BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461661
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni która odbyła się 26 lutego 2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Protokół
nr XV/2016
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 26 lutego 2016 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

XV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.

Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był: radny Mirosław Chudy, radny Grzegorz Dobrosielski, radny Andrzej Rzeźnik, radny Mirosław Zgoliński.

Do protokołu z XIII i XIV sesji VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że został on przez Radę Miejską przyjęte.

Pkt 2
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w związku z dwoma sytuacjami, które miały miejsce już po zwołaniu sesji Rady Miejskiej i podpisaniu porządku obrad poprosił o wprowadzenie projektów uchwał w sprawie:
- wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego; (załącznik nr 2)
- wyborów sołtysa w sołectwie Bardo.(załącznik nr 3)

Rada Miejska w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła poprawkę do porządku obrad.

Rada Miejska w obecności 17 radnych jednogłośnie przegłosowała nowy porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej. (załącznik nr 4)

Pkt 3
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski zapytał, czy to prawda, że projekt dotyczący połączenia miasta z galerią i dworcem jest zagrożony przez protesty osób nie mieszkających we Wrześni? Czy w związku z tym gmina może stracić kilka milionów złotych dofinansowania?

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest problem z prawidłowym działaniem laptopów przed komisjami czy sesjami. Poprosił, aby w trakcie komisji nie następowały zmiany haseł czy aktualizacje. Na zeszłej komisji nie dało się korzystać z wersji elektronicznej, ten problem należy wyjaśnić.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że przyłącza się do apelu radnego.

Radny Jan Drewniak powiedział, że na terenie Gminy Września powstało wiele placów zabaw, przy placach są też piaskownice. Zapytał, czy te place zabaw są odkażane?

Radny Maciej Szelągiewicz zapytał, czy numery rachunków indywidualnych związanych z opłatą śmieciową uległy zmianie? Czy mieszkańcy otrzymają blankiety wpłat?

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy w związku z rozbudową osiedli pojawiło się dodatkowe zapotrzebowanie na kosze na śmieci? Ile łącznie ustawiono nowych koszów? Jak często kosze w centrum miasta są opróżnianie?

Pkt 4

a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/198/2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową w obrębie ulicy Wierzbowej w Bierzglinku. (załącznik nr 5)
b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/199/2016 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71. (załącznik nr 6)
c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 15 głosami za, 0 przeciw, 2 wstrzymującymi się podjęła uchwałę nr XV/200/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położnej we Wrześni przy ul. Opolskiej 31. (załącznik nr 7)
d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 14 głosami za, 0 przeciw, 3 wstrzymującymi się podjęła uchwałę nr XV/201/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego. (załącznik nr 8)
e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/202/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Jagodowej. (załącznik nr 9)
f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/203/2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/159/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. (załącznik nr 10)
g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/204/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/162/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (załącznik nr 11)
h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/205/2016 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2016 r. (załącznik nr 12)
i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/206/2016 w sprawie: zaliczenia drogi ul. Malwowej, znajdującej się w Bierzglinku w rejonie ul. Bukowej w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. (załącznik nr 13)
j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/207/2016 w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Malwowej znajdującej się w Bierzglinku, w rejonie ulicy Bukowej, na terenie Gminy Września. (załącznik nr 14)
k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/208/2016 w sprawie: zaliczenia dróg ul. Platynowa, Cyrkoniowa, Granatowa, Ametystowa, Kwarcowa, znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. (załącznik nr 15)
l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/209/2016 w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Platynowa, ul. Cyrkoniowa, ul. Granatowa, ul. Ametystowa, ul. Kwarcowa znajdujących się we Wrześni, w rejonie ulicy Paderewskiego, na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 16)
ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/210/2016 w sprawie: zaliczenia drogi nr geod. 1320/6 i 1320/11, znajdującej się we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. (załącznik nr 17)
m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/211/2016 w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr geod. 1320/6, 1320/11 znajdującej się we Wrześni w rejonie ulicy Sikorskiego na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 18)
n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/212/2016 w sprawie: zaliczenia dróg nr geod. 375/22, 375/29, 375/60, 375/110, 375/36 w Bierzglinku, rej. ul. Klonowej znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. (załącznik nr 19)
o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/213/2016 w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych nr geod. 375/22, 375/29, 375/60 375/110, 375/36 znajdujących się w Bierzglinku w rejonie ul. Klonowej na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 20)
p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/214/2016 w sprawie: zaliczenia drogi zlokalizowanej po północno – zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do kategorii dróg gminnych. (załącznik nr 21)
r)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/215/2016 w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej zlokalizowanej po północno – zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. (załącznik nr 22)
s)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy na sali jest osoba, która składała skargę na Burmistrza ? Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września w wolnym miejscu proponując wpisanie słowa bezzasadna.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/216/2016 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września uznając ją za bezzasadną. (załącznik nr 23)

