BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260352
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XII/2015 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 30 listopada 2015 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Protokół
nr XII/2015
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 30 listopada 2015 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


XII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)


Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

Do protokołu z X i XI sesji VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że zostały one przez Radę Miejską przyjęte.

Pkt 2
Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że w związku z tym, że punkt n jest uchwałą dalej idącą zaproponował, aby przenieść go do podpunktu m i głosować jako pierwszy.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że wprowadzone punkty m i n są wprowadzone do porządku w takiej kolejności, w jakiej były zgłoszone. Powiedział, że nie doszukuje się, aby punkt n był dalej idącym projektem uchwały, został raczej inaczej sformułowany. Punkt n dotyczy powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015 r., natomiast punkt m powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania sprawy budowy kanalizacji w drodze gminnej - nr ewidencyjny 411542.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poddał wniosek formalny radnego Zbigniewa Bieńko pod głosowanie.

Rada Miejska w obecności 20 radnych 1 głosem za, 18 głosami przeciw, 1 wstrzymującym się oddaliła wniosek formalny radnego Zbigniewa Bieńko o przesunięciu w porządku obrad punktu n przed punktem m.


Na salę obrad wszedł radny Jan Drewniak. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej uczestniczył 21 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że porządek obrad został przyjęty bez żadnych zmian. (załącznik nr 2).

Pkt 3.
Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że w ostatnim czasie zauważono wiele dewastacji budynków we Wrześni. Malunki pojawiły się między innymi na blokach i budynkach przy ulicy 3 Maja, Legii Wrzesińskiej i Kościuszki. Zapytał, jak wyglądała liczba zgłoszeń dotyczących dewastacji elewacji? Czy udało się ująć jakieś osoby dokonujące niszczenia mienia? Powiedział, że coraz częściej w mediach można spotkać informację o zwiększającej się liczbie celowo porzucanych i pozostawianych na parkingach w miastach samochodów. Zapytał, czy na terenie Wrześni w tym roku Straż Miejska usuwała jakieś samochody pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub pojazdy, których stan wskazywał na to że nie są używane? Powiedział, że minął ponad miesiąc od ostatnich wyborów parlamentarnych. Zapytał, czy zaistniała konieczność skierowania wniosku o ukaranie w związku z nieusunięciem w terminie 30 dni materiałów i plakatów wyborczych?

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał w imieniu osób prowadzących działalność gospodarczą w Psarach Małych, o zjazd z drogi 92 w kierunku Poznań - Września, czy zmieniła się sytuacja związana z przebudową skrzyżowania, żeby wjazd w drogę serwisową obsługującą podmioty gospodarcze był bezpieczny i bezkolizyjny?

Radny Mirosław Chudy powiedział, że mieszkańcy ulic Chrobrego i Piastów zwrócili się z prośbą o umożliwienie postawienia lampy oświetleniowej przy chodniku prowadzącym do Amiki i Twojego Marketu, to jest na tyłach bloku Piastów 9 i 10, a pomiędzy Piastów 13 a tyłem placu zabaw.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zwrócił się do Straży Miejskiej w związku z budową w okolicach tzw. garaży na POM - ie. Powiedział, że firmy, które budują bloki przy POM - ie przejeżdżają przez teren należący do wieczystych użytkowników właścicieli garaży. Powiedział, że zwraca się z prośbą, aby kontrolować, czy firmy te nie rozjeżdżają drogi. Powiedział, że mają wjazd od innej strony. Poprosił o przeanalizowanie wybudowania odcinka chodnika przy ulicy Warsztatowej. Jest to ulica specyficzna, gdyż jest często uczęszczana przez pieszych.

Radny Maciej Baranowski odniósł się do swojego pytania w związku z poszerzeniem ulicy Zamysłowskiego w kierunku ulicy Żwirki i Wigury. Zwrócił uwagę, że zostały ustawione znaki zakazu zatrzymywania na wysokości drugiej klatki. W ten sposób miejsce dojazdu do skrzyżowania uzyskało swoją właściwą szerokość. Powiedział, że jego wniosek o poszerzenie i zrobienie prawoskrętu wycofuje, dlatego że przepisy ruchu drogowego są tam szanowane.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy należy utrzymywać Rady Sołeckie jeżeli ani sołtys, ani rada sołecka na wsi nic nie może zrobić? Powiedział, że w 2012 roku Rada Sołecka wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Września o założenie dwóch lamp oświetlającej parking przy restauracji. Do dnia dzisiejszego nie zostało to zrealizowane. Powiedział, że był u burmistrza w sprawie wybudowanie między jedną a drugą szkołą 25m² pozbruku . Powiedział, że Gmina nie ma pieniędzy, a pozbruk wydaje się mieszkańcom nie wiadomo na jakich zasadach. W trzeciej sprawie powiedział o drodze, która była własności Skarbu Państwa. WGA szybko wydało decyzję na budowę domu mieszkalnego. Gospodarz, który posiada 40 dojnych krów nie może wjechać na swoją posesję, dlatego że zostało to zablokowane. Powiedział, że był w tej sprawie u burmistrza Maciejewskiego z właścicielem tej działki, jednak szybko została przeprowadzona decyzja, żeby zablokować. Stwierdził, że robi się wszystko na niekorzyść Rady Sołeckiej i na przekór jemu. Stwierdził, że może dlatego, że jest równocześnie radnym i sołtysem.
Radny Zbigniew Bieńko odnośnie ulicy Zamysłowskiego powiedział, że każdy kij ma dwa końce. Niektórzy mieszkańcy już się skarżą, że zlikwidowano im miejsca postojowe, a za chwilę znikną kolejne miejsca kilkadziesiąt metrów dalej, czyli przy ulicy Zamysłowskiego 9 i 11.

Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/159/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. (załącznik nr 3)

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/160/2015 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. (załącznik nr 4)

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/161/2015 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Września. (załącznik nr 5)


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/162/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (załącznik nr 6)

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/163/2015 w sprawie zmiany uchwały nr X/146/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września. (załącznik nr 7)

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/164/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (załącznik nr 8)

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/165/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Gutowie Małym w rejonie ulicy Za Parkiem. (załącznik nr 9)

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/166/2015 w sprawie zaliczenia drogi na odcinku od drogi gminnej numer G411555 Białeżyce - Chocicza Wielka do nowobudowanej drogi gminnej Obłaczkowo - Białężyce - Chocicza Mała do kategorii dróg gminnych. (załącznik nr 10)

i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/167/2015 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej numer 411555 Białężyce - Chocicza Wielka do nowobudowanej drogi gminnej Obłaczkowo - Białężyce - Chocicza Mała. (załącznik nr 11)

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/168/2015 w sprawie zaliczenia drogi (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2) znajdującej się w Chociczy Wielkiej w Gminie Września do kategorii dróg gminnych. (załącznik nr 12)

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/169/2015 w sprawie ustalenia przebiegu drogi w Chociczy Wielkiej (odcinek od drogi krajowej nr 92 w kierunku autostrady A2). (załącznik nr 13)

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/170/2015 w sprawie zaliczenia drogi w Białężycach na odcinku od drogi gminnej numer G411552 Września- Białężyce do drogi gminnej numer G411692 Obłaczkowo - Białężyce- Chocicza Mała (załącznik nr 14)

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/171/2015 w sprawie ustalenia przebiegu drogi w Białężycach na odcinku od drogi gminnej numer G411552 Września - Białężyce do drogi gminnej numer G411692 Obłaczkowo - Białężyce- Chocicza Mała. (załącznik nr 15)

m)
Radny Piotr Matuszewski wstał od stołu, przy którym obradowali radni. Od tego momentu nie brał udziału w posiedzeniu Rady Miejskiej.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że mogłyby się tym zająć komisje już istniejące na przykład komunalno - finansowa czy komisja rozwoju wsi, które mogą zbadać tę sprawę.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że to będzie komisja doraźna. Wyjaśnił, że jest zaproponowane w projekcie uchwały zgłoszenie pięciu kandydatów, ale można zgłosić więcej osób.
Powiedział, że był projektodawcą i zaproponował uczestnictwo w pracach komisji radnemu Grzegorzowi Dobrosielskiemu.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że mógłby przyjąć tę propozycję, ale tylko pod warunkiem, że komisja będzie liczyła 3 osoby.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że rada nie może nakładać i stosować takich ograniczeń.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że i tak rada przegłosuje to, co będzie chciała.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że wyobrażenie radnego na temat głosowania nie opiera się na głosowaniu na podstawie argumentacji tylko na podstawie siły. Jest to przykre, że istnieje przeświadczenie. Powiedział, ze zależałoby jemu, aby radny w tej komisji był. Powiedział, że na posiedzeniu można wyrazić swój odrębny pogląd, w związku z tym nie ma obawy, że ktoś radnego przegłosuje.

Radny Grzegorz Dobrosielski wyraził zgodę na udział w pracach komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zaproponował udział w pracach komisji radnemu Zbigniewowi Bieńko.

Radny Zbigniew Bieńko podziękował, ale nie wyraził zgody na udział w pracach komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zaproponował udział w pracach komisji radnemu Bolesławowi Święciochowskiemu.

Rady Bolesław Święciochowski wyraził zgodę na udział w pracach komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zaproponował udział w pracach komisji radnemu Maciejowi Szelągiewiczowi.

Radny Maciej Szelągiewicz wyraził zgodę na udział w pracach komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zaproponował udział w pracach komisji radnej Wiolecie Gomule.

Radna Wioletta Gomuła wyraziła zgodę na udział w pracach komisji.

Radny Szymon Paciorkowski zaproponował udział w pracach komisji radnemu Waldemarowi Grześkowiakowi.

