BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463469
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Kounalno - Finansowej z dnia 16 grudnia 2015 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 16.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 1)


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Tomasz Małecki, dziennikarz Wiadomości Wrzesińskich;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji. (załącznik nr 2)

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że radni otrzymali projekt budżetu na 2016 rok. Poprosił skarbnika i zastępcę burmistrza o przedstawienie tego projektu. (załącznik nr 3).

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że projekt budżetu został skonstruowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jest spójny wewnętrznie. Dochody budżetu zostały ustalone na kwotę 130.475.904,00 zł, które zgodnie z ustawą dzielą się na dwie grupy: dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe są dochodami ze sprzedaży mienia, nie są planowane żadne dotacje, w związku z tym zaplanowane dochody majątkowe to tylko sprzedaż mienia. Wydatki w kwocie 144.535.028,37 zł, które zgodnie z ustawą są podzielone na dwie grupy: wydatki bieżące z kwocie 124.121.825,77 zł i wydatki majątkowe w wysokości 20.413.202,60 zł. Deficyt budżetu ustalony został w kwocie 14.077.124,37 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych. Przychody to kredyty i pożyczki w kwocie 17.830.202,60 zł. Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3.753.078,23 zł. Wstępnie po wprowadzeniu tych danych kwota długu stanowić będzie około 25,1% dochodów, co jest zgodne z ustawą. Po rozliczeniu budżetu z 2015 w pierwszej połowie 2016 pojawiają się wolne środki, ze wstępnych szacunków wynika, że będzie to na tyle duża kwota, że pozwoli przychody zamienić na wolne środki, w taki sposób, aby wyeliminować kredyty komercyjne. Poziom długu z żaden sposób nie zakłóca płynności budżetu. W tej chwili, ze wstępnych danych wynika, że rok 2015 powinien się zamknąć długiem w wysokości 18, 6 mln zł, co stanowi niecałe 11% zrealizowanych dochodów. Według szacunków na 31 grudzień 2015 na ten dług składać się będą obligacje w kwocie 11 mln i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie około 7,6 mln zł. Gmina nie posiada żadnych komercyjnych kredytów.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca zapytał, jakie przepisy z ustawy o finansach publicznych czy inne szczegółowe zostały zamienione i zaczną obowiązywać od stycznia 2016 roku, a wpływają na konstrukcję budżetu?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że jest szereg zmian, które dotyczą głównie opieki społecznej. Zmienia się na przykład struktura klasyfikacji dochodów w przypadku dłużników alimentacyjnych, co powoduje inny sposób naliczania. Teraz najpierw naliczane są odsetki, które są dochodem Skarbu Państwa, a potem Gmina, w efekcie czego Gmina nic z tego nie będzie miała. Te zmiany zaczęły częściowo obowiązywać we wrześniu 2015 roku. Wyjaśniła, że jest szereg zmian również w klasyfikacji budżetowej, nie ma już dochodów, a są wpływy, od których liczy się inaczej na przykład odsetki. Powiedział, że wyrokiem Trybunału wskazano, że gmina jest podatnikiem VAT, w związku z tym należało będzie dokonać konsolidacji. Nie będzie możliwości prowadzenia zamówień publicznych i wydatkowania środków przez jednostki budżetowe tylko poprzez gminę. Oznacza to tyle, że wszystkie jednostki poprzez gminę będą mogły wydatkować swoje środki. Powiedziała, że Gmina Września planuje wprowadzanie konsolidacji na początku drugiego kwartału 2016 roku. Na początku jednak trzeba będzie przeprowadzić audyt wewnętrzny w jednostkach dotyczący wydatkowania środków.

Radny Mirosław Chudy zapytał, jak będzie wyglądało wprowadzenie ustawy 500+ na dziecko? Powiedział, że najprawdopodobniej spadnie to na gminę. Zapytał, czy w związku z tym planowane jest jakieś zatrudnienie pracowników przez OPS czy przez Gminę Września?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że na tę chwile nie ma żadnych kalkulacji, nie ma jeszcze tej ustawy, nie wiadomo jak będzie to finansowane, czy w 100% z budżetu państwa czy będzie to dotacja celowa, czyli państwo daje 80% a gmina 20%. Powiedziała, że na tę chwilę nie ma żadnych wytycznych.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy były robione symulacje dotyczące przełożenia się podatku dochodowego na budżet gminy, w związku z podniesieniem tej kwoty wolnej od podatku?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że Gmina Września takie symulacje dopiero rozpoczęła, ale trudno na tym etapie odnieść się do konkretnej kwoty.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że najważniejszym jest to, że projekt budżetu został sporządzony z ostrożnością, zawsze są założenie, że w ciągu roku może zdarzyć się coś nieplanowanego, co zmniejszy dochody gminy. Mogą to być albo wpływy z podatku CIT, PIT albo inne elementy, które są dzisiaj poruszane. Wyjaśnił, że budżet w swoim ogólnym kształcie i założeniach jest przygotowany na fluktuacje głównie w dół, po to, aby móc go bezpiecznie zamknąć na koniec roku.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że w projekcie są zapisane inwestycje, które będą zrobione przy pomocy środków unijnych. Zapytał, jaka jest szansa, że te środki w 2016 zostaną pozyskane?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że konkursy będą odbywać się na przestrzeni całego 2016 roku. Trudno jest w tej chwili powiedzieć, jakie będą szanse na realizację tych inwestycji w 2016 roku.

