BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280437
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XIII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 grudnia 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr XIII/2015
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 30 grudnia 2015 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)


Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum.

Do protokołu z XII sesji VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że został on przez Radę Miejską przyjęte.

Pkt 2
Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poprosił o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zawartego w pkt 4g) w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie Nowego Folwarku. Powiedział, że ta sprawa w Psarach Polskich wywołała dyskusję, czy nadawać w tej miejscowości nazwy ulic czy też nie. Również na komisjach projekt nie zyskał jednoznacznej opinii co do jego zasadności. Powiedział, że Gmina poprosi mieszkańców o zabranie głosu w tej sprawie, będzie to związane z kwestią nadania nazw ulic w całej wsi.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że chciałby uzyskać informację od burmistrza na temat wodociągu w Ostrowie Szlacheckim. Powiedział, że jeżeli burmistrz ma jakieś informacje, to może warto wprowadzić do porządku obrad punkt związany z pomocą Gminy w budowie wodociągu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że zgodnie z procedurą radny musiałby przygotować projekt uchwały z tym związane. Burmistrz natomiast w odpowiednim punkcie odpowie na pytanie radnego, nie oznacza to, że będzie wprowadzony jakikolwiek projekt uchwały związany z budową wodociągu w Ostrowie Szlacheckim.

Rada Miejska w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła poprawkę do porządku obrad.

Rada Miejska w obecności 17 radnych jednogłośnie przegłosowała nowy porządek obrad. (załącznik nr 2)

Pkt 3
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski powiedział, że tegoroczny sezon grzewczy pokazuje przynajmniej na dwóch osiedlach tj. Sławnie i Osiedlu Sokołowskim zanieczyszczenie powietrza i smog z pieców i kominów. Zapytał, czy była by możliwość ulg dla osób, które będą przechodziły z ogrzewania węglowego na ogrzewanie przykład gazowe? Głównym celem jest sprawienie, aby powietrze we Wrześni było bardziej czyste. Powiedział, że mogłyby to być ulgi w podatkach lub dofinansowanie do zakupu pieca.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że zatruwanie powietrza jest powszechne. Powiedział, że powstają komitety gazyfikacji konkretnych terenów i nie mogą sobie z tym poradzić. Wyjaśnił, że już kilkakrotnie na sesjach o tym mówił. Powiedział, że takie grupy należy wspierać. Zaprosić inwestorów na spotkanie w sprawie gazownictwa, aby ich zachęcić do uzbrajania terenów wraz z możliwością podłączenia gazu.
Powiedział, że w obrębie ulicy Słowackiego wycięto kilka topoli, które były puste. Na samym zakręcie zostały cztery drzewa pochylone na drogę w rowie melioracyjnym. Zapytał, czy w dalszym etapie zostaną one usunięte lub przycięte?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, jakie są możliwości i perspektywy skanalizowania ulicy Gnieźnieńskiej w kierunku do Sokołowa? Powiedział, że pomija kwestie finansowe. Zapytał, czy oprócz spraw finansowych są jakieś inne przeszkody natury na przykład technicznej czy formalnej?

Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/175/2015 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - dz. nr ewid. 105/15. (załącznik nr 3)


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 16 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XIII/176/2015 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowym Folwarku, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Nową i Główną. (załącznik nr 4)

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/177/2015 w sprawie: nadania nazw ulic w mieście Września w rejonie ul. Ignacego Paderewskiego. (załącznik nr 5)

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/178/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy użytkowania nieruchomości położnych we Wrześni przy ul. Kościuszki. (załącznik nr 6)

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/179/2015 w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (załącznik nr 7)

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/180/2015 w sprawie: określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. (załącznik nr 8)

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/181/2015 w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Powidzkiej. (załącznik nr 9)

i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/182/2015 w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Września. (załącznik nr 10)

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/183/2015 w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Września. (załącznik nr 11)


k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 16 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XIII/184/2015 w sprawie: określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września. (załącznik nr 12)

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/185/2015 w sprawie: zapewnienia wspólnej usługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym dl sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 13)

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/186/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2008 - 2017. (załącznik 14)

m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/187/2015 w sprawie: przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września. (załącznik 15)

n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/188/2015 w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016. (załącznik nr 16)

o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/189/2015 w sprawie: zgłoszenia sołectw z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020". (załącznik nr 17)

p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 16 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XIII/190/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce". (załącznik 18)

r)
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak poprosił zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie planu pracy komisji na rok 2016.