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak przekazał prowadzenie XV Sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, radnemu Maciejowi Baranowskiemu.
t)
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski zapytał, czy jest na sali osoba, która złożyła skargę na Przewodniczącego Rady ?

Rada Miejska 14 głosami za, 3 wstrzymującymi się udzieliła głosu Panu Robertowi Czwajdzie.

Robert Czwajda, skarżący zapytał, czy wszyscy pamiętają czego skarga dotyczyła? Wyjaśnił, że skarga dotyczyła możliwości zabierania głosu, drugi z elementów dotyczył treści porządku obrad. Powiedział, że w kwestii porządku obrad rada poprawiła statut, za co dziękuje. Co do drugiej części skargi Rada wyraziła opinię zamiast podjąć uchwałę. Wojewoda stwierdził, że należy podjąć uchwałę. Zaznaczył, że w większości z tych punktów skargi ma rację i bardzo go zdziwi, chociaż taki będzie prawdopodobnie werdykt, że będzie odrzucenie tej skargi. Powiedział, że liczy, że ta klubowa zgodność w którymś momencie się przełamie i będzie głosowanie nad treścią skarg i uchwał, a nie nad lojalnością.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski powiedział, że radni otrzymali wyjaśnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w tej sprawie.

Robert Czwajda, skarżący powiedział, że wiceprzewodniczący wspomniał o wcześniejszym zgłoszeniu się o zabranie głosu, wyjaśnił, że w żadnym z pism czegoś takiego nie czytał. Zapytał, czy jest jakiś inny dokument, którego on nie widział?

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski powiedział, że radni otrzymali wyjaśnienia. Następnie odczytał treść wyjaśnień przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Robert Czwajda, skarżący powiedział, że ma nadzieję, że teraz ten przepis nie będzie przepisem pustym i zgłoszenie będzie co najmniej poddawane pod głosowanie?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że ten przepis obowiązuje od wielu lat i jest stosowany.

Robert Czwajda, skarżący powiedział, że ma nadzieję, ponieważ kilkakrotnie zgłaszał się, aby zabrać głos.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zaproponował, aby skarżący przeczytał jeszcze raz wyjaśnienia.

Robert Czwajda, skarżący dodał, że nie zawsze można zgłosić się wcześniej przed obradami Rady Miejskiej, jak i komisji, dlatego, że nie wiadomo co się podczas nich wydarzy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski powiedział, że kto nie chce szukać ten nie znajdzie. Przewodniczący ma dyżur, jest przynajmniej dwa razy w tygodniu w ratuszu. Skarżący ma możliwość skontaktowania się z radnymi. Porządek obrad jest ogłaszany przynajmniej tydzień przed obradami, także wiadomo co się wydarzy. Nie ma też ograniczeń do materiałów sesyjnych.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przewodniczący rady za zgodą rady udzielił skarżącemu głosu i wyjaśnił, ale treść skargi jest radnym doskonale znana. W związku z tym wypowiedź skarżącego była nie na miejscu.

Salę obrad opuścił Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w obradach XV Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 16 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski zaproponował, aby w projekcie uchwały w § 1 wpisać następujące zadanie: Uznaje się skargę pana Roberta Czwajdy doręczoną dnia 22 czerwca 2015 roku na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni za bezzasadną.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 16 radnych, 15 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XV/217/2016 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni uznając ją za bezzasadną. (załącznik nr 24)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski ogłosił 5 minut przerwy.

