BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14093262
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z 7 marca 2016 roku


Protokół z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
z 7 marca 2016 r.


Pkt 1
Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Izabela Koczorowska, kierownik referatu obsługi inwestorów;
Joanna Andrzejak, młodszy referent obsługi inwestorów;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
mieszkańcy Gminy Września.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi. (Załącznik nr 2).

Pkt 3
W związku z wpłynięciem do Biura Rady Miejskiej protestu mieszkańców wsi Kawęczyn w sprawie planowanej inwestycji budowy 20 kurników Komisji Rozwoju Wsi udała się na wizję lokalną. (Załącznik nr 3).

Mieszkańcy wsi Kawęczyn wyjaśnili, że kurniki wg raportu, który posiadają, będą znajdowały się daleko od miejsc zabudowy mieszkaniowej, z kolei w kolejnym punkcie tego raportu mowa jest o 50 m, następnie o 80 m, można zauważyć tu pewną nieścisłość co do lokalizacji. W każdym kurniku planowana jest hodowla 53.000 kurczaków. Istnieje obawa, nie tylko o położenie kurników obok domów mieszkańców, ale i choroby alergiczne z tym związane. Hałas, który będzie wydobywał się z wentylatorów znacznie zakłóci funkcjonowanie mieszkańców. Mieszkańcy zaapelowali o pomoc w tej sprawie, podkreślając że chodzi im o własne zdrowie i zdrowie ich dzieci, a także godziwe warunki zamieszkania.
Podkreślili, że dwie potężne fermy już istnieją w tak małej wsi, mieszkania własnościowe straciły na wartości, dlatego proszą by inwestycja zlokalizowana była w innym miejscu.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poinformował mieszkańców, że komisja zapozna się z dokumentacją planowej inwestycji, a następnie zostanie zorganizowane kolejne spotkanie w tej sprawie, o którym protestujący zostaną poinformowani.

Pkt 4
Izabela Koczorowska, kierownik referatu obsługi inwestorów wyjaśniła reguły zgłaszania przez sołectwa projekty w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś" (Załącznik nr 4).

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego omówił projekt, który został złożony przez Sołectwo Bierzglinek pod nazwą „Siłownia pod chmurką". Celem projektu byłaby budowa otwartej, ogólnodostępnej dla mieszkańców, a w szczególności dzieci i seniorów siłowni na wolnym powietrzu, planowany zakup pięciu urządzeń rekreacyjnych opiewających sumę 23.000,00 zł, natomiast wkład własny plus realizacja robót to około 10.000,00 zł, całkowity koszt projektu wyniósłby 33.000,00 zł. Lokalizacja projektu przy świetlicy wiejskiej.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, jak należy interpretować koszt własny projektów oraz czy ustalona została stawka za roboczogodzinę?

Izabela Koczorowska, kierownik referatu obsługi inwestorów odpowiedziała, że jest to określone w regulaminie, natomiast stawka została ustalona przez Urząd Marszałkowski i wynosi 15.00 zł za roboczogodzinę.

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego omówił kolejne projekty:
- „Bierzglina walka o marzenia" - Sołectwa Bierzglin, którego celem byłaby budowa wiaty ze zwijanymi w górę ścianami, które miałyby być wykonane z plandeki. Konstrukcja wiaty ma być metalowa, zabezpieczona farbą, pokrycie dachu z blacho dachówki. Wiata wyposażona byłaby w 12 ławek i 6 stołów, zainstalowano by oświetlenie ledowe zasilane panelami słonecznymi. Wymiary całej wiaty ok. 6m na 20 m, dach jednospadowy. Całkowity koszt projektu wynosi ok. 36.600,00 zł, natomiast koszt wkład własny tego projektu to praca mieszkańców, praca sprzętu oraz wkład rzeczowy blat granitowy na stół do ping ponga oraz murowany grill z kamieni polnych.

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego wyjaśnił, że największą przeszkodą tego projektu jest czas, który zwyczajnie jest za krótki, realizacja tego przedsięwzięcia wymaga pozwolenia na budowę.

Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego omówił kolejne projekty:
- „Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci" - Sołectwa Nowa Wieś Królewska, którego celem byłoby zdjęcie zniszczonej nawierzchni trawiastej i zastąpieniem jej drenażem, geowłókniną oraz podłożem żwirowym przykrytym sztuczną trawą. Całość byłaby otoczona obrzeżem betonowym. Koszt tego projektu opiewa na kwotę ok. 28.000, 00 netto. W projekcie przewidziano udział własny mieszkańców w formie robocizny i pracy sprzętu przy realizacji przedsięwzięcia w wysokości 2.275,00 zł.
- „Nasze Miejsce spotkań w Nowym Folwarku" - Sołectwa Nowy Folwark, którego celem byłoby zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego, czyli aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem - czyli jedną wielką wiatą. Drewniana wiata służąca do wspólnych integracyjnych spotkań dla mieszkańców. Zadaszenie czyli wiata z miejscami na ławki, stoły oraz murowanego grilla wraz z wydzielonym miejscem na ognisko. Montaż oświetlenia przewidziany jest wokół istniejącego boiska oraz zamontowanie kilku urządzeń do ćwiczeń wraz z zaaranżowaniem przestrzeni zielonej. Koszt tego projektu opiewa na kwotę 39.926,00 zł.
- „Dbamy o formę z Napoleonem" - Sołectwa Gutowo Wielkie, którego celem jest kontynuacja projektu z 2012 roku w którym powstał „Park Napoleona". Przewidziany jest dalszy zakup siedmiu urządzeń rekreacyjnych Fitness służących do korzystania z siłowi na świeżym powietrzu. Wkład własny mieszkańców w realizację tego projektu będzie polegał na przygotowaniu podłoża oraz wykonaniu wszelkich możliwych prac przy montażu urządzeń. Koszt takiego projektu opiewa na kwotę ok. 27.000,00 brutto. Wyjaśnił, że nie jest w tym projekcie uwzględnione konkretne miejsce, gdzie ten projekt tej siłowni miałby powstać.
- „Relaks nad stawem" - Sołectwa Węgierki, którego tematem jest stworzenie ogólnodostępnej siłowni oraz rewitalizacja terenu zieleni wokół stawu położonego w centrum wsi Węgierki. Celem realizowanego projektu będzie umożliwienie wszystkim mieszkańcom Węgierek dostępu do darmowej, atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Projekt przewiduje posadzenie ok 50 sztuk drzew. Przewidziany koszt projektu to 36.000,00. Wkład własny mieszkańców to propozycja uporządkowania terenu w ilości 100 godzin, sprzęt 10 godzin oraz zakup na swój koszt nasion trawy i 20 drzewek.
- Sołectwa Stanisławowo, którego celem jest remont kuchni świetlicy wiejskiej. W ramach realizacji zadania należałoby przeprowadzić wymianę instalacji elektrycznej, prace malarsko-tynkowe, wykonanie posadzki i ułożenie płytek podłogowych. Koszt remontu opiewa na kwotę ok. 20.000,00 zł, natomiast środki własne to 1.000,00 zł.
- „Plenerowa Zagroda Wiejska" - Sołectwa Psary Małe, którego celem jest wyposażenie w wiatę drewnianą o powierzchni ok. 20 m2 z podłogą, grill stacjonarny (kamień, beton, cegła klinkierowa), 4 ławki piknikowe, podest typu „mała scena", szacowny koszt projektu wynosi 18.000-25.000 zł., natomiast udział mieszkańców to przygotowanie terenu, montaż niektórych elementów, malowanie końcowe oraz prace wykończeniowo - porządkowe i adaptacyjne dla otoczenia.
- „W Sokołowie każdy dba o zdrowie" - Sołectwa Sokołowo, którego celem jest umożliwienie wszystkim mieszkańcom wsi dostępu do atrakcyjnej formy spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a także zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, który będzie służył rekreacji i integracji spotkań lokalnej społeczności. Zamontowanie urządzeń siłowni umożliwi zaangażowanie dorosłych, młodzieży do aktywności fizycznej, zachęci do aktywnego spędzenia czasu wolnego. Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznej w skład której wchodzić będzie 6 urządzeń siłowni, 2 ławek oraz kosza na śmieci. Miejsce pod urządzenia będzie wyłożone kostką brukową lub obsadzone trawą. Koszt takiego projektu to kwota ok. 29.000,00 zł. Wkład własny mieszkańców to praca opiewająca na kwotę 2.500,00 zł oraz sprzęt za 500,00 zł.
- „Integracja na świeżym powietrzu" - Sołectwa Chociczy Małej, którego tematem jest integracja na świeżym powietrzu, która służyć będzie mieszkańcom i dzieciom. Poprzez ten projekt planowany jest zakup 2 altan drewnianych, roślin, krzewów wraz z białym kamieniem. Altany mają powierzchnię równą 5 m przekątnej całej konstrukcji. Staną one nieopodal świetlicy, gdzie umiejscowiony jest plac zabaw dla dzieci oraz boisko do gry w piłkę. Koszt tego projektu opiewa kwotę ok. 31.300,00 zł, natomiast wkład własny tego projektu to 2.500,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Obłaczkowie, na plac spotkań - Obłoczek" Sołectwa Obłaczkowo, którego celem byłoby zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, który przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obiektu oraz poprawi znacząco estetykę miejscowości poprzez budowę stołu biesiadnego w ilości 1 szt. wraz z 4 mniejszymi stolikami oraz ławkami. Dodatkowym zagospodarowaniem jest posadzenie wzdłuż płotu krzewów ozdobnych, oczyszczenie terenu przed świetlicą i posianie trawy. Koszt projektu to kwota 29.500,00 razem z wkładem własnym.
