BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292133
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie instalacji niskoprądowych na hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 we Wrześni

 

Zamawiający, Gmina Września zawiadamia, że na podstawie art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) został poinformowany o dokonaniu niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej w toku prowadzonego postępowania. Zamawiający po analizie wniosku Wykonawcy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp.

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający w sposób nie dość jednoznaczny i wyczerpujący oraz uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert opisał przedmiot zamówienia.

Zgodnie z zapisami art. 29 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu konstruując zapisy SIWZ dopuścił zastosowanie rozwiązań równoważnych dla zastosowanych w opisie przedmiotu zamówienia (zał. A oraz kosztorysy), nie określił jednak o jakich parametrach technicznych materiały, produkty będą uznane za równoważne. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonanie zmiany wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku zamawiający co najwyżej może rozważać unieważnienie postępowania - tak jak to wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wyrok KIO z dnia 20 czerwca 2012 roku, sygn.. akt KIO 1184/12). Zgodnie z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2006 roku, II CA 218/06, „...wprowadzenie zmian w SIWZ dopiero po upływie terminu składania ofert stanowi rażące naruszenie Pzp i narusza warunki udziału wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne..."

W niniejszej sprawie znajduje również zastosowanie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 czerwca 2010 roku (sygn.. akt KIO/982/10) z którego wynika, iż błędny opis przedmiotu zamówienia ma wpływ na wynik postępowania. Postępowanie obarczone błędem zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik, a w ślad za tym na wybór najkorzystniejszej oferty, powinno zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

 

Aby wada miała charakter, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy - Prawo zamówień Publicznych muszą zaistnieć łącznie trzy przesłanki:

1) naruszenie przepisów ustawy przez zamawiającego, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania,

2) nieusuwalny charakter tego naruszenia,

3) naruszenie musi powodować niemożność zawarcia ważnej umowy (Wyrok KIO z dnia 21 września 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 1945/10).

Zamawiający unieważniając postępowanie na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy uprawnieni są do brania pod uwagę nie tylko okoliczności skutkujących unieważnieniem zawartej umowy, określonych w art. 146 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, ale mogą i powinni brać również pod uwagę podleganie unieważnieniu umowy z mocy przepisu art. 146 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zdaniem KIO przyznanie wyłącznej kompetencji Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do wzruszania zawartych już umów, nie powinno ograniczać zamawiającym możliwości niedopuszczenia do ich zawarcia przez unieważnienie postępowania, w razie stwierdzenia, iż jest ono obarczone takimi poważnymi i nieusuwalnymi wadami, wykraczającymi jednak poza dyspozycję art. 146 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najważniejszych elementów przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającym zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu tego postępowania - zawarcia ważnej umowy w sprawie jego wykonania. Aby było to możliwe Zamawiający musi nie tylko opisać przedmiot zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób jasny, zrozumiały i wyczerpujący, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości jaki produkt mogą zaoferować (przepis art. 29 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych), ale jednocześnie ten sposób opisu nie może utrudniać uczciwej konkurencji, jak również, co do zasady, nie może polegać na wskazaniu znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (przepisy art. 29 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych) - wyrok KIO z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 1733/10.

Niniejszym, na co wskazano w treści pisma, zaistniała nieusuwalna, wada postępowania, co miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania, co uniemożliwia także zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy. Dokonano błędnego, naruszającego zasady uczciwej konkurencji, opisu przedmiotu zamówienia, co miało bezspornie wpływ na wynik postępowania. Postępowanie obarczone błędem zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik, w szczególności przez brak możliwości jednakowej oceny przedmiotu zamówienia w złożonych ofertach, a w ślad za tym, wyboru najkorzystniejszej oferty, należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tak: wyrok KIO z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 982/10).

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy - Prawo zamówień publicznych, postępowanie należało unieważnić.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.