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radny Szymon Paciorkowski odczytał propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 16 głosami za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XIII/191/2015 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. (załącznik nr 19)

s)
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo, w którym radny Mirosław Zgoliński chciałby być członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej. Następnie odczytał treść pisma.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 16 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XIII/192/2015 w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni. (załącznik nr 20)

t)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że do wczorajszego katalogu omawianych zadań w projekcie uchwały doszły jeszcze cztery zadania oznaczone w załączniku numerami 12, 13, 14 i 15. Zmienił się również plan wydatków poprzez zmianę ilości zadań. Załącznik, który radni otrzymali zawiera zmiany już wprowadzone. Treść uchwały natomiast pozostaje bez zmian.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie pozytywnie przyjęła autopoprawkę do projektu w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/193/2015 w sprawie: wykazu wydatków budżetu na 2015 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz z autopoprawką. (załącznik nr 21)

u)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że do Gminy Września dostarczono decyzję Wojewody, który zwiększył tą decyzją dochody zadań państwa w zakresie zadań zleconych. Decyzja ta ma odzwierciedlenie w załączniku 1C, gdzie są pokazane te dochody.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie pozytywnie przyjęła autopoprawkę do projektu w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/194/2015 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z autopoprawką. (załącznik nr 22)

w)
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że autopoprawka dotyczy zmiany technicznej wynikającej z błędnych podsumowań. Radni otrzymali zarówno autopoprawkę jak również Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie pozytywnie przyjęła autopoprawkę do projektu w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 - 2021.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 16 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XIII/195/2015 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2016 - 2021 wraz z autopoprawką. (załącznik nr 23)


Pkt 5
Debata budżetowa:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że na podstawie art. 38 ustawy o finansach publicznych został przygotowany projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2016. Projekt wraz z uzasadnieniem został przedłożony Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej z zachowanie terminów ustawowych. Projekt był omawiany i konsultowany na wszystkich komisjach stałych Rady Miejskiej. Projekt został przygotowany o wszystkie obowiązujące ustawy i rozporządzenia, które mają wpływ na dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki zostały zaczerpnięte z projektu budżetu państwa na 2016 rok. Budżet został w taki sposób skonstruowany, aby zapewnić płynność i działanie jednostki w roku następnym.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej została zawarta uwaga, że limit zaciągnięty w roku budżetowym krótkoterminowych kredytów i pożyczek ma deficyt przejściowy w występującym roku podatkowym. Zapytał, czy jest to uwaga istotna? Czy zostało to zmienione? Powiedział, że w tej samej opinii była uwaga dotycząca odsetek za wpłaty za sprzedaż alkoholu, gdzie zarzucono, że jest to niezgodne z ustawą antyalkoholową, gdyż powinna być bezwarunkowa sankcja wygaśnięcia pozwolenia. Zapytał, jak to jest traktowane w Gminie Września?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że limit przejściowy to deficyt czy otwarta linia kredytowa w rachunku bankowym, która może funkcjonować od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Był to przepis przywołany tylko w podstawie prawnej, natomiast w samej treści normatywnej nie ma tego zapisu, gdyż nie ma potrzeby korzystania z debetu w trakcie roku budżetowego. Jeżeli chodzi o odsetki pobierane z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyjaśniła, że prowadząc sprzedaż alkoholu należy mieć stosowną koncesję wydawaną przez Urząd Gminy, a opłaty muszą być uiszczane w sposób terminowy. Są przypadki w trakcie roku budżetowego, że opłata nie jest uiszczona w terminie, wtedy oprócz tego, że ta osoba traci tę koncesję i tak musi zapłacić tę zaległą kwotę, a za opóźnienia które są musi zapłacić odsetki.

b) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odczytał opinię komisji stałych Rady Miejskiej (załącznik nr 24 ).

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że radni otrzymali uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie skład orzekający wydał pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu na 2016 rok. Następnie odczytała treść opinii. (załącznik nr 25)

d) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych.

Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że nie było żadnych uwag komisji stałych w związku z czym burmistrz nie ma się do czego odnieść.

e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że radni tekst autopoprawki otrzymali (załącznik nr 26). Powiedziała, że są dwie zmiany i dotyczą wyłącznie części normatywnej. W podstawie prawnej wykreślić należy zapis pkt 9 lit. d. Druga zmiana natomiast nastąpiła w §16, gdzie brzmienie zapisu jest następujące: uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

f) dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej i ich przegłosowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji, przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych jednogłośnie pozytywnie przyjęła autopoprawkę do projektu w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016.

g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi autopoprawkami.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 16 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr XIII/196/2015 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z autopoprawką. (załącznik nr 27)

Pkt 6
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

Na moje ręce Przewodniczący Komisji Stałych, a także Komisja Rewizyjna złożyła sprawozdanie z działalności komisji za rok 2015; (załącznik 28)
Na moje ręce Przewodniczący Komisji Stały złożyli Plany Pracy Komisji na rok 2016; (załącznik 29)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące możliwości sfinansowania deficytu, projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowania Miasta i Gminy Września; (załącznik 30)
Do Biura Rady Miejska wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Uchwały Nr X/155/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września" - pomoc finansową lub rzeczową dla jednostek samorządu terytorialnego, określa odrębną uchwałą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego; (załącznik 31)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej umarzająca postępowanie w sprawie nieważności uchwały Nr X/146/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września; (załącznik 32)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby obrachunkowej o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr XII/162/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych z powodu naruszenia przepisów o podatkach i opłatach lokalnych; (załącznik 33)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej umarzająca postępowanie w sprawie nieważności uchwały Nr X/158/2015 Rady Miejskiej Września z dnia 27 października 2015 r. w prawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015; (załącznik 34)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadamiające o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr XII/159/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, z powodu naruszenia prawa; (załącznik 35)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej informujące o popełnieniu oczywistej omyłki w uchwale Nr XII/174/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015; (załącznik 36)
Dnia 16 grudnia 2015 roku do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja mieszkańców bloku Zamysłowskiego 1/3; niniejsza petycja zgodnie z ustawą została zamieszczona na stornie internetowej urzędu; (załącznik 37)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Miasta i Gminy; (załącznik 38)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo „NSZZ Solidarność" dotyczące zajętego stanowiska w sprawie projektu uchwały dotyczącej określania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września; (załącznik 39)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo w sprawie wydzielenia drogi koniecznej do dojazdu do gospodarstwa rolnego w Grzybowie; (załącznik 40)
Dnia 30 grudnia 2015 roku do Biura Rady Miejskiej wpłynął projekt uchwały radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie nadania nazwy mającemu powstać w mieście Września „Centrum Rekreacyjnemu imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego; (załącznik 41)
Do Biura Rady wpłynęło pismo PWiK wraz z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (załącznik 42)

Pkt 7
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym zastępca burmistrza, Jan Maciejewski przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, w tym między innymi informację za 2015 rok w trybie art. 37 ust 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (załącznik 43).
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jeżeli chodzi o prace inwestycyjne, tak jak widać w uchwale o środkach niewygasających są tam tylko zadania projektowe, natomiast wszystkie zadania inwestycyjne zostały zakończone. Rok 2015 był pierwszym rokiem od 25 lat istnienia samorządu, w którym wykonano inwestycje o najwyższej wartości, za kwotę 63 mln zł.

Salę obrad opuścił radny Janusz Czyż. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej uczestniczyło 16 radnych.

 

