzie takiej konieczności?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiedziała, że będzie taka możliwość. W tej chwili to są wstępne szacunki 12 milionów, jeśli okaże się, że to wszystko uda się zbilansować w kwocie 10 milionów, wtedy będziemy prosić o korektę tej uchwały. Będziemy znosić tę kwotę do 10 milionów, jeżeli uda się mniej to jeszcze lepiej, bo im mniejsza emisja tym mniejszy dług. Zawsze można podjąć jakieś kolejne działania i sfinansować to tymi środkami. Będzie to decyzja radnych Rady Miejskiej we Wrześni.

Maciej Baranowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, powiedział, że gorąco do tego zachęca, ponieważ znacząca część tych pieniędzy pójdzie na inwestycje oświatowe, hale sportowe i dobudówkę do SSP nr 1, jest to ponad 10 oddziałów, Otoczna oraz sala w Kaczanowie.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września, dodała, że spłaty obligacji rozłożone są w taki sposób, by nie obciążać budżetu. Cały czas spłacana jest poprzednia emisja oraz pożyczki, dług z roku na rok maleje. W każdym roku nie przekracza 5 milionów złotych, co w odniesieniu do planowanych dochodów jest w granicach od 3% do 4 %.Ta emisja nie zaburzy w żaden sposób ani płynności finansowej ani nie zostawi gminy w takiej sytuacji, że po emisji nic nie da się zrobić ze środków pożyczonych.

Mirosław Zgoliński, przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, powiedział, że przyłącza się do wypowiedzi radnego Macieja Baranowskiego. Jest tego samego zdania. Tym bardziej, że w Kaczanowie powstanie sala gimnastyczna, na którą wszyscy długo czekali.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta            i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

w)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2021.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2021.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2021.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2021.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2021.

x)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Bogumił Kwiatkowski radny Rady Miejskiej we Wrześni, prosił o precyzyjną odpowiedź dotyczącą uzasadnienia, pkt 4, w którym zapisane jest, że przeznacza się kwotę 358.814,50 zł na bieżące wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (w tym kwotę 300.000,00 zł przeznacza się na rozbiórki budynków komunalnych) o jakie budynki chodzi?
W pkt 4 jest również zapisane, że przeznacza się kwotę 25.000,00 zł dla OSP z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu wczesnego powiadamiania. Czy można określić konkretną jednostkę, czy to jest dla wszystkich jednostek OSP?

Karol Nowak zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, wyjaśnił, że jeśli chodzi o kwotę przeznaczoną na gospodarkę nieruchomościami, są dwie nieruchomości przeznaczone do rozbiórki, jedna przy ul. Gnieźnieńskiej, druga przy ul. Warszawskiej. Jeśli chodzi o pytanie związane z OSP, chodzi o sprzęt, urządzenia które służą do powiadamiania jednostek Straży Pożarnej, OSP o alarmie. Chodzi o urządzenia wysyłające SMS-y, uruchamiające syrenę alarmową. Część tych urządzeń już jest pełnoletnia, już najwyższy czas, żeby je wymienić. Zdarzają się również takie przypadki, że te urządzenia zawodzą, w związku z tym odbyły się spotkania z komendantami OSP, Państwową Strażą Pożarną, wstępnie określiliśmy jakie urządzenia chcielibyśmy docelowo mieć. Jest to zupełnie nowa technologia cyfrowa. Ta kwota pozwala wymienić urządzenia we wszystkich jednostkach. Ma zostać również zorganizowane spotkanie przez Państwową Straż Pożarną. Na to spotkanie mają być zaproszeni przedstawiciele innych gmin, którzy mają podobne problemy. Ten pomysł, takie rozwiązania, mają być zaproponowane również innym, po to by z naszych doświadczeń mogli skorzystać. Jest to zmiana, która ma nas zabezpieczyć przed awariami, przed niewydolnością techniczną systemu, powiadamiania OSP i współpracy tych jednostek z Państwową Strażą Pożarną.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

y)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno–komunalnego, omówił projekt uchwały w sprawie zamiaru wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zamiaru wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Września.

Komisja Komunalno-Finansowa obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zamiaru wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zamiaru wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, 6 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zamiaru wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Września.

Pkt 4
Mirosław Zgoliński przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, powiadomił Pana Roberta Czwajdę, że zanim udzieli mu głosu, zapyta radnych  i podda pod głosowanie czy Rada wyraża zgodę, aby udzielić mu głosu. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 16 radnych, 6 głosami za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących się, negatywnie zaopiniowała wniosek, aby udzielić głosu Panu Robertowi Czwajdzie.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński, o godz. 18.45 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 27 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński

Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/radny Bogdan Nowak

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/radny Radosław Garbarek

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
/-/radny Ryszard Szwajca

Protokolant
/-/Joanna Mańkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.