BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14093213
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 16 marca 2016 roku

Protokół z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
z 16 marca 2016 r.


Pkt 1
Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.30 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni;
Zbigniew Przytarski dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie;
Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
mieszkańcy Gminy Września;
mieszkańcy Wsi Kawęczyn.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi. (Załącznik nr 2).

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński wyjaśnił, że na zebraniu wiejskim w Kaczanowie poruszona została kwestia zakazu wjazdu na parking, na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie. Zakaz wjazdu wzbudził protest mieszkańców posesji, gdyż rodzice odwożący dzieci zaczęli parkować samochody na ich prywatnych terenach. Rodzice i opiekunowie natomiast, zmuszeni byli parkować samochody po drugiej stronie ulicy, co spowodowało konflikt.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zaprosił dyrektora Szkoły, Pana Zbigniewa Przytarskiego na Komisję Rozwoju Wsi, by wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Zbigniew Przytarski dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie wyjaśnił, że zgadza się z niezadowoleniem mieszkańców, którzy mieszkają naprzeciwko szkoły, ponieważ rodzice nagminnie wjeżdżają przed ich posesje, co spowodowało uszkodzenie wieży telefonicznej. Parking przy szkole o którym jest mowa, służy do parkowania samochodów, ale jest również miejscem wjazdów autobusów szkolnych. Na tym parkingu znajduje się 18 miejsc parkingowych. Autobusy, które wjeżdżają od strony cmentarza, wykonują kursy w godzinach porannych i w godzinach południowych 12.00, 13.00, 15.00, 18.00. W momencie kiedy szkoła zezwalała na wjazd wszystkim pojazdom sytuacja zaczynała być bardzo niebezpieczna, ponieważ parkujące tam samochody zaczynały blokować drogę autobusom szkolnym, które nie mogły nakręcić, co powodowało dodatkowe niebezpieczeństwo na drodze. Wyjaśnił, że ten parking jest dla służb, pracowników szkoły, ale przede wszystkim mają korzystać z niego właśnie autobusy. Natomiast przy płocie znajduje się utwardzony parking z oznakowaniem dla samochodów. Problem polega na wygodzie rodziców, którzy zamiast 150 m od parkingu do szkoły, podjeżdżają bezpośrednio pod szkołę, mając do pokonania 50 m i szkołę tuż obok blokując miejsca autobusom. Natomiast parking między innymi dla rodziców, posiada do dyspozycji aż 30 miejsc parkingowych. Jest udostępniany także w soboty oraz w czasie pogrzebów, jak również w okresie święta zmarłych. Nie było takiej sytuacji, żeby parking był zapełniony w całości, a parkujący nie mieli wolnego miejsca, jedynie jest to zauważalne w okresie wywiadówek szkolnych. Wyjaśnił, że doszło do takiej sytuacji, gdzie została wezwana Straż Miejska i wtedy żadnego problemu z parkowaniem rodzice nie mieli. Wyjaśnił, że podziela niezadowolenie mieszkańców posesji, na których są parkowane pojazdy. Na pięć posesji mieszkalnych, trzy posiadają działalność gospodarczą, co wiąże się z ciągłym ruchem przed ich budynkami i powoduje to ciągłe blokady właśnie przez rodziców. Można dostrzec taką sytuację, że są rodzice dzieci, którzy nie mają żadnego problemu, by parkować na parkingu przy płocie, natomiast są i tacy, którzy nagminnie podjeżdżają pod szkołę, mimo zakazu wjazdu i sytuacja nieustannie się powtarza.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił Agnieszkę Wawrzyniak z Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury o omówienie i przedstawienie dokumentacji związanej z planowaną inwestycją 20 kurników w Kawęczynie.

Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury wyjaśniła, że mieszkańcy Kawęczyna zgłosili się do burmistrza miasta i gminy o informację, czy zmieniona została lokalizacja planowanej inwestycji przez inwestora. Do chwili obecnej nie wpłynął żaden wniosek inwestora, ani żadne pismo o zmianie lokalizacji inwestycji w stosunku do tych informacji, które zostały przekazane w raporcie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, skąd wzięła się druga mapa, o której wspominali mieszkańcy?

Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że nie ma żadnej drugiej mapy, która by wpłynęła do urzędu miasta i gminy Września.

Radny, Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy ta decyzja dotycząca budowy kurników będzie pozytywna?

Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że ta decyzja jest na początkowym etapie postępowania i gmina czeka na uzgodnienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jest to kluczowe postępowanie i wtedy będzie można, coś więcej na ten temat powiedzieć. W chwili obecnej regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przedłużył zbieranie opinii do 11 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy ta mapa, która jest dostępna w chwili obecnej na Komisji Rozwoju Wsi była na wizji lokalnej w Kawęczynie?

Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury, potwierdziła że tak to jest ta sama mapa, która była na wizji.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zapytał, jak wygląda cała procedura wydania decyzji przez burmistrza ?

Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że jest katalog przedsięwzięć wymieniony w rozporządzeniu, które wymagają uzyskania decyzji środowiskowych. Jeżeli dana inwestycja należy do tego katalogu to należy uzyskać decyzje środowiskową. Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji środowiskowej razem z raportem po oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Ten raport razem z wnioskiem inwestora gmina przesyła do uzgodnienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i do zaopiniowania przez Państwowy Inspektorat Sanitarny. Jeżeli gmina posiada te uzgodnienia i opinie to wówczas można wydać decyzję. Uzgodnienie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest wiążące przy wydawaniu decyzji.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zapytał, czy jeżeli decyzja jest negatywna, to burmistrz wydaje opinie negatywną? Jakie możliwości ma burmistrz?

Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury, odpowiedziała, że burmistrz wydając decyzje, musi uwzględnić uzgodnienie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej i postępowanie z udziałem społeczeństwa, wszelkie protesty, wnioski składane przez społeczeństwo.

Radny Jan Drewniak zapytał, czy jeżeli decyzja wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska będzie pozytywna, czy będzie pozwalało to na dokonanie inwestycji?

Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że tak jak było to wcześniej wspomniane, burmistrz musi wziąć pod uwagę opinie i uzgodnienia organów, które opiniują wniosek, oprócz tego głosy, protesty mieszkańców oraz postępowanie z udziałem społeczeństwa. Jeżeli opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będzie pozytywna, to wówczas w decyzji wydanej przez burmistrza, musi on uwzględnić wszystkie warunki jakie są w opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zapytał czy w przypadku pozytywnej decyzji wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jak burmistrz może odnieść się np. do protestu społeczeństwa?

Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że będzie musiał rozważyć protesty społeczne i odnieść się do nich, jednak decyzje podejmuje sam burmistrz.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy opinia Komisji Rozwoju Wsi będzie brana pod uwagę?

Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że z pewnością opinia będzie brana pod uwagę, ale decyzje podejmuje burmistrz.

Mieszkanka Kawęczyna zapytała, od kiedy urząd miasta i gminy posiada informacje, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przedłużyła termin do 11 kwietnia 2016 r.?

Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że 14 marca 2016 r. podana była informacja o przedłużeniu terminu do 11 kwietnia 2016 r. z uwagi na konieczność uzupełnienia tego raportu.

Mieszkaniec Kawęczyna zapytał, kto i w jakim celu manipuluje tymi mapami?

Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że nie ma innej mapy tylko ta, która dołączona została do wniosku.

Mieszkanka Kawęczyna zapytała, czy sołtys mógł otrzymać tę mapę ze Starostwa Powiatowego?

Radny Bogumił Kwiatkowski odpowiedział, że urząd miasta i gminy bazuje na złożonym wniosku, wizja lokalna była potrzebna, by zapoznać się z terenem, a te dokumenty i mapa która w chwili obecnej jest przedstawiona i omawiana są w posiadaniu gminy i żadnych innych map i dokumentów nie ma.

Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni odpowiedział, że w oparciu o wydanie decyzji zabudowy i lokalizacji w przypadku każdej inwestycji wygląda to tak, że inwestor pobiera mapę ze Starostwa Powiatowego i właśnie na tej mapie wyrysowuje plan swojej koncepcji i z gotową koncepcją występuje o uzgodnienie warunków zabudowy.

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński podsumował, że po ostatniej wizji lokalnej, jaka miała miejsce w Kawęczynie, po zapoznaniu się z mapą, przeanalizowaniem położenia 20 kurników, nie wyobraża sobie funkcjonowania, zamieszkania w tak bliskim kontakcie z fermą drobiu i dwoma potężnymi fermami norek.


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy istnieje możliwość na tym etapie tej dokumentacji, by inwestor wzywany do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko, miał przedłożyć kolejne koncepcje i mógł zmienić miejsce usytuowania tej inwestycji?


Agnieszka Wawrzyniak, samodzielny referent w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że istnieje taka możliwość. Inwestor powinien przedstawić w raporcie wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wezwała inwestora do przedstawienia takiego wariantu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński wyjaśnił, że opinia radnych będzie wystawiona na podstawie aktualnej mapy oraz dokumentacji i na tym komisja będzie się opierała.

Mieszkanka Kawęczyna wyjaśniła, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wysłała pismo do inwestora czy zamierza przedstawić inną alternatywę, ale nie odezwał się w tej sprawie i błędów nie poprawił.

Radny Jan Drewniak zgodził się z negatywną opinią przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi w sprawie inwestycji dotyczącej budowy 20 kurników w Kawęczynie. Sytuacja z punktu widzenia potencjalnego mieszkańca wsi nie wygląda obiecująco, takie przedsięwzięcie w pobliżu budynków mieszkalnych i zapach wydobywający się z fermy drobiu z tym związany jest nie do przyjęcia.


Komisja Rozwoju Wsi po zapoznaniu się z dokumentacją planowanej inwestycji w obecności 6 radnych wydała negatywną opinię w sprawie planowanej budowy inwestycji 20 kurników w Kawęczynie.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.10, zamknął posiedzenie komisji. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
/-/Mirosław Zgoliński


Protokolant

/-/Agnieszka Kasprzak

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.