Pkt 8
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego dotyczące ulg dla osób, które zmienią sposób ogrzewania w domu z węglowego na gazowe czy elektryczne wyjaśnił, że Rada Miejska w 2014 roku zwolniła wszystkich mieszkańców z podatku od budynków mieszkalnych w związku z tym, jeżeli chodzi o ulgę w podatku, Gmina nie ma pola manewru. Natomiast jeżeli chodzi o dofinansowanie z budżetu gminy zakupu pieca jest to sprawa do sprawdzenia z punktu widzenia prawnego. Po uchwaleniu programu Gospodarki Niskoemisyjnej ten pomysł jest bardziej realny, natomiast gmina ze swojej strony sprawdzi czy będzie możliwość takiego dofinansowania. Być może pojawi się problem, a mianowicie może zabraknąć środków na wypłaty, dlatego należało będzie zastosować jakieś parametry, kto takie dofinansowanie otrzyma.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski powiedział, że nie myślał o całkowitym dofinansowaniu tylko o pewnej kwocie na zachętę na przykład refundację w kwocie 1000 czy 1500 zł. Powiedział, że można byłoby wydawać warunki zabudowy w obszarach w których jest dostępna sieć gazowa, tylko z możliwością inwestowania w sieć gazową.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego dotyczące warunków zabudowy wyjaśnił, że jest to niezgodne z prawem. Jeżeli chodzi o dofinansowania do zakupu pieców, to zapewne należało by w późniejszym czasie skontrolować czy osoba, która otrzymała dofinansowanie rzeczywiście ten piec zakupiła. Powiedział, że prawdopodobnie w wielu domach są dwa piece, a palenie w piecu węglowym wynika z faktu, że jest to raczej problem mentalny.


Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Stefana Ogrodowicza wyjaśnił, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaproszenie na komisje przedstawiciela gazowni, przedstawiciela Veolii w celu przedstawienia możliwości technicznych i finansowych. Powiedział, że istnieją takie miejsca na terenie Miasta i Gminy Września, gdzie nie ma możliwości podłączenia zwłaszcza sieci ciepłowniczej, ale nawet i sieci gazowej. W wydziale inwestycyjnym dostępny jest program sieci gazowej, w którym zapisano możliwości gazyfikacji. Powiedział, że sieć gazowa przy budowie fabryki VW i uzbrajania terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej jest doprowadzana od strony Środy Wielkopolskiej i Nekli powiększyła zasoby dziesięciokrotnie dostarczanego gazu do Wrześni. W związku z powstającymi na tamtym terenie nowymi fabrykami zapotrzebowanie jeszcze się zwiększą. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew powiedział, że raczej jest odwrotnie, Gmina otrzymuje ciągle zgłoszenia w drugą stronę tzn, że we Wrześni wycina się za dużo drzew. O wycinkę drzew może wnioskować tylko właściciel danej nieruchomości, na której znajdują się drzewa, dlatego zostanie sprawdzone na czyjej działce te topole rosną.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie przewodniczącego rady miejskiej, radnego Waldemara Grześkowiaka wyjaśnił, że żeby skanalizować ten odcinek trzeba by było poprowadzić kanalizację w drodze krajowej nr 15, której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast GDDKiA nie zgadza się na to, aby poprowadzić kanalizację w pasie drogowym. Jedynym wyjściem jest poprowadzenie kanalizacji po terenach prywatnych właścicieli, do których miałaby ona być podłączona. Z doświadczenia wiadomo, że właściciele nieruchomości niechętnie zgadzają się, aby naruszać na przykład ogrodzenie na ich posesji. Można zadać pisemne pytanie właścicielom posesji czy wyrażają zgodę na takie rozwiązanie.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, radnego Grzegorza Dobrosielskiego wyjaśnił, że jeżeli chodzi o sieć wodociągową w Ostrowie Szlacheckim radny wypowiedział się również w tej kwestii na łamach Wiadomości Wrzesińskich w wydaniu z 23 grudnia 2015. Powiedział, że zaskakujące jest to, że na tej samej stronie 27 listopada 2015 roku ukazał się artykuł dotyczący sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowo Szlacheckie, w którym to artykule w miarę wiernie sytuacja została przedstawiona. Powiedział, że część sieci wodociągowych położonych na terenach dawnego PGR Sokołowo była jego własnością. W wyniku przejęcia nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych, to agencja zajmowała się dostarczaniem wody z tych wodociągów pobudowanych przez PGR. Około 10 lat temu z prezesem AGROPOLU Gmina postanowiła przejąć te sieci od Agencji Nieruchomości Rolnej. Sieci wodociągowe były w kiepskim stanie, dlatego z założenia wiadomym było, że należało będzie wybudować w tych samych miejscach nową sieć. Sieci wodociągowe były własnością Agencji, dlatego latami Gmina ustalała z agencją przekazanie ich za środki, które przekaże agencja bezzwrotnie na zbudowanie nowej sieci wodociągowej. Takie porozumienia zostały podpisane jeżeli chodzi o miejscowości Bierzglin, Sokołowo, Marzenin, Gulczewo i Gulczewko. Gmina otrzymała 2,2 mln zł dofinansowania w latach około 2010 - 2012. Agencja nie dawała Gminie Września środków na całość. Łączny koszt budowy nowej sieci wodociągowej w tych miejscowościach kosztował 4,3 mln zł. Gmina nie mogła zrobić tego w miejscowości Ostrowo Szlacheckie. W 2014 roku wystąpiła o przejście sieci wodociągowej. W odpowiedzi otrzymano informację, że stacja uzdatniania wody w miejscowości Ostrowo Szlacheckie nie może być przedmiotem nieodpłatnego przekazania na mienie gminne, gdyż wchodzi w skład folwarku Ostrowo Szlacheckie, który jest przygotowywany do sprzedaży. Hydrofornia znajduje się w centrum folwarku, dlatego nie jest możliwe jej wydzielenie. W akcie sprzedaży nabywca zostanie zobowiązany do przejęcia obowiązku zaopatrzenia w wodę odbiorców korzystających z tejże hydroforni. Do tego pisma dołączony został kosztorys inwestorski wymiany na nową. Wartość inwestycji w cenach z 2011 roku to 764 tys. zł. Folwark Ostrowo Szlacheckie został sprzedany i zgodnie z umową obowiązek dostarczania wody przejął na siebie nowy właściciel. Wiadomym jest, że nie można dostarczać wody niezdatnej do picia, dlatego były prowadzone rozmowy prezesa PWiK z nowym właścicielem, aby wybudować nową sieć kanalizacyjną. Jeżeli chodzi o finansowanie sprawa jest jeszcze otwarta, natomiast PWiK zaplanowało w swoim programie inwestycyjnym pobudowanie nowej sieci na lata 2016 - 2020.
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że w wywiadzie również była informacja, że radny próbował się skontaktować z prezesem wodociągów. Poprosił prezesa o informacje na ten temat i zaprzeczył, że radny się z nim kontaktował. Radnemu nie udzielono również informacji na temat, że nie ma pieniędzy na tę inwestycję. Jeżeli chodzi o sieci kanalizacyjne budowane przez wodociągi to w latach 2008 - 2015 zostały pobudowane według wykazu sieci o długości łącznej 25 km 216 m, z czego na wsi 16 km 596 m, co stanowi 66% za pieniądze przedsiębiorstwa nie gminy. W 2014 roku wybudowano sieć na trasie Grzybowo - Stanisławowo o długości 2,6 km. W wywiadzie padł również zarzut skierowany do urzędników, sołtysów burmistrza - oburzenie w sprawie piasku, który znajduje się w miejscowości Grzybowo. Następnie pokazano zdjęcia tego placu zabaw. Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że jest to taki sam piasek, jaki można zobaczyć na pozostałych placach zabaw. Padł również zarzut, że gmina na prawo i lewo rozdaje kostkę. Powiedział, że gmina nikomu żadnej kostki nie rozdaje jest wręcz odwrotnie. To mieszkańcy zainteresowani pobudowaniem na publicznych chodnikach wykładają pieniądze na położenie kostki, którą gmina daje na cele publiczne tzn pobudowania chodnika w drodze gminnej. W tym roku zakupiono kostkę 6 cm, stosowaną na chodniki oraz otrzymano kostkę z rozbiórki o grubości 8 cm. Gmina zawarła 45 porozumień z mieszkańcami na 1495 m² kostki na ułożenie przed nieruchomościami należącymi do Gminy. Niezrealizowanych jest jeszcze 10 wniosków na około 400 m². Gmina zanim wyda decyzję na pobudow, anie tych kawałków chodników podpisywane jest porozumienie. Z tej kostki zrealizowano takie zadania jak: przy szkole w Grzybowie 60 m², przy ulicy Królowej Jadwigi chodnik po wymianie kabla energetycznego - 280 m², przedszkole przy ulicy Zielonogórskiej 127 m², chodnik przy placu zabaw przy ulicy Świętokrzyskiej - 34 m², przystanki autobusowe 22 m², przejście przy ulicy Kościelnej 24 m², ulica Broniewskiego 42 m², Gimnazjum nr 1 - 50 m ², pod ławkami w parkach - 24 m². Łącznie 662 m². W momencie składania wniosku przez sołectwo Grzybowo na 250 m², były już podpisane porozumienia z mieszkańcami i Gmina nie mogła wydać kostki we wnioskowanej ilości. Gmina poinformowała zarówno radego, jak i dyrektor szkoły w Grzybowie, że w tym momencie Grzybowo może otrzymać 60 m ², natomiast pozostałą część otrzyma w roku 2016 po zakupie kostki na cały rok przez gminę Września. Jeżeli chodzi o kostkę 8 cm zostało wydanych na modernizację wjazdu na ulicy Owocowej 150 m², na parking przed kościołem w Marzeninie 150m², na parking przy OSP Węgierki 120 m², na ulicę Culica 440 m², na chodnik w Kawęczynie 250 m², na zatoczkę na ulicy Kaliskiej 385 m², na Gimnazjum nr 2 450 m², na Gimnazjum nr 1 - 50 m², przy wyjeździe z ulicy 68 Pułku Piechoty - 135 m², przy ulicy Norwida 212 m². Łącznie 2324 m² kostki zużytej na budowę. Jeśli chodzi o zarzut, w związku z tym, że w 2012 roku Rada Sołecka wystąpiła o zrobienie w Grzybowie dwóch dodatkowych lamp. Zarzut dotyczył tego, że chciano dwie lampy, a gmina postawiła tylko jedną, w związku z czym przedstawiono zdjęcia. Radny oczekiwał, aby druga lampa była odwrócona światłem w stronę parkingu restauracji radnego. Powiedział, że lampy uliczne oświetlają przestrzeń publiczną. Kolejny zarzut to prześladowanie Grzybowa. Wyjaśnił, że Grzybowo od lat kilkunastu otrzymuje największe środki z wszystkich możliwych instytucji jeżeli chodzi o chociażby imprezy kulturalne, mianowicie Zjazd Wojów w Grzybowie. W tym roku na ten cel przeznaczono 25 tys. zł. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki radny twierdzi, że burmistrz robi wodę z mózgu sołtysom. Wyjaśnił, że fundusz sołecki został uchwalony przez sejm ustawą w 2009 roku, a obowiązuje od 2010 roku. Wielu sołtysów zostało wielokrotnie wysyłanych na szkolenia zachęcające do wprowadzenia takiego funduszu. Gmina postanowiła, że zanim Rada Miejska podejmie decyzję na dany rok o przystąpieniu bądź nieprzystąpieniu korzystania z funduszu sołeckiego, to sołtysi na zebraniu głosują w tej sprawie. W 2010 roku głosowało 31 sołtysów z czego 29 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. W 2011 roku nie poparło pomysłu 30 sołtysów, 2 się wstrzymało, nikt nie był za. W 2012 roku nie poparło pomysłu 31 sołtysów, 1 wstrzymał się od głosu, nikt nie był za. W roku 2013 1 sołtys był za, 32 było przeciwnych. W roku 2014 przeciwko było 31 sołtysów i w 2015 roku 30 sołtysów było przeciw, 1 się wstrzymał, 2 było za. Ewidentnie sołtysi byli przeciw wprowadzeniu funduszu sołeckiego. Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odniósł się do kolejnego zarzutu radnego, a mianowicie, że radny twierdzi, że budżet nie jest dzielony sprawiedliwie między miastem a wsią. Wyjaśnił, że w roku 2015 zrealizowano następujące zadania na terenach wiejskich:
- budowa siłowni zewnętrznej w Psarach małych;
- budowa placów zabaw w Grzybowie, Sędziwojewie i Chociczce;
- przebudowa chodnika w Chwalibogowie;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Chwalibogowie, Nowym Folwarku oraz w Sokołowie;
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Otocznej;
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwalibogowie;
- remont świetlicy wiejskiej w Osowie;
- budowa sieci światłowodowej na terenach wiejskich;
- podłączenie wszystkich szkół wiejskich do światłowodu;
- zakup wozu strażackiego dla OSP w Gozdowie;
- budowa drogi gminnej w Białężycach i Chociczy Małej;
- przebudowa drogi gminnej Września - Białężyce w zakresie ścieżki pieszo - rowerowej;
- budowa drogi gminnej na północno - zachodniej stronie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
- przebudowa drogi gminnej Gutowo Wielkie - Sędziwojewo - Węgierki;
- budowa chodnika przy drodze krajowej nr 15 w Obłaczkowie;
- kanalizacja sanitarna w Psarach Polskich na odcinku Czerniejewska do Świetlicy Wiejskiej;
- budowa odcinak sieci wodociągowej w miejscowości Gutowo Wielkie;
- przebudowa rowu WR6, zakrycie rowu WR 10 oraz budowa kanalizacji deszczowej w obrębach ewidencyjnych Grzymysławice - Bardo - Chocicza Mała;
Wyjaśnił, że wartość tych inwestycji w roku 2015 wyniosła 46 mln zł, co stanowi 73%. Dodał, że zarzut, że Rada Miejska nieprawidłowo dzieli te środki na wieś i miasto, to zarzut ten musi radny skierować do siebie, bo to Rada Miejska uchwala budżet, a budżet na 2015 rok uchwaliła Rada Miejska 18 grudnia 2014 roku i w głosowaniu 21 radnych głosowało za. Radny również głosował za. Jeśli chodzi o zarzut dotyczący świetlic, otóż w latach 2010 - 2015 dokonano remontów i zakupów wyposażenia w 25 świetlicach na łączną kwotę 2 320 tys. zł, z czego połowa środków pochodziła z zewnątrz.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że chciał, aby wystąpiono do Lidera, aby każdą świetlicę wyposażyć w zmywarkę. Powiedział, że nie zarzuca burmistrzowi brak wyposażenia świetlic, są one odnowione. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki, to pracownicy powtarzają, że gdyby zostały wypłacone środki o te 2,5 % więcej, te pieniądze musiałoby zainwestować w świetlicę, w ogrzewanie - to jest nie prawda, bo w planie gminnym są wyznaczone środki na utrzymanie świetlic. Powiedział, że przed ukazaniem się artykułu próbował się skontaktować z prezesem wodociągów, jednak był cały czas nieuchwytny, nawet dzisiaj przed sesją zostawił wiadomość, aby prezes się z nim skontaktował, gdyż chciał wiedzieć czy są środki przeznaczone na budowę wodociągu z Ostrowa Szlacheckiego do Gutowa Małego. Gmina zrobiła już projekt tego przyłącza, wystarczyłyby nieduże środki około 150 tys. zł. Chodzi o doprowadzenie samego wodociągu, a nie modernizacji. Powiedział, że o kostkę brukową wystąpił w sierpniu, będąc najpierw u burmistrza Maciejewskiego. Burmistrz zgodził się na 60 m². Powiedział, że kostka była potrzebna po to, aby zrobić taras między jedną szkołą a drugą. Powiedział, że słowa wypowiedział w nerwach, że kostka jest rozdawana, gdyż wie kto dostał kostkę na chodniki.

Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że wobec dość sporego katalogu wykorzystanych środków na terenach wiejskich, w tym także na sołectwo Grzybowo, artykuł z wypowiedzią radnego Dobrosielskiego zawiera oskarżenia nieuzasadnione. Te wszystkie informacje, które zostały dzisiaj przekazane przez burmistrza mogą być przekazana również poza sesją. W każdej chwili można się do burmistrza zgłosić z prośbą o ich udzielenie i on radnym te informacje przekaże. Kwestia rozdawania kostki, którą radny przedstawił nieprecyzyjnie w gazecie została w tenże właśnie sposób odebrana przez czytelników. Powiedział, że jeżeli ktoś stawia zarzuty powinien to robić precyzyjnie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że jeżeli chodzi o plac zabaw zaprosił, aby wszyscy przyjechali i zobaczyli, że nie ma tam piasku tylko glina. Dzieci do pasa są ubrudzone. Powiedział, że na placu w Grzybowie powinien być taki piasek jaki jest na placu zabaw przy ulicy Fromborskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że na takie tematy można rozmawiać nie poprzez artykuły w prasie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że burmistrz Maciejewski obiecał, że pojedzie i zobaczy, ale tego nie zrobił. Tak samo jak był u burmistrza w sprawie reszty pieniędzy z budżetu i burmistrz powiedział, że zobaczy co da się zrobić.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że radny po dwóch dniach dostał odpowiedź. Powiedział, że nie obiecywał, że Grzybowo dostanie dodatkowe pieniądze. Prosił, aby radny nie kłamał w sprawie piasku. Dzisiaj pracownicy specjalnie pojechali i przywieźli piasek z tego placu zabaw.

Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że na tym etapie radny broni szczegółów, bo jego tezy zostały podważone. Powiedział, że wszystko w tych kwestiach zostało wyjaśnione.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że chodzi o możliwość przyłączenia wschodniej część Wrześni do gazu. Wszystkie obiekty inwestycyjne są podłączone, tak samo osiedla, wystarczy 300 m, aby rozpocząć gazyfikację. A od strony Gutowa wystarczy 500 m, aby zacząć gazyfikować całą wieś. Powiedział, że chodzi o wsparcie, gdyż mieszkańcy piszą wnioski i otrzymują odmowy. Powiedział, że mieszka w Gutowie od 16 lat i od 16 lat obiecuje się, że ta gazyfikacja nastąpi. Byli odbiorcy, którzy chcieli brać gaz po 300 kW, ale się zniechęcili i zakupili piece. Może zdarzyć się tak, że użytkownicy mogą zaczadzić całą wieś.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że miał na myśli wioski położone po wschodniej części gminy tj. Węgierki, Gonice, Goniczki i Sołeczno, a nie Gutowo. Sieć gazową buduje przedsiębiorstwo PGNiG - gazowania. To oni muszą podjąć decyzję, że chce tą sieć gazowniczą zbudować. 10 lat temu uchwalono w gminie program rozbudowy gazowniczej w Gminie Września, a firma ta brała również w tym udział tworząc również ten dokument. Powiedział, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaproszenie osobę zajmującą się inwestycjami w tej firmie na spotkanie z komisjami.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że chodzi o wsparcie ze strony gminy, aby miała na uwadze przy przekształcaniu gruntów pod zabudowę mieszkaniową na większe osiedla wybudowanie sieci.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września wyjaśnił, że jeżeli chodzi o miejscowe plany, które są uchwalane przez Radę Miejską i procedowane przez urząd na etapie uzgodnienia planu firma gazownicza uczestniczy w jego tworzeniu. Wypowiada się na temat podłączenia gazu na tym terenie. Nie można w żaden sposób tej firmy zmusić do tego, aby w danym miejscu sieć powstała, o tym decyduje firma gazownicza, która jest firmą komercyjną.

