BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299731
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 7
 

Protokół nr 7

z posiedzenia komisji edukacji

z dnia 7 lipca 2003 r.

 

 

Pkt. 1

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka o godz. 15.00 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 6 członków komisji, co stanowi quorum.

 

Obecni na posiedzeniu, nie będący członkami komisji:

 

·      Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

·      Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

·      Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

·      Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - p. Jolanta Szamałek

·      Czesław Marciniak, prezes PUK;

·      Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

·      Marek Przybyła, architekt miejski;

·      Lech Raczak, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

·      Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września.

 

Pkt. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.   Zapoznanie się ze wspólnym stanowiskiem Zarządu Oddziału ZNP we Wrześni i NSZZ „Solidarność” MKZ POiW powiatu wrzesińskiego dot. projektu uchwały w sprawie Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

4.    Omówienie materiałów na XI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

5.    Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

6.    Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Pkt. 3

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” p. Jolanta Szamałek omówiła wspólne stanowisko Zarządu Oddziału ZNP we Wrześni i NSZZ „Solidarność” (załącznik nr 3) dot. projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (załącznik nr 4).

Pierwszą ze wspólnych propozycji NSZZ „Solidarność” oraz ZNP było wprowadzenie do §4 ust. 4 zapisu o treści: „właściwej współpracy ze związkami zawodowymi”.

 

Z-ca Burmistrza p. Krystyna Poślednia zaproponowała zastąpienie wyżej cytowanego zapisu sformułowaniem o treści „właściwej realizacji przepisów z zakresu prawa pracy”. Nowy zapis zająłby miejsce pkt. b - pozostałe pkt. zostałyby przesunięte odpowiednio.

 

Komisja Edukacji w drodze dyskusji odrzuciła propozycję związków zawodowych wprowadzając jednocześnie propozycję ogólniejszego zapisu, zaproponowanego przez z-cę burmistrza p. Krystynę Poślednią.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych pozytywnie zaopiniowała ww propozycję dodatkowego zapisu w §4 ust. 4 o treści: „właściwej realizacji przepisów z zakresu prawa pracy” .

 

Drugą propozycją związków zawodowych było wprowadzenie w §5 zapisu dot. dolnej granicy % wysokości nagród przy zachowaniu maksymalnej.

 

Z-ca Burmistrza p. Krystyna Poślednia była zdania, że nie należy ustalać dolnej granicy % wysokości nagród i nie ograniczać swobody burmistrza jak i dyrektora szkoły w tym zakresie. Intencją  nagrody jest docenienie wykonania jakiegoś znaczącego zadania i to powinno być miarą wysokości przyznanej nagrody.

 

p. Szamałek  uważa, że ustalenie dolnej granicy pozwoli uniknąć znacznych dysproporcji co do wysokości przyznawanej nagrody. Chodzi o to, by nagród było mało i by były znaczące.

Radny Maciej Baranowski uważa, że dla nauczyciela najważniejsze jest samo uznanie a nie kwota pieniężna.

 

Głosowanie nad wspólną propozycją ZNP oraz NSZZ „Solidarność” by w §5 wprowadzić zapis dot. ustalenia dolnej granicy % wysokości nagród przy zachowaniu maksymalnej:

1.   400% do 500%

2.  200% do 300%, tym samym z możliwością stopniowania nagród jako I i II stopnia.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych 0 głosami „za” przy 5 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowała ww. propozycję.

 

Głosowanie nad kolejną propozycją, by w § 10 wykreślić zapis: „w tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu” i zastąpić zapisem: „wniosek podlega zaopiniowaniu  przez Komisją nagród”

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 2 głosami „za” przy 3 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowała propozycję.

 

Z-ca Burmistrza p. Krystyna Poślednia uważa, że w § 6 pkt. 1 dopisać „rady rodziców”,  „rady szkoły”.

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja powróci do projektu ww uchwały po omówieniu materiałów na XI sesję Rady Miejskiej.