Na salę obrad powrócił Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak. Od tego momentu w obradach XV Sesji Rady Miejskiej uczestniczyło 17 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski przekazał prowadzenie XV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczącemu Rady Miejskiej we Wrześni, radnemu Waldemarowi Grześkowiakowi.
u)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/218/2016 w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. (załącznik nr 25)
v)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/219/2016 w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. (załącznik nr 26)
w)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/220/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu w celu realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego”. (załącznik nr 27)
y)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/221/2016 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2021. (załącznik nr 28)
z)
Radny Ryszard Szwajca wyjaśnił, że chciałby wrócić do tematu, który poruszył na komisji. Powiedział, że rzeczywiście burmistrz może wprowadzać zarządzeniem dotacje do budżetu, ale tak mówi ustawa o finansach publicznych. Gdyby powołać się tylko na art. 257, który o tym mówi sprawa byłaby jasna. Jeżeli jednak spojrzeć na uchwałę budżetową w paragrafie 10 są wymienione sytuacje, w których burmistrz bez zgody rady może te zmiany wprowadzać. Konkretnie te 46 tys. zł, które wpłynęły i zostały wprowadzone do budżetu w sposób prawidłowy, ale dla zasady powinno być w punkcie 10 uchwały budżetowej zapisane, że dotacje celowe burmistrz może zarządzeniem wprowadzać. Powiedział, że ten zapis poprawiłby sytuację. Powiedział, że czuje, że burmistrz może dostać kiedyś takie upoważnienie, że rada będzie niepotrzebna. Rada będzie potrzebna tylko po to, żeby dać absolutorium. Powiedział, że jest to wina ustawodawcy, że tak umocowała władzę wykonawczą. Zapytał, w jaki sposób skarbnik dotację rozbił na dwie kwoty? Powiedział, że jeżeli czwarta cyfra w paragrafie jest 0, to dotyczy to środków jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast jest to rozbite na dwa paragrafy i są to dwie kolejne liczby nieparzyste, ale nie 0, jest 7 i 9. W jaki sposób te 134 tys. zł tak rozdzielić? Powiedział, że chciałby uzyskać odpowiedź.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września wyjaśniła, że nie będzie dyskutować z zapisami ustawy, o kompetencjach zarządu do wprowadzenia zmian. Powiedziała, że radca prawny mógłby się odnieść do tego. Tak naprawdę rada nie może ograniczać kompetencji zarządu, które nadaje ustawa i zapisywanie tego w aktach niższego rzędu jakim jest uchwała budżetowa nie może nastąpić.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, ze zgadza się z tym. Poprosił o odpowiedź na drugie pytanie na piśmie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/222/2016 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. (załącznik nr 29)
ź)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że projekt uchwały omówił podczas wspólnego posiedzenia komisji. Powiedział, że podjęcie uchwały jest potrzebne, gdyż Ośrodek Pomocy Społecznej aby mógł wypłacać świadczenie musi być do tego wyznaczony.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że w związku z nową dotacją w budżecie powinien być zapis zgodny we wszystkich dokumentach. Czy te środki będą wydzielone na osobnym koncie? Czy będzie to rozdzielone?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że środki pochodzą z budżetu państwa i są przekazywane przez rząd za pomocą wojewody i odgórnie wskazuje ona dział, rozdział i paragraf, w którym te środki należy wykazać w budżecie gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski zapytał, czy jest to wstępnie planowane? Czy są jakieś dane statystyczne?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że gmina otrzymała zaliczkę na prowadzenie części administracyjnej. Powiedział, że nie różni się to od innych przypadków, podobnie jest na przykład z subwencją oświatową. W tej sytuacji też nie jest wiadomo ile dokładnie uczniów w danej chwili jest. Trudno kierować się danym z urzędu stanu cywilnego. Środki są wypłacane w formie zaliczek, a rozliczane na koniec roku budżetowego. W przypadku tego programu świadczenie otrzymuje osoba, która złoży wniosek i będzie spełniała określone kryteria.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/223/2016 w sprawie: wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. (załącznik nr 30)
ż)
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że 18 lutego 2016 roku wpłynęło pismo z rezygnacją sołtysa Barda ze sprawowanej funkcji, dlatego jest konieczność podjęcia uchwały, tym bardziej, że spotkanie sołeckie w Bardzie przewidziane jest na dzień 17 marca 2016 roku wtedy będzie można dokonać wyboru sołtysa.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/224/2016 w sprawie: wyborów sołtysa w sołectwie Bardo. (załącznik nr 31)

Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Września wyrażająca opinię pozytywną; (załącznik nr 32)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej umarzająca postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; (załącznik nr 33)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca, że uchwała Nr XIII/195/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 – 2021 została podjęta z naruszeniem prawa o charakterze nieistotnym; (załącznik nr 34)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; (załącznik nr 35)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek mieszkańców o wygaszenie mandatu Radnego Piotra Matuszewskiego oraz o odwołanie przewodniczącego komisji rewizyjnej Piotra Matuszewskiego. W związku ze złożonymi wnioskami została wykonana ekspertyza prawna w tej sprawie. Ekspertyza wyklucza przesłanki do wygaszenia mandatu. Mieszkańcy składający wniosek otrzymali kserokopię opinii prawnej sporządzonej przez Kancelarię Ziemski & Partners. Radni również otrzymali całą dokumentację wraz z materiałami na dzisiejszą sesję; (załącznik nr 36)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek mieszkańców o udzielenie wyjaśnień na sesji Rady Miejskiej w kwestii możliwości łamania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z użyciem mienia gminnego przez radnego Roberta Smodlibowskiego; (radni wniosek otrzymali wraz z materiałami dodatkowymi) Sprawa była rozpatrywana w roku ubiegłym. Wojewoda Wielkopolski otrzymał wyjaśnienia wraz z opinią radcy prawnego i nie wniósł do nich żadnych uwag. Opinia radcy jednoznacznie wskazuje, że z uwagi na upływa kadencji 2010 – 2014, w której mandat sprawował radny Robert Smodlibowski wszelkie rozważania natury formalno – prawnej co do tej poprzedniej kadencji są bezprzedmiotowe. Wnioskodawcy otrzymali odpowiedź z informacją o skierowaniu wyjaśnień do Wojewody Wielkopolskiego oraz braku uwag ze strony Wojewody. (załącznik nr 37)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Wojewody Wielkopolskiego z informacją, że do Wojewody wpłynęła skarga pana Roberta Czwajdy zawierająca w swej treści zarzut opieszałości. W piśmie poproszono o wyjaśnienie tej sprawy. (Pismo dotyczyło skargi złożonej przez pana Czwajdę, która wpłynęła 15 czerwca 2015 roku a dotyczyła dzisiaj rozpatrzonej skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej). Dnia 28 stycznia 2016 roku wysłano do Wojewody wyjaśnienia wraz z całą dokumentacją. Dnia 15 lutego 2016 roku Wojewoda Wielkopolski stwierdził, że zarzut opieszałości nie jest uzasadniony; (załącznik nr 38)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga Pana Przemysława Nowickiego, która została rozpatrzona na dzisiejszej sesji; (załącznik nr 39)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga Koła Powiatowego Polska Razem Zjednoczona Prawica na Przewodniczącego komisji doraźnej Rady Miejskiej do zbadania sprawy budowy kanalizacji w drodze gminnej nr ewidencyjny 411542. Dnia 9 lutego przekazano skarżącym wyjaśnienia w tej sprawie; (załącznik nr 40)

 • Do Biura Rady wpłynął Raport komisji doraźnej z dnia 3 lutego 2016 r. w/s ustaleń i wniosków końcowych komisji doraźnej powołanej uchwałą Nr XII/172/2015 do zbadania sprawy kanalizacji w drodze gminnej – nr ew. 411542. Radni otrzymali raport z prac komisji; (załącznik nr 41)

 • Radny Zbigniew Bieńko złożył wniosek o wystąpienie do Burmistrza w celu podjęcia szczegółowego postępowania dla zbadania zebrania i przedstawienia Radzie szczegółowych opinii w sprawie przewodniczenia Komisji Rewizyjnej przez Piotra Matuszewskiego. Poprosiłem o doprecyzowanie i uszczegółowienie wniosku. Następnie skierowałem pismo p. Zbigniewa Bieńko do Burmistrza Miasta i Gminy Września. Burmistrz złożył wyjaśnienia, które przekazane zostały radnemu Bieńko, jak i innym radnym; (załącznik nr 42)

