BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298759
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Sprawy finansowe
Uchwała Nr XIII/196/2015


Uchwała Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 grudnia 2015 roku


w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 130.457.904,00 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 127.824.904,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.633.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.333.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.200.000,00 zł.
§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 144.535.028,37 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 124.121.825,77 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 20.413.202,60 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.333.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
3) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.043.273,00 zł,
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.077.124,37 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów:
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 17.830.202,60 zł.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.753.078,23 zł w tym:
1. § 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.753.078,23 zł.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:
1. dochody w kwocie 1.458.200,00 zł,
2. wydatki w kwocie 1.458.200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1C.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 17.830.202,60 zł.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 17.830.202,60 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
1) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
2) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
3) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 11. Określa się sumę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 920.000,00 zł przeznacza się na:
1. realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 875.000,00 zł,
2. realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 45.000,00 zł.
§ 13. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 678.033,00 zł,
2. celowe w kwocie 690.000,00 zł z tego:
1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 370.000,00 zł,
2) na zadania majątkowe 320.000,00 zł.
§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS na budowę mieszkań w wysokości 190.000 zł.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grześkowiak

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.