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, jaki bank obsługuje Gminę Września?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że Gminę Września obsługuje bank spółdzielczy.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, dlaczego przewidywania w roku 2016 w związku z odpadami komunalnymi wynoszą ponad 6 mln, natomiast w 2015 roku była to kwota około 4,6 mln? Zapytał, czym ta różnica jest spowodowana?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że na podstawie liczby podatników, którzy są zamieszczeni w bazie ustala się prognozowaną kwotę.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że przewidywano podwyżki za wywóz nieczystości na następny rok, stąd jest zdziwiony taką różnicą.
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w tym roku budżetowym struktura była taka, że do połowy roku obsługą zajmowało się Bardo z mniejszą opłatą za tonę odpadów, a od drugiej połowy Lulkowo. Rok 2016 natomiast cały będzie obsługiwany przez ZZO Lulkowo.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy może to spowodować podwyżki dla poszczególnych mieszkańców?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że nic nie wskazuje na to, żeby gmina musiała podnosić opłaty w roku 2016.

Radny Mirosław Chudy powiedział, że dochód z tytułu opłaty śmieciowej jest na poziomie 5,2 mln zł. Jaka jest procentowa ściągalność tego podatku?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że jest to około 95%.

Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, które z wymienionych zadań inwestycyjnych związanych z oświatą są priorytetowe?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że po wstępnym rozpoznaniu możliwości finansowych gminy w związku z zadaniami oświatowymi tj. 3 sale sportowe i dwie rozbudowy szkoły, a także z możliwością sfinansowania ich ze środków unijnych gmina nie za bardzo będzie mogła ze środków unijnych skorzystać, może na jedno lub dwa zadania. Powiedział, że gdy gmina w marcu 2016 roku będzie zamykała rok budżetowy 2015 będzie znana kwota wolnych środków, wtedy nastąpi ocena sytuacji gminy. Wyjaśnił, że jest pomysł, aby nie czekać dłużej z tymi zadaniami i wyemitować obligacje, jeżeli radni wyrażą na to zgodę. Jest to kwota rzędu około 10 może 12 mln obligacji. Gmina w pierwszej połowie 2016 roku będzie oczywiście próbowała pozyskać środki zewnętrzne. W 2006 gmina wyemitowała 25 mln obligacji, w tej chwili zostało około 11 mln do spłaty. Powiedział, że w tej chwili gmina ma bardzo niskie zadłużenie, a tym samym bardzo dobrą sytuację budżetową.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że oprocentowanie obligacji będzie bardzo korzystne.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że Komisja Komunalno - Finansowa będzie zachęcała burmistrza do podjęcia takich działań.

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że chciałby się dowiedzieć o powstaniu centrum polsko - niemieckiej kultury.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że pozyskanie dotacji wiąże się również z konkursem, a ten z wprowadzaniem różnych rzeczy, które będą miały wpływ na pozyskanie odpowiedniej ilością punktów przez gminę. Jest to element punktowany w zadaniu, a poza we Wrześni funkcjonuje firma VW, dlatego powstanie takiego centrum nie powinno dziwić.

Radny Bogumił Kwiatkowski w związku z budową kanalizacji na Lipówce w Psarach Polskich i Nowym Folwarku zapytał, jak wygląda sytuacja kontynuacji budowy? Powiedział, że w projekcie jest zapisana kwota 200 tys. zł na remont nawierzchni w rejonie ulicy Czerniejewskiej. W tej sytuacji dofinansowywanie przebudowy drogi powiatowej, a nie budowanie kanalizacji nie jest celowe, bo kanalizacja jest doprowadzona tylko do świetlicy, dalej tej kanalizacji nie ma, w związku z czym robienie tam nowej nawierzchni nie jest zasadne, tym bardziej, że jest w planach budowa dalszej części kanalizacji.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jak już wcześniej mówił, jest to konkurs, co daje dodatkowe punkty. Poza tym jest to zadanie powiatu i nie wiadomo czy pozyska on środki na to zadanie. Logiczniej jest najpierw poprowadzić całą infrastrukturę, a potem zrealizować nawierzchnię drogową, nie ma tak naprawdę dobrego wyjścia. Po pierwsze konkurs rozegra się w 2017 roku i zrealizowanie wcześniej kanalizacji wydaje się niemożliwe, aczkolwiek gmina będzie miała możliwość skorzystania ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie na okres 2014 - 2020 gmina ma do dyspozycji 2 mln zł, co jest niewielką kwotą jeżeli chodzi o budowę kanalizacji. Potem można szukać rozwiązać alternatywnych i budować kanalizację poboczem.