 • Do Biura Rady wpłynęło pismo mieszkańców wsi Kawęczyn z wnioskiem o dokonanie przez Radę Miejską wraz z mieszkańcami wsi wizji lokalnej. Sprawa została skierowana do Komisji Rozwoju Wsi; (załącznik nr 43)

 • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął protest mieszkańców wsi Psary Polskie i z prośbą, aby została sporządzona lista i aby wszyscy mieszkańcy opowiedzieli się za wprowadzeniem ulic w całej miejscowości; (załącznik nr 44)

 • Radni przed grudniową sesją otrzymali propozycję zmian w Statucie. W ostatnim czasie radni otrzymali kolejną, poprawioną wersję zmiany Statutu, która uwzględnia rozstrzygnięcia petycji rozpatrywanej przez Komisję Komunalno – Finansową. Mając na uwadze powyższe, proszę Państwa o przeanalizowanie otrzymanej propozycji zmiany Statutu. W tej sprawie wnioskodawca petycji - stowarzyszenie Projekt Września złożył dnia 22 lutego wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pkt 6
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym zastępca burmistrza, Jan Maciejewski przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, (załącznik nr 46)

Pkt 7
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, radnego Macieja Baranowskiego wyjaśnił, że trwają przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Komunkacyjno – Rewitalizacyjnego Wrześni. Zrealizowanie tego projektu pozwoli utworzyć miejsca parkingowe, wybudować ścieżki rowerowe, promenadę nad Wrześnicą, kładki i mosty łączące miejski rynek z galerią handlową oraz z dworcami PKP i PKS. Zadanie będzie obejmowało budowę nowych dróg gminnych o łącznej długości 750 m, które połączą ulicę Kościelną z terenami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP i PKS. Zostanie wybudowany dworzec w rejonie dworca PKP zapewniający postój dla 90 samochodów wraz z inteligentnym systemem zarządzania. Zostanie również przebudowana nawierzchnia na ulicy Wrzosowej, Rzecznej i ścieżki znajdującej się po drugiej stronie rzeki. Ulica Wrzosowa pozostanie, jak do tej pory dojazdem do posesji. Wykonana zostanie budowa mostu oraz dwóch kładek po stronie obecnie budowanej galerii, a także oświetlenia energooszczędnego. W rejonie ulicy Szosa Witkowska również wybudowany zostanie parking wraz z oświetleniem i zrealizowany będzie zakup pojazdu niskoemisyjnego. W ramach planowanej inwestycji powstanie około 1,5 km ścieżek pieszo – rowerowych oraz 350 miejsc parkingowych. Zakres inwestycji w większości odpowiada miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych uchwałami. Szacuje się, że inwestycje kosztowała będzie kilkanaście milionów złotych, z czego 85% środków Gmina Września planuje pozyskać w ramach programu. W przypadku pozyskania środków inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2016 – 2017. Nabór składania wniosków przewidziany jest do końca kwietnia 2016 roku. Informacje na temat projektu zostały udostępnione na BIP – ie 15 września 2015 roku przy ogłaszaniu przetargu na projekt. W ostatnich dniach toczą się sprawy z wydaniem decyzji środowiskowej, która potrzebna jest do wydania pozwolenia na budowę i przebudowę ulicy Wrzosowej. Na tym etapie wydawania decyzji środowiskowej dwa stowarzyszenia, jedno o nazwie Projekt Września, drugi Czysta Nekla złożyły wnioski o uznanie tych stowarzyszeń jako strony postępowania przy wydawaniu decyzji środowiskowej. Przedstawiciele referatu inwestycyjnego wraz z burmistrzem Nowakiem dwukrotnie spotkali się z przedstawicielami Projektu Września, na których przedstawili informacje na temat inwestycji. Powiedział, że te dwa stowarzyszenia chcą wziąć czynny udział w procesie wydawania decyzji środowiskowej. Powiedział, że jeżeli gmina nie złoży wniosku do końca kwietnia nie będzie miała szans na pozyskanie środków na wykonanie projektu.

