BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260445
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2015 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Edukacji,
Komisji Rozwoju Wsi
i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z dnia 28 grudnia 2015 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 15.20 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1), 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2), 3 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 3).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Mieszkańcy Miasta i Gminy Września.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji. (załącznik nr 2)

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak powiedział, że radni otrzymali projekt budżetu na 2016 rok. Poprosił skarbnika i zastępcę burmistrza o przedstawienie tego projektu. (załącznik nr 3).

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że projekt budżetu został skonstruowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jest spójny wewnętrznie. Dochody budżetu zostały ustalone na kwotę 130.475.904,00 zł, które zgodnie z ustawą dzielą się na dwie grupy: dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe są dochodami ze sprzedaży mienia, nie są planowane żadne dotacje, w związku z tym zaplanowane dochody majątkowe to tylko sprzedaż mienia. Wydatki w kwocie 144.535.028,37 zł, które zgodnie z ustawą są podzielone na dwie grupy: wydatki bieżące z kwocie 124.121.825,77 zł i wydatki majątkowe w wysokości 20.413.202,60 zł. Deficyt budżetu ustalony został w kwocie 14.077.124,37 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych. Przychody to kredyty i pożyczki w kwocie 17.830.202,60 zł. Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 3.753.078,23 zł. Wstępnie po wprowadzeniu tych danych kwota długu stanowić będzie około 25,1% dochodów, co jest zgodne z ustawą. Po rozliczeniu budżetu z 2015 w pierwszej połowie 2016 pojawiają się wolne środki, ze wstępnych szacunków wynika, że będzie to na tyle duża kwota, że pozwoli przychody zamienić na wolne środki, w taki sposób, aby wyeliminować kredyty komercyjne. Poziom długu z żaden sposób nie zakłóca płynności budżetu. W tej chwili, ze wstępnych danych wynika, że rok 2015 powinien się zamknąć długiem w wysokości 18, 6 mln zł, co stanowi niecałe 11% zrealizowanych dochodów. Według szacunków na 31 grudzień 2015 na ten dług składać się będą obligacje w kwocie 11 mln i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie około 7,6 mln zł. Gmina nie posiada żadnych komercyjnych kredytów.
Powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała opinię pozytywną z dwoma korektami dotyczącymi podstawy prawnej oraz wejścia w życie budżetu, co będzie zawarte w autopoprawce.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w rozdziale 616 wydatki są zawarte drogi gminne, a na wydatki inwestycyjne z tym związane jest przewidziane ponad 10 mln zł. Zapytał, na co będzie to przeznaczone?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że na str 32 i 33 projektu są szczegółowe objaśnienia, co składa się na tę kwotę.

Na salę obrad wszedł radny Jan Drewniak. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Rozwoju Wsi.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, co zawarte jest w dziale 85195 ochrona zdrowia - pozostała działalność na którą przeznaczono ponad 100 tys zł?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że jest robione postępowanie przetargowe. Opieka stomatologiczna prowadzone jest to w Marzeninie i we Wrześni. Lakowanie obejmuje dzieci klas 1 - 3.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, co składa się na kwotę 200 tys. zł dotyczącą budowy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Września? Czy są wytypowane drogi, gdzie to oświetlenie zostanie zrobione?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że kwota jest rzeczywiście skromna, ale wynika ona z możliwości startowych budżetu. Na ten moment nie ma wydzielonego miejsca, gdzie to oświetlenie miałoby być zrobione. Po wpłynięciu wolnych środków z roku 2015 takie rozmowy będą mogły być przeprowadzane.

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski i radny Maciej Szelągiewicz. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Edukacji uczestniczyło 7 radnych.

Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Jana Pawła II będą wydzielone tylko lokale komunalne? Czy na dole budynku będą lokale użytkowe?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że będzie to realizowane ze środków gminnych. Rzeczywiście na dole będą znajdowały się lokale użytkowe, natomiast do góry lokale komunalne. Zostaną przeniesieni lokatorzy, którzy głównie mieszkają przy ulicy Daszyńskiego, w tym niskim budynku przy ulicy, a także osoby, które obecnie mieszkają przy ulicy Miłosławskiej przy Wrześnicy. Te budynki zostaną wyburzone.

