BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14093129
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Rozwoju Wsi z 15 lutego 2016 roku


Protokół z posiedzenia
Rozwoju Wsi
z 15 lutego 2016 r.


Pkt 1
Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 11.00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Waldemar Grześkowiak, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni,
Marek Przyjemski, kierownik referatu komunalnego,
Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym,
Sołtysi sołectw na terenie Gminy Września,
Piotr Koźmiński, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. Komandytowa,
Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi. (Załącznik nr 2).

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił o przedstawienie zasad tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania Funduszu Sołeckiego.

Piotr Koźmiński, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. Komandytowa przedstawił i omówił zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczenia Funduszu Sołeckiego. (załącznik nr 3).
Wyjaśnił, że fundusz sołecki opiera się na następujących aktach prawnych:
art.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2014 r.
art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
art 91 stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy
art. 93 stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy
art. 147 ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Następnie przedstawił zasadnicze akty prawne związane z funkcjonowaniem funduszu:
- Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- Rozporządzenie ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o tez zwrot.
- art. 9 Gmina otrzymuje z budżetu państwa w 2014 r. zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r., zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
- art. 10 Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 2 ust.9 ustawy uchylanej w art. 11 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust.12 niniejszej ustawy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Piotr Koźmiński, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. Komandytowa omówił gospodarkę finansową Sołectw w ustawie o samorządzie gminnym na podstawie następujących aktów prawnych:
- art. 51 ust. 3 Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, sołectwa nie tworzą własnych budżetów, natomiast prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy
- art. 212 ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych. Uchwała budżetowa określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
Wyjaśnił, że należy podjąć uchwałę Rady Miejskiej do 31 marca wyodrębnienie funduszu w budżecie, 31 lipca przekazanie sołtysom informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki, 30 września wniosek sołectwa do wójta o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
Powiedział, że złożenie wniosku przez sołectwo jest warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu. Wniosek składany jest przez sołectwo do wójta, wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, wniosek należy złożyć do 30 września.

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa, oszacowanie kosztów, uzasadnienie (zgodność z zadaniami własnymi gminy, poprawa warunków życia mieszkańców, zgodność ze strategią rozwoju gminy).
Wyjaśnił, że środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone zostały we wniosku sołectwa, mają walor zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy.


Piotr Koźmiński, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. Komandytowa powiedział, że sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. Przepisy art.5 stosuje się odpowiednio, z tym że wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie. Dalsze procedowanie wniosku następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków, informując o tym sołectwa.
W wypadku, gdy wniosek został odrzucony z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 5 ust. 2 lub 3, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek. Sołtys może w terminie 7 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta. 30 termin- na rozpatrzenie przez radę gminy ponownie uchwalonego lub podtrzymanego wniosku, wójt związany jest rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie. Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów w zakresie przeznaczenia środków funduszu.
Wyjaśnił, że może nastąpić zmiana wniosku w trakcie roku budżetowego art.7 1. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej. Wniosek złożony z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 1, podlega odrzuceniu. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2,3 i 5-11.
Zwrot Gminie wydatków wykonanych w ramach funduszu z budżetu państwa następuje w formie dotacji celowej, dotyczy części wydatków: 40% wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w skali kraju, 30 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb wynosi 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju,20 % wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb jest większe od 120% średniego Kbk w skali kraju i nie większe niż 200 % średniego Kbk w skali kraju.(załącznik nr 3).

Pkt 4
Sołtys z Kleparza, Władysław Kosmala zapytał czy istnieje możliwość zwiększenia Funduszu Sołeckiego oraz do kogo należy obowiązek wyliczenia wzoru?

Przewodniczący Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński odpowiedział, że należy złożyć na piśmie wniosek do burmistrza miasta i gminy Września o zwiększenie funduszu sołeckiego.

Piotr Koźmiński, kancelaria prawna Ziemski & Partners odpowiedział, że wzór jest skomplikowany, ale obowiązkiem sołtysów nie jest jego wyliczanie, taki obowiązek należy do burmistrza, wójta czy prezydenta miasta i do końca lipca taką informację sołtysi uzyskają.
Podał ile według wzoru funduszu należy się poszczególnym sołectwom: Sołectwo Bardo 10.971,32, sołectwo Bierzglin 17.917,99, sołectwo Bierzglinek 27.566,14, sołectwo Chociczka 10.447,57, Chocicza Mała 9.427,62, Chocicza Wielka 18.855,24, Chwalibogowo 26.932,12, Gonice 8.793,60, Goniczki 9.096,83, Gozdowo 22.769,63, Gulczewo 12.184,23, Gutowo Małe 24.864,66, Gutowo Wielkie 16.787,78, Grzybowo 14.830,58, Kaczanowo 27.566,14, Kleparz 11.191,85, Marzenin 24.837,09, Nowa Wieś Królewska 14.637,62, Obłaczkowo 23.486,35, Osowo 11.302,12, Otoczna 14.940,85, Psary Małe 27.566,14, Psary Polskie 27.566,14, Psary Wielkie 22.356,14, Sędziwojewo 14.086,30, Sobiesiernie 14.913,28, Sokołowo 27.566,14, Sołeczno 11.666,48, Stanisławowo 8.710,90, Strzyżewo-Noskowo 12.790,69, Słomowo 17.559,63, Węgierki 22.135,61, Wódki 8.159,58.