Odpowiadając na pytanie radnego Ryszarda Szwajcy powiedział, że przeprowadzi rozmowy z informatykami skąd się wzięły te problemy i odpowie w ciągu tygodnia.

Odpowiadając na pytanie radnego Jana Drewniaka wyjaśnił, że piasek, który znajduje się w piaskownicach jest co roku wymieniany na wiosnę. Natomiast piasek stanowiący podbudowę placów zabaw jest oczyszczany mechanicznie, a także dezynfekowany chemicznie w okresie wiosennym.

Odpowiadając na pytanie radnego Maciej Szelągiewicza wyjaśnił, że ta opłata nie jest podatkiem w związku z czym nie jest wydawana decyzja o wysokości do zapłaty. Nowe informacje są na bieżąco publikowane w Wieściach z Ratusza, jak również powtarzane są informacje istotne na początku roku. Jeśli chodzi o sposób zapłaty wprowadzone są indywidualne nr kont podatników, stąd też w zeszłym roku wszyscy podatnicy zostali poinformowani o ich nr kont bankowych i one nadal obowiązują. Stawka pozostała bez zmian. Przy każdej zmianie w deklaracji czy przy złożeniu pierwszej deklaracji każdy mieszkaniec otrzymuje kartkę, na której jest podany nr konta bankowego oraz kwota jaką musi płacić w poszczególnych kwartałach.

Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego wyjaśnił, że w roku 2015 roku dostawiono 80 nowych koszy, w tym roku zakupiono 50, przy czym jeżeli zaistnieje potrzeba zostaną one dokupione. Kosze w centrum miasta są opróżniane codziennie. Jeżeli chodzi o uszkodzenie koszów są one zgłaszane na bieżąco. Poza centrum kosze opróżniane są raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od potrzeb.

Pkt 8
Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił o udzielenie informacji czy gmina będzie uczestniczyć w wydawaniu Przeglądu Powiatowego? Jeśli tak to na jakich zasadach?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w pewnym stopniu gmina uczestniczy w wydawaniu Przeglądu w takim sensie, że czasami gmina zamieszcza tam jakieś informacje.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że składał swój wniosek do rady i nie wie dlaczego rada się nim nie zajęła. Powiedział, że wyraźnie napisał na podstawie jakiego punktu i paragrafu wniosek został złożony. Stwierdził, że był na wszystkich posiedzeniach i nie przypomina sobie, aby Rada Miejska ten wniosek rozpatrywała. Powiedział, że w tym wypadku przewodniczący popełnił błąd.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poprosił o sformalizowanie wniosku w postaci projektu uchwały – odpowiednio przygotowany.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że sformalizował go na piśmie, więc nie ma problemu, aby poddać wniosek pod głosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że nie można uznać go za formalnie dobrze przygotowany. Poprosił o przygotowanie poprawnego wniosku od strony formalnej wtedy zostanie przez Radę Miejską przegłosowany.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że uchwały może poprawiać radca prawny a wniosków już nie. Jest to wola radnego. Powiedział, że chce złożyć taki wniosek i taki należy przegłosować.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że zostanie to zaprotokołowane. Wyjaśnił, że przed sesją przedstawiciel Stowarzyszenia Projekt Września poprosił go o udzielenie głosu w sprawie zaproszenia na konferencję. W związku z tym złożył wniosek formalny o udzielenie głosu.

Rada Miejska w obecności 17 radnych, 14 głosami za, 0 przeciw, 3 wstrzymującymi się udzieliła głosu panu Damianowi Staniszewskiemu.

Damian Staniszewski, prezes Stowarzyszenia Projekt Września zaprosił na sympozjum „Nowoczesny Samorząd w procesie kształtowania postaw obywatelskich” na dzień 2 kwietnia 2016 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, czy w sprawie komisji do zbadania drogi gminnej to jest już ostateczna decyzja?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w paragrafie był zapis o przedstawieniu wniosków i ustaleń końcowych. Wyjaśnił, że takie ustalenia zostały przedstawione i tym samym wyczerpano instrukcję zawartą w uchwale.

Pkt 9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 18.00 zamknął posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.