Radny Bogdan Nowak zapytał, czy zaplanowana kwota na to zadanie czyli 3,3 mln zł wystarczy na realizację tego zadania?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jest to kwota szacunkowa. Szczegółowe środki zostaną określone po zrobieniu kosztorysu inwestorskiego, który następnie zweryfikowany zostanie na przetargu. Powiedział, że najpewniej zdarzy się tak, że kwota będzie jeszcze niższa od tej obecnie prognozowanej.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w projekcie jest takie zadanie pn. centrum przesiadkowe, a kwota zadania opiewa na 3 mln zł. Zapytał, czy jest to koszt całej inwestycji czy tylko wkład własny Gminy Września?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jest to wkład własny Gminy Września, oprócz tego będą próby pozyskania środków zewnętrznych. Cała inwestycja opiewać będzie na kilkanaście milionów złotych. Trudno powiedzieć czy uda się pozyskać środki zewnętrzne, a idąc dalej zakończyć inwestycję do końca 2016 roku.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że budżet Gminy Września jest tak skonstruowany, że zawsze zostają jakieś nadwyżki finansowe i są to nadwyżki sięgające kilkunastu milionów złotych. Zapytał, czy jest taka możliwość, że z roku 2015 zostanie Gminie Września taka nadwyżka, aby pokryć inwestycje zaplanowane w 2016 roku z własnych środków?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że zawsze budując budżet robi się to w sposób maksymalnie bezpieczny. 17 mln deficytu, które będzie musiało być sfinansowane pożyczkami rzeczywiście w tym projekcie występuje. Gmina posiada już dość konkretna wiedzę jaką kwotą zamknięty zostanie rok 2015, będzie to kwota kilkunastu milionów złotych. Kwota, która zostanie z roku 2015 zostanie pokryta i dodana do budżetu w roku 2016, tak aby Gmina nie miała zadłużenia.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy byłaby możliwość, aby rozbudowa SSP nr 1 była zapisana w budżecie i sfinansowana ze środków gminnych? Czy nadal gmina aplikuje o środki zewnętrzne?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że tworząc projekt budżetu dokonano szczegółowego rozeznania jeżeli chodzi o możliwości finansowania zadań ze środków unijnych. Uda się sfinansować ze środków unijnych jedną może dwie inwestycje oświatowe. Na pozostałe tych środków zabraknie. Na komisji komunalno - finansowej zaproponowano radnym do rozważenia możliwość finansowania inwestycji oświatowych z nowej emisji obligacji. Szacuje się, że była by to kwota na poziomie około 12 mln zł. W ten sposób można by było wszystkie zadania oświatowe wykonać. Z poprzedniej emisji obligacji na kwotę 25 mln zł, do spłaty zostało 11 mln zł. Powiedział, że teraz jest dobry czas, gdyż oprocentowanie obligacji jest bardzo niskie.

Na salę obrad wszedł Bolesław Święciochowski. Od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej uczestniczyło 3 radnych.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy jest jakiś plan, podobny do tego jaki Gmina Września miała kilka lat temu na budowę krótkich odcinków dróg? Powiedział, że nie chodzi mu o to, żeby brać na ten cel obligacje, ale sukcesywnie te inwestycje drogowe robić. W budżecie jest kwota na poziomie 7,7 mln zł. Powiedział, że w przyszłym roku można by było pomyśleć o podobnej kwocie.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że to będzie decyzja Rady Miejskiej jak mocno zadłużony zostanie budżet. Stwierdził, że można by było poczekać z tymi inwestycjami o których mówi radny, zwłaszcza, że rozwój gospodarczy w Gminie Września jest duży i można się spodziewać naprawdę dużych wpływów podatkowych do budżetu. Na tej podstawie można przygotować ten drogowy plan działania.

Radny Maciej Baranowski zapytał, o możliwość usprawnienia wyjazdu z firmy VW w kierunku na Chociczę Wielką? Czy w tym kierunku są już poczynione jakieś plany i czy jest wiadomo jak ta inwestycja będzie wyglądać?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w chwili obecnej wpięcie do ronda autostradowego nie zostało zrealizowane, gdyż na dzień dzisiejszy gmina nie posiada zgody Autostrady Wielkopolskiej. Podłączenie do węzła wymaga zmiany umowy koncesyjnej. Jest ona w tej chwili przedmiotem negocjacji pomiędzy Autostradą Wielkopolską a Ministrem Infrastruktury. Gmina na te negocjacje nie ma wpływu. Powiedział, że to wpięcie jest nieuniknione, w przeciwnym razie na węźle będą problemy z wyjazdem.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, o rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, a mianowicie o budowę placów zabaw na terenie Gminy Września na kwotę 130 tys. zł czy jest to działanie przeciwalkoholowe?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że wszystkie działania, które powodują element rozwoju kulturalnego jest elementem przeciwdziałania. Trudno sobie wyobrazić stricte przeciwdziałanie alkoholowe. Nie ma na to złotej recepty, problem alkoholizmu jest problemem złożonym. Pieniądze otrzymane z koncesji muszą być wydatkowane celowo. Gmina Września inwestuje w te elementy, które wzbogacają i urozmaicają rozwój kulturalny.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że dla dzieci z rodzin alkoholowych powinny być organizowane obozy, a we Wrześni nic się nie dzieje. W tym roku pan Dzierżyński zaczął działać, dlaczego by jemu nie pomóc?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że gmina jest otwarta na wszelkie pomysły jeżeli będą one zgodne z zapisem ustawowym dotyczącym wykorzystania tych środków.

Radny Mirosław Chudy powiedział, że na stronie 22 musiał nastąpić błąd pisarski, gdyż Straż Miejska posiada dwa samochody , a w projekcie jest mowa o jednym.

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że nie jest to błąd pisarski. Projekt budżetu jest konstruowany do 15 listopada, a na tę chwilę Straż Miejska posiadała jeden samochód.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o budowę kanalizacji w rejonie Wrześnicy, a mianowicie, czy są jakieś perspektywy na jej kontynuację? Powiedział, że projekt budżetu na rok 2016 przewiduje wiele inwestycji na terenie miasta. Zapytał, czy będą również wykonywane mniejsze inwestycje na przykład dokończenie budowy chodnika? Będzie to robione w ramach bieżącego utrzymania dróg?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jeżeli chodzi o drobne inwestycje mają tę zaletę, że niewiele kosztują. Jeżeli radni mają jakąś propozycję to zostaną one wysłuchane i zostaną zaproponowane do wykonania. Jeżeli chodzi o kanalizację to przygotowana jest cała dokumentacja. Gmina w ramach rozwoju obszarów wiejskich będzie obligować o kontynuowanie budowy tej kanalizacji, przy czym z PROW-u można uzyskać około 2 lub 3 mln zł zatem nie jest to duża kwota.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że Gmina Września zrobiła projekt kanalizacji z Gutowa Małego do Ostrowa Szlacheckiego,która liczy 1800 m. Powiedział, że nie są to zadania gminy, powinno się zająć się PWiK. Zapytał, czy Gmina Września nie mogłaby w porozumieniu z PWiK wykonać tej inwestycji? Powiedział, że hydrofory są stare, woda w wodociągu nie jest zdatna do spożycia.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w tej chwili nie odpowie szczegółowo na to pytanie. Powiedział, że przy najbliższej okazji odniesie się do tego tematu.

Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że ta nowa droga w obrębie VW, która kończy się w kształcie litery T. Na wprost tej drogi jest bardzo głęboki rów melioracyjny i bariera zabezpieczająca jest przesunięta w prawo od skrzyżowania. Zapytał, czy to będzie poprawione? Powiedział, że ta droga na całym odcinku do firmy Techpack jest bardzo wąska. Zapytał, czy przewiduje się w tym rejonie jakieś utwardzone pobocze?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że planowane jest poszerzenie tej drogi. Jeżeli chodzi o bariery ochronne zostanie jeszcze raz zlecone dokładne sprawdzenie ich ustawienia.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy są dograne sprawy własności ziemi jeżeli chodzi o budowę kładek między Wrześnią a nowo powstającym centrum Karuzela.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że to nie są tereny gminne. Gmina a Skarb Państwa to są zupełnie inne sprawy.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016.

Komisja Rozwoju w obecności 7 radnych, 6 głosami za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 3 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2016.


Pkt 4 i 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący
Komisji Edukacji

/-/radny Bogdan Nowak


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi

/-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej

/-/Radosław Garbarek


Protokolant

/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.