Radny Waldemar Grześkowiak wyraził zgodę na udział w pracach komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w skład komisji zaproponowano 5 radnych tzn:
Grzegorza Doborsielskiego,
Bolesława Święciochowskiego,
Waldemara Grześkowiaka,
Macieja Szelągiewicza,
Wiolettę Gomułę

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami za, 1 przeciw podjęła uchwałę nr XII/172/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania sprawy budowy kanalizacji w drodze gminnej - nr ewidencyjny 411542 w zaproponowanym składzie. (załącznik nr 16)

n)
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy wnioskodawca projektu chciałby zabrać głos?

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że oprócz tego, co napisał w uzasadnieniu powiedział, że dużo dyskutuje z wyborcami i żaden z nich nie powiedział, że jest wszystko w porządku po opublikowaniu artykułu o działkach. Oczywiście jeżeli ktoś odpowiada, to dużo zależy od jego poglądów politycznych, ale nawet zwolennicy Unii Wrześnian mówią, że wspólnik burmistrza jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że jest to sprawa kuriozalna i niewyobrażalna dla każdego wyborcy, w związku z tym taka komisja byłaby jak najbardziej wskazana, w co wątpi, że powstanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poprosił radcę prawnego o wypowiedź, w związku z tym, że projekt uchwały nie został pozytywnie zaopiniowany przez radcę.

Magdalena Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że radca prawny opiniuje pod względem formalnym. Uchwała jest aktem normatywnym i musi zawierać odpowiednie elementy oraz być odpowiednio sformułowana. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym mówią, że rada może powołać komisję doraźną, określając przedmiot i skład osobowy. Określenie przedmiotu w ten sposób, jak to uczynił radny mianowicie o sprawach dyskutowanych nie odpowiada wymogom legislacyjnym, co do formułowania uchwały. Przedmiot powinien być precyzyjnie określony, bo ten zapis jest tak ogólny, że nie sposób określić prawidłowo przedmiotu działania danej komisji. Oprócz tej wady, która znajduje się zarówno w tytule, jak i w § 1, w następnych paragrafach znajduje się błąd polegający na zapisie kto może być członkiem danej komisji. Jest to ewidentnie ograniczenie praw radnych zgodnie z art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym radny podlega wyłączeniu tylko wtedy, kiedy dotyczy to jego indywidualnego interesu prawnego, natomiast nie można w uchwale ograniczać praw radnych, którzy mają prawo i obowiązek działać zarówno na sesjach, jak i w komisjach. Powiedziała, że do swojej opinii podłączyła Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego, który mówi o tym, że niedopuszczalne jest ograniczanie możliwości działania w komisjach dla określonej grupy radnych. Z tych powodów projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że odpowiedział radczyni e-mailem na piśmie na jej zarzuty i nie wie dlaczego tych odpowiedzi nie przedstawia tylko dalej brnie w swoich wywodach. Powiedział, że tytuł został sprecyzowany precyzyjnie, bo na sesji 10 listopada był tylko jeden punk dyskutowany, także nie da się bardziej tego sprecyzować, jeśli był jeden punkt merytoryczny. Wyrok Sądu natomiast mówi, że radnemu nie można zabronić merytorycznej pracy w komisji i miała radczyni wskazać, któremu radnemu zabrania takiej pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak przywołał radnego Zbigniewa Bieńko do porządku. Określenia typu brnie są nie na miejscu. Powiedział, że po sformułowaniu opinii przez radcę prawnego i wskazaniu błędów formalnych w tym projekcie uchwały radny otrzymał te uwagi z prośbą o przedstawienie ostatecznej wersji projektu. Radny przedstawił taką wersję, jaka jest w tej chwili dołączona do materiałów na dzisiejszą sesję. Powiedział, że w zasadzie poza kosmetyczną zmianą nic się w tym projekcie nie zmieniło.

Magdalena Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że nie dostała korespondencji, ale otrzymała zmodyfikowany projekt uchwały, który jest niemal identyczny do tego pierwszego. Wyjaśniła, że uwagi są dokładnie takie same. Powiedziała, że nie trzeba wprowadzać zapisu albo wskazywać którym radnym. Z zasady nie wolno ograniczać uprawnień rady, czyli organu stanowiącego do wskazania takiego składu komisji, jaki ta rada sobie życzy, chyba, że wynika to z konkretnych przepisów rangi ustawowej. Wyjaśniła, że jeżeli jest projekt uchwały inicjowany przez radnego zazwyczaj jest tak, że po wprowadzeniu zmian jest on akceptowany przez radcę, bo nie każdy ma zdolność poprawnego formułowania projektów. Powiedziała, że nie można wpisywać do projektu, że dana opcja będzie miała większość, po prostu tak, jak rada zadecyduje, tak będzie. To nie są jakieś poglądy, to wynika z zasadach techniki legislacji.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy radca jest radcą prawnym tylko burmistrza czy też rady?

