BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
9216537
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-07-2018
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 174/2016

ZARZĄDZENIE Nr 174
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 29 sierpnia 2016 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się , co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wprowadzonym Zarządzeniem Nr 310 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2013 r., z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 7 ust.3 pkt.1) dodaje się lit. c) w brzmieniu:
„ c) Referat Obsługi Inwestorów".

2. § 16 otrzymuje brzmienie :
„ § 16. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
1. Sprawy organizacyjne:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu oraz prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,
2) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
3) prowadzenie sekretariatu Burmistrza,
4) organizacja i obsługa techniczno-biurowa narad zwoływanych przez Burmistrza
5) prowadzenie kancelarii,
6) prowadzenie archiwum i biblioteki Urzędu,
7) prowadzenie rejestrów:
a) pełnomocnictw do działania w imieniu organu;
b) upoważnień do wykonywania określonych czynności;
c) upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych,
8) przeprowadzanie bieżącej kontroli nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi,
9) współdziałanie z wydziałami w zakresie prowadzonej przez Gminę współpracy z zagranicą, obsługa delegacji,
2. Zespół Gospodarczy:
1) zapewnienie bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i obsługi interesantów,
2) administrowanie siedzibami Urzędu oraz zapewnienie usuwania drobnych awarii w tych budynkach,
3) zapewnienie właściwych warunków i obsługi spotkań służbowych,
4) zaopatrzenie Urzędu w konieczne do jego funkcjonowania wyposażenie, w szczególności materiały biurowe,
5) prenumerata prasy i gospodarka drukami, dbałość o tablice informacyjne Urzędu,
6) dbałość o stan budynków pod względem codziennej sprawności technicznej,
7) prowadzenie magazynu artykułów biurowych,
8) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami.
9) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
3. Referat Informatyki:
1) zapewnienie właściwego działania sprzętu: komputerowego, drukującego, kserokopiującego i faksującego,
2) administrowanie działaniem sieci komputerowych oraz zaplecza serwerowego Urzędu,
3) zapewnienie poprawnego działania systemów kontroli dostępu,
4) nadzór nad sprawnym działaniem sprzętu telekomunikacyjnego stacjonarnego i mobilnego,
5) nadzór nad działaniem monitoringu miejskiego,
6) zapewnienie poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych w Urzędzie,
7) przygotowywanie i realizacja umów z zakresu działania Referatu Informatyki,
8) przygotowywanie specyfikacji przetargowych z zakresu działania Referatu,
9) realizacja zakupów oraz napraw sprzętu informatycznego,
10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
11) zapewnienie polityki bezpieczeństwa danych Urzędu,
12) wspieranie działań pracowników - HelpDesk,
13) podstawowa obsługa zgłoszeń beneficjentów programu 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
14) podstawowa obsługa sieci światłowodowej Miasta i Gminy Września.
4. Referat Obsługi Inwestorów:
1) współpraca z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami,
2) sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie ich kontaktów z Urzędem,
3) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
4) prezentowanie, przygotowywanie i aktualizowanie materiałów informacyjnych dla inwestorów (dane statystyczne, dane dotyczące siły roboczej, dane dotyczące wynagrodzeń itp.),
5) współpraca z innymi wydziałami w zakresie wspólnych przedsięwzięć dotyczących strefy gospodarczej,
6) organizacja i udział w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami,
7) współpraca oraz organizacja spotkań z firmami konsultingowymi, agencjami nieruchomości oraz agencjami restrukturyzacji, między innymi w celu pozyskiwania inwestorów,
8) współpraca z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest-Park",
9) udział w spotkaniach z projektami uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
10) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie kosztów realizacji zadań,
11) przygotowywanie uzupełnień, poprawek oraz poprawa nieprawidłowości wskazanych w złożonych wnioskach o dofinansowanie kosztów realizacji zadań,
12) wydawnictwo biuletynu gminnego,
13) administrowanie stroną internetową oraz biuletynem informacji publicznej (BIP),
14) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Gminie,
15) sporządzanie planów rzeczowych i finansowych przedsięwzięć promocyjnych,
16) Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej dla Gminy.

3. § 32 otrzymuje brzmienie:
„ § 32. Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
1) podejmowanie i realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
2) promowanie zdrowego stylu życia,
3) współdziałanie z podmiotami realizującymi zadania związane z profilaktyką uzależnień,
4) obsługa techniczno- organizacyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5) organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych oraz socjoterapeutycznych na terenie Miasta i Gminy Września.

4. W § 39 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Wydział Organizacyjny - WOR
a) Zespół Gospodarczy - WOR.ZG
b) Referat Informatyki - WOR.SI
c) Referat Obsługi Inwestorów - WOR.OI „


§ 2. Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym zarządzeniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

z up. Burmistrza
Artur Mokracki
/-/ Z-a Burmistrza

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.