Radny Waldemar Grześkowiak poprosił o szersze wyjaśnienie i omówienie inwestycji związanej z centrum przesiadkowym i towarzyszącą jemu infrastrukturą.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jest to kolejny przykład, gdzie należy wykazać sporą kreatywnością budując projekt na realizację jakiegoś zadania konkursowego. Projekt obejmuje obszar miasta patrząc od strony rynku poprzez Wrześnicę i tereny potonsilowskie. Tereny te wymagają przebudowania i unowocześnienia infrastruktury. Gmina postanowiła zbudować tam tzw. centrum przesiadkowe. To zadanie zawierało by takie elementy jak modernizacja nawierzchni drogowej wzdłuż Wrześnicy po obu stronach. Po stronie, gdzie znajduje się asfalt byłaby pieszo jezdnia, a po drugiej stronie ścieżka pieszo rowerowa. Pojawiły by się trzy mostki na Wrześnicy, które polepszyłyby komunikację. Pojawiłaby się część komunikacji na nowym osiedlu. Na skwerze naprzeciwko dworca PKP pojawiłoby się centrum przesiadkowe. Do tego centrum prowadziłaby sieć dróg i ścieżek pieszo rowerowych. Połowa skweru, tam gdzie jest najmniej zieleni, była by wykorzystana pod punkt przesiadkowy i miejsca parkingowe. W ten sposób Gmina uzyskując 80% dofinansowania zrealizowałaby zadanie, które i tak należałoby zrobić, aby połączyć powstającą nową część ze starą częścią miasta. W tej chwili opracowywany jest projekt na to zadanie, a na początku roku gmina będzie aplikować o środki.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy w terminie dwóch trzech lat nastąpi dalszy etap budowy kanalizacji?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że będzie to postępowało, nie ma innego wyjścia. Część kanalizacji została zrealizowana, jest to teren mieszkaniowy, mocno zurbanizowany, rozwój sieci będzie postępował, ale dokładnie nie jest w stanie tego przewidzieć.

Radny Zbigniew Bieńko zapytał, jakie maszyny rolnicze zamierza kupić gmina na kwotę 230 tys. zł i po co ?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że maszyny zostaną zakupione na utrzymanie zieleni miejskiej, bo część zadań od nowego roku będzie realizowała gmina.

Radny Janusz Czyż zapytał, czy w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Jana Pawła II będą wydzielone tylko lokale komunalne? Czy na dole budynku będą lokale użytkowe?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że będzie to realizowane ze środków gminnych. Rzeczywiście na dole będą znajdowały się lokale użytkowe, natomiast do góry lokale komunalne. Zostaną przeniesieni lokatorzy, którzy głównie mieszkają przy ulicy Daszyńskiego, w tym niskim budynku przy ulicy, a także osoby, które obecnie mieszkają przy ulicy Miłosławskiej przy Wrześnicy. Te budynki zostaną wyburzone

Radny Janusz Czyż zapytał, czy działki, na których stoją budynki są działkami gminnymi? Zapytał, na jakie cele zostaną te działki przeznaczone?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że są to tereny gminne. Zostaną one przeznaczone na zabudowę - nowoczesne zadania.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, w związku z planami zagospodarowania przestrzennego ile do gminy wpływa wniosków? Czym się gmina kieruje wybierając kolejne zadania z tym związane?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jeżeli chodzi o plany związane z działalnością gospodarczą to są to plany priorytetowe. Realizowane są szybko i sprawnie, zw względu na miejsca pracy czy podatki. Jeżeli chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to analizowanych elementów analizowanych jest wiele na przykład data złożenia wniosku, jaki obszar obejmuje, jak wkomponowuje się w istniejące otoczenie czy jak wyglądają tereny zurbanizowane, a także sprawy związane z możliwością wykupu terenów pod drogi czyli z finansami gminy.

Radny Mirosław Chudy powiedział, że w dziale 852 pomoc społeczna - rodziny zastępcze nastąpił spadek o 50% w stosunku do roku ubiegłego. Zapytał czym to jest spowodowane?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że jest to zadanie powiatu. Gmina pokrywa tylko koszty pieczy. Tam, gdzie gmina dostanie decyzję, tam płaci.