- „Świetlica sercem wsi" - Sołectwa Psary Polskie, którego głównym celem byłoby zagospodarowanie przestrzeni zapleczy kuchenek WDK w Psarach Polskich. Realizacja projektu ma na celu poszerzenie trzech otworów drzwiowych oraz montaż dwóch skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, tak aby umożliwić swobodne przemieszczanie się w obszarze zapleczy kuchennych. Głównym celem projektu jest jest zagospodarowanie przestrzeni zapleczy kuchennych WDK w Psarach Polskich, tak by jej walory estetyczne stały się przedsionkiem i zapowiedzią ładu i porządku jaki jest myślą przewodnią podejmowanych działań przez mieszkańców. Koszt takiego projektu wynosi ok. 18.367,00 zł, wkład własny mieszkańców to 1.095,00 natomiast praca sprzętu 1.050,00.
- Sołectwa Sobiesiernie, który związany jest z budową pomostu nad stawem wzdłuż ogrodzenia istniejącego pomiędzy stawem i świetlicą wraz z podestem w głąb stawu w kształcie litery „T" o konstrukcji metalowo - drewnianej. Projekt zakłada również stworzenie boiska wielofunkcyjnego dla dzieci oraz opłotowania wokół stawu wraz z posadzeniem tam iglaków. Siedlisko piknikowe przy świetlicy z grillem ławkami i stolikami. Całkowity koszt tego projektu bez wkładu własnego to kwota ok. 40.000,00 zł . Praca mieszkańców polegałaby na uporządkowaniu i wyrównaniu terenu.
- „Nasze dzieci bawią się bezpiecznie" - Sołectwa Kaczanowo - Neryngowo, którego głównym celem jest modernizacji Placu Zabaw przy ul. Działkowej w Kaczanowie poprzez wyrównanie terenu, położenie nawierzchni bezpiecznej dla dzieci oraz zwiększenie ilości sprzętu, wycięcie drzew. Koszt takiego projektu to kwota 35.000,00, wkład własny mieszkańców to ok. 5.000,00.
- „Aktywnie wypoczywaj Goniczki odkrywaj" - Sołectwa Goniczki, którego głównym celem jest stworzenie ogólnodostępnego rekreacyjno - wypoczynkowego miejsca we wsi Goniczki. Planem inwestycji byłoby uatrakcyjnienie terenu wokół stawu przeznaczając je na zakup 2 urządzeń do ćwiczeń na powietrzu, oraz zakup ławek, drabinki dla dzieci, ścianki gimnastycznej, budowy mostku drewnianego, montażu oświetlenia a także zagospodarowanie zieleni. Całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 26.000, 00 brutto.
„Pięknieje Wielkopolska wieś - Grzybowo" - Sołectwa Grzybowo, którego celem jest utworzenie siłowni zewnętrznej z 3 urządzeniami do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz zakup ławek wraz z położeniem kostki brukowej przed budynkiem sanitarnym i zielenią. Koszt tego projektu wynosi 38.000,00, natomiast wkład własny tego projektu to 35 % całej inwestycji kwota 12.862,00.
- „Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską" - Sołectwa Gutowo Małe, którego celem jest zagospodarowanie tego terenu co wpłynie w znacznym stopniu na polepszenie jego estetyki. Realizacja tego projektu byłaby pierwszym krokiem w zagospodarowanie pozostałych przyległych terenów jak park, staw jak i terenów za przedszkolem, który można wykorzystać jako bazę sportową. Koszt tego projektu to ok 30.000,00 zł. Wkład pracy własnej w ilości 300 godzin oraz pracy sprzętu w ilości 80-100 godzin.
- „Odpoczywaj aktywnie w Ogrodzie zmysłów" - Sołectwa Chwalibogowo - Grzymisławice. Projekt dotyczy przygotowania atrakcyjnego miejsca czynnego wypoczynku mieszkańców wsi. Planowana inwestycja polega na przygotowaniu terenu i montażu na świeżym powietrzu zestawu ogólnodostępnych, bezpiecznych urządzeń, pozwalających na relaks, a zarazem na trening. Zamontowana siłownia miałaby za zadanie uatrakcyjnić istniejący kompleks oraz wpisać się w pozostałą infrastrukturę przy Samorządowej Szkole Podstawowej. Koszt tego projektu wynosi ok. 29.500,00 zł, natomiast wkład własny to wykonanie prac ziemnych i ręcznych niezbędnych do przygotowania terenu pod urządzenia.


Pkt 5
Komisja Rozwoju Wsi po przeanalizowaniu 18 wniosków, które brały udział w konkursie w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś" w obecności 6 radnych wybrała następujące projekty:
- „Nasze Miejsce spotkań w Nowym Folwarku" - Sołectwa Psary Wielkie - Nowy Folwark,
- „Aktywnie wypoczywaj Goniczki odkrywaj" - Sołectwa Goniczki,
- „Siłownia pod chmurką" - Sołectwa Bierzglinek.

Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński


Protokolant

/-/Agnieszka Kasprzak

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.