 

Pkt. 4

Omówienie materiałów na XI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

Burmistrz Tomasz Kałużny poprosił, by projekt uchwały zapisany w pkt. 4 b) przesunąć na koniec, ponieważ zostanie omówiony przez skarbnika, który dotrze na posiedzenie trochę później.

 

4a) Projekt uchwały w sprawie powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  do sądów powszechnych - omówił sekretarz Miasta i Gminy Września p. Jerzy Nowaczyk.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

 

4c) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

4d) Projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr XLII/287/2001 z dnia 29 czerwca 2001r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Wrzesińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr XLII/287/2001 z dnia 29 czerwca 2001r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Wrzesińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

 

4e) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września.

 

4f) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne części działki nr ewid. 272/2 w Psarach Polskich - omówił architekt miejski Marek Przybyła.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne części działki nr ewid. 272/2 w Psarach Polskich.

 

4g) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106 położonej w Nowej Wsi Królewskiej - omówił architekt miejski Marek Przybyła.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106 położonej w Nowej Wsi Królewskiej.

 

4h) - 4o)

Projekty uchwał dot. rozpatrzenia zarzutów i protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej zawarte w pkt. 4h - 4o porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej przedstawił burmistrz Tomasz Kałużny.

 

Wszystkie zarzuty i protesty zostały uwzględnione z wyjątkiem protestu dot. ruchu kołowego na odcinku ul. Koszarowej pomiędzy budynkami dydaktycznymi a salą gimnastyczną, którą złożyła Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Po odstąpieniu od propozycji „otwarcia” ul. Koszarowej, zachowa ona swój dotychczasowy charakter drogi dojazdowej do posesji zlokalizowanych wzdłuż jej przebiegu. W celu dalszego uspokojenia i spowolnienia ruchu kołowego na przedmiotowej ulicy projektuje się - na wysokości budynku szkolnego - zastąpienie obecnych „mijanek” progami spowalniającymi ruch. Następnie burmistrz poinformował, że wpłynęło do urzędu pismo dyrekcji ZSZ nr 2 we Wrześni informujące o wycofaniu się z protestu.

 

radna Eugenia Potęga poinformowała o obowiązujących obecnie przepisach dot. ogradzania szkół.

 

Przystąpiono do głosowania poszczególnych projektów uchwał:

 

h)    Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. budowy garaży);

 

i)      Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni (dot. przesunięcia garaży);

 

j)      Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. protestu dyrekcji ZSZ nr 2);

 

k)    Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. budowy zespołu garaży);

 

l)      Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. dojazdu do garażu i magazynów);

 

m)   Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. uzupełnienia działki);

 

n)    Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za” przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. pozostawienia ul. Koszarowej jako „zamkniętej” w stosunku do ul. Batorego);

 

o)    Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. układu komunikacyjnego);

 

Z-ca burmistrza p. Krystyna Poślednia zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały pojawia się dwa razy to samo nazwisko - należy to skorygować.

 

4p) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni - omówił burmistrz Tomasz Kałużny.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

 

4q) Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września uprawnień do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 

4b) Projekt uchwały zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003 - omówił skarbnik p. Alfred Bogucki.

 

Radna Eugenia Potęga poprosiła o przygotowanie informacji dot. wydatkowania środków w roku ubiegłym na wykopaliska w Grzybowie.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

 

Pkt. 5

Komisja Edukacji zapoznała się z wykazem działalności higieny stomatologicznej przy Zespole Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie (załącznik nr 5).

 

Radny Maciej Baranowski zaproponował stworzenie we Wrześni strefy ograniczonego postoju i wówczas kierowanie otrzymanych w ten sposób pieniędzy na rozwój dziecięcego i młodzieżowego sportu we Wrześni.

 

 

Kolejne spotkanie komisji odbędzie się w środę tj. 9 lipca br. po odbytej sesji Rady Miejskiej w celu kontynuacji prac na projektem uchwały w sprawie regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

 

 

Pkt. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji o godz. 17.15 zamknęła posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.   

Protokolant: Monika Krysztofiak /-/

 Przewodnicząca Komisji

radna Bożena Nowacka

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.