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, ze 100 tys. zł jest przeznaczonych na opiekę stomatologiczną. Zapytał, jak to jest realizowane?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że jest robione postępowanie przetargowe. Opieka stomatologiczna prowadzone jest to w Marzeninie i we Wrześni. Lakowanie obejmuje dzieci klas 1 - 3.

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał o zapis nauki przedszkolnej, gdzie jest 1, 2 mln zł i szkolnej 1,3 mln zł, zapytał, czy są to kwoty na nauczanie indywidualne?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że dotyczy to dzieci, które mają orzeczenia. Jeżeli chodzi o środki jest to rozdział związany z subwencją oświatową. W tym rozdziale jest to wyciągnięte, liczone na dziecko, nie ma tutaj znaczenia czy jest w klasie specjalnej czy w zintegrowanej. Gmina wpisuje dane, natomiast ministerstwo wylicza kwotę na dzieci.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że chciałby, aby członkowie komisji zachęcili burmistrza do uruchomienia w możliwie szybkim terminie obligacji, aby rozpocząć inwestycje oświatowe. Zgłosił wniosek o podjęcie działań zmierzających do wypuszczenia obligacji komunalnych z przeznaczeniem na inwestycje oświatowe na terenie Gminy Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 8 radnych jednogłośnie wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do wypuszczenia obligacji komunalnych z przeznaczeniem na inwestycje oświatowe na terenie Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 8 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca udzielił głosu mieszkańcowi Wrześni, pani Łucji Tomczak.

Łucja Tomczak, mieszkaniec Gminy Września zapytała, komu będzie miała służyć droga pieszo jezdna, która zostanie wybudowana koło Wrześnicy?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że będzie służyła tylko mieszkańcom jako dojazd do posesji.

Łucja Tomczak, mieszkaniec Gminy Września powiedziała, że w planie zagospodarowania, gdzie znajdować ma się galeria Karuzela i nowe osiedla jest zbyt mało miejsc parkingowych. Parking ma być ogólnie dostępny, bo w niektórych punktach jest zapisane, że jeżeli na którejś z działek jest za mało miejsca na parking, to można będzie korzystać z tego parkingu ogólnodostępnego. Zapytała, czy gmina ma obliczone, jakie są jej zasoby parkingowe? Powiedziała, że wydaje się warunki zabudowy, gdzie nie wiadomo gdzie parkować. Teren jest ograniczany o miejsca parkingowe.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że parkingi zawsze są ogólnodostępne i publiczne. Wyjaśnił, że Gmina Września nie wydaje pozwolenia na budowę i ile miejsc parkingowych ma być w danym miejscu. W warunkach zabudowy nie ma mowy o żadnych miejscach parkingowych, to jest na etapie projektu i pozwolenia na budowę. Powiedział, że jeżeli budowany jest blok musi zapewnić określoną liczbę miejsc parkingowych. Dzieje się to na etapie projektu, pozwolenia na budowę wydawanego przez Starostwo Powiatowe. Gmina w ogóle nie uczestniczy w tym procesie budowlanym, bo to nie jest jej zadanie. Gmina wydaje decyzje o warunkach, która określa wyłącznie ogólne parametry takie jak odległości, wysokości kondygnacje.

Łucja Tomczak, mieszkaniec Gminy Września powiedziała, że wokół mieszkańców krążyła ankieta, gdzie trzeba było się wypowiedzieć czy są oni za zamknięciem ruchu w mieście, dokładnie w centrum, chodzi o ulicę Mickiewicza, Rynek, Sienkiewicza i Jana Pawła II. Zapytała, czemu ma służyć ta ankieta?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że służyła wyłącznie poznaniu oczekiwań mieszkańców miasta. Większość mieszkańców była przeciwna, dlatego temat został zakończony.

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca powiedział, że w przyszłym roku spotkania będą odbywały się we wtorki. Powiedział, że należy ustalić plan pracy. Są zadania, które Komisja Komunalno - Finansowa co roku wykonuje. Zapytał, czy są jeszcze jakieś propozycje tematów do omówienia.

Radny Bogumił Kwiatkowski zaproponował, aby zająć się tematem związanym kształtowaniem się stawek opłaty za wodę i nieczystości ciekłe (styczeń/luty 2016).

Radny Waldemar Grześkowiak zaproponował, aby komisja udała się do stacji przeładunkowej w Bardzie w sprawie rekultywacji około maja 2016 roku.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca odczytał sprawozdanie Komisji Komunalno - Finansowej. (załącznik nr 4)

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17.20 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący
Komisji Komunalno - Finansowej

/-/radny Ryszard Szwajca


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.