Waldemar Bartkowiak, sołtys Kaczanowa, zapytał, czy przykładowo postawienie znaku drogowego przy drodze, który z różnych przyczyn zostaje uszkodzony, jest zadaniem dla rady sołeckiej czy gminy? Kto jest odpowiedzialny za naprawę tego znaku?

Piotr Koźmiński, kancelaria prawna Ziemski & Partners odpowiedział, że to jest mienie gminne i zawsze odpowiedzialnym za naprawę jest gmina.

Waldemar Bartkowiak, sołtys Kaczanowa powiedział, że budowa placu zabaw łączy się z kolosalną sumą, to koszt 15.000,00 - 30.000,00 za dany element. Sołtysi nie są w stanie stworzyć czegokolwiek za takie pieniądze, od tego jest gmina.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy Fundusz Sołecki przechodzi na następny rok?

Piotr Koźmiński, kancelaria prawna Ziemski & Partners powiedział, że sołtysi decydując o przeznaczeniu tych środków realizują zadania własne gminy. Należy pamiętać o idei funduszu sołeckiego i wziąć pod uwagę, że środki nie przechodzą na kolejne lata. Są to środki, które obowiązują w ramach budżetu. Jednak wydatki konsumpcyjne są przez organy kontrolujące często kwestionowane.

Radny Bogusław Kwiatkowski zapytał, czy przykładowo jak dany fundusz sołecki oparty jest na pewnej kwocie i zebranie wiejskie ma zadanie uchwalić tę kwotę na odpowiednie przedsięwzięcia. W ramach ich realizacji w skali roku, na jednym zostaną środki, a na drugim będzie ich brakować. Czy po raz kolejny trzeba by było na zebraniach wiejskich uchwalać te zmiany? Przez kogo ma być dokonana ta zmiana do budżetu?

Piotr Koźmiński, kancelaria prawna Ziemski & Partners odpowiedział, jeżeli będą przesunięcia pomiędzy tymi, które są uchwalone nie ma potrzeby dokonywania tych zmian. Od strony budżetu będą przesunięcia wyłącznie w paragrafach. Jeżeli chodzi o zmiany ustawowe, które dzieją się w pewnym okresie, przeprowadza się procedurę jeszcze raz, podejmuje się uchwałę. Do 31 października bieżącego roku trzeba zmienić wniosek, a środki wykorzystane muszą być do końca roku.

Wiesława Konieczna, sołtys Chwalibogowa, zapytała czy w przypadku organizowania dożynek będzie mogła z funduszu sołeckiego opłacić orkiestrę dętą?

Piotr Koźmiński, kancelaria prawna Ziemski & Partners odpowiedział, że dożynki na terenie wiejskim i połączone z tym koszty orkiestry kwalifikują się do korzystania z funduszu.

Waldemar Bartkowiak, sołtys Kaczanowa powiedział, że rada sołecka z sołtysem wspólnie decydowali o budżecie, zebrania wiejskie były poinformowane o wyborze rady, w chwili obecnej oczekiwania mieszkańców wsi są bardzo wygórowane i konieczne jest głosowanie.

Piotr Koźmiński, kancelaria prawna Ziemski & Partners odpowiedział, że gdy taka sytuacja ma miejsce, wtedy ma się do czynienia z patem, nie ma takiej możliwości, by liczba głosów się rozłożyła na 4 grupy, które składały by się na 60 osób.

Kazimierz Cypryański, sołtys Marzenina zapytał, czy gmina może przeznaczyć w budżecie środki na sołectwo?

Piotr Koźmiński, kancelaria prawna Ziemski & Partners odpowiedział, że gmina zawsze może przeznaczyć w budżecie jakieś środki na sołectwo, niezależnie od funduszu sołeckiego.
Sołtysi realizują wydatki w ramach kwoty. 20% z tej kwoty, które prawidłowo są wydatkowane wracają do budżetu gminy w kolejnym roku w formie dotacji celowej.

Radny Bogusław Kwiatkowski zapytał, czy oprócz funduszu sołeckiego gmina może wydzielać inne fundusze np. fundusze świetlicowe i czy 20% które będzie zwrócone do gminy w ramach dotacji jest przeznaczone na jakiś konkretny cel? Czy jeśli na wniosek sołtysów, rada podjęła by uchwałę, że wydziela się taki fundusz, czy pozostaje on przez jeden rok budżetowy, czy jednak nie?

Piotr Koźmiński, kancelaria prawna Ziemski & Partners odpowiedział, że zadaniem własnym gminy jest utrzymanie świetlic. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie funduszu sołeckiego w kolejnych latach, to sołtysi nie są decyzyjni w tej kwestii, to rada gminy zawsze będzie podejmować uchwalę, w kolejnym roku rada gminy może podjąć decyzję o niewyodrębnienie takiego funduszu soleckiego, wówczas go po prostu nie będzie, 20% które będzie zwrócone do gminy w ramach dotacji nie jest żadnym konkretnym przeznaczeniem.

31 sołtysów 3 głosami za, 19 głosami przeciw, 8 głosami wstrzymującymi się nie przyjęło wprowadzenia funduszu sołeckiego.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi Mirosław Zgoliński o godz. 14.00 zamknął posiedzenie komisji. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński


Protokolant

/-/Agnieszka Kasprzak

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.