Magdalena Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wyjaśniła, że obsługuje gminę czyli dwa organy stanowiące i wykonawcze. Nigdy nie reprezentuje tylko jednego organu, bo to jest niemożliwe.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy radczyni w piątek specjalnie nie przyjechała, żeby tego nie rozważyć w piątek na komisji? Powiedział, że ostatnio było już to dyskutowane z radnym Bieńko. Zapytał, dlaczego radca nie przygotował, bo pan Bieńko nie jest prawnikiem, uchwały żeby rada mogła ją dzisiaj przegłosować?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że radczyni przygotowała dokładnie ten projekt uchwały, który został zgłoszony w punkcie m. Taki projekt radny Zbigniew Bieńko dostał około półtora miesiąca temu, tylko że on na to się nie zgodził. Chciał, aby pod głosowanie poszedł jego projekt i takie jest prawo radnego. Przy pierwszym projekcie radnego Zbigniewa Bieńko radczyni napisała stosowne uwagi , jak to czyni przy wszystkich projektach uchwał, które są przygotowywane przez różne osoby na sesje rady miejskiej. Tym razem napisała konkretnie, co radni mają w załącznikach - swoją opinię. Powiedział, że w związku z tym prosi, aby nie czynić zarzutów wobec radcy prawnego.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że jeżeli słowo brnie było za mocne to przeprasza. Powiedział, że jeżeli radczyni pracowałaby dla dwóch organów, czyli też do rady, to na pewno znalazłaby czas aby podyskutować na temat uchwały. Jak do tej pory czasu nie znalazła, czyli dalej jest traktowany jak niechciane koło u wozu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że absolutnie nie jest tak radny traktowany.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że radny wspomniał o swoich rozmowach z wyborcami, w których niemal wszyscy wyborcy twierdzą, że coś jest nie tak. Zapytał, co znaczy, że coś jest nie tak? Poprosił to o przełożenie to na język prawniczy czy język zastrzeżeń czy zarzutów? Zapytał, czym zajmować ma się ta komisja? Czy to mają być nieprawidłowości? Czy złamanie prawa przez burmistrza? Czy przestępstwo burmistrza? Powiedział, że na tej sali też jest coś nie tak, że jeden człowiek próbuje zaszantażować pozostałą część rady. Odpowiedź na pytania będzie ważna i będzie przesądzała czy radny zbierze większość czy nie. Zapytał, jakie zarzuty komisja miałaby badać?

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że jego oczekiwania są takie, aby komisja oczyściła burmistrza za wszystkich zarzutów zawartych w artykule w Wiadomościach Wrzesińskich, wyjaśnił, że byłby to dla niego najlepsze. Powiedział, że zmienił tytuł projektu, gdyż radczyni powiedziała, że komisja nie może dyskutować o tym co jest artykule. Wyborcom nie podoba się to, że wspólnik burmistrza i jego interesów jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, to nie ulega żadnej wątpliwości. Powiedział, że rada dawno powinna odwołać pana Matuszewskiego. Powiedział, że nie wie dlaczego większość tego nie robi.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że wniosek o powołanie komisji chyba nie miał dotyczyć pana radnego Piotra Matuszewskiego, bo nie o tym miała być dyskusja, tylko o zarzutach wobec burmistrza. Powiedział, że chciałby, aby radny wyartykułował, o jakich zarzutach miałaby debatować ta komisja.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że nie da się tego jaśniej. Powiedział, że Pan Matuszewski jest wspólnikiem burmistrza i posiada wspólny majątek. Pan Matuszewski jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że nie wspólnikiem tylko współwłaścicielem, bo to jest zasadnicza różnica. Żadnych wspólnych interesów jak wykazano i jak zostało to ustalone nie prowadzą.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, czy radny Zbigniew Bieńko, że przesłanka wyłączenia radnych tylko dlatego, że są członkami jakiegoś klubu jest zgodna z art. 23 ustawy o samorządzie gminnym, który wskazuje, że mandat radnego jest mandatem wolnym? Czy jest zgodna z art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym, który wskazuje jasne przesłanki wyłączenia się radnego od rozpatrywania danej sprawy? Powiedział, że zawarcie stwierdzenie, że nie może być większości w komisji z danego klubu nie jest zgodne z przepisami, każdy radca prawny to potwierdzi.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy są jakieś głosy jeszcze w tej sprawie? Powiedział, że prosi o ostatni głos za i ostatni przeciw.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że przewodniczący nie może radnym ograniczać zabierania głosu, jak radni nie dowiedzą się, co jest meritum sprawy, nie będą mogli głosować po właściwej stronie. Zapytał projektodawcę czy uważa Pan, bo prokuratura rozpatruje to w takich sytuacjach dwa przypadki: brak właściwego nadzoru bądź przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, czy któryś z tych zarzutów karnych można zarzucić burmistrzowi bądź przewodniczącemu komisji rewizyjnej? Powiedział, że jest to dla niego istotny punkt i odniesienie. Pojęcie nadużycie władzy, które zostało użyte zarówno przez radnego, jak i w artykule tak naprawdę niczego nie oznacza, są na to terminy prawnicze. Powiedział, że jeżeli ta komisja powołana przez radnego Zbigniewa Bieńko jako wnioskodawcy miałaby się tym zająć, to chciałby się dowiedzieć, z którym z tych punktów miałby się zajmować w szczególności? Powiedział, że jeżeli żaden z powyższych komisja nie będzie rozważać pozostaje tylko aspekt moralny, który nie będzie miał dalszych konsekwencji. Zapytał, czy któryś z radnych oprócz projektodawcy i pana Matuszewskiego, który nie bierze udziału w obradach ma jakiś interes prawny bądź finansowy w tym, że burmistrz Tomasz Kałużny jest właścicielem działek w Słomowie i przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Matuszewski jest również właścicielem działek w Słomowie? Czy któryś z radnych ma jakiś interes prawny lub finansowy?