Pkt 9
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski podziękował Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, która pozytywnie ustosunkowała się do wniosku mieszkańca, który prosił o dobudowanie przęseł przy dwóch wjazdach przy ulicy Kutrzeby 5 i 11. Powiedział, że mieszkańcy ulicy Culica i 68 Pułku Piechoty czekali na uzyskanie kostki kilka lat, ale warunkiem było otrzymanie środków na budowę instalacji kanalizacyjnej. Powiedział, że ustalając warunki zabudowy mieszkańcy otrzymują na przykład warunek zabudowy dach dwuspadowy i to jest zdaniem naczelnika wydziału zgodne z prawem i w to może ingerować gmina, natomiast w to żeby ktoś ogrzewał dom gazem to nie. Powiedział, że się z tym nie zgadza. Zapytał, czy mieszkańcy dostają warunki zabudowy z dachem czy też nie?

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że to reguluje ustawa. Gmina nie może wychodzić poza ramy tego, co jest w ustawie. Jeżeli gmina wydawałaby inne ograniczenia w warunkach zabudowy, to byłyby niezgodne z prawem. Owszem ustawa mówi o zapewnieniu mediów, ale tylko o doprowadzenie energii i wody.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny Maciej Baranowski zapytał, czy nie można sugerować czy wskazywać za właściwe podłączenie się do sieci tak, gdzie ona jest? Powiedział, że gmina może lobbować na korzyść mieszkańców.

Anna Ratajczyk - Gibowska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że sugerować można, ale nie narzucać. Teoretycznie można się zastanowić nad wpisywaniem takiej uwagi.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zawnioskował do burmistrza o umieszczenie na łamach Wieści z Ratusza tych informacji, które są związane z inwestowaniem na terenach wiejskich i wszystkich informacji, które burmistrz na dzisiejszej sesji przekazał.

Pkt 10
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 18.00 zamknął posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 18 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.