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że pytanie było tak długie, że już się pogubił do czego radny Maciej Baranowski zmierzał. Jeszcze raz powtórzył, że jeżeli mógłby komukolwiek przedstawić konkretne zarzuty to nie powoływałby do tego komisji tylko te zarzuty przedstawił. Komisja natomiast jest do zbadania zarzutów. Powiedział, że artykuł był tak mgliście napisany, że to trzeba wyjaśnić. Powtórzył, że najbardziej by się cieszył jakby pan burmistrz został oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Powiedział, że nie rozumie, dlaczego radny wymaga od niego żeby stawiał jakiekolwiek zarzuty, bo właśnie po to chce powołać komisję. Powiedział do radnego Szymona Paciorkowskiego, że trudno jest nauczyć się wszystkich przepisów prawa w okresie jednej kadencji. Stwierdził, że jeżeli klub byłby za tym, żeby powołać komisję, to by ją powołał, najwyżej Izba Obrachunkowa by ją odwołała. Czy rada przegłosuje jedną uchwałę więcej czy jedną mniej nic nie szkodzi.

Radny Szymon Paciorkowski poprosił o odnotowanie w protokole, że to czy radni głosują czy to, że zostanie to uchylone czy nie to wszystko jedno. Stwierdził, iż jest to ciekawa wypowiedź.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 2 głosami za, 18 przeciw i 0 wstrzymujących się nie podjęła uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do zbadania zarzutów o których dyskutowano na XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 10.11.2015r.

o)
Radny Piotr Matuszewski zasiadł do stołu, przy którym obradowali radni. Od tego brał udział w posiedzeniu Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że w związku z pismem, które wpłynęło od mieszkańców w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa został wywołany ten projekt uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odczytał projekt uchwały.

Magdalena Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wyjaśniła, że w ostatnim paragrafie powinien być zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia nie zaś podpisania.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że rzeczywiście powinno być z dniem podjęcia. Powiedział, że na sali są wnioskodawcy. Zapytał, czy chcieliby w tej sprawie zabrać głos?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak poddał pod głosowanie udzielenie głosu jednemu z wnioskodawców, panu Robertowi Czwajdzie.

Rada Miejska w obecności 20 radnych 17 głosami za, 1 przeciw i 2 wstrzymującymi się udzieliła głosu przedstawicielowi wnioskodawców Robertowi Czwajdzie.

Robert Czwajda, wnioskodawca powiedział, że na początku chciał przeprosić, ze to pismo wpłynęło z oczywistym błędem. To szablon, który wcześniej przygotowano i okazał się nieprawdziwy. Chodziło o sformułowanie usunięcia z obiegu prawnego uchwały. Wnioskodawcy liczyli, że uchwała zostanie podjęta i będzie mówiła o tym, że mandat nie zostaje uchylony. Wydarzyło się inaczej i nie podjęto uchwały o wygaszeniu mandatu. W treści wniosku są wskazane uchybienia formalne. Jednym z nich jest dopuszczanie do głosu, na przykład Pan mecenas został dopuszczony do głosu bez przegłosowania. W statucie jest napisane, że głos mogą zabierać radni, burmistrz i pracownicy urzędu. Wydaje się, że pan mecenas pracownikiem urzędu wtedy nie był. Prawdą jest, że nie wskazano we wniosku konkretnych paragrafów statutu, ale wnioskodawcy liczą, że statut jest ogólnie znany radzie. Powiedział, że sesja nadzwyczajna została zwołana, w trakcie tej sesji głosowano też nad wprowadzeniem dodatkowych punktów. Jak mówi statut i ustawa o samorządzie gminnym, żeby coś takiego zrobić trzeba mieć zgodę wnioskodawców, co było na poprzednich sesjach nadzwyczajnych poruszane, na których zdążył być. W związku z uchybieniami formalnymi wnioskodawcy wnioskują o to, żeby powtórzoną tę sesję i głosowanie. Kolejnym dość ciekawym faktem jest to, że dopuszczono dokumenty, które przyniósł pan burmistrz - inne ekspertyzy prawne zamówione na jego wniosek, co też wydaje się nie do końca właściwe. Wnioskodawcy znaleźli w opinii prawnej zrobionej na zlecenie rady parę błędów, oczywistych rzeczy niezgadzających się z rzeczywistością na przykład sformułowanie, że jedną z przesłanek na działalność gospodarczą pana burmistrza byłoby to, że kupowałby kolejną działkę za pieniądze uzyskane ze sprzedaży poprzedniej podając, że ten fakt się nie wydarzył. W informacjach prasowych i wywiadach jest coś wprost przeciwnego. Pan burmistrz sam mówi, że pieniądze stały się jego przychodem czy dochodem dlatego, że za te pieniądze kupił kolejną ziemię i dodał, że w tym samym dniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że nie jest to na temat i nie dotyczy złożonego wniosku, który odnosi się do niezgodnego z procedurą prowadzenia sesji.

Robert Czwajda, wnioskodawca odczytał oświadczenie „Liczne błędy formalne i proceduralne w sprawie podjęcia bądź nie podjęcia uchwały na sesji nadzwyczajnej nie pozwalają uznać, że wniosek mieszkańców został należycie potraktowany, dlatego należy uznać, że pozostaje nadal nierozpatrzony". Powiedział, że na koniec takie oświadczenie wręczy przewodniczącemu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że otrzymał przed sesją wniosek o usunięcie oczywistej pomyłki z wniosku mieszkańców.
Wyjaśnił z kolei, że we wniosku wzywającym do usunięcia naruszenia prawa, które dotarło do radnych i biura rady jest informacja, że został głosowany projekt porządku obrad nadzwyczajnej sesji. Absolutnie tak nie było. Nie był głosowany, bo jest głosowany wówczas, kiedy są wprowadzane jakiekolwiek uzupełnienia, zmiany w projekcie porządku obrad. Powiedział, że wnioskodawca nie był na tej sesji, ale można to sprawdzić. Wyjaśnił, że porządek obrad również nie był zmieniany. Powiedział, że taki wniosek o zmianie porządku obrad wyprowadzili wnioskodawcy pewnie z faktu, że podczas procedowania nad uchwałą ileś osób zabrało głos. Otóż procedowanie nad uchwałą nie wymaga wpisania do porządku obrad. Wyjaśnił, że radcy prawni mogą brać udział i mogą zabierać głos w posiedzeniach sesji. Co do dokumentów, o których wnioskodawca wspominał, które dostarczył burmistrz, to pan burmistrz składał wyjaśnienie i w ramach tych wyjaśnień nawet nie poprzez biuro rady czy też poprzez przewodniczącego rady, ale sam od siebie dołączył opinię prawną, którą zamówił prywatnie. Takie prawo miał i nie jest to żadna niewłaściwa praktyka podczas sesji. Było to jego osobiste stanowisko. Przewodniczący Rady powiedział, że odniósł się tylko do tych fragmentów wniosku, które p.Czwajda przed chwilą wymienił. Poprosił radcę prawnego o ustosunkowanie się od strony formalnej, co do pisma złożonego dzisiaj przez wnioskodawców. Powiedział, że nie chciałby się odnosić do każdego z akapitów. Wyjaśnił, że każdy akapit jest niezgodny albo z ustawą o samorządzie gminnym albo Statutem Gminy. Powiedział, że złą praktyką jest stawianie zarzutów i nie odwoływanie się do przepisów, bo wtedy nie można rozmawiać o konkretach.

Magdalena Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wyjaśniła, że pismo, które wpłynęło noszące nazwę wezwania do usunięcia naruszenia prawa jest formułą, która zawiera w sobie pod kątem prawnym określone wymogi, czyli jeżeli ktoś uważa, że zostało naruszone prawo to musi to wskazać. Czyli jeżeli zostały naruszone przepisy statutu, to trzeba wskazać, który paragraf statutu został naruszony, tak samo jeżeli zostały naruszone przepisy ustawy. Takie wymogi powinno zawierać pismo pod nazwą wezwania do usunięcia naruszenia prawa, które jest przewidziane w ustawie o samorządzie gminnym i tak należy je traktować. Jeżeli ktoś składa wniosek można pominąć te wymogi formalne, wtedy wnioskodawca w sposób opisowy może przedstawić, co się jemu nie podoba i o co wnioskuje. Jeżeli zaś chodzi o sprostowanie oczywistej pomyłki, o co dzisiaj wnosili wnioskodawcy, to przy takim piśmie jak wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez organ stanowiący nie stosuje się kodeksu postępowania administracyjnego, które mówią o sprostowaniu oczywistej pomyłki. Nawet gdyby tak było, to taka zmiana, która jest właśnie w tym wniosku nie odpowiada oczywistej pomyłce. Oczywista pomyłka to jest przekręcenie nazwiska, daty czy cyfry, tak jak mówiono kiedyś błąd maszynowy teraz komputerowy. Natomiast zmiana treści żądania nie jest oczywistą pomyłką. To jest po prostu nowy wniosek albo nowe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i tak to powinno być traktowane. W związku z czym pismo w sprawie usunięcia oczywistej pomyłki nie jest skuteczne w tym kontekście.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że ma prawo moralne. Powiedział, że walczył w roku 1980 za wolność przez co uszkodził swoje zdrowie, w związku z tym ma prawo wiedzieć. Powiedział, że ta sesja wygląda, jak sesje komunistyczne. Pan Szwajca może to powiedzieć. Przychodzili prosić, aby któryś z radnych mógł w ich imieniu wystąpić. Zapytał, podkreślając, że nie chodzi o burmistrza, jeżeli kupił działkę 5 ha ziemi podzielił to na 50 działek i sprzedał każdy grunt rolny za 200 tys. zł czy jest to naruszenie prawa czy nie?

Magdalena Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wyjaśniła, że nie.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, co w momencie, kiedy robi to osoba publiczna czy jest naruszenie prawa?

Magdalena Pawlak, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wyjaśniła, że też nie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że radny Dobrosielski odniósł się do tematu, który był procedowany na poprzedniej sesji ,a nie dzisiaj.

Robert Czwajda, wnioskodawca podziękował za pouczające informacje. Powiedział, ze ma nadzieję, że następne wnioski mieszkańców będą precyzyjniejsze. Sytuacja sesji nadzwyczajnej zdziwiła wnioskodawców dość mocno i ciągle istnieje oburzenie, co do tej sesji i nie powołania komisji, o które wnioskuje pan Bieńko. Powiedział, że będą się doskonalić w pisaniu pism i będą szukać interesu prawnego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 18 głosami za, 0 przeciw, 3 wstrzymującymi się podjęła uchwałę nr XII/173/2015 w sprawie rozpatrzenia „wezwania do usunięcia naruszenia prawa" z dnia 16.11.2015 r. (załącznik nr 17)

p)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, jednogłośnie pozytywnie podjęła uchwałę nr XII/174/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. (załącznik nr 18)

Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wszczęcia postępowania w odniesieniu do uchwały NR X/146/2015 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016 na terenie Gminy Września; (załącznik nr 19)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie uchwały Nr X/158/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 - została podjęta sprzecznie z zasadą spójności budżetu; (załącznik nr 20)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzająca nieważność uchwały Nr IX/133/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji; (załącznik nr 21)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych, w którym naczelnik urzędu skarbowego wskazuje nieprawidłowości; (załącznik nr 22)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Pana Marka Pruchniewicza dotyczące skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września rozpatrzonej na X sesji Rady Miejskiej; (załącznik nr 23)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo mieszkańców Miasta i Gminy Września dotyczące wezwania do usunięcia naruszeń prawa; w tej sprawie na dzisiejszej sesji została podjęta stosowna uchwała; (załącznik nr 24). W dniu dzisiejszym wpłynął również omawiany wcześniej wniosek o usunięcie oczywistej pomyłki we wniosku z 16.11.2015 r. (załącznik nr 25)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo pani Barbary Kasperczak - Kuszak w sprawie wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości zawartych w oświadczeniu majątkowym; (załącznik nr 26)
Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Katolickiego Porozumienia Samorządowego dotyczące zwiększenia kwoty przeznaczonej na pomoc żywnością dla osób bezdomnych, samotnych, bezrobotnych i w trudnej sytuacji życiowej; (załącznik nr 27)
Do Biura Rady Miejskiej we Wrześni wpłynęły podziękowania dla Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni od Posła na Sejm RP VI i VII kadencji Ireny Tomaszak - Zesiuk; (załącznik nr 28)
Do Biura Rady Miejskiej wpływają oferty szkoleń. Zainteresowane osoby mogą się z nimi zapoznać w Biurze.
Komisja Komunalno - Finansowa na jednym z posiedzeń rozpatrzyła petycję Stowarzyszenia Projekt Września dotyczącą konsultacji społecznych i inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

Pkt 6
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Informacje o pracy wydziałów urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym zastępca burmistrza, Jan Maciejewski przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. (załącznik nr 29)

Pkt 7
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego wyjaśnił, że we Wrześni nie ma problemu jeżeli chodzi o samochody porzucone. Pojazd porzucony jest to taki pojazd, który nie posiada tablicy rejestracyjnej i jego stan wskazuje na to, że jest on używany. Czasami zdarzają się komunikaty od mieszkańców, że stoją pojazdy bardzo długo, jednak dopóki posiada tablice rejestracyjne nie jest on samochodem porzuconym. Jeżeli chodzi o plakaty wyborcze w jego przekonaniu nie ma już na terenie miasta żadnych plakatów wyborczych, poza tym było ich bardzo mało. Jeżeli chodzi o graficiarzy, trudno jest to nazwać grafiką, bardziej są to zniszczenia na kwotę powyżej 420 zł, co traktowane jest jako przestępstwo i zgłaszane na policję, która w tej sprawie prowadzi postępowania.
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza wyjaśnił w związku ze zjazdem z drogi nr 92 w Psarach Małych, że jest to zjazd kłopotliwy. Gmina prowadziła uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące wspólnej realizacji rozwiązania tego problemu. Zawarte zostało porozumienie wstępne, z którego wynikało, że Gmina Września podejmie się wywłaszczenia nieruchomości, która kolizyjnie stoi przy drodze serwisowej i utrudnia manewr skrętu pojazdom ciężarowym, natomiast GDDKiA miała urządzić całą serwisówkę, która prowadzi do firm. Niestety nie udało się na drodze cywilno - prawnej dojść do porozumienia z właścicielem tego budynku, zatem sprawą wywłaszczenia tego terenu zajmie się teraz GDDKiA, która jest właścicielem tego pasa drogowego.
Odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego poprosił o sprecyzowanie takiego wniosku i złożenie go do Urzędu Miasta i Gminy Września.
Odpowiadając na pytanie radnego Waldemara Grześkowiaka wyjaśnił, że jeżeli chodzi o dojazd firmy budującej bloki przez tereny wieczystego użytkowania Gmina będzie próbowała zdyscyplinować tę sytuację, bo firma deweloperska ma swój dojazd. Jeżeli chodzi o chodnik na ulicy Warsztatowej od strony Kościuszki zostanie to rozważone.

Radny Grzegorz Dobrosielski powtórzył pytanie po co są w gminach sołectwa, na które idą pieniądze podatników? Jeżeli sołtys nie może sam podejmować decyzji to po co tworzone są rady sołeckie? Powiedział, że na rady sołeckie przyjeżdżają urzędnicy, są pewne ustalenia, ale potem nie robi się nic.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego powiedział, że nie da się zrealizować wszystkich oczekiwań i wszystkich życzeń.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że pytał jeszcze o drogę, przez którą gospodarz nie może wjechać na swoje pole. Była to droga Skarbu Państwa, potem gmina szybko wydała warunki zabudowy. Powiedział, że był i zastępcy burmistrza prosił, aby nie dawać tych warunków zabudowy, żeby Gmina wykupiła te 3 m drogi. Właściciel tych gruntów się zgodził.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego powiedział, że nie może życzeniowo nie wydać warunków zabudowy.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że był u zastępcy burmistrza i w sprawie kostki brukowej przy szkole. Zapytał, dlaczego gmina nie dała na to pieniędzy a postawiła pomnik?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego powiedział, że radny dla uczciwości dodałby, że Gmina Września w przyszłym roku przeznaczyła 200 tys. zł na remont dachu w Grzybowie. Zostało również przekazane 60 m chodnika. Dla jasności szkoła jest społeczna nie publiczna.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że dlatego jest traktowana po macoszemu, a chodzą do niej dzieci.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie zgodzi się z tym co twierdzi radny.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że od 2012 roku nie zamontowano lampy, były zapewnienia, że w tym roku ta lampa zostanie zrobiona.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że lampa drogowa powinna świecić na pas drogowy i tak jest. Poprowadzenie drugiej jest bezsensowne, gdyż lampa ta będzie oświetlała pole.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że chciał za swoje pieniądze kupić lampę czy oprawę, żeby mieć spokój w przychodni.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że lampa drogowa powinna świecić na pas drogowy i taka jest jej funkcja. Lampa też nie jest własnością Gminy.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że sołtysi i Rady sołeckie są niepotrzebne. Trzeba rozwiązać tę instytucję.

Radny Mirosław Zgoliński powiedział, jako sołtys, aby radny wypowiadał się w swoim imieniu.

Radny Zbigniew Bieńko powiedział, że do tej pory radni nie otrzymali oficjalnej informacji kto jest przewodniczącym Klubu Radnych Unii Wrześnian.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak oficjalnie oświadczył, że przewodniczącym Klubu Radnych Unii Wrześnian jest radna Wioletta Gomuła.

Pkt 8
Radny Zbigniew Bieńko odczytał wniosek o następującej treści „na podstawie rozdziału IV punktu 6 podpunkt 4 Statutu Gminy zwracam się do Rady Miasta z wnioskiem o wystąpienie do Burmistrza w celu podjęcia szczegółowego postępowania dla zbadania, zebrania i przedstawienia na Radzie opinii szczegółowych w sprawie przewodniczenia Komisji Rewizyjnej przez Piotra Matuszewskiego. Przypomnę, że Burmistrz rozpowszechnia informacje, że jest wspólnikiem Piotra Matuszewskiego, a Piotr Matuszewski nie zaprzecza, że jest wspólnikiem Burmistrza wspólnie inwestującym w grunty i inne inwestycje związane z posiadanymi gruntami. Dodatkowo Piotr Matuszewski prowadzi działalność gospodarczą". Następnie przekazał wniosek Przewodniczącemu Rady Miejskiej, radnemu Waldemarowi Grześkowiakowi. (załącznik nr 30)


Pkt 9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 17.40 